Stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą. - Dz.U.2021.99 - OpenLEX

Stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.99

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:
Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:
1)
oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 2466 zł;
2)
podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 1644 zł;
3)
szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 1233 zł.
Żołnierz, który w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pełni służbę przygotowawczą, zachowuje prawo do dotychczasowej stawki uposażenia zasadniczego do dnia zakończenia tej służby.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. poz. 241).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.