Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.15.110 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
§  3.
1. Kwota wynagrodzeń wolna od podatku może być również ustalona jako suma:
a) kwoty stanowiącej 60% przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego w 1987 r., obliczonego od sumy wynagrodzeń indywidualnych wypłaconych w 1987 r., pomniejszonej o wypłaty z rezerw, o ulgę eksportową, o której mowa w § 4, oraz o kwotę podstawy opodatkowania określoną w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy,
b) kwoty rezerwy utworzonej w 1987 r.
2. Kwota wolna, o której mowa w ust. 1, ulega corocznie podwyższeniu o kwotę wynikającą ze zmniejszenia zatrudnienia oraz o dodatkowe kwoty wolne określone w centralnym planie rocznym.
3. Kwota wynagrodzeń wolna od podatku może być również ustalona jako suma:
a) kwoty wynagrodzeń wypłaconej w roku poprzednim, pomniejszonej o wypłaty z rezerw, o ulgę eksportową, o której mowa w § 4, oraz o kwotę podstawy opodatkowania określoną w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy,
b) kwoty rezerwy utworzonej w roku poprzednim,
c) iloczynu sumy kwot wymienionych pod lit. a) i b) oraz procentowego przyrostu wynagrodzeń nie podlegającego obciążeniu podatkiem, ustalonego w centralnym planie rocznym,
d) dodatkowych kwot wolnych od podatku, określonych w centralnym planie rocznym ponad kwoty uwzględnione w procentowym przyroście wynagrodzeń, o którym mowa pod lit. c).
4. Minister Finansów określi podmiotowy zakres stosowania zasady, o której mowa w ust. 3.
5. Jednostki gospodarcze, dla których Minister Finansów określił zasadę ustalania kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku, o której mowa w ust. 3, mogą wprowadzić do dnia 31 maja roku podatkowego zasady ustalania kwoty wolnej, o której mowa w ust. 1 i 2, po uprzednim zawiadomieniu właściwego urzędu skarbowego.