Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.67.446

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa:
1) stawki dotacji przedmiotowych na jednostkę usługi lub produktu dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa w zakresie:
a) postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej,
b) ochrony roślin,
c) rolnictwa ekologicznego,
d) postępu biologicznego w produkcji roślinnej;
2) szczegółowy sposób i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji, o których mowa w pkt 1.

Rozdział  2

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

§  2-5. 1 (uchylone).
§  6. 2  
1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów:
1) utrzymania świń, zwierząt futerkowych, drobiu lub rodzin pszczelich w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych,
2) utrzymania rodzin pszczelich:
a) w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich, spełniającej warunki określone w "Programie hodowlanym ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska", z wyjątkiem populacji rodzin pszczelich linii M Augustowska objętych ochroną zasobów genetycznych,
b) w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich, z wyjątkiem populacji rodzin linii M Kampinoska lub M Augustowska, objętych ochroną zasobów genetycznych, z matką pszczelą pochodzącą z linii hodowlanej M Kampinoskiej lub M Augustowskiej, zakupioną w pasiece podmiotu prowadzącego stada zachowawcze wiodące linii M Kampinoskiej lub M Augustowskiej,
3) realizacji zadań w stadach zachowawczych wiodących pszczół linii M Asta, M Augustowska, M Kampinoska i M Północna, określonych w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej,
4) pozyskiwania, konfekcjonowania i przechowywania nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

- w wysokości 70 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w tym załączniku.

2. Dotacja może być udzielona, jeżeli realizacja programu ochrony zasobów genetycznych została potwierdzona w zaświadczeniu wydanym przez podmiot upoważniony, na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania świń może być udzielona, jeżeli ponadto do tych świń nie została przyznana pomoc finansowa w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3. Dotacji udziela się i wypłaca ją:
1) raz w roku w przypadku zwierząt futerkowych i rodzin pszczelich;
2) raz albo dwa razy w roku:
a) w przypadku świń i drobiu,
b) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, zwanego dalej "dyrektorem KCHZ":
1) bezpośrednio - w przypadku zwierząt futerkowych i pszczół;
2) za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną, zwaną dalej "księgą" - w przypadku świń, drobiu oraz nasienia bydła;
3) na formularzach, których wzory są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, we wzorach:
a) nr 6 - w przypadku dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
b) nr 7 - w przypadku dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3;
4) w terminie do dnia:
a) 31 lipca - w przypadku pierwszego półrocza danego roku,
b) 10 grudnia - w przypadku drugiego półrocza danego roku albo w przypadku dotacji udzielanych raz w roku.
5. Do wniosku o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1, 2 i 4, dołącza się rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych na realizację zadania w okresie rozliczeniowym, sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8, a w przypadku ubiegania się o dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania świń - również oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dotację, o tym że do tych świń nie została przyznana pomoc finansowa w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
2) pkt 3, dołącza się rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych na realizację zadania w okresie rozliczeniowym, sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 9;
3) dołącza się kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę własnoręcznym czytelnym podpisem.
6. Wysokość dotacji ustalanej według stawek określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oblicza się na podstawie:
1) stanu zwierząt będącego:
a) sumą stanów dorosłych samic i samców drobiu na dzień 1 lutego,
b) stanem samic zwierząt futerkowych na dzień 30 kwietnia,
c) sumą stanów loch na pierwszy dzień każdego miesiąca w danym:
półroczu podzieloną przez 6 - w przypadku udzielania dotacji dwa razy w roku,
roku podzieloną przez 12 - w przypadku udzielania dotacji raz w roku,
d) stanem rodzin pszczelich na dzień 1 września;
2) ilości porcji nasienia bydła pozyskanego i zamrożonego:
a) od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca w pierwszym półroczu i od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada w drugim półroczu - w przypadku dotacji udzielanych dwa razy w roku,
b) od dnia 1 stycznia do dnia 30 listopada - w przypadku dotacji udzielanych raz w roku.
7. W przypadku wniosku o udzielenie dotacji dotyczącego świń, drobiu lub nasienia bydła, podmiot prowadzący księgę opiniuje ten wniosek pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i przekazuje go wraz z opinią dyrektorowi KCHZ.
8. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie jest poprawny pod względem formalnym lub rachunkowym, dyrektor KCHZ informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem nieprawidłowości i wzywa go do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.
9. Dyrektor KCHZ odrzuca wniosek o udzielenie dotacji i informuje o tym wnioskodawcę na piśnie, w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione.
10. Dyrektor KCHZ akceptuje wnioski o udzielenie dotacji poprawne pod względem formalnym i rachunkowym, a następnie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zbiorcze zestawienie zaakceptowanych wniosków, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 3, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień - do 20 grudnia.
11. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje KCHZ środki na wypłatę dotacji dla podmiotów, których wnioski zostały uwzględnione w zestawieniu, o którym mowa w ust. 10. Dotacje wypłaca dyrektor KCHZ.
§  7. 3 (uchylony).
§  8.
1. 4 Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie następujących kosztów, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1857/2006":
1) organizacji:
a) Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w tym nagród za osiągnięcia w hodowli przyznawanych na tej wystawie,
b) Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym nagród za osiągnięcia w hodowli przyznawanych na tej wystawie,
c) pokazu hodowlanego zwierząt futerkowych albo pszczół

- w wysokości 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w tym załączniku;

2) nagród przyznanych i wypłaconych za:
a) zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na wystawach zwierząt hodowlanych organizowanych jako regionalne, okręgowe, wojewódzkie, branżowe lub specjalistyczne, innych niż wymienione w lit. b i c, w wysokości 100 % kosztów nagród przyznanych i wypłaconych, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia,
b) konie hodowli krajowej, które zdobyty I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6- i 7-letnich koni rasy: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw), powożenie zaprzęgami jednokonnymi, w wysokości 100 % kosztów nagród przyznanych i wypłaconych, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia,
c) konie hodowli krajowej rasy małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuc lub trakeńskiej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni danej rasy, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w wysokości 100 % kosztów nagród przyznanych i wypłaconych, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załącznikach nr 1 i 5 do rozporządzenia,
d) konie czystej krwi arabskiej hodowli krajowej, które zdobyły tytuły czempionów, wiceczempionów, I, II lub III lokaty na ogólnopolskich czempionatach koni czystej krwi arabskiej, afiliowanych przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO), w wysokości 100 % kosztów nagród przyznanych i wypłaconych, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załącznikach nr 1 i 6 do rozporządzenia, po potwierdzeniu przez podmiot upoważniony do prowadzenia księgi stadnej koni czystej krwi arabskiej zgodności organizacji tych czempionatów z regulaminem ECAHO.
1a. 5 Kwotę, o której mowa w art. 15 ust. 2 lit. d ppkt v rozporządzenia nr 1857/2006, określoną w euro przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu składania wniosku.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 10, w terminie do dnia:
1) 15 czerwca - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b;
2) 15 września - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;
3) 30 listopada - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1:
a) lit. a i b, dołącza się wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 11,
b) lit. c, dołącza się rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12;
2) pkt 2, dołącza się:
a) rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12,
b) zestawienie przyznanych i wypłaconych nagród,
c) kopie dokumentów potwierdzających przekazanie nagród potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę własnoręcznym czytelnym podpisem, w szczególności listy wypłat, przelewy, przekazy lub wyciągi bankowe,
d) kopie protokołów stanowiących podstawę przyznania nagród potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę własnoręcznym czytelnym podpisem,
e) oświadczenie podmiotu upoważnionego do prowadzenia księgi koni arabskich czystej krwi o afiliowaniu czempionatu przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO) - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 lit. a i b, w dwóch częściach, przy czym:
a) 6 pierwszą część dotacji - w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych lub Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w kwocie przeznaczonej na nagrody, przewidzianej we wstępnej kalkulacji kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, sporządzonej na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 11,
b) drugą część dotacji - po przedłożeniu rozliczenia dotacji sporządzonego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12, uwzględniającego pierwszą część wypłaconej dotacji, w terminie do dnia:
30 listopada - w przypadku Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,
30 września - w przypadku Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego;
2) ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, jednorazowo po wydaniu decyzji o udzieleniu dotacji.
§  9. 7 (uchylony).
§  10. 8  
1. Podmiotowi:
1) prowadzącemu księgi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia tych ksiąg w zakresie kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1857/2006, w wysokości 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek okręconych w tym załączniku;
2) prowadzącemu ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej, jeżeli jest prowadzącym księgę, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia tych ocen w zakresie kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1857/2006, w wysokości 70 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek okręconych w tym załączniku;
3) posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia buhajów, wydane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia oceny wartości hodowlanej buhajów przeznaczonych do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła w zakresie kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1857/2006, w wysokości 70 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawki określonej w tym załączniku.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 10, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 11.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
5. Dotacja jest wypłacana na wniosek.
6. Wniosek o wypłatę dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 10, w terminie:
1) do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień do dnia 20 grudnia;
2) 14 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu dotacji za okres od początku danego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została wydana decyzja o udzieleniu dotacji.
7. Do wniosku o wypłatę dotacji dołącza się rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12.
§  11. Maksymalna liczba:
1) 9 zwierząt lub rodzin pszczelich w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, na których utrzymanie może być udzielona dotacja,
2) 10 (uchylony),
3) porcji nasienia bydła, na których pozyskanie i zamrożenie może być udzielona dotacja,
4) buhajów, na których prowadzenie oceny wartości hodowlanej może być udzielona dotacja

- jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

Rozdział  3

Dotacje na dofinansowanie kosztów ochrony roślin

§  12.
1. Podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie wykonywania zabiegów odkażania środkami ochrony roślin, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów odkażania powierzchni magazynowych, środków transportu, maszyn lub urządzeń, jeżeli:
1) odkażanie zostało wykonane na rzecz producenta rolnego, który jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), zwanego dalej "producentem rolnym", dopuszczonymi do obrotu środkami ochrony roślin:
a) na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum, albo
b) pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujących na możliwość wystąpienia bakterii wymienionych w lit. a;
2) podmiot ten prowadzi ewidencję usług zawierającą:
a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
b) datę i miejsce wykonania usługi,
c) wielkość i rodzaj odkażanej powierzchni lub liczbę i rodzaj odkażanych przedmiotów,
d) nazwę i ilość zastosowanego środka ochrony roślin oraz numer dokumentu:
zakupu środka ochrony roślin albo
sprzedaży środka ochrony roślin, jeżeli podmiot wykonujący usługę jest jednocześnie sprzedawcą tego środka,
e) imię i nazwisko osoby wykonującej zabieg odkażania i wysokość jej wynagrodzenia brutto za wykonanie tego zabiegu,
f) oświadczenie producenta rolnego:
potwierdzające wykonanie usługi,
o przestrzeganiu przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum;
3) podmiot ten powiadomił wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na miejsce wykonania usługi, o zamiarze jej wykonania.
2. Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum.
3. Wysokość dotacji wynosi 100 % kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych przez podmiot na wykonanie usługi, obejmujących:
1) koszt wynagrodzenia brutto osób wykonujących zabieg odkażania za wykonanie tego zabiegu, lecz nie więcej niż 15 zł za odkażenie 100 m2 powierzchni magazynowej lub jednego przedmiotu;
2) wartość środka ochrony roślin zużytego do wykonania zabiegu odkażania, którą stanowi iloczyn ilości tego środka i ceny jego zakupu albo ceny sprzedaży, jeżeli podmiot wykonujący usługę jest jednocześnie sprzedawcą tego środka.
4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektorem", za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na miejsce wykonywania zabiegu odkażania, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 13, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, a za ostatni kwartał roku - do dnia 10 grudnia.
5. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 14;
2) faktury albo rachunki, lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, za wykonanie zabiegu odkażania, zawierające wartość usługi, w tym kwotę dotacji i kwotę zapłaconą przez producenta rolnego.
6. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie jest poprawny pod względem formalnym lub rachunkowym, wojewódzki inspektor informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem nieprawidłowości i wzywa go do ich usunięcia w terminie 7 dni. Jeżeli nieprawidłowości nie zostaną usunięte w terminie, odmawia się udzielenia dotacji.
7. Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach.
8. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji.
9. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.
§  13.
1. Podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów wykonania zabiegów zwalczających osobniki dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej Diabrotica virgifera, zwanej dalej "stonką", w uprawach kukurydzy, jeżeli:
1) zabieg został wykonany na rzecz producenta rolnego, dopuszczonymi do obrotu środkami ochrony roślin, na:
a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, na którym zostały wprowadzone - w wydanym na podstawie przepisów o ochronie roślin przez ministra właściwego do spraw rolnictwa rozporządzeniu - nakazy lub zakazy w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez stonkę, albo
b) obszarze stref, w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się stonki, wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora na podstawie przepisów o ochronie roślin;
2) podmiot ten prowadzi ewidencję usług zawierającą:
a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
b) datę i miejsce wykonania usługi,
c) wielkość powierzchni, na której wykonano zabieg,
d) typ zastosowanego opryskiwacza oraz pojemność jego zbiornika,
e) nazwę i ilość zastosowanego środka ochrony roślin oraz numer dokumentu:
zakupu środka ochrony roślin albo
sprzedaży środka ochrony roślin, jeżeli podmiot wykonujący usługę jest jednocześnie sprzedawcą tego środka,
f) imię i nazwisko osoby wykonującej zabieg i wysokość jej wynagrodzenia brutto za wykonanie tego zabiegu,
g) oświadczenie producenta rolnego:
potwierdzające wykonanie usługi,
o przestrzeganiu przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej albo wprowadzonych - w wydanym na podstawie przepisów o ochronie roślin przez ministra właściwego do spraw rolnictwa rozporządzeniu - nakazów lub zakazów, w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez stonkę;
3) podmiot ten powiadomił wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na miejsce wykonania usługi, o zamiarze jej wykonania.
2. Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej albo wprowadzonych - w wydanym na podstawie przepisów o ochronie roślin przez ministra właściwego do spraw rolnictwa rozporządzeniu - nakazów lub zakazów, w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez stonkę.
3. Wysokość dotacji wynosi 100 % kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych przez podmiot na wykonanie usługi, obejmujących:
1) koszt wynagrodzenia brutto osób wykonujących zabieg za wykonanie tego zabiegu, lecz nie więcej niż:
a) 7,80 zł za wykonanie zabiegu na powierzchni 1 ha - w przypadku zastosowania opryskiwacza o pojemności zbiornika do 800 litrów,
b) 5,25 zł za wykonanie zabiegu na powierzchni 1 ha - w przypadku zastosowania opryskiwacza o pojemności zbiornika do 1.000 litrów,
c) 3,40 zł za wykonanie zabiegu na powierzchni 1 ha - w przypadku zastosowania opryskiwacza o pojemności zbiornika powyżej 1.000 litrów;
2) wartość środka ochrony roślin zużytego do wykonania zabiegu, którą stanowi iloczyn ilości tego środka i ceny jego zakupu albo ceny sprzedaży, jeżeli podmiot wykonujący usługę jest jednocześnie sprzedawcą tego środka.
4. Przepisy § 12 ust. 4-9 stosuje się do dotacji, o której mowa w ust. 1, z tym że:
1) 11 wniosek o udzielenie dotacji składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 15, w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym została wykonana usługa;
2) rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządza się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 16.
§  14.
1. Producentowi rolnemu, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków, którą mógłby uzyskać z ich sprzedaży jako materiał siewny, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż materiał siewny, jeżeli:
1) bulwy te zostały uznane:
a) po laboratoryjnej ocenie zdrowotności sadzeniaków ziemniaka za spełniające wymagania zdrowotności określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego,
b) przez wojewódzkiego inspektora na podstawie przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum;
2) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji wojewódzkiego inspektora wydanej w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum albo bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez te bakterie, lecz przed wydaniem tej decyzji, zostały sprzedane do zakładu przetwórczego spełniającego wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum.
2. Dotacji nie udziela się, jeżeli producent rolny nie przestrzega przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum.
3. Wysokość dotacji wynosi 100 % kwoty różnicy pomiędzy wartością, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka, uznanych po ocenie laboratoryjnej za materiał siewny, po cenie:
1) określonej w umowie kontraktacji albo
2) 12 równej 120 % ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane, ustalonej na podstawie danych rynkowych w rozumieniu przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, aktualnych na dzień sprzedaży tych bulw, albo na podstawie ostatnich dostępnych danych rynkowych - w przypadku braku danych rynkowych aktualnych na dzień sprzedaży

