Rozdział 3 - Test umiejętności - Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.76.726

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

Rozdział  3

Test umiejętności

§  16.
1.
Miejsce i terminy przeprowadzania testu umiejętności, zwanego dalej "testem", organ prowadzący postępowanie wyznacza dwa razy do roku.
2.
Terminy przeprowadzania testu podawane są do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później niż na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.
§  17.
Wnioskodawca składa wniosek o przeprowadzenie testu nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.
§  18.
Zakres wiedzy i umiejętności objętych testem ustala dla wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie na podstawie:
1)
programu kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę w państwie wnioskodawcy;
2)
zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu detektywa w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
wymaganej znajomości prawa polskiego do wykonywania zawodu detektywa;
4)
okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie detektywa w państwie wnioskodawcy;
5)
okresu stażu niezbędnego do wykonywania zawodu detektywa w Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
różnic wynikających ze specyfiki zawodu detektywa w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.
§  19.
1.
Wyliczenia kosztów przeprowadzenia testu, w szczególności powołania zespołu egzaminacyjnego, wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego, wynajęcia sali, druku pytań egzaminacyjnych oraz innych kosztów organizacyjno-technicznych egzaminu, dokonuje każdorazowo organ prowadzący postępowanie, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, w oparciu o rzeczywiste wydatki ponoszone z tytułu egzaminowania osób ubiegających się o uzyskanie licencji detektywa.
2.
Wnioskodawca uiszcza koszty w postaci jednorazowej opłaty, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu na rachunek bieżący organu prowadzącego postępowanie - subkonto dochodów.
§  20.
1.
Organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę o miejscu i terminie przeprowadzenia testu, o ustalonym zakresie wiedzy i umiejętności, o którym mowa w § 18, oraz o wysokości opłaty z tytułu przeprowadzenia testu, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.
2.
Termin przeprowadzenia testu może ulec przesunięciu na umotywowaną prośbę wnioskodawcy.
§  21.
Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 19 ust. 2, oraz dokument poświadczający tożsamość.
§  22.
1.
Test składa się z części pisemnej i ustnej.
2.
Część pisemna testu obejmuje nie więcej niż 80 pytań.
3.
Część ustna testu polega na wypowiedzi ustnej na wylosowany przez wnioskodawcę zestaw pytań, składający się nie więcej niż z 10 pytań.
4.
Łączny czas trwania obu części testu nie może przekraczać 210 minut.
§  23.
1.
Każde z pytań w części pisemnej testu zawiera nie mniej niż 3 możliwości odpowiedzi. Co najmniej 60 % pytań zawiera jedną odpowiedź prawidłową.
2.
Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie w części pisemnej ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla zdobycia punktu należy wskazać jako poprawne wszystkie odpowiedzi.
3.
W części ustnej każda z odpowiedzi jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów.
4.
Wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny.
5.
Za pozytywny uznaje się wynik testu, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania.
§  24.
1.
Organ prowadzący postępowanie powołuje zespół egzaminacyjny składający się co najmniej z trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu, osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie związanym z problematyką objętą testem.
2.
Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:
1)
przygotowanie testu;
2)
przeprowadzenie testu;
3)
dokonanie oceny testu.
§  25.
Ocena testu jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia jego przeprowadzenia.
§  26.
Z przeprowadzenia testu niezwłocznie po dokonaniu oceny, o której mowa w § 25, zespół egzaminacyjny sporządza protokół zawierający w szczególności:
1)
wskazanie wnioskodawcy;
2)
skład zespołu egzaminacyjnego;
3)
wynik testu;
4)
podpisy członków zespołu egzaminacyjnego.
§  27.
Wynik testu zespół egzaminacyjny przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie trzech dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 26.
§  28.
1.
Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu.
2.
Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionych przyczyn.
3.
W przypadku nieprzystąpienia do testu z uzasadnionych przyczyn organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie miejsce i termin przeprowadzenia testu.
4.
Oceny przyczyny nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie organ prowadzący postępowanie dokonuje, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.
5.
W przypadku negatywnego wyniku testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia powtórne jednokrotne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.
§  29.
Do powtórnego przystąpienia do testu stosuje się odpowiednio przepisy § 16-28.