Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.862 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 34b pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:

Przepis ogólny

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy:
a)
odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz przeszkolenie wojskowe, w kwocie miesięcznej,
b)
odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, w kwotach dziennych;
2)
wysokość dodatków do uposażenia zasadniczego.

Stawki uposażenia zasadniczego

§  2. 
1. 
Stawka miesięczna uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego szeregowego (marynarza) dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wynosi 500 zł.
2. 
Stawka miesięczna uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego szeregowego (marynarza) dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przedłużoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) wynosi 1000 zł.
§  3. 
Stawka miesięczna uposażenia zasadniczego żołnierza odbywającego przeszkolenie wojskowe według stopnia wojskowego:
1)
szeregowego (marynarza) wynosi 875 zł;
2)
starszego szeregowego (starszego marynarza) wynosi 1250 zł.
§  4. 
1. 
Stawka dzienna uposażenia zasadniczego żołnierza odbywającego ćwiczenia wojskowe albo pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie wynosi procent stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159).
2. 
Stawki dzienne uposażenia zasadniczego według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego, określonego stopniem wojskowym, oraz według posiadanego przez żołnierza stopnia wojskowego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Dodatki do uposażenia zasadniczego

§  5. 
Wysokość dodatku za służbę na morzu dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, który pełni służbę w składzie etatowej załogi jednostki pływającej Marynarki Wojennej, za każdy dzień zaokrętowania połączonego z wyjściem na morze na czas nie krótszy niż 6 godzin wynosi:
1)
na okręcie podwodnym - 25 zł;
2)
na okręcie nawodnym - 17 zł;
3)
na innej jednostce pływającej - 10 zł.
§  6. 
1. 
Wysokość dodatku za wykonywanie prac podwodnych dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, który wykonuje prace podwodne z użyciem sprzętu nurkowego, wynosi 20 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac.
2. 
Wysokość dodatku za wykonywanie prac podwodnych dla żołnierza, o którym mowa w ust. 1, szkolącego się na nurka wynosi 10 zł za każdą godzinę wykonywania prac podwodnych z użyciem sprzętu nurkowego.
3. 
W celu ustalenia czasu wykonywania prac podwodnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, czas przebywania pod wodą jest liczony od chwili rozpoczęcia zanurzania pod powierzchnię wody do chwili zakończenia wynurzania spod powierzchni wody, z tym że czas pobytu pod powierzchnią wody przelicza się przy zastosowaniu współczynnika:
1)
3,0 przy wykonywaniu w sprzęcie nurkowym głębinowego nurkowania i prac podwodnych pod powierzchnią wody lub w komorach hiperbarycznych na głębokościach większych niż 50 metrów;
2)
1,5 w autonomicznych aparatach nurkowych o zamkniętym obiegu tlenu albo zamkniętym lub półzamkniętym obiegu mieszaniny oddechowej.
4. 
Udokumentowane okresy wykonywania pod powierzchnią wody zadań z użyciem sprzętu nurkowego przez czas krótszy niż godzinę podlegają sumowaniu.
§  7. 
Wysokość dodatku desantowego dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie wynosi 15 zł za każdy skok ze spadochronem wykonany w trakcie szkolenia wojskowego.
§  8. 
1. 
Wysokość dodatku za wykonywanie zadań związanych z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych pochodzenia wojskowego albo w ich unieszkodliwianiu dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, pełniącego służbę w etatowym patrolu rozminowania, wynosi do 30 zł dziennie.
2. 
Przy przyznawaniu dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności stopień niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia oraz inne uciążliwości i niebezpieczeństwa w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, a także poziom wyszkolenia specjalistycznego żołnierza.
§  9.  1
 Wysokość dodatku za wykonywanie poza macierzystą jednostką wojskową zadań związanych z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków, w akcjach poszukiwawczych oraz akcjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego albo zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z wyłączeniem wykonywania w okresie czasowej zmiany miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału zadań związanych z ochroną granicy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony niepodległości państwa, niepodzielności jego terytorium lub zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie wynosi 45 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania tych zadań.
§  10. 
1. 
Miesięczna wysokość dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, który zajmuje stanowisko służbowe, na którym występują warunki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, wynosi:
1)
przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 75 zł;
2)
przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 90 zł;
3)
przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 120 zł;
4)
przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 180 zł.
2. 
Stanowiskami służbowymi, na których pełnienie służby wojskowej jest szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, są stanowiska, na których z zakresu zadań wynika konieczność wykonywania obowiązków służbowych przez co najmniej połowę obowiązującego miesięcznego czasu służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Wykaz szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych warunków pełnienia służby przez żołnierzy jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, za służbę pełnioną w warunkach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2, 4, 7 i 11, pkt 2 ppkt 1, 2, 4 i 6 oraz pkt 4 ppkt 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia przyznaje się żołnierzowi, jeżeli w środowisku pełnienia służby są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
§  11. 
1. 
Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, któremu powierzono pełnienie nieetatowej funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu albo wykonywanie obowiązków służbowych na innym stanowisku dowódczym przewidzianym w etacie dla żołnierza zawodowego, wynosi:
1)
w przypadku pełnienia funkcji lub wykonywania obowiązków przewidzianych dla podoficera - do 5%,
2)
w przypadku pełnienia funkcji lub wykonywania obowiązków przewidzianych dla oficera - do 15%

- kwoty należnego uposażenia zasadniczego.

