Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.15.110 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
§  1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77),
2) "współczynniku korygującym" - rozumie się przez to współczynnik określający możliwości wzrostu wynagrodzeń wypłaconych w ciężar kosztów w stosunku do zmian wielkości produkcji, o którym mowa w art. 31 ustawy,
3) "kwocie wynagrodzeń wolnej od podatku" - rozumie się przez to kwotę wynagrodzeń wypłaconych w ciężar kosztów wolną od podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy,
4) "podatku" - rozumie się przez to podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń,
5) "wynagrodzeniach" - rozumie się przez to wynagrodzenia wypłacone w ciężar kosztów,
6) "roku poprzednim" - rozumie się przez to rok poprzedzający rok podatkowy,
7) "jednostkach prowadzących działalność rolniczą" - rozumie się przez to:
a) państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
b) jednostki gospodarcze kółek i organizacji rolniczych,
c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
8) "państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej" - rozumie się przez to:
a) państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
b) państwowe gospodarstwa rolne,
c) przedsiębiorstwa branży:
hodowli zarodowej i obrotu zwierzętami,
hodowli roślin i nasiennictwa,
hodowli roślin ogrodniczych, nasiennictwa ogrodniczego i szkółkarstwa,
d) gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych oraz inne jednostki gospodarcze stosujące zasady gospodarki finansowej obowiązujące w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i państwowych gospodarstwach rolnych,
9) "zysku" - rozumie się przez to zysk bilansowy, nadwyżkę bilansową lub nadwyżkę dochodów nad wydatkami,
10) "wskaźniku faktycznej relacji płac" - rozumie się przez to iloraz przeciętnego wynagrodzenia bez wypłat z zysku w danej jednostce do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej i województwie.