Stawki płatności związanych do zwierząt za 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1810

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341) zarządza się, co następuje:
Stawka płatności związanych do zwierząt za 2020 r. wynosi w przypadku płatności do:
1)
bydła - 326,76 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus);
2)
krów - 412,11 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus);
3)
owiec - 111,12 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa (Ovis aries);
4)
kóz - 52,57 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa (Capra hircus).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721).