Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.15.110 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 1985 r.
w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.

Na podstawie art. 32 i 37 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77) zarządza się, co następuje:
§  1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77),
2) "współczynniku korygującym" - rozumie się przez to współczynnik określający możliwości wzrostu wynagrodzeń wypłaconych w ciężar kosztów w stosunku do zmian wielkości produkcji, o którym mowa w art. 31 ustawy,
3) "kwocie wynagrodzeń wolnej od podatku" - rozumie się przez to kwotę wynagrodzeń wypłaconych w ciężar kosztów wolną od podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy,
4) "podatku" - rozumie się przez to podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń,
5) "wynagrodzeniach" - rozumie się przez to wynagrodzenia wypłacone w ciężar kosztów,
6) "roku poprzednim" - rozumie się przez to rok poprzedzający rok podatkowy,
7) "jednostkach prowadzących działalność rolniczą" - rozumie się przez to:
a) państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
b) jednostki gospodarcze kółek i organizacji rolniczych,
c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
8) "państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej" - rozumie się przez to:
a) państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
b) państwowe gospodarstwa rolne,
c) przedsiębiorstwa branży:
hodowli zarodowej i obrotu zwierzętami,
hodowli roślin i nasiennictwa,
hodowli roślin ogrodniczych, nasiennictwa ogrodniczego i szkółkarstwa,
d) gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych oraz inne jednostki gospodarcze stosujące zasady gospodarki finansowej obowiązujące w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i państwowych gospodarstwach rolnych,
9) "zysku" - rozumie się przez to zysk bilansowy, nadwyżkę bilansową lub nadwyżkę dochodów nad wydatkami,
10) "wskaźniku faktycznej relacji płac" - rozumie się przez to iloraz przeciętnego wynagrodzenia bez wypłat z zysku w danej jednostce do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej i województwie.
§  2.
1. Współczynnik korygujący wynosi 0,40.
2. W jednostkach gospodarczych, w których występuje spadek produkcji w obowiązującym mierniku, współczynnik korygujący wynosi 0,65.
§  3.
1. Kwota wynagrodzeń wolna od podatku może być również ustalona jako suma:
a) kwoty stanowiącej 60% przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego w 1987 r., obliczonego od sumy wynagrodzeń indywidualnych wypłaconych w 1987 r., pomniejszonej o wypłaty z rezerw, o ulgę eksportową, o której mowa w § 4, oraz o kwotę podstawy opodatkowania określoną w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy,
b) kwoty rezerwy utworzonej w 1987 r.
2. Kwota wolna, o której mowa w ust. 1, ulega corocznie podwyższeniu o kwotę wynikającą ze zmniejszenia zatrudnienia oraz o dodatkowe kwoty wolne określone w centralnym planie rocznym.
3. Kwota wynagrodzeń wolna od podatku może być również ustalona jako suma:
a) kwoty wynagrodzeń wypłaconej w roku poprzednim, pomniejszonej o wypłaty z rezerw, o ulgę eksportową, o której mowa w § 4, oraz o kwotę podstawy opodatkowania określoną w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy,
b) kwoty rezerwy utworzonej w roku poprzednim,
c) iloczynu sumy kwot wymienionych pod lit. a) i b) oraz procentowego przyrostu wynagrodzeń nie podlegającego obciążeniu podatkiem, ustalonego w centralnym planie rocznym,
d) dodatkowych kwot wolnych od podatku, określonych w centralnym planie rocznym ponad kwoty uwzględnione w procentowym przyroście wynagrodzeń, o którym mowa pod lit. c).
4. Minister Finansów określi podmiotowy zakres stosowania zasady, o której mowa w ust. 3.
5. Jednostki gospodarcze, dla których Minister Finansów określił zasadę ustalania kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku, o której mowa w ust. 3, mogą wprowadzić do dnia 31 maja roku podatkowego zasady ustalania kwoty wolnej, o której mowa w ust. 1 i 2, po uprzednim zawiadomieniu właściwego urzędu skarbowego.
§  4.
