Stawki uposażenia zasadniczego, zasady zaszeregowania do grup uposażenia i dodatki do uposażenia pracowników nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 1949 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego, zasad zaszeregowania do grup uposażenia i dodatków do uposażenia pracowników nauki. *

Na podstawie art. 5-8 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) zarządza się za zgodą Rady Państwa, co następuje:
Przepisom niniejszego rozporządzenia podlegają pracownicy nauki, objęci art. 25 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39), a w szczególności:
1)
zatrudnieni w szkołach wyższych, archiwach i bibliotekach naukowych oraz w zakładach i instytutach naukowo-badawczych: profesorowie, docenci etatowi, zastępcy profesorów w szkołach wyższych zawodowych i artystycznych nieakademickich, nauczyciele przedmiotów pomocniczych, kustosze, adiunkci, prosektorzy, konstruktorzy, obserwatorzy, asystenci, archiwiści, bibliotekarze, nauczyciele zawodu, instruktorzy techniczni, mechanicy precyzyjni, technicy, laboranci, preparatorzy, konserwatorzy techniczni, kreślarze, kopiści, pielęgniarze, położne i rentgeniści;
2)
kierownicy zakładów i instytutów naukowo-badawczych, kierownicy pracowni, sekcji naukowych, warsztatów doświadczalnych lub specjalnych w zakładach i instytutach naukowo-badawczych, kierownicy wydziałów wydawniczych w zakładach i instytucjach naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych;
3)
ogrodnicy specjaliści zatrudnieni w ogrodach botanicznych i farmakognostycznych oraz placówkach naukowo-badawczych szkół rolniczych.

Stawki uposażenia zasadniczego.

§  2. 2
Stawki uposażenia zasadniczego pracowników wymienionych w § 1 określa się, jak następuje:
Grupa uposażeniamiesięcznie złotych
w szkołach wyższych, archiwach i bibliotekachw samodzielnych zakładach i instytutach naukowo-badawczych
148.00048.000
242.00042.000
336.00039.600
430.50035.000
526.00031.200
621.50024.800
717.50019.300
813.20014.500.

Zasady zaszeregowania pracowników nauki.

Przepisy dotyczące profesorów, docentów etatowych i pomocniczych sił naukowych, zatrudnionych w szkołach akademickich.

§  3.
Profesorowie zwyczajni otrzymują uposażenie grupy 1.
§  4.
Profesorowie nadzwyczajni otrzymują uposażenie grupy 2.
§  5.
Docenci etatowi otrzymują uposażenie grupy 3.
§  6.
Adiunkci, prosektorzy, konstruktorzy i obserwatorzy otrzymują uposażenie grupy 5. W razie uzyskania tytułu docenta z dniem 1 stycznia następnego roku przyznaje się uposażenie grupy 4.
§  7.
Asystenci starsi otrzymują uposażenie grupy 6. W razie uzyskania tytułu docenta z dniem 1 stycznia następnego roku przyznaje się uposażenie grupy 5.

Przepisy dotyczące profesorów, zastępców profesorów, nauczycieli zawodu i asystentów w szkołach wyższych zawodowych i w szkołach artystycznych nieakademickich.

§  8.
Profesorowie zwyczajni otrzymują uposażenie grupy 2.
§  9.
Profesorowie, posiadający tytuł docenta, otrzymują uposażenie grupy 3.
§  10.
Profesorowie stali otrzymują uposażenie grupy 4 lub 3.
§  11.
Profesorowie tymczasowi i zastępcy profesorów otrzymują uposażenie grupy 4.
§  12.
Adiunkci otrzymują uposażenie grupy 6 lub 5.
§  13.
Nauczyciele zawodu otrzymują uposażenie grupy 6, a po 20 latach służby uposażenie grupy 5.
§  14.
Asystenci z ukończonymi studiami wyższymi otrzymują uposażenie grupy 6 lub 7.
§  15.
Asystenci z nieukończonymi studiami wyższymi otrzymują uposażenie grupy 8.

Przepisy dotyczące nauczycieli przedmiotów pomocniczych w szkołach wyższych.

§  16.
Nauczyciele przedmiotów pomocniczych otrzymują uposażenie grupy 5.

Przepisy dotyczące pracowników zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.

