Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1959

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) zarządza się, co następuje:
§  1.  Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu za 2018 r. wynosi:
1) 3,50 zł na kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia;
2) 2,46 zł na kilogram tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).