- a kwotą uzyskaną w wyniku sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż materiał siewny.

4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 1 albo pobrał próby do badań laboratoryjnych wskazanych w ust. 1 pkt 2, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 17, w terminie do dnia 10 grudnia.
4a. 13 W przypadku gdy uznanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nastąpiło w grudniu danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaków z przeznaczeniem innym niż materiał siewny nastąpiła do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
4b. 14 W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 4a, zostanie złożony:
1) do dnia 31 grudnia danego roku i nie zostanie rozpatrzony przed dniem 1 stycznia następnego roku albo
2) po dniu 31 grudnia danego roku

- dotacji udziela się i wypłaca ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaków z przeznaczeniem innym niż materiał siewny, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonano tej sprzedaży.

4c. 15 Jeżeli uznanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nastąpiło w roku następującym po roku, w którym bulwy, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały sprzedane do zakładu przetwórczego spełniającego wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tych bakterii, dotacji udziela się i wypłaca ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym nastąpiło to uznanie.
5. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) kopie umów kontraktacji - w przypadku gdy bulwy ziemniaka zostały wytworzone w ramach wykonania umowy kontraktacji;
2) faktury albo rachunki, lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, potwierdzające sprzedaż bulw ziemniaków, o których mowa w ust. 1.
6. Przepisy § 12 ust. 6-9 stosuje się odpowiednio do dotacji, o której mowa w ust. 1.

Rozdział  4

Dotacja na dofinansowanie kosztów rolnictwa ekologicznego

§  15.
1. 16 Upoważnionej jednostce certyfikującej, o której mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na jej wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów kontroli gospodarstwa producenta rolnego, który zgłosił, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, zamiar prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, w wysokości 100 % kosztów, o których mowa w art. 14 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1857/2006, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 18, nie częściej niż raz w miesiącu w okresie od dnia 1 maja do dnia 10 listopada, dołączając także wersję elektroniczną tego wniosku.
3. 17 Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej akceptuje wnioski o udzielenie pomocy, poprawne pod względem formalnym i rachunkowym, jeżeli warunki do udzielenia dotacji zostały spełnione, a następnie sporządza zbiorcze zestawienie zaakceptowanych wniosków i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej środki na wypłatę dotacji na podstawie zbiorczego zestawienia, o którym mowa w ust. 3. Dotacje wypłaca Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
§  15a. 18  
1. Jednostce badawczo-rozwojowej, uczelni lub placówce naukowej Polskiej Akademii Nauk, które wykonują badania podstawowe, w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 323 z 30.12.2006, str. 1), na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt oraz marketingu i promocji, na ich wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów tych badań, w wysokości 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, okręconych w ust. 5.1.4. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załączniku nr 8a do rozporządzenia.
2. Wniosek o wypłatę dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 24, w terminie do dnia 1 marca danego roku.
3. Do wniosku dołącza się wstępną kalkulację sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 11.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji z zastrzeżeniem dopełnienia warunku nieodpłatnego przekazania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wyników badań, o których mowa w ust. 1, i niezwłocznego umieszczenia tych wyników na stronie internetowej podmiotu, któremu została udzielona dotacja, oraz udostępniania ich na tej stronie przez 5 lat.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację, po przedłożeniu przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, rozliczenia poniesionych kosztów, sporządzonego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12.
6. Rozliczenie poniesionych kosztów składa się w terminie do dnia 5 grudnia danego roku, dołączając także wersję elektroniczną tego rozliczenia sporządzoną w formacie Excel.

Rozdział  4a 19

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej

§  15b.
1. Jednostce badawczo-rozwojowej, uczelni lub placówce naukowej Polskiej Akademii Nauk, które wykonują badania podstawowe, w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, na ich wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów tych badań w wysokości 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w ust. 5.1.4. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
2. Dotacja może być udzielona, jeżeli prowadzenie określonych badań wynika z potrzeb hodowli poszczególnych gatunków roślin uprawnych, po uzyskaniu pisemnej pozytywnej opinii przedstawicieli organizacji hodowców.
3. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 25, w terminie do dnia 30 stycznia danego roku.
4. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się wstępną kalkulację, sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 26.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji z zastrzeżeniem dopełnienia warunku nieodpłatnego i niezwłocznego umieszczenia wyników tych badań na stronie internetowej podmiotu, któremu została udzielona dotacja, oraz udostępniania ich na tej stronie przez 5 lat.
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację w terminie do dnia:
1) 30 czerwca - na pierwsze półrocze;
2) 10 grudnia - na drugie półrocze.
7. Podmiot, któremu została udzielona dotacja, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wykonano badania.

Rozdział  5

Przepisy szczególne dotyczące udzielania dotacji w 2007 r.

§  16.
1. W 2007 r. podmiotowi, który wykonuje zadania dotyczące postępu biologicznego w produkcji roślinnej w zakresie:
1) hodowli roślin rolniczych lub ogrodniczych,
2) wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin,
3) prowadzenia sadów i plantacji elitarnych,
4) uzyskiwania i utrzymywania szkółkarskiego materiału wyjściowego roślin sadowniczych, wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych,
5) ochrony zasobów genowych roślin

- na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej.