1. W jednostkach gospodarczych produkujących wyroby lub świadczących usługi na eksport oraz realizujących w kraju za waluty wymienialne budownictwo lub usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych - kwotę wynagrodzeń na cele ustalania podatku pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn równowartości od 10 do 40% kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku (z zastrzeżeniem ust. 2) i wskaźnika relacji sprzedaży na eksport, wyrażonej w cenach transakcyjnych, do wartości produkcji sprzedanej ogółem w cenach realizacji, pomniejszonej o podatek obrotowy. W wartości produkcji sprzedanej ogółem wykazuje się wartość sprzedaży na eksport w cenach transakcyjnych. Jeżeli usługi świadczone na eksport polegają na przetworzeniu powierzonego surowca lub materiału, wartość sprzedaży eksportowej oraz wartość sprzedaży ogółem powiększa się o wartość przetworzonego surowca lub materiału ustaloną w cenach transakcyjnych, a w razie ich braku - w cenach krajowych.
2. W jednostkach stosujących zasadę ustalania kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 1 i 2, kwotę tę ustala się jako sumę wynagrodzeń indywidualnych wypłaconych w 1987 r., pomniejszoną o tytuły określone w § 3 ust. 1 lit. a) i powiększoną o kwotę rezerwy utworzonej w 1987 r.; tak ustaloną sumę wynagrodzeń indywidualnych zwiększa się o równowartość kwoty odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych, określonemu w centralnym planie rocznym, z uwzględnieniem skutków wzrostu cen detalicznych przechodzących z roku poprzedniego, bez uwzględnienia skutków wzrostu cen alkoholu i wyrobów tytoniowych.
3. Na równi z eksportem traktuje się eksport wewnętrzny dokonywany za zgodą Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą na podstawie § 9 ust. 1 pkt 4 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym (Monitor Polski z 1988 r. Nr 9, poz. 83).
4. Dla obliczenia kwoty wynagrodzeń, o którą pomniejsza się kwotę wynagrodzeń wypłaconą w roku podatkowym zgodnie z ust. 1, przyjmuje się następujące wielkości:
1) dla eksportu towarów i usług, z wyjątkiem wymienionych w załączniku do rozporządzenia:
a) 40% dla eksportu wolnodewizowego,
b) 30% dla eksportu do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz eksportu do państw zaliczonych do II obszaru płatniczego, z wyjątkiem eksportu wymienionego pod lit. a),
c) 20% dla eksportu w innych przypadkach niż określone pod lit. a) i b),
2) dla eksportu towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia:
a) 20% dla eksportu wolnodewizowego,
b) 15% dla eksportu do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz dla eksportu do państw zaliczonych do II obszaru płatniczego, z wyjątkiem eksportu wymienionego pod lit. a),
c) 10% dla eksportu w innych przypadkach niż wymienione pod lit. a) i b).
5. Jednostki kooperujące z jednostkami gospodarczymi, o których mowa w ust. 1, mogą pomniejszyć kwotę wynagrodzeń o kwotę wynagrodzeń ustaloną w umowie między tymi jednostkami w ramach kwoty wynagrodzeń ustalonej zgodnie z ust. 1 dla jednostki gospodarczej.
6. Zasad określonych w ust. 1 i 4 nie stosuje się do produkcji i usług wykonywanych przez pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług eksportowych.
§  5. 1 W jednostkach gospodarczych, w których praca jest zorganizowana w systemie 2-zmianowym:
1) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 1 i 2, kwotę należnego podatku pomniejsza się o procent równy procentowemu udziałowi liczby zatrudnionych według tego systemu w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 25% należnego podatku,
2) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 3, kwotę wynagrodzeń w celu ustalenia podatku pomniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku pomnożonej przez wskaźnik udziału liczby zatrudnionych według tego systemu w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 10% kwoty wolnej od podatku.
2. W jednostkach gospodarczych, w których praca jest zorganizowana w systemie 3-zmianowym, 4-zmianowym i ciągłym:
1) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 1 i 2, kwotę należnego podatku pomniejsza się o procent równy procentowemu udziałowi liczby zatrudnionych według tych systemów w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 50% należnego podatku,
2) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 3, kwotę wynagrodzeń w celu ustalenia podatku pomniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość 30% kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku pomnożonej przez wskaźnik udziału liczby zatrudnionych według tych systemów w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 20% kwoty wolnej od podatku.
