Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.15.110 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
§  8.
1. Normatywny wskaźnik udziału wypłat nagród i premii z zysku do podziału, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy, ustala się:
1) w odniesieniu do kwoty zysku w roku podatkowym nie przekraczającej kwoty zysku bazowego - jako iloraz równowartości 7% średniej kwoty wynagrodzeń wolnych od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej z lat 1984 i 1985 i kwoty zysku bazowego,
2) w odniesieniu do kwoty zysku w roku podatkowym ponad zysk bazowy - jako iloraz kwot wynagrodzeń wolnych od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej i kosztów działalności z lat 1984 i 1985.
2. Kwotę zysku bazowego, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako równowartość 35%, a w jednostkach gospodarczych ustawowo zwolnionych od podatku dochodowego - 100% średniej wielkości zysku z lat 1984 i 1985.
3. 2 Dla ustalenia kwoty wypłat nagród i premii wolnej od podatku przyjmuje się równowartość 35% kwoty zysku w roku podatkowym, powiększoną o kwotę ulg w podatku dochodowym z tytułu sprzedaży eksportowej i produkcji wyrobów oznaczonych państwowymi znakami jakości "Q" i "1", a w jednostkach gospodarczych ustawowo zwolnionych od podatku dochodowego - 100% zysku.
4. W państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej przy ustalaniu normatywnego wskaźnika udziału wypłat z zysku, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się równowartość 20% średniej kwoty wynagrodzeń wolnych od obciążeń z lat 1984 i 1985, a w jednostkach gospodarczych rozliczających się w roku gospodarczym - z lat 1984/1985 i 1985/1986.
2 § 8 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1988 r. (Dz.U.88.3.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 28 marca 1988 r. (Dz.U.88.10.80) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.