2. Dotacja na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1, może być udzielona podmiotowi:
a) który przedstawi program hodowli roślin dla gatunków roślin określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części I w tabeli nr 1,
b) którego program hodowli roślin uzyska najwięcej punktów przeliczeniowych, zgodnie z wyceną określoną w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części I w ust. 4, z tym że liczba programów objętych dotacją w danym gatunku jest określona w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części I w tabeli nr 1;
2) pkt 2, może być udzielona podmiotowi wytwarzającemu materiał wyjściowy do hodowli roślin, po zatwierdzeniu zadania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, dokonanym z uwzględnieniem potrzeb hodowców prowadzących hodowlę twórczą oraz przy wzięciu pod uwagę opinii przedstawicieli hodowców;
3) pkt 3, może być udzielona podmiotowi, który udokumentuje, że sad i plantacja elitarna uzyskały świadectwo oceny materiału szkółkarskiego wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na miejsce położenia sadu i plantacji elitarnej;
4) pkt 4, może być udzielona podmiotom uzyskującym i utrzymującym materiał szkółkarski wolny od chorób wirusowych;
5) pkt 5, może być udzielona podmiotowi prowadzącemu ochronę zasobów genowych roślin, potwierdzoną przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.
3. Wysokość dotacji na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1, ustala się jako iloczyn współczynnika znaczenia gospodarczego gatunku roślin rolniczych lub ogrodniczych, sumy punktów przeliczeniowych dla danego programu hodowlanego oraz wartości jednego punktu, które są określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części I;
2) pkt 2, ustala się według stawek określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części II;
3) pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby hektarów oraz stawki dotacji określonej w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części IV w ust. 1, na podstawie zestawienia powierzchni zakwalifikowanych;
4) pkt 4, ustala się jako iloczyn liczby odmian i stawki dotacji określonej w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części IV w ust. 2;
5) pkt 5, ustala się według stawek określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części III.
4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 we wzorze:
1) nr 19 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) nr 20 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 5,
3) nr 21 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4

- w terminie do dnia 18 kwietnia 2007 r.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r.
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotacje raz na kwartał.
7. Rozliczenie kosztów wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, podmioty przekażą ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w terminie do dnia 31 stycznia 2008 r., na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12.
§  17.
1. W 2007 r. podmiotowi upoważnionemu przez wojewódzkiego inspektora na podstawie przepisów o ochronie roślin, z wyłączeniem gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na obniżenie ceny za badania opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych, eksploatowanych przez posiadaczy, służących do wykonywania zabiegów ochrony roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, według stawek określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do:
1) ministra właściwego do spraw rolnictwa - jeżeli wnioskodawcą jest gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
2) Głównego Inspektora - jeżeli wnioskodawcą jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1

- za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 22, w terminie do dnia 18 kwietnia 2007 r.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się faktury albo rachunki, lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, za wykonanie badania opryskiwaczy, zawierające wartość usługi, kwotę dotacji i kwotę zapłaconą przez producenta rolnego.
4. Wojewódzki inspektor przekazuje:
1) ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2) Głównemu Inspektorowi sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wraz ze zbiorczym zestawieniem wniosków.
5. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, sporządza się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 23, i przekazuje wraz z wnioskami podmiotów w terminie do dnia 20 kwietnia 2007 r.
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r.
7. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu i wypłaceniu dotacji.
§  18.
1. W 2007 r. podmiotowi prowadzącemu badania z zakresu rolnictwa ekologicznego dotyczące produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt oraz marketingu i promocji, na jego wniosek, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia, jeżeli podmiot ten prowadzi prace naukowo-badawcze w dziedzinie, której dotyczą badania.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 24, w terminie do dnia 18 kwietnia 2007 r.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację po przedłożeniu przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, rozliczenia poniesionych kosztów sporządzonego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12.

Rozdział  5a 20

Przepisy szczególne dotyczące udzielania dotacji w 2008 r.

§  18a.
1. W 2008 r. podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Wpływ genotypu i systemu chowu kur krajowej hodowli na cechy jakości jaj spożywczych", w wysokości 98 % kosztów realizacji tego zadania kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lecz nie wyższej niż ustalona według stawki określonej w tym załączniku.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 10, w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 11.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.
5. Dotacja jest wypłacana na wniosek.
6. Wniosek o wypłatę dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 10, w terminie:
1) do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień do dnia 20 grudnia 2008 r.;
2) 14 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu dotacji za okres od początku danego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została wydana decyzja o udzieleniu dotacji.
7. Do wniosku o wypłatę dotacji dołącza się rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12.
§  18b. 21 W 2008 r. wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 15b ust. 1, składa się w terminie do dnia 15 sierpnia, a dotację wypłaca się w terminie do dnia 15 września.

Rozdział  6

Przepisy końcowe

§  19.
1. Do wniosków o dotacje przedmiotowe należne za zadania wykonane w 2006 r., złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane i wypłacane ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok 2007 na dotacje przedmiotowe wyłącznie do wysokości kwot ustalonych dla danego rodzaju zadań w 2006 r.
3. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wniosków o udzielenie dotacji za 2007 r. złożonych od dnia 1 stycznia 2007 r. i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  20. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 683, Nr 147, poz. 1068 i Nr 167, poz. 1188).
§  21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  22 RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Lp.ZadanieRodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacjąRoczna stawka dotacji (w złotych)
1234
1Utrzymanie jednej świni w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

570

za sztukę

2Utrzymanie jednego lisa pospolitego pastelowego lub lisa pospolitego białoszyjnego w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

140

za sztukę

3Utrzymanie jednego tchórza w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

100

za sztukę

4Utrzymanie jednego królika popielniańskiego białego w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

100

za sztukę

5Utrzymanie jednej szynszyli beżowej w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

100

za sztukę

6Utrzymanie jednej nutrii w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

100

za sztukę

7Utrzymanie jednej kury w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

42

za sztukę

8Utrzymanie jednej gęsi w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

260

za sztukę

9Utrzymanie jednej kaczki w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

195

za sztukę

10Utrzymanie jednej rodziny pszczelej rasy środkowoeuropejskiej w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

145

za rodzinę

11Utrzymanie jednej rodziny pszczelej w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

140

za rodzinę

12Utrzymanie jednej rodziny pszczelej w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

100

za rodzinę

13Realizacja zadań w stadach zachowawczych wiodących określonych w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej:1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

1) linii M Augustowska135.000
2) linii M Asta68.000
3) linii M Kampinoska135.000
4) linii M Północna32.000
14Pozyskanie, konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

3

za porcję

15Organizacja Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie1) nagrody finansowe i rzeczowe dla hodowców za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

0
16Organizacja Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie1) nagrody finansowe i rzeczowe dla hodowców za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

300.000
17Organizacja pokazu hodowlanego zwierząt futerkowych1) nagrody rzeczowe i dyplomy dla hodowców laureatów pokazu w poszczególnych gatunkach i odmianach zwierząt futerkowych

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

25.000
18Organizacja pokazu hodowlanego pszczół1) wynagrodzenia

2) podróże służbowe

3) usługi

4) zużycie materiałów i energia

5) pozostałe koszty

25.000
19Nagrody przyznane i wypłacone za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystawach zwierząt hodowlanych25.000
20Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6-, 7-letnich koni rasy: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach:
1) ujeżdżenie8.550
2) skoki przez przeszkody11.400
3) wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)8.550
4) powożenie zaprzęgami jednokonnymi3.000
21Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w rasie:
1) małopolskiej6.800
2) wielkopolskiej6.800
3) polski koń szlachetny półkrwi6.800
4) śląskiej6.800
5) polski koń zimnokrwisty6.800
6) huculskiej6.800
7) konik polski6.800
8) kuc6.800
9) trakeńskiej6.800
22Nagrody przyznane i wypłacone za konie czystej krwi arabskiej hodowli krajowej, które zdobyły tytuły czempionów, wiceczempionów, I, II lub III lokaty na ogólnopolskim czempionacie koni czystej krwi arabskiej, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO), po potwierdzeniu przez podmiot upoważniony do prowadzenia księgi stadnej koni czystej krwi arabskiej zgodności organizacji tych czempionatów z regulaminem ECAHO15.600
23Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych, z wyjątkiem rasy białogrzbietej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