§  6.
1. W jednostkach gospodarczych, stosujących zasadę ustalania kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2, podatek ustala się według następującej skali:
Lp.Nadwyżka kwoty rocznego wynagrodzenia indywidualnego w stosunku do kwoty wynagrodzenia wolnego od podatku (w tys. zł)Stawka podatku

w %

1do 368
2ponad 36 do 7212
3ponad 72 do 10818
4ponad 108 do 14424
5ponad 144 do 18030
6ponad 180 do 21635
7ponad 216 do 25240
8ponad 252 do 28850
9ponad 288 do 32455
10ponad 32460
2. Jednostki gospodarcze, w których przyrost wynagrodzeń w pierwszym roku stosowania zasady określania kwoty wolnej od podatku, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2, nie przekroczy procentowego wskaźnika wzrostu cen detalicznych określonego w centralnym planie rocznym na ten rok, z uwzględnieniem skutków wzrostu cen detalicznych przechodzących z roku poprzedniego, z wyłączeniem skutków wzrostu cen alkoholu i wyrobów tytoniowych, uiszczają podatek obliczony na podstawie stawek, o których mowa w ust. 1, do wysokości kwoty nie przekraczającej 25% zysku do podziału za ten rok.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy jednostek, które w 1987 r. stosowały opodatkowanie indywidualnych wynagrodzeń.
4. W jednostkach gospodarczych innych niż określone w ust. 1 podatek ustala się według następującej skali:
Lp.Nadwyżka kwoty wynagrodzeń w stosunku do kwoty wolnej od podatku w %Stawka podatku
1do 340
2ponad 3 do 480
3ponad 4 do 5150
4ponad 5 do 6300
5ponad 6500
5. W jednostkach organizacyjnych spółdzielczości inwalidów, spółdzielczości niewidomych, Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, w zakładach szkoleniowo-produkcyjnych Polskiego Związku Głuchych oraz w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Sprawiedliwości, stosujących zasadę ustalania kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku, o której mowa w ust. 4, najwyższa stawka podatku wynosi 200%.
6. W jednostkach gospodarczych realizujących usługi bytowe opłacane bezpośrednio ze środków pieniężnych ludności, usługi produkcyjne dla rolnictwa, a także realizujących produkcję w systemie pracy nakładczej, podatek obliczony według stawek, o których mowa w ust. 1 i 4, zmniejsza się o 35% podstawy określonej zgodnie z ust. 7.
7. Podstawę zmniejszenia podatku stanowi część należnego podatku odpowiadająca udziałowi procentowemu wartości sprzedaży usług bytowych opłacanych ze środków pieniężnych ludności, usług produkcyjnych dla rolnictwa, a także udziału wartości produkcji nakładczej, w wartości sprzedaży ogółem, obliczonej w cenach realizacji.
8. Kwotę podatku należnego od wynagrodzeń wypłaconych w 1988 r. w jednostkach stosujących opodatkowanie indywidualnych wynagrodzeń zmniejsza się o 15%, jeżeli w 1987 r. nie wystąpiło zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń w ciężar kosztów, lub o 25%, jeżeli zobowiązanie podatkowe nie wystąpiło również w 1986 r.
9. Uprawnienie do zmniejszenia podatku w 1988 r. o 15% przysługuje także jednostkom stosującym w 1987 r. opodatkowanie indywidualnych wynagrodzeń, pod warunkiem że nie wystąpiło zobowiązanie podatkowe z tytułu przekroczenia wskaźnika wzrostu kwoty wynagrodzeń wypłaconych w ciężar kosztów, ustalonego w centralnym planie rocznym na 1987 r., o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.
§  7.
1. Dla jednostek gospodarczych, będących wykonawcami inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej, podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń zmniejsza się o 35% podstawy określonej w ust. 2, jeżeli jednostki te osiągnęły przyrost efektów rzeczowych w wysokości nie mniejszej niż określona w centralnym planie rocznym.
