§ 1. - Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.228.2306

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew;
2)
współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia.