Rozdział 3 - Test umiejętności - Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.94.926

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

Rozdział  3

Test umiejętności

§  15.
Test umiejętności przeprowadza Główna Geologiczna Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej "komisją egzaminacyjną", składająca się co najmniej z trzech osób, powołana w trybie rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 4.
§  16.
O terminie i miejscu testu umiejętności zawiadamia się wnioskodawcę, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności.
§  17.
1.
Koszty związane z przeprowadzeniem testu umiejętności ustala organ, przy którym działa komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 15, nie później niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych przez organ z tytułu przeprowadzania testu umiejętności, z uwzględnieniem wydatków związanych z wynagrodzeniem członków zespołu egzaminacyjnego oraz wydatków organizacyjno-technicznych testu.
2.
Wnioskodawca uiszcza właściwą kwotę z tytułu kosztów, o których mowa w ust.1, na rachunek bankowy lub w kasie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, po otrzymaniu zawiadomienia o terminie egzaminu, o którym mowa w § 16.
3.
Przystępując do testu umiejętności, wnioskodawca okazuje dokument potwierdzający wniesienie kosztów, o których mowa w ust. 2.
4.
Nieuiszczenie kosztów, o których mowa w ust. 2, powoduje niedopuszczenie wnioskodawcy do odbycia testu umiejętności.
5.
W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności, koszty, o których mowa w ust. 2, nie podlegają zwrotowi.
6.
Na wniosek osoby, która z ważnych, odpowiednio udokumentowanych przyczyn losowych, nie przystąpiła do testu umiejętności, koszty, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi.
§  18.
Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.
§  19.
1.
Test umiejętności opracowuje komisja egzaminacyjna.
2.
Test umiejętności składa się co najmniej z sześćdziesięciu pytań, umożliwiających sprawdzenie znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska - w zakresie niezbędnym do wykonywania danego zawodu w dziedzinie geologii, a także wykazanie umiejętności zastosowania wiedzy zawodowej.
3.
Zakres przedmiotowy testu umiejętności dostosowuje się indywidualnie dla każdego wnioskodawcy do danego zawodu w dziedzinie geologii, w którym ma nastąpić uznanie kwalifikacji.
4.
Test umiejętności składa się z dwóch etapów: pisemnego, przeprowadzonego w formie testu, oraz ustnego.
5.
Test umiejętności trwa nie dłużej niż 120 minut.
6.
Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75 % pytań.
7.
Etap ustny obejmuje trzy pytania, sprawdzające znajomość przepisów i umiejętności, o których mowa w ust. 2 i trwa nie dłużej niż 45 minut. Zaliczenie etapu ustnego następuje po udzieleniu prawidłowych opisowych odpowiedzi na co najmniej dwa pytania.
8.
Wynik testu umiejętności określa się jako "pozytywny" albo "negatywny".
9.
O wyniku testu umiejętności komisja egzaminacyjna rozstrzyga większością głosów. W razie równej liczby głosów o wyniku testu rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
10.
Z przeprowadzonego testu umiejętności sporządza się protokół, w którym podaje się imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej nadzorujących przebieg testu, czas rozpoczęcia i zakończenia testu oraz ważniejsze okoliczności, jakie nastąpiły w jego trakcie. Do protokółu dołącza się testy, listę osób przystępujących do testu oraz końcowe wyniki.
§  20.
Wynik przeprowadzonego testu umiejętności przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie trzech dni od ustalenia wyniku.
§  21.
1.
W przypadku negatywnego wyniku testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia powtórne jednokrotne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.
2.
Do powtórnego przystąpienia do testu przepisy § 15-20 stosuje się odpowiednio.
§  22.
1.
Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu umiejętności.
2.
Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu umiejętności nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.
3.
W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności lub do jego etapu ustnego z uzasadnionej przyczyny, przepis § 19 stosuje się odpowiednio.
4.
Oceny przyczyny usprawiedliwiającej nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, kierując się zasadami określonymi w przepisach o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.