Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.15.110 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
§  6.
1. W jednostkach gospodarczych, stosujących zasadę ustalania kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2, podatek ustala się według następującej skali:
Lp.Nadwyżka kwoty rocznego wynagrodzenia indywidualnego w stosunku do kwoty wynagrodzenia wolnego od podatku (w tys. zł)Stawka podatku

w %

1do 368
2ponad 36 do 7212
3ponad 72 do 10818
4ponad 108 do 14424
5ponad 144 do 18030
6ponad 180 do 21635
7ponad 216 do 25240
8ponad 252 do 28850
9ponad 288 do 32455
10ponad 32460
2. Jednostki gospodarcze, w których przyrost wynagrodzeń w pierwszym roku stosowania zasady określania kwoty wolnej od podatku, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2, nie przekroczy procentowego wskaźnika wzrostu cen detalicznych określonego w centralnym planie rocznym na ten rok, z uwzględnieniem skutków wzrostu cen detalicznych przechodzących z roku poprzedniego, z wyłączeniem skutków wzrostu cen alkoholu i wyrobów tytoniowych, uiszczają podatek obliczony na podstawie stawek, o których mowa w ust. 1, do wysokości kwoty nie przekraczającej 25% zysku do podziału za ten rok.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy jednostek, które w 1987 r. stosowały opodatkowanie indywidualnych wynagrodzeń.
4. W jednostkach gospodarczych innych niż określone w ust. 1 podatek ustala się według następującej skali:
Lp.Nadwyżka kwoty wynagrodzeń w stosunku do kwoty wolnej od podatku w %Stawka podatku
1do 340
2ponad 3 do 480
3ponad 4 do 5150
4ponad 5 do 6300
5ponad 6500
5. W jednostkach organizacyjnych spółdzielczości inwalidów, spółdzielczości niewidomych, Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, w zakładach szkoleniowo-produkcyjnych Polskiego Związku Głuchych oraz w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Sprawiedliwości, stosujących zasadę ustalania kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku, o której mowa w ust. 4, najwyższa stawka podatku wynosi 200%.
6. W jednostkach gospodarczych realizujących usługi bytowe opłacane bezpośrednio ze środków pieniężnych ludności, usługi produkcyjne dla rolnictwa, a także realizujących produkcję w systemie pracy nakładczej, podatek obliczony według stawek, o których mowa w ust. 1 i 4, zmniejsza się o 35% podstawy określonej zgodnie z ust. 7.
7. Podstawę zmniejszenia podatku stanowi część należnego podatku odpowiadająca udziałowi procentowemu wartości sprzedaży usług bytowych opłacanych ze środków pieniężnych ludności, usług produkcyjnych dla rolnictwa, a także udziału wartości produkcji nakładczej, w wartości sprzedaży ogółem, obliczonej w cenach realizacji.
8. Kwotę podatku należnego od wynagrodzeń wypłaconych w 1988 r. w jednostkach stosujących opodatkowanie indywidualnych wynagrodzeń zmniejsza się o 15%, jeżeli w 1987 r. nie wystąpiło zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń w ciężar kosztów, lub o 25%, jeżeli zobowiązanie podatkowe nie wystąpiło również w 1986 r.
9. Uprawnienie do zmniejszenia podatku w 1988 r. o 15% przysługuje także jednostkom stosującym w 1987 r. opodatkowanie indywidualnych wynagrodzeń, pod warunkiem że nie wystąpiło zobowiązanie podatkowe z tytułu przekroczenia wskaźnika wzrostu kwoty wynagrodzeń wypłaconych w ciężar kosztów, ustalonego w centralnym planie rocznym na 1987 r., o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.