§ 3. - Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.228.2306

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 906), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).