§ 2. - Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.228.2306

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
§  2. 
Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia są określone w załączniku do rozporządzenia.