2. Podstawę zmniejszenia podatku stanowi część należnego podatku, odpowiadająca udziałowi procentowemu wartości sprzedaży obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej w wartości sprzedaży ogółem, obliczonej w cenach realizacji.
§  8.
1. Normatywny wskaźnik udziału wypłat nagród i premii z zysku do podziału, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy, ustala się:
1) w odniesieniu do kwoty zysku w roku podatkowym nie przekraczającej kwoty zysku bazowego - jako iloraz równowartości 7% średniej kwoty wynagrodzeń wolnych od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej z lat 1984 i 1985 i kwoty zysku bazowego,
2) w odniesieniu do kwoty zysku w roku podatkowym ponad zysk bazowy - jako iloraz kwot wynagrodzeń wolnych od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej i kosztów działalności z lat 1984 i 1985.
2. Kwotę zysku bazowego, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako równowartość 35%, a w jednostkach gospodarczych ustawowo zwolnionych od podatku dochodowego - 100% średniej wielkości zysku z lat 1984 i 1985.
3. 2 Dla ustalenia kwoty wypłat nagród i premii wolnej od podatku przyjmuje się równowartość 35% kwoty zysku w roku podatkowym, powiększoną o kwotę ulg w podatku dochodowym z tytułu sprzedaży eksportowej i produkcji wyrobów oznaczonych państwowymi znakami jakości "Q" i "1", a w jednostkach gospodarczych ustawowo zwolnionych od podatku dochodowego - 100% zysku.
4. W państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej przy ustalaniu normatywnego wskaźnika udziału wypłat z zysku, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się równowartość 20% średniej kwoty wynagrodzeń wolnych od obciążeń z lat 1984 i 1985, a w jednostkach gospodarczych rozliczających się w roku gospodarczym - z lat 1984/1985 i 1985/1986.
§  9. Kwotę nagród i premii z zysku dla celu ustalania podatku pomniejsza się o kwotę nagród i premii, stanowiącą 35% kwoty oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii pozostającej w dyspozycji jednostek gospodarczych, wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów.
§  10. Podatek od ponadnormatywnych wypłat nagród i premii z zysku do podziału ustala się według następującej skali:
Lp.Nadwyżka nagród i premii w stosunku do wypłat wolnych od podatku w %Stawka podatku

w %

1do 15200
2ponad 15 do 30300
3ponad 30400
§  11.
1. Jednostki gospodarcze prowadzące działalność rolniczą przekazują kwoty podatku na scentralizowany rachunek właściwego ministerstwa lub centralnego związku spółdzielczego z przeznaczeniem na pomoc jednostkom gospodarczym działającym w trudnych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych.
2. Właściwi ministrowie oraz zarządy centralnych związków spółdzielczych w porozumieniu z Ministrem Finansów określą szczegółowe zasady wykorzystania środków zgromadzonych na scentralizowanych rachunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Spółdzielnie mleczarskie i ich związki przekazują kwoty podatku na scentralizowany rachunek funduszu rozwoju Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich.
4. Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych przekazuje kwoty podatku na fundusz ochrony pracy tworzony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW O NIŻSZYM STOPNIU PRZETWORZENIA, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE ULGI PODATKOWE Z TYTUŁU EKSPORTU

Lp.Grupa według Systematycznego wykazu wyrobówNazwa
102Paliwa oraz przetwory paliw
203Energia elektryczna
3041–043Surowce hutnicze
4051–053Surowce pierwotne i wtórne oraz wyroby dla hutnictwa metali nieżelaznych
5121Kopaliny chemiczne
6171Tarcica i półfabrykaty tarte
70845–22Palety ładunkowe
81422Cement i klinkier
91881Makulatura oraz odpady z papieru i tektury
101911–15Przędze
1921–25
112431Cukier
12431–2Drewno i produkty uboczne
132321Skóry surowe zakonserwowane dla przemysłu garbarskiego
144031Produkty krajowych roślin przemysłowych
15011Węgiel kamienny
16014Węgiel brunatny
1 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.29.203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 1988 r. i ma zastosowanie do ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń za okres od dnia 1 lipca 1988 r.
2 § 8 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1988 r. (Dz.U.88.3.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 28 marca 1988 r. (Dz.U.88.10.80) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.