Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2015.551 - OpenLEX

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.551

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1211 oraz z 2014 r. poz. 773) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe, a także żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, odbywających ćwiczenia wojskowe;
2)
rodzaje i wysokość dodatków do uposażenia zasadniczego uzasadnionych szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe, żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, odbywających ćwiczenia wojskowe.
1.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego szeregowego (marynarza) w stawce miesięcznej w wysokości 500 zł.
2.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową w okresie dłuższym niż ustawowy jej okres, w przypadkach określonych w art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 i 529), stawkę uposażenia określoną w ust. 1 zwiększa się o 100%.
Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce miesięcznej w wysokości:
1)
szeregowemu (marynarzowi) - 875 zł;
2)
starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) - 1250 zł.
Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego, określonego stopniem wojskowym, ustalone procentem od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822), określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe, żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, odbywającym ćwiczenia, którzy pełnią służbę w składzie etatowej załogi jednostki pływającej Marynarki Wojennej, przyznaje się za każdy dzień zaokrętowania połączonego z wyjściem na morze na czas nie krótszy niż 6 godzin dodatek za służbę na morzu w wysokości:
1)
na okręcie podwodnym - 20 zł;
2)
na okręcie nawodnym - 10 zł;
3)
na innej jednostce pływającej - 7,50 zł.
1.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe, żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, odbywającym ćwiczenia, wykonującym zadania pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego przyznaje się za każdą godzinę wykonywania zadań pod wodą dodatek za nurkowanie w wysokości 15 zł.
2.
Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1, szkolącemu się na nurka przyznaje się za każdą godzinę wykonywania zadań pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego dodatek za nurkowanie w wysokości 7, 50 zł.
3.
W celu ustalenia czasu wykonywania zadań pod wodą, o którym mowa w ust. 1 i 2, czas przebywania pod wodą jest liczony od chwili rozpoczęcia zanurzania pod wodę do chwili zakończenia wynurzania spod wody, z tym że czas pobytu pod wodą:
1)
w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową przelicza się przy zastosowaniu współczynnika 3, 0;
2)
w autonomicznych aparatach nurkowych o zamkniętym lub półzamkniętym obiegu mieszaniny oddechowej przelicza się przy zastosowaniu współczynnika 1, 5.
4.
Udokumentowane okresy wykonywania pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego przez czas krótszy niż godzinę podlegają sumowaniu.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe, żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, odbywającym ćwiczenia przyznaje się za każdy wykonany w trakcie szkolenia wojskowego skok ze spadochronem dodatek desantowy w wysokości 10 zł.
1.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe, żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, odbywającym ćwiczenia, pełniącym służbę w etatowym patrolu rozminowania i wykonującym zadania związane z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych pochodzenia wojskowego albo w ich unieszkodliwianiu przyznaje się za każdy dzień wykonywania tych zadań dodatek za rozminowanie w wysokości do 30 zł.
2.
Przy przyznawaniu dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności stopień niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia oraz inne uciążliwości i niebezpieczeństwa w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, a także poziom wyszkolenia specjalistycznego żołnierza.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe, żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, odbywającym ćwiczenia, wykonującym poza macierzystą jednostką wojskową zadania związane z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków albo w akcjach poszukiwawczych lub ratowania życia ludzkiego przyznaje się za każdą rozpoczętą dobę wykonywania tych zadań dodatek operacyjny w wysokości 45 zł.
1.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe, żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, odbywającym ćwiczenia, którzy pełnią służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, przyznaje się miesięczny dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości:
1)
przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 75 zł;
2)
przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 90 zł;
3)
przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 120 zł;
4)
przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 180 zł.
2.
Stanowiskami służbowymi, na których pełnienie służby wojskowej jest szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, są stanowiska, na których z zakresu zadań wynika konieczność wykonywania obowiązków służbowych przez co najmniej połowę obowiązującego miesięcznego czasu służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, za służbę pełnioną w warunkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 7 i 11, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 6 oraz ust. 4 pkt 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia przyznaje się, jeżeli w środowisku pełnienia służby są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662).
Żołnierzowi rezerwy przyznaje się miesięczny dodatek motywacyjny w wysokości:
1)
30 zł - żołnierzowi posiadającemu trzecią klasę kwalifikacyjną;
2)
45 zł - żołnierzowi posiadającemu drugą klasę kwalifikacyjną;
3)
60 zł - żołnierzowi posiadającemu pierwszą klasę kwalifikacyjną;
4)
90 zł - żołnierzowi posiadającemu mistrzowską klasę kwalifikacyjną.
1.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe, żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe, którym powierzono pełnienie nieetatowej funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu albo wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku przewidzianym w etacie dla żołnierza zawodowego, przysługuje dodatek w wysokości:
1)
w przypadku pełnienia funkcji lub wykonywania obowiązków przewidzianych dla podoficera - do 5%,
2)
w przypadku pełnienia funkcji lub wykonywania obowiązków przewidzianych dla oficera - do 15%

- kwoty należnego uposażenia zasadniczego.

