Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1080

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 67 ust. 16 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", dla poszczególnych:
1) stanowisk służbowych, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) stopni Straży Marszałkowskiej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Uposażenie funkcjonariuszy dla poszczególnych stanowisk służbowych wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby - łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.
2.  Podstawę wzrostu uposażenia funkcjonariuszy dla poszczególnych stanowisk służbowych z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia na tych stanowiskach służbowych.
3.  Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia dla poszczególnych stanowisk służbowych, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.
§  3.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy od dnia 20 maja 2018 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

DLA KIEROWNICZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH

Lp.Nazwa stanowiskaStawki w złotych
1Komendant7600-8100
2Zastępca Komendanta6900-7330
3Naczelnik wydziału6000-6550
4Dowódca sekcji3050-4650

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

DLA POZOSTAŁYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH

Lp.Nazwa stanowiskaStawki w złotych
1Główny specjalista5400-5910
2Koordynator4700-5360
3Starszy specjalista3050-4300
4Specjalista3050-3850
5Starszy ekspert ochrony2500-3450
6Starszy pirotechnik2500-3450
7Przewodnik psa służbowego2500-3450
8Ekspert ochrony2500-3000
9Pirotechnik2500-3000
10Kursant2400

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA STOPNI STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

Lp.StopieńStawka w złotych
1Nadinspektor1800
2Inspektor1680
3Młodszy inspektor1610
4Podinspektor1540
5Nadkomisarz1470
6Komisarz1400
7Podkomisarz1320
8Aspirant sztabowy1200
9Starszy aspirant1150
10Aspirant1100
11Młodszy aspirant1050
12Starszy strażnik970
13Strażnik900
14Młodszy strażnik850
15Starszy aplikant790
16Aplikant700