2. 
Przy przyznawaniu dodatku uwzględnia się w szczególności:
1)
stopień trudności i złożoności powierzanych zadań oraz efekty uzyskiwane wskutek ich wykonywania;
2)
liczbę podległych żołnierzy;
3)
stopień odpowiedzialności związanej z zajmowanym stanowiskiem służbowym lub pełnioną funkcją;
4)
stosunek żołnierza niezawodowego do powierzonego mu sprzętu i zadań;
5)
poziom wyszkolenia wojskowego i specjalistycznego żołnierza niezawodowego.
§  12. 
Miesięczna wysokość dodatku motywacyjnego dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie wynosi, w przypadku żołnierza posiadającego:
1)
trzecią klasę kwalifikacyjną - 30 zł;
2)
drugą klasę kwalifikacyjną - 45 zł;
3)
pierwszą klasę kwalifikacyjną - 60 zł;
4)
mistrzowską klasę kwalifikacyjną - 90 zł.
§  13. 
Wysokość dodatku za gotowość bojową dla żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową wynosi 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, o którym mowa w § 4.

Przepis przejściowy i przepis końcowy

§  14. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych od dnia 1 stycznia 2017 r.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI DZIENNE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA ETATOWEGO ZAJMOWANEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO, OKREŚLONEGO STOPNIEM WOJSKOWYM, ORAZ WEDŁUG POSIADANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZA STOPNIA WOJSKOWEGO

Lp.Stopień wojskowyProcent stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
123
1generał (admirał)13,40
2generał broni (admirał floty)11,20
3generał dywizji (wiceadmirał)9,60
4generał brygady (kontradmirał)7,90
5pułkownik (komandor)7,00
6podpułkownik (komandor porucznik)5,90
7major (komandor podporucznik)5,10
8kapitan (kapitan marynarki)4,50
9porucznik (porucznik marynarki)4,25
10podporucznik (podporucznik marynarki)4,20
11starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)3,95
12starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)3,85
13chorąży (chorąży marynarki)3,70
14młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)3,60
15starszy sierżant (starszy bosman)3,50
16sierżant (bosman)3,45
17plutonowy (bosmanmat)3,35
18starszy kapral (starszy mat)3,30
19kapral (mat)3,25
20starszy szeregowy (starszy marynarz)2,95
21szeregowy (marynarz)2,85

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZEZ ŻOŁNIERZY

1.
Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla pierwszego stopnia szkodliwości:
1)
narażenie na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej;
2)
narażenie na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie;
3)
praca w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C;
4)
narażenie na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone;
5)
praca w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w wodzie lub błocie;
6)
praca w zaciemnionych pomieszczeniach, w których natężenie oświetlenia elektrycznego ze względów technologicznych jest poniżej wartości określonych w Polskich Normach w warunkach ciągłego migotania punktów świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działania urządzeń projekcyjnych;
7)
narażenie na drgania o ogólnym działaniu na człowieka;
8)
praca w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych albo ze względu na rodzaj wykonywanej służby jest stosowane wyłącznie oświetlenie elektryczne;
9)
praca w radiowych obiektach nadawczych i centrach radioodbiorczych, w stacjach radiowych, radiolokacyjnych i radioliniowych;
10)
obsługa aparatury w gabinetach fizykoterapii;
11)
narażenie na działanie promieniowania laserowego.
2.
Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla drugiego stopnia szkodliwości:
1)
narażenie na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej;
2)
narażenie na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie;
3)
narażenie na obniżone lub podwyższone ciśnienie wynikające z procesu technologicznego, w szczególności w komorach ciśnieniowych i kesonowych;
4)
narażenie na drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne;
5)
praca w pomieszczeniach zlokalizowanych całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu - zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
6)
narażenie na hałas;
7)
praca przy montażu, demontażu, konserwacji i naprawie akumulatorów;
8)
praca przy magazynowaniu i dystrybucji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym;
9)
praca przy załadunku, rozładunku, transporcie i magazynowaniu paliw oraz uzupełnianiu nimi sprzętu;
10)
praca w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 2, 3 lub 4 grupy zagrożenia, których wykaz określają przepisy wydane na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
3.
Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla trzeciego stopnia szkodliwości:
1)
narażenie na działanie substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, których wykaz określają przepisy wydane na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
2)
narażenie na promieniowanie jonizujące;
3)
narażenie na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 300 000 MHz w strefie zagrożenia;
4)
przewijanie kabli oraz remont i konserwacja linii kablowej w osłonie ołowianej.
4.
Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla czwartego stopnia szkodliwości:
1)
wytwarzanie, remontowanie, niszczenie oraz magazynowanie i transportowanie materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych;
2)
wytwarzanie, magazynowanie, transportowanie oraz napełnianie i instalowanie zbiorników gazów sprężonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem;
3)
narażenie na działanie fazy ciekłej lub gazowej paliw, w szczególności benzyny, RMN oraz niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym - w laboratoriach oraz przy pracach naukowo-badawczych z tymi materiałami;
4)
wykonywanie prób z bronią i materiałami wybuchowymi;
5)
praca przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, wykonywana zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych;
6)
rozbudowa, remont, konserwacja kanalizacji teletechnicznej oraz naprawa i konserwacja linii kablowych w studzienkach i komorach kablowych;
7)
praca wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni;
8)
praca przy neutralizacji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym;
9)
narażenie na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich;
10)
praca w kontakcie z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi albo zwierzętami;
11)
praca w bezpośrednim kontakcie z ludźmi chorymi na choroby psychiczne lub upośledzonymi w znacznym stopniu;
12)
praca na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu i w wykopach o głębokości poniżej 2 m od poziomu terenu.
1 § 9:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.314) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2022 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2022 r. (Dz.U.2022.2149) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 października 2022 r., zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. poz. 551), które na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2138) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.