4.905.000
24Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

80.000
25Prowadzenie ksiąg bydła ras mięsnych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

960.000
26Prowadzenie ksiąg świń rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, puławska, belgijska zwisłoucha, hampshire, duroc, pietrain1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3.400.000
27Prowadzenie ksiąg świń rasy: złotnicka biała i złotnicka pstra1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

120.000
28Prowadzenie ksiąg koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kucy i koni małych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

4.900.000
29Prowadzenie ksiąg koni rasy: pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

200.000
30Prowadzenie ksiąg koni rasy trakeńskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

51.000
31Prowadzenie ksiąg kucy szetlandzkich1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

40.000
32Prowadzenie ksiąg koni rasy kłusak1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

40.000
33Prowadzenie ksiąg owiec1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3.010.000
34Prowadzenie ksiąg kóz1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

50.000
35Prowadzenie ksiąg poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

870.000
36Prowadzenie ksiąg linii hodowlanych pszczół1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

1.000.000
37Prowadzenie ksiąg drobiu1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

60.000
38Prowadzenie ksiąg rodów drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzuty kosztów ogólnych

30.000
39Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

36.100.000
40Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła rasy mięsnych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1.040.000
41Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, puławska, belgijska zwisłoucha, hampshire, duroc, pietrain1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

6.350.000
42Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń rasy: złotnicka biała i złotnicka pstra1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

25.000
43Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kucy i koni małych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1.320.000
44Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy: pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

160.000
45Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy trakeńskiej1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

120.000
46Prowadzenie oceny wartości użytkowej kucy szetlandzkich1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

15.000
47Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy kłusak1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

5.500
48Prowadzenie oceny wartości użytkowej owiec1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

2.876.000
49Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

50.000
50Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej stad zwierząt futerkowych1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

260.000
51Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej pszczół1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

780.000
52Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, z wyłączeniem oceny testowej wartości użytkowej drobiu1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1.795.000
53Prowadzenie oceny wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

64.000

za sztukę

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  23 wzór nr 1 (uchylony)

wzór nr 2 (uchylony)

wzór nr 3

....................

pieczęć wnioskodawcy

Załącznik do wniosku z dnia ............

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW PODMIOTÓW

o udzielenie dotacji zaakceptowanych przez Dyrektora

Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji

przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na

rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446) przedstawiam zbiorcze zestawienie wniosków podmiotów o udzielenie dotacji za zrealizowane zadania:

Lp.Podmiot

(nazwa/imię i nazwisko, siedziba/ miejsce zamieszkania i adres)

Data wnioskuTytuł dotacji§ ... ust. ... pkt ... oraz lp. ... zał. ...Liczba sztukWysokość należnej dotacji w złotych za sztuk꣹czna kwota dotacji w złotych
12345678
RAZEM:

pieczęć i podpis pieczęć i podpis

głównego księgowego wnioskodawcy

wzór nr 4 (uchylony)

wzór nr 5 (uchylony)

wzór nr 6

..........., data .........

.............................

pieczęć wnioskodawcy albo

imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres

Dyrektor

Krajowego Centrum

Hodowli Zwierząt

ul. Sokołowska 3

01-142 Warszawa

WNIOSEK

o udzielenie i wypłatę dotacji

na utrzymanie zwierząt, rodzin pszczelich lub pozyskanie,

konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła*) populacji

objętych ochroną zasobów genetycznych

Na podstawie § .... ust. ... pkt ... rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie

stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów

wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz.

446) uprzejmie proszę o udzielenie dotacji na utrzymanie /

pozyskanie, konfekcjonowanie, przechowywanie*) .............

............................................................

(liczba i nazwa gatunku/rasy/rodu/odmiany zwierząt lub liczba i nazwa linii rodzin pszczelich lub liczba porcji nasienia i rasa buhaja)

w okresie od .... do ...... w ..... roku w kwocie ..........

złotych (słownie złotych: ................................)

według rozliczenia zgodnego z załącznikiem do niniejszego

wniosku.

Dotację proszę przekazać dla: ..............................

(nazwa wnioskodawcy)

na rachunek nr: .............. w banku: ..................*)

lub przekazać przekazem pocztowym dla: .....................

(nazwa wnioskodawcy)

na adres:................................................*).

(dokładny adres do korespondencji)

Załączniki:

pieczęć i podpis pieczęć i podpis lub podpis

głównego księgowego*) wnioskodawcy

Potwierdzenie wniosku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg

*) Niepotrzebne skreślić.

wzór nr 7

..........., data .........

.............................

pieczęć wnioskodawcy albo

imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres

Dyrektor

Krajowego Centrum

Hodowli Zwierząt

ul. Sokołowska 3

01-142 Warszawa

WNIOSEK

o udzielenie i wypłatę dotacji

na dofinansowanie realizacji zadań w stadach

zachowawczych wiodących pszczół linii M Asta,

M Augustowska, M Kampinoska, M Północna*)

Na podstawie § ... ust. ... pkt .... rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie

stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów

wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz.

446) uprzejmie proszę o udzielenie dotacji na dofinansowanie

realizacji zadań w stadach zachowawczych wiodących pszczół

linii ......................................................

w okresie od .... do .... w .... roku w kwocie ..... złotych

(słownie złotych: .........................................)

według rozliczenia zgodnego z załącznikiem do niniejszego

wniosku.

Dotację proszę przekazać dla: ..............................

(nazwa wnioskodawcy)

na rachunek nr: ........... w banku: .....................*)

lub przekazać przekazem pocztowym dla: .....................

(nazwa wnioskodawcy)

na adres: ...............................................*).

(dokładny adres do korespondencji)

Załączniki:

pieczęć i podpis pieczęć i podpis lub podpis

głównego księgowego*) wnioskodawcy

Potwierdzenie wniosku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg

*) Niepotrzebne skreślić.

wzór nr 8

.............................

pieczęć wnioskodawcy albo

imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres

Załącznik do wniosku z dnia ..........

ROZLICZENIE KOSZTÓW

kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych na:

utrzymanie ....... sztuk/rodzin*) .........................../

(nazwa gatunku/rasy/rodu/

odmiany zwierząt lub linii

rodzin pszczelich)

pozyskanie, konfekcjonowanie i przechowywanie ....... porcji

nasienia buhajów rasy ...............*), populacji objętych

ochroną zasobów genetycznych w okresie od ..... do .........

w ....... roku, zrealizowane na podstawie § ... ust. ... pkt

... oraz lp. ... załącznika nr ... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446).

I.Zestawienie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych na utrzymanie jednego zwierzęcia / jednej rodziny pszczelej / pozyskanie, przechowywanie i konfekcjonowanie jednej porcji nasienia buhajów*) populacji objętych ochroną zasobów genetycznych, w okresie od .......... do ........... w ........ roku.
Lp.Wyszczególnienie wydatków lub nazwa i data dowodu księgowego według rodzaju kosztów **)Numer wydatków w ewidencji prowadzonej przez wnioskodawcę lub numer ewidencyjny dowodu księgowegoKwota wydatków lub kwota dowodu księgowego /w zł/
1234
RAZEM poz. I:
II.Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania jednego zwierzęcia / jednej rodziny pszczelej / pozyskania, przechowywania i konfekcjonowania jednej porcji nasienia buhajów*), ***) i ****)
III.Liczba zwierząt/ rodzin pszczelich/porcji nasienia*)
IV.Kwota należnej dotacji (według wyliczenia poz. II x poz. III)

Słownie złotych

.......................................................

pieczęć i podpis pieczęć i podpis lub podpis

głównego księgowego*) wnioskodawcy

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W wyszczególnieniu nie ujmuje się zbiorczych wydatków

lub dokumentów, lecz poszczególne wydatki lub dowody

księgowe dotyczące poniesionych kosztów w danym

okresie.

