Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.15.110 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
§  7.
1. Dla jednostek gospodarczych, będących wykonawcami inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej, podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń zmniejsza się o 35% podstawy określonej w ust. 2, jeżeli jednostki te osiągnęły przyrost efektów rzeczowych w wysokości nie mniejszej niż określona w centralnym planie rocznym.
2. Podstawę zmniejszenia podatku stanowi część należnego podatku, odpowiadająca udziałowi procentowemu wartości sprzedaży obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej w wartości sprzedaży ogółem, obliczonej w cenach realizacji.