§  17.
Kierownicy (dyrektorzy) i samodzielni pracownicy naukowi zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz kierownicy archiwów i bibliotek naukowych otrzymują uposażenie grupy 4, 3, 2 lub 1.
§  18.
Kustosze otrzymują uposażenie grupy 5 i mogą awansować do grupy 4.
§  19.
Starsi asystenci, kierownicy pracowni, kierownicy sekcji naukowych w zakładach i instytutach naukowo-badawczych otrzymują uposażenie grupy 5.
§  20.
Archiwiści archiwów i bibliotekarze bibliotek naukowych, kierownicy warsztatów doświadczalnych lub specjalnych w zakładach i instytutach naukowo-badawczych, kierownicy wydziałów wydawniczych w zakładach i instytutach naukowo-badawczych otrzymują uposażenie grupy 6 i mogą awansować do grupy 5.
§  21.
Asystenci archiwów i bibliotek naukowych otrzymują uposażenie grupy 7 i mogą awansować do grupy 6.
§  22.
Adiunkci i asystenci zakładów i instytucji naukowo-badawczych otrzymują uposażenie według grup, podanych w §§ 6 i 7 niniejszego rozporządzenia.

Przepisy dotyczące pracowników pomocniczych naukowo-technicznych szkół wyższych, archiwów i bibliotek naukowych oraz zakładów i instytutów naukowo-badawczych.

§  23.
Pracownikami pomocniczymi naukowo-technicznymi są ci pracownicy, którzy wykonują pracę o charakterze ściśle związanym z nauką. Minister Oświaty w porozumieniu z właściwym ministrem i Ministrem Skarbu ustali warunki i rodzaje stanowisk, na których pracownicy pomocniczy naukowo-techniczni wykonują pracę o charakterze ściśle związanym z nauką.
§  24.
Instruktorzy techniczni, konstruktorzy oraz mechanicy precyzyjni (starsi technicy fachowi) z ukończoną praktyką zawodową i ukończoną szkołą średnią lub z dyplomem do nauczania zawodu (instruktorzy) otrzymują uposażenie grupy 6 i mogą awansować do grupy 5.
§  25.
Instruktorzy techniczni, konstruktorzy oraz mechanicy precyzyjni (starsi technicy fachowi) z ukończoną praktyką zawodową, nie posiadający świadectwa ukończenia szkoły średniej, otrzymują uposażenie grupy 7, a po 20 latach służby uposażenie grupy 6.
§  26.
Ogrodnicy z ukończoną praktyką zawodową i ukończoną szkołą średnią otrzymują uposażenie grupy 6, a po 20 latach służby uposażenie grupy 5.
§  27.
Ogrodnicy z ukończoną praktyką zawodową nie posiadający świadectwa ukończenia szkoły średniej otrzymują uposażenie grupy 8, a po 20 latach służby uposażenie grupy 7.
§  28.
Technicy laboranci z ukończoną praktyką zawodową i ukończoną szkołą średnią otrzymują uposażenie grupy 6 i mogą awansować do grupy 5.
§  29.
Technicy laboranci z ukończoną praktyką zawodową, nie posiadający świadectwa ukończenia szkoły średniej, otrzymują uposażenie grupy 7, a po 20 latach służby uposażenie grupy 6.
§  30.
Laboranci, preparatorzy, konserwatorzy techniczni i kreślarze z ukończoną szkołą średnią lub egzaminem zawodowym otrzymują uposażenie grupy 7 i mogą awansować do grupy 6.
§  31.
Laboranci, preparatorzy, konserwatorzy techniczni i kreślarze, nie posiadający świadectwa ukończenia szkoły średniej, otrzymują uposażenie grupy 8, a po 20 latach służby uposażenie grupy 7.
§  32.
Dyplomowani pielęgniarze, rentgeniści i położne, zatrudnieni w klinikach uniwersyteckich, otrzymują uposażenie grupy 7, a po 20 latach służby uposażenie grupy 6.
§  33.
Młodsi asystenci w zakładach i instytutach naukowo-badawczych otrzymują uposażenie grupy 8 i mogą awansować do grupy 7.
§  34.
Pielęgniarze i rentgeniści, nie posiadający dyplomu, a zatrudnieni w klinikach uniwersyteckich oraz kopiści, otrzymują uposażenie grupy 8.

Przepisy ogólne.