***) Dotację podaje się po zaokrągleniu groszy do jednego

złotego w taki sposób, że kwotę wynoszącą mniej niż 50

groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej

groszy podwyższa się do jednego złotego.

****) Dotacja udzielana jest w wysokości 50 % kosztów

kwalifikujących się do objęcia dotacją, lecz nie

wyższej niż ustalona według rocznych stawek

określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

wzór nr 9

...............................

pieczęć wnioskodawcy

albo imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres

Załącznik do wniosku z dnia ........

ROZLICZENIE KOSZTÓW

kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych na

realizację zadań w stadach zachowawczych wiodących pszczół

linii .............................. w okresie od .........

do .............. w ............ roku zrealizowanych na podstawie § ..... ust. ...... pkt ..... oraz lp. ....... załącznika nr ......... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446).

I.Zestawienie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych na realizację zadań w stadach zachowawczych wiodących pszczół linii .......... w okresie od ......... do ............ w ........ roku.
Lp.Wyszczególnienie wydatków lub nazwa i data dowodu księgowego według rodzaju kosztów*)Numer wydatków w ewidencji prowadzonej przez wnioskodawcę lub numer ewidencyjny dowodu księgowegoKwota wydatków lub kwota dowodu księgowego /w zł/
1234
RAZEM poz. I:
II.Dotacja należna na dofinansowanie kosztów realizacji zadań w stadach zachowawczych wiodących pszczół linii .........**) i ***)

Słownie złotych

...................................................

pieczęć i podpis pieczęć i podpis lub podpis

głównego księgowego****) wnioskodawcy

*) W wyszczególnieniu nie ujmuje się zbiorczych wydatków

lub dokumentów, lecz poszczególne wydatki lub dowody

księgowe dotyczące poniesionych kosztów w danym

okresie.

**) Dotację podaje się po zaokrągleniu groszy do jednego

złotego w taki sposób, że kwotę wynoszącą mniej niż 50

groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej

groszy podwyższa się do jednego złotego.

***) Dotacja udzielana jest w wysokości 50 % kosztów

kwalifikujących się do objęcia dotacją, lecz nie

wyższej niż ustalona według rocznych stawek

określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

****) Niepotrzebne skreślić.

wzór nr 10

..........., data ..............

...........................

(pieczęć wnioskodawcy albo

imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres)

Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

WNIOSEK

o udzielenie i wypłatę dotacji*)

Na podstawie § ... ust. ..... pkt ........... rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446, z późn. zm.) uprzejmie proszę o udzielenie i wypłacenie*) dotacji za zadanie(a) zrealizowane w okresie od .............. do ............... w ........ r. przez

............................................................

(nazwa podmiotu realizującego zadanie)

w kwocie ....... zł (słownie złotych: ....................).

Dotację proszę przekazać dla: ..............................

(nazwa wnioskodawcy)

na rachunek nr: ................ w banku: ................ .

Załącznik:

- rozliczenie dotacji**)

- wstępna kalkulacja kosztów**)

(pieczęć i podpis (pieczęć i podpis

głównego księgowego**)) wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

______

*) Niepotrzebne skreślić w przypadku, gdy wniosek dotyczy

tylko udzielenia dotacji albo tylko wypłaty dotacji.

**) Niepotrzebne skreślić.

wzór nr 11

.............................

(pieczęć wnioskodawcy

albo imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres)

Załącznik do wniosku z dnia ........

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW

kwalifikujących się do objęcia dotacją, planowanych na .... rok

na realizację zadania: .....................................

na podstawie § ... ust. ... pkt ... oraz lp. .... załącznika

nr .... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z

dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji

przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na

rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446, z późn. zm.).

Lp.Rodzaj kosztówPlanowana kwota kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją ogółem (w złotych)Planowany udział Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w kosztach

kwalifikujących się do objęcia dotacją z kol. 3

(w złotych)

1234
RAZEM:

(pieczęć i podpis (pieczęć i podpis

głównego księgowego) wnioskodawcy)

wzór nr 12

..............................

pieczęć

albo imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres

wnioskodawcy

Załącznik do wniosku z dnia .............

ROZLICZENIE DOTACJI

zadania .................................................

.........................................................

zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi Nr ........... z dnia ............... wydanej na

podstawie § .... ust. .... pkt ..... oraz lp. ... załącznika

nr ..... *) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji

przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na

rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446, z późn. zm.).

Lp.Wyszczególnienie**)

(nazwa i data dowodu księgowego lub zestawienie określonych dowodów księgowych w ramach każdego z wyszczególnionych rodzajów kosztów)

Numer ewidencyjny dowodu w księgach rachunkowych lub numery ewidencyjne poszczególnych dowodów księgowych uwzględnionych w zestawieniuKwota kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją lub kosztów nagród *) według dowodu księgowego lub zestawienia dowodów księgowych (w zł)Udział finansowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kosztach kwalifikujących się do objęcia dotacją lub w kosztach nagród *) z kol. 4 (w zł)
12345
RAZEM:

pieczęć i podpis pieczęć i podpis

głównego księgowego *) wnioskodawcy

Sporządzono dnia ............

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku dowodów księgowych należy podać numer dowodu

i datę jego wystawienia, a w przypadku zestawień dowodów

księgowych należy podać miesiąc i rok, którego dotyczą.

wzór nr 13

............................ .........................

(imię i nazwisko albo (miejscowość i data)

nazwa wnioskodawcy)

.............................

(miejsce zamieszkania i adres

albo siedziba i adres wnioskodawcy)

.............................

(nr ewidencyjny wniosku,

wypełnia Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

Główny Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

WNIOSEK

o udzielenie i wypłacenie dotacji na pokrycie kosztów odkażania powierzchni magazynowych, środków transportu, maszyn lub urządzeń w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum1)

za ..... kwartał ..... roku

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek

dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących

zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446, z późn.

zm.), zwracam się z prośbą o udzielenie i wypłacenie dotacji

na pokrycie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją,

wyszczególnionych w załączonym rozliczeniu, wg poniższego

zestawienia:

Lp.Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, ogółemKwota poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją

(w zł)

Należna kwota dotacji (w zł)
1234
1wynagrodzenie brutto osób wykonujących zabieg odkażania
2wartość zastosowanego środka ochrony roślin
SumaX

słownie (zł): ............................................ .

Dotację proszę przekazać na rachunek nr .................. .

w banku .................................................. .

................................

(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

______

Opiniuję powyższy wniosek pozytywnie/negatywnie2) pod względem formalnym/merytorycznym/rachunkowym2).

..................... .................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Roślin i

Nasiennictwa)

______

1) Niepotrzebne skreślić. Dla każdego organizmu szkodliwego

należy sporządzić odrębny wniosek wraz z rozliczeniem

kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem.

2) Niepotrzebne skreślić.

wzór nr 14

Załącznik do wniosku z dnia ............

.........................................

(imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy)

.........................................