2.
Przy przyznawaniu dodatku uwzględnia się w szczególności:
1)
stopień trudności i złożoności powierzanych zadań oraz efekty uzyskiwane wskutek ich wykonywania;
2)
liczbę podległych żołnierzy;
3)
stopień odpowiedzialności związanej z zajmowanym stanowiskiem służbowym lub pełnioną funkcją;
4)
stosunek żołnierza niezawodowego do powierzonego mu sprzętu i zadań;
5)
poziom wyszkolenia wojskowego i specjalistycznego żołnierza niezawodowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA ETATOWEGO ZAJMOWANEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO, OKREŚLONEGO STOPNIEM WOJSKOWYM ŻOŁNIERZY REZERWY ORAZ OSÓB PRZENIESIONYCH DO REZERWY NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI REZERWY, ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

Lp.Stopień wojskowyProcent od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
123
1generał (admirał)13,40
2generał broni (admirał floty)11,20
3generał dywizji (wiceadmirał)9,60
4generał brygady (kontradmirał)7,90
5pułkownik (komandor)7,00
6podpułkownik (komandor porucznik)5,90
7major (komandor podporucznik)5,10
8kapitan (kapitan marynarki)4,50
9porucznik (porucznik marynarki)4,25
10podporucznik (podporucznik marynarki)4,20
11starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)3,95
12starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)3,85
13chorąży (chorąży marynarki)3,70
14młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)3,60
15starszy sierżant (starszy bosman)3,50
16sierżant (bosman)3,45
17plutonowy (bosmanmat)3,35
18starszy kapral (starszy mat)3,30
19kapral (mat)3,25
20starszy szeregowy (starszy marynarz)2,90
21szeregowy (marynarz)2,80

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZEZ ŻOŁNIERZY

1. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla pierwszego stopnia szkodliwości:

1) narażenie na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej;

2) narażenie na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie;

3) praca w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

4) narażenie na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone;

5) praca w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w wodzie lub błocie;

6) praca w zaciemnionych pomieszczeniach, w których natężenie oświetlenia elektrycznego ze względów technologicznych jest poniżej wartości określonych w Polskich Normach w warunkach ciągłego migotania punktów świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działania urządzeń projekcyjnych;

7) narażenie na drgania o ogólnym działaniu na człowieka;

8) praca w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych albo ze względu na rodzaj wykonywanej służby stosowane jest wyłącznie oświetlenie elektryczne;

9) praca w radiowych obiektach nadawczych i centrach radioodbiorczych, w stacjach radiowych, radiolokacyjnych i radioliniowych;

10) obsługa aparatury w gabinetach fizykoterapii;

11) narażenie na działanie promieniowania laserowego.

2. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla drugiego stopnia szkodliwości:

1) narażenie na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej;

2) narażenie na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie;

3) narażenie na obniżone lub podwyższone ciśnienie wynikające z procesu technologicznego, w szczególności w komorach ciśnieniowych i kesonowych;

4) narażenie na drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne;

5) praca w pomieszczeniach zlokalizowanych całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu - zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) narażenie na hałas;

7) praca przy montażu, demontażu, konserwacji i naprawie akumulatorów;

8) praca przy magazynowaniu i dystrybucji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym;

9) praca przy załadunku, rozładunku, transporcie i magazynowaniu paliw oraz uzupełnianiu nimi sprzętu;

10) praca w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 2, 3 lub 4 grupy zagrożenia, których wykaz określają przepisy wydane na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662).

3. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla trzeciego stopnia szkodliwości:

1) narażenie na działanie substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, których wykaz określają przepisy wydane na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

2) narażenie na promieniowanie jonizujące;

3) narażenie na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0, 1 MHz do 300 000 MHz w strefie zagrożenia;

4) przewijanie kabli oraz remont i konserwacja linii kablowej w osłonie ołowianej.

4. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla czwartego stopnia szkodliwości:

1) wytwarzanie, remontowanie, niszczenie oraz magazynowanie i transportowanie materiałów wybuchowych, łatwo palnych i samozapalnych;

2) wytwarzanie, magazynowanie, transportowanie oraz napełnianie i instalowanie zbiorników gazów sprężonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem;

3) narażenie na działanie fazy ciekłej lub gazowej paliw, w szczególności benzyny, RMN oraz niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym - w laboratoriach oraz przy pracach naukowo-badawczych z tymi materiałami;

4) wykonywanie prób z bronią i materiałami wybuchowymi;

5) praca przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, wykonywana zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych;

6) rozbudowa, remont, konserwacja kanalizacji teletechnicznej oraz naprawa i konserwacja linii kablowych w studzienkach i komorach kablowych;

7) praca wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni;

8) praca przy neutralizacji niebezpiecznych środków o działaniu chemicznym, promieniotwórczym i biologicznym;

9) narażenie na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich;

10) praca w kontakcie z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi albo zwierzętami;

11) praca w bezpośrednim kontakcie z ludźmi chorymi na choroby psychiczne lub upośledzonymi w znacznym stopniu;

12) praca na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu i w wykopach o głębokości poniżej 2 m od poziomu terenu.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. poz. 214) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 242 i Nr 40, poz. 384, z 2006 r. Nr 237, poz. 1717 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 394), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773).