§  35.
Pracownikom, wymienionym w §§ 13, 25-27, 29, 31 i 32, przysługiwać będzie wyższe uposażenie od dnia 1 stycznia następnego roku po ukończeniu przez nich 20 lat służby na tym stanowisku, które było podstawą zaszeregowania do grupy uposażenia w myśl niniejszego rozporządzenia.

Dodatki lokalne, funkcyjne i służbowe.

Dodatki lokalne.

§  36. 3
Pracownikom nauki pełniącym służbę na obszarze m. st. Warszawy przyznaje się dodatek stołeczny w następującej wysokości:
w grupiemiesięcznie złotych
1750
2650
3580
4500
5450
6400
7380
8350.
§  37. 4
Pracownikom nauki pełniącym służbę na obszarze miast: Elbląga, Gdańska, Gdyni, Sopotu, i Szczecina oraz powiatów: elbląskiego, gdańskiego, morskiego, szczecińskiego i wolińskiego przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
w grupiemiesięcznie złotych
11.700
21.400
31.250
41.100
5 950
6 850
7 800
8 750.
§  38. 5
Dodatek lokalny nie przysługuje pracownikom nauki delegowanym do miejscowości, w których dodatek ten nie jest wypłacany.

Dodatki funkcyjne.

§  39. 6
Pracownikom nauki zajmującym niżej wymienione stanowiska kierownicze przysługują następujące dodatki funkcyjne:
a)
w szkołach akademickich:
Rektor szkoły akademickiej25.000 zł
Prorektor szkoły akademickiej15.000 zł
Dziekan Wydziału szkoły akademickiej12.000 zł
Kierownik opartego na własnym statucie wydziału lub studium12.000 zł
Kierownik roku wstępnego12.000 zł
b)
w szkołach wyższych zawodowych i artystycznych nieakademickich:
Rektor15.000 zł
Prorektor12.000 zł
Dziekan Wydziału10.000 zł
Kierownik roku wstępnego10.000 zł.

Dodatki służbowe i dodatek specjalny.

§  40. 7
Pracownikom nauki zajmującym niżej wymienione stanowiska przysługują następujące dodatki służbowe:
a)
w szkołach akademickich:
Kierownik kliniki uniwersyteckiej10.000 zł
Kierownik zakładu lub seminarium w szkole akademickiej 7.000 zł
b)
w szkołach zawodowych i artystycznych nieakademickich:
Kierownik warsztatu lub zakładu 4.000 zł
c)
w zakładach i instytucjach naukowo-badawczych, bibliotekach i archiwach naukowych:
Dyrektor (kierownik) instytutu, instytutu głównego, biblioteki i archiwum10.000 lub

12.000 lub

15.000

Dyrektor (kierownik) instytutu specjalnego wchodzącego w skład instytutu głównego oraz dyrektor naukowo-techniczny instytutu głównego10.000 lub

12.000

Dyrektor naukowo-techniczny instytutu specjalnego wchodzącego w skład instytutu głównego 7.000 lub

10.000 lub

12.000

Kierownik zakładów, działów lub oddziałów, pracowni i sekcji w zakładach i instytutach naukowo-badawczych, bibliotekach i archiwach 4.000 lub

5.000 lub

7.000

§  41.
Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 40% uposażenia zasadniczego pracownikom nauki zatrudnionym:
1)
w klinikach chorób zakaźnych, na oddziałach zakaźnych i przeciwgruźliczych klinik ogólnych oraz w pracowniach (działach, oddziałach) bakteriologicznych klinik i placówek naukowo-badawczych, o ile w ciągu pracy stykają się z chorymi lub z materiałem zakaźnym;
2)
w zakładach rentgenologicznych i w zakładach (instytutach) stosujących leczenie radem, o ile narażeni są na działanie promieni rentgena lub promieni radu;
3)
w klinikach psychiatrycznych i w oddziałach psychiatrycznych klinik, jeżeli pracują w stałym kontakcie z chorymi psychicznie.
§  42. 8
1.
Dodatek specjalny można pobierać równocześnie z dodatkiem funkcyjnym lub służbowym.
2.
Do dodatku specjalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.

Wynagrodzenie za dodatkowe czynności.

§  43. 9
Profesorom, docentom etatowym, adiunktom i asystentom przysługuje za zlecone im przez radę wydziałową lub radę pedagogiczną czynności dodatkowe, mianowicie za wykłady i ćwiczenia nie wchodzące w ich zakres nauczania lub w zakres ich obowiązków normalnych, wynagrodzenie w następującej wysokości, określonej w stosunku miesięcznym za jedną godzinę tygodniowo:
1)
w szkołach akademickich za wykłady 8%, za ćwiczenia 6% uposażenia zasadniczego grupy 2;
2)
w szkołach wyższych zawodowych i artystycznych nieakademickich za wykłady 8%, za ćwiczenia 6% uposażenia zasadniczego grupy 3;
3)
na studiach wstępnych w szkołach wyższych za wykłady 7% uposażenia zasadniczego grupy 4;
4)
za lektoraty za wykłady 6%, za ćwiczenia 6% uposażenia zasadniczego grupy 2;
5)
na studiach wychowania fizycznego:
a)
pracownicy kwalifikowani - za ćwiczenia cielesne 5% uposażenia zasadniczego grupy 2;
b)
pracownicy niekwalifikowani za ćwiczenia cielesne 5% uposażenia zasadniczego grupy 4.
§  44. 10
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 43, płatne jest:
a)
przez przeciąg 4 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez jeden pełny trymestr,
b)
przez przeciąg 6 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez jeden pełny semestr,
c)
przez przeciąg 8 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez dwa pełne trymestry,
d)
przez przeciąg 12 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez dwa pełne semestry lub trzy pełne trymestry.
§  45. 11
Przepisy §§ 43 i 44 mają zastosowanie również do pracowników kontraktowych, którym zlecono prowadzenie wykładów i ćwiczeń zleconych.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  46.
Minister Oświaty albo właściwy minister zalicza do odpowiedniej grupy uposażenia kierowników i samodzielnych pracowników naukowych zakładów i instytutów naukowo -badawczych, kierowników archiwów i bibliotek naukowych oraz kustoszy, archiwistów, bibliotekarzy i asystentów archiwów i bibliotek naukowych.
§  47.
Zastępcy profesorów i wykładowcy Akademii Sztabu Generalnego mianowani na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 22 października 1947 r. o utworzeniu Akademii Sztabu Generalnego (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 379), o ile nie dotyczy ich przepis art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39), otrzymują uposażenie zastępcy profesorów grupy 3, a wykładowcy grupy 4.
§  48.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1948 r. o zasadach zaszeregowania państwowych pracowników nauki do grup uposażenia i o dodatkach do uposażenia (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 149).
§  49.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Oświaty, Ministrowi Skarbu oraz innym ministrom.
§  50.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.
* Z dniem 1 września 1954 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie unormowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia pracowników nauki (Dz.U.54.42.187), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 września 1954 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie unormowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia zastępców profesora zatrudnionych w szkołach wyższych Polskiej Akademii Nauk i podległych jej placówkach naukowych oraz osób pełniących funkcje pracowników nauki, nauczycieli przedmiotów pomocniczych i nauczycieli zawodu w szkołach wyższych (Dz.U.54.42.188), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 października 1956 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie unormowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pomocniczego personelu technicznego i robotników zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych (Dz.U.56.41.194), zgodnie z § 12 pkt 1 powołanego rozporządzenia.

1 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. § 1 traci moc w stosunku do pracowników nauki wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz.U.51.21.165), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.
2 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. § 2 traci moc w stosunku do pracowników nauki wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz.U.51.21.165), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.
3 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. § 36 traci moc w stosunku do pracowników nauki wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz.U.51.21.165), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.
4 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. § 37 traci moc w stosunku do pracowników nauki wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz.U.51.21.165), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.
5 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. § 38 traci moc w stosunku do pracowników nauki wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz.U.51.21.165), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.
6 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. § 39 traci moc w stosunku do pracowników nauki wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz.U.51.21.165), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.
7 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. § 40 traci moc w stosunku do pracowników nauki wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz.U.51.21.165), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.
8 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. § 42 traci moc w stosunku do pracowników nauki wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz.U.51.21.165), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.
9 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. § 43 traci moc w stosunku do pracowników nauki wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz.U.51.21.165), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.
10 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. § 44 traci moc w stosunku do pracowników nauki wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz.U.51.21.165), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.
11 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. § 45 traci moc w stosunku do pracowników nauki wymienionych w § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz.U.51.21.165), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.