Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.94.926

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;
2)
Biuletyn Informacji Publicznej - Biuletyn w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 i z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);
3)
organ prowadzący postępowanie - ministra właściwego do spraw środowiska lub podmiot wskazany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624 i Nr 91, poz. 873);
4)
zawód w dziedzinie geologii - kwalifikacje wymagane od osób wykonujących, dozorujących i kierujących określoną kategorią prac geologicznych, wymienioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 153, poz. 1776).
§  3.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności prowadzi się dla poszczególnych zawodów w dziedzinie geologii. Jeżeli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji zawodowych dla więcej niż jednego rodzaju zawodu w dziedzinie geologii, staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się osobno dla każdego zawodu.
§  4.
1.
Wnioskodawca składa wniosek o odbycie stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności do organu prowadzącego postępowanie.
2.
Organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie w sprawie odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.
3.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności prowadzi się zgodnie z postanowieniem wydanym w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.
4.
Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 2, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.
5.
Wzór wniosku jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw środowiska.
§  5.
Minister właściwy do spraw środowiska, na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw środowiska, upowszechnia informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów w dziedzinie geologii, wykazy literatury pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej dla spełnienia tych wymogów, a także przykłady testów umiejętności.