Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.15.110 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
§  5. 1 W jednostkach gospodarczych, w których praca jest zorganizowana w systemie 2-zmianowym:
1) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 1 i 2, kwotę należnego podatku pomniejsza się o procent równy procentowemu udziałowi liczby zatrudnionych według tego systemu w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 25% należnego podatku,
2) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 3, kwotę wynagrodzeń w celu ustalenia podatku pomniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku pomnożonej przez wskaźnik udziału liczby zatrudnionych według tego systemu w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 10% kwoty wolnej od podatku.
2. W jednostkach gospodarczych, w których praca jest zorganizowana w systemie 3-zmianowym, 4-zmianowym i ciągłym:
1) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 1 i 2, kwotę należnego podatku pomniejsza się o procent równy procentowemu udziałowi liczby zatrudnionych według tych systemów w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 50% należnego podatku,
2) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 3, kwotę wynagrodzeń w celu ustalenia podatku pomniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość 30% kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku pomnożonej przez wskaźnik udziału liczby zatrudnionych według tych systemów w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 20% kwoty wolnej od podatku.
1 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.29.203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 1988 r. i ma zastosowanie do ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń za okres od dnia 1 lipca 1988 r.