Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1170

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2019 r.
§  4. 
1.  Hodowcom bydła, świń, koni, owiec, kóz lub drobiu będącym mikroprzedsiębiorcami albo małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, zwanym dalej "hodowcami MŚP", udzielana jest pośrednio pomoc w formie subsydiowanych usług polegających na:
1) prowadzeniu ksiąg hodowlanych, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
2) prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła, świń, koni, owiec kóz lub drobiu, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, wyłącznie w przypadku prowadzenia ksiąg hodowlanych dla tych zwierząt.
2.  Podmiotowi świadczącemu subsydiowane usługi polegające na:
1) prowadzeniu księgi hodowlanej bydła, świń, koni, owiec, kóz lub drobiu, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na refundację kosztów wykonania tych usług na rzecz hodowców MŚP w zakresie kosztów, o których mowa w art. 27 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 702/2014, w wysokości do 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w tym załączniku;
2) prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła, świń, koni, owiec, kóz lub drobiu, wyłącznie w przypadku prowadzenia księgi hodowlanej dla tych zwierząt, może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na dofinansowanie kosztów wykonania tych usług na rzecz hodowców MŚP w zakresie kosztów, o których mowa w art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 702/2014, w wysokości do 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w tym załączniku.
3.  Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, zgodnie ze wzorem nr 4 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.  Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną zgodnie ze wzorem nr 5 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) oświadczenie wnioskodawcy, że koszty kwalifikujące się do objęcia dotacją podane we wstępnej kalkulacji uwzględniają wyłącznie koszty subsydiowanych usług, które będą wykonane na rzecz hodowców MŚP.
5.  Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
6.  Dotacja jest wypłacana na wniosek.
7.  Wniosek o wypłatę dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa zgodnie ze wzorem nr 4 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie:
1) do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień do dnia 20 grudnia;
2) 14 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu dotacji za okres od początku danego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została wydana decyzja o udzieleniu dotacji.
8.  Do wniosku o wypłatę dotacji dołącza się:
1) rozliczenie dotacji sporządzone zgodnie ze wzorem nr 6 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) oświadczenie wnioskodawcy, że koszty kwalifikujące się do objęcia dotacją uwzględnione w rozliczeniu dotacji uwzględniają wyłącznie refundację kosztów subsydiowanych usług wykonanych na rzecz hodowców MŚP.