(miejsce zamieszkania i adres albo

siedziba i adres wnioskodawcy)

ROZLICZENIE KOSZTÓW

kwalifikujących się do objęcia dotacją na pokrycie kosztów odkażania powierzchni magazynowych, środków transportu, maszyn lub urządzeń w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum1)

za ..... kwartał ..... roku

Lp.Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres producenta rolnegoNumer i data wydania decyzji lub numer i data wydania wyników badań laboratoryjnychWielkość odkażonej powierzchniLiczba odkażonych przedmiotówNazwa i ilość zastosowanego środka ochrony roślinWynagrodzenie brutto osób wykonujących zabieg odkażaniaWartość zastosowanego środka ochrony roślinNumer i data wystawienia faktury / rachunku za wykonanie zabiegu
123456789
1
2
3
OgółemXXX

...................... ................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis wnioskodawcy)

______

1) Niepotrzebne skreślić. Dla każdego organizmu szkodliwego

należy sporządzić odrębny wniosek wraz z rozliczeniem

kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją.

wzór nr 15

........................... ........................

(imię i nazwisko albo nazwa (miejscowość i data)

wnioskodawcy)

...................................

(miejsce zamieszkania i adres

albo siedziba i adres wnioskodawcy)

...................................

(nr ewidencyjny wniosku,

wypełnia Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

Główny Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

WNIOSEK

o udzielenie i wypłacenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegów zwalczających osobniki dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej Diabrotica virgifera, w uprawach kukurydzy

Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446, z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udzielenie i wypłacenie dotacji na pokrycie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, wyszczególnionych w załączonym rozliczeniu, wg poniższego zestawienia:

Lp.Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, ogółemKwota poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją (w zł)Należna kwota dotacji (w zł)
1234
1wynagrodzenie brutto osób wykonujących zabieg w przypadku zastosowania opryskiwacza o pojemności zbiornika:do 800 litrów
od 800 do 1.000 litrów
powyżej 1.000 litrów
2wartość zastosowanego środka ochrony roślin
SumaX

słownie (zł): ............................................ .

Dotację proszę przekazać na rachunek nr ....................

w banku .................................................. .

.............................. .

(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

______

Opiniuję powyższy wniosek pozytywnie/negatywnie1) pod względem formalnym/merytorycznym/rachunkowym1).

................. ........................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

wzór nr 16

Załącznik do wniosku z dnia ........

...................................

(imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy)

...................................

(miejsce zamieszkania i adres

albo siedziba i adres wnioskodawcy)

ROZLICZENIE KOSZTÓW

kwalifikujących się do objęcia dotacją na pokrycie kosztów wykonania zabiegów zwalczających osobniki dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej Diabrotica virgifera, w uprawach kukurydzy

Lp.Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres producenta rolnegoMiejsce wykonania usługi, wraz z określeniem strefyWielkość powierzchni, na której wykonano zabiegTyp

zastosowanego opryskiwacza oraz pojemność jego zbiornika

Nazwa i ilość zastosowanego środka ochrony roślinWynagrodzenie brutto osób wykonujących zabiegWartość zastosowanego środka ochrony roślinNumer i data wystawienia faktury/ rachunku za wykonanie zabiegu
123456789
1
2
3
OgółemXXXX

...................... ................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis wnioskodawcy)

wzór nr 17

......................... ..........................

(imię i nazwisko albo (miejscowość i data)

nazwa wnioskodawcy)

...........................

(miejsce zamieszkania i

adres albo siedziba i adres

wnioskodawcy)

...........................

(nr ewidencyjny wniosku,

wypełnia Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

Główny Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

WNIOSEK

o udzielenie i wypłacenie dotacji na pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków, którą można uzyskać z ich sprzedaży jako materiał siewny, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż materiał siewny

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446, z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udzielenie i wypłacenie dotacji na pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków, którą można uzyskać z ich sprzedaży jako materiał siewny, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż materiał siewny wg poniższego zestawienia:

Lp.Przedmiot dotacjiIlość ziemniaków (t)Kwota uzyskana ze sprzedaży bulw ziemniaków (zł)Wartość bulw ziemniaków, którą można uzyskać z ich sprzedaży jako materiał siewny (zł)Należna kwota dotacji (poz. 5 - poz. 4) (zł)
123456
1pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków, którą można uzyskać z ich sprzedaży jako materiał siewny, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż materiał siewny
SumaXXX

słownie (zł): ............................................ .

Dotację proszę przekazać na rachunek nr ....................

w banku .................................................. .

................................

(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

______

Opiniuję powyższy wniosek pozytywnie/negatywnie1) pod względem formalnym/merytorycznym/rachunkowym1).

........................ ...................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Roślin i

Nasiennictwa)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

wzór nr 18

......................................

pieczęć i numer identyfikacyjny

upoważnionej jednostki certyfikującej

Wniosek

do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie

o udzielenie i wypłacenie dotacji w roku ....

na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstwa

ekologicznego

na podstawie § ... ust. .. rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek

dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących

zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446)

.....................................

Miejscowość, data wystawienia wniosku

Lp.Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres kontrolowanego producenta rolnegoNumer identyfikacyjny producenta rolnego (nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)Powierzchnia kontrolowanych użytków rolnych w haKoszt wykonanej kontroli według cennika upoważnionej jednostki certyfikującej (w złotych)Data wykonania kontroliNumer protokołu kontroliNumer i data wydania certyfikatu lub zaświadczeniaNr i data wystawienia faktury dla kontrolowanego producenta rolnegoKwota wnioskowanej dotacji

(w złotych)

12345678910
1)
2)
...
Razemxxxxx

Kwota wnioskowanej dotacji w złotych: ................

(słownie .................................... złotych)

podpis kierownika podpis osoby

upoważnionej jednostki certyfikującej sporządzającej wniosek

.................................. ......................

wzór nr 19

..........., data .......

..........................

pieczęć wnioskodawcy albo

imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres

Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

WNIOSEK

o dofinansowanie zadania z zakresu hodowli roślin

rolniczych lub ogrodniczych w .... r.

Na podstawie § ..... ust. ...... pkt ........ rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446) zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na realizację niżej wymienionych programów hodowli roślin w ....... roku

...........................................................

...........................................................

w wysokości wynikającej z wyceny ww. programów hodowli roślin, zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia część I.

Dotację proszę przekazać dla: ..............................

(nazwa wnioskodawcy)

na rachunek nr: ............... w banku: ...................

Załączniki: programy hodowli roślin

pieczęć i podpis pieczęć i podpis

głównego księgowego wnioskodawcy

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Departament .........................

wzór nr 20

..........., data ........

..........................

pieczęć wnioskodawcy albo

imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

WNIOSEK

o dofinansowanie zadania z zakresu wytwarzania materiałów

wyjściowych do hodowli roślin oraz ochrony zasobów genowych

roślin w ....... r.

Na podstawie § ..... ust. ..... pkt ........ oraz załącznika

nr 9 część II lub III rozporządzenia Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek

dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących

zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446)

zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.Tytuł zadaniaStawka dotacji w zł
1
2
Razem

słownie złotych ............................................

Dotację proszę przekazać dla: .............................

(nazwa wnioskodawcy)

na rachunek nr: ................ w banku: .................

Załączniki:

Karta zadania wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji

zdania w ..... r.

pieczęć i podpis pieczęć i podpis

głównego księgowego wnioskodawcy

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Departament .........................

wzór nr 21

..........., data ........

...........................

pieczęć wnioskodawcy albo

imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres

Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

WNIOSEK

o dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia sadów i

plantacji elitarnych lub uzyskiwania i utrzymywania

szkółkarskiego materiału wyjściowego roślin sadowniczych,

wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych w ...... r.

Na podstawie § .... ust. ....... pkt ........ rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446) zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu:

1) prowadzenia sadów i plantacji elitarnych*)

2) uzyskiwania i utrzymywania szkółkarskiego materiału

wyjściowego roślin sadowniczych wolnego i uwalnianego od

chorób wirusowych*) w wysokości wynikającej z wyceny ww. programów na podstawie zestawienia powierzchni zakwalifikowanych lub liczby odmian roślin sadowniczych uzyskanych i utrzymywanych w stanie wolnym od chorób wirusowych

Dotację proszę przekazać dla: ..............................

(nazwa wnioskodawcy)

na rachunek nr: ............. w banku: .....................

Załączniki:

Świadectwo kwalifikacji właściwego terytorialnie

wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub

oświadczenie wnioskodawcy o liczbie wolnych i uwalnianych

odmian

pieczęć i podpis pieczęć i podpis

głównego księgowego wnioskodawcy

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Departament .........................

*) Niepotrzebne skreślić.

wzór nr 22

......................... .....................

pieczęć wnioskodawcy miejscowość i data

albo imię i nazwisko,

miejsce zamieszkania i adres

............................

............................

właściwy organ administracji

przyznający dotację*)

.................................

numer ewidencyjny wniosku

(wypełnia Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

WNIOSEK

o udzielenie dotacji do badań opryskiwaczy

Na podstawie § ... ust. .... rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie

stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów

wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67,

poz. 446) zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na

obniżenie ceny badań opryskiwaczy za okres

od ...... do ....... r.

Lp.Rodzaj sprzętuPoniesione koszty związane z badaniem **)Stawka udzielonej dotacjiIlość przebadanych opryskiwaczy (szt.)Kwota dotacji
1Opryskiwacz ciągnikowy polowy o długości belki do 12 m
2Opryskiwacz ciągnikowy polowy o długości belki powyżej 12 m
3Opryskiwacz ciągnikowy sadowniczy
4Opryskiwacz samobieżny polowy lub sadowniczy
Razem:

Słownie złotych: ........................................

Dotację proszę przekazać na rachunek nr .... w banku: ...

...............................

pieczęć i podpis wnioskodawcy

Otrzymuje:

Wojewódzki Inspektor Ochrony

Roślin i Nasiennictwa w ..........

______

Potwierdzenie zgodności danych zawartych w powyższym wniosku

pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

...................... ...................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Roślin i

Nasiennictwa)

*) Minister właściwy do spraw rolnictwa lub Główny

Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

**) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie

przeprowadzania badań opryskiwaczy (Dz. U. Nr 137, poz.

1544).

wzór nr 23

.......................

miejscowość i data

...........................

pieczęć Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Roślin

i Nasiennictwa

Główny Inspektor Ochrony

Roślin i Nasiennictwa

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

o wypłatę dotacji do badania opryskiwaczy

sprawdzonych i potwierdzonych pod względem merytorycznym,

formalnym i rachunkowym za okres od ...... do ......

Na podstawie § .. ust. ... rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek

dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących

zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446)

przedstawiam zbiorcze zestawienie wniosków o wypłatę dotacji:

Lp.Podmiot§ klasyfikacji budżetowejData sporządzenia wnioskuNumer wnioskuKwota udzielonej dotacji w zł
123456
RAZEM:

Załączniki:

wnioski od nr ..... do .....

Sporządzono dnia ..........

................ ......................

pieczęć i podpis pieczęć i podpis

głównego księgowego Wojewódzkiego Inspektora

Ochrony Roślin i

Nasiennictwa

wzór nr 24

.......... dnia .............

...............................

pieczęć wnioskodawcy i adres

Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

WNIOSEK

o dofinansowanie kosztów zadań w zakresie rolnictwa

ekologicznego w ..... roku.

Na podstawie § .. ust. ... rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek

dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących

zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446) zwracam

się z prośbą o udzielenie i wypłacenie dotacji na zadanie:

............................................................

............................................................

............................................................

w wysokości ........... (słownie zł: ......................)

Dotację proszę przekazać dla ...............................

na rachunek nr: .................. w banku .................

................. ..............................

główny księgowy pieczęć i podpis wnioskodawcy

Załączniki:

1) Dorobek naukowy jednostki badawczej z zakresu rolnictwa

ekologicznego (tylko w zakresie dotacji na prowadzenie

badań)

2) Opis zadania

3) Harmonogram działań

4) Kalkulacja kosztów

Otrzymują:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament ..........................

wzór nr 25

........................ ..........., data ............

(pieczęć wnioskodawcy

albo imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres)

Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

WNIOSEK

o udzielenie i wypłacenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w ..... r.

Na podstawie § ... ust. .... pkt .... oraz załącznika nr ...

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13

kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla

różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na realizację niżej wymienionych badań:

Lp.Tytuł zadaniaStawka dotacji (w złotych)
1.
2.
3.

Udzieloną dotację proszę przekazać dla:

............................................................

(nazwa wnioskodawcy)

na rachunek nr: ............... w banku: ................. .

Załączniki:

Karta zadania wraz z wstępną kalkulacją kosztów

i harmonogramem realizacji zadania w .... r.

(pieczęć i podpis (pieczęć i podpis

głównego księgowego) wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Departament .............

wzór nr 26

.............................

(pieczęć wnioskodawcy

albo imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania i adres)

Załącznik do wniosku z dnia ....

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW

kwalifikujących się do objęcia dotacją, planowanych

na ..... rok

na realizację badania podstawowego na rzecz postępu

biologicznego w produkcji roślinnej:

...........................................................

...........................................................

na podstawie § ... ust. ... pkt ... oraz lp. .... załącznika

nr ... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji

przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na

rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446, z późn. zm.).

Lp.Rodzaj kosztówPlanowana kwota kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją ogółem (w złotych)Planowany udział Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w kosztach kwalifikujących się do objęcia dotacją z kol. 3 (w złotych)

1234
RAZEM:

(pieczęć i podpis (pieczęć i podpis

głównego księgowego) wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament ............

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA ZWIERZĘTA, KTÓRE ZDOBYŁY TYTUŁY CZEMPIONÓW LUB WICECZEMPIONÓW NA WYSTAWACH ZWIERZĄT HODOWLANYCH ORGANIZOWANYCH JAKO REGIONALNE, OKRĘGOWE, WOJEWÓDZKIE, BRANŻOWE LUB SPECJALISTYCZNE

Lp.Gatunek zwierzątStawki dotacji w złotych za lokatę
czempionwiceczempion
1234
1.Bydłodo 600do 300
2.Koniedo 600do 300
3.Świnie
1) knurydo 300do 150
2) loszkido 180do 90
4.Owce
1) trykido 300do 150
2) maciorkido 180do 90
5.Kozydo 100do 50
6.Zwierzęta futerkowe
1) nutriedo 60do 30
2) królikido 60do 30
3) szynszyledo 60do 30
7.Drób (za stado) do 240do 120

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA KONIE HODOWLI KRAJOWEJ, KTÓRE ZDOBYŁY I, II LUB III LOKATY NA MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODYCH KONI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PROWADZENIA KSIĄG KONI, JAKO PRÓBY UŻYTKOWOŚCI DLA 4-, 5-, 6- I 7-LETNICH KONI RASY: PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ, POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, ŚLĄSKIEJ LUB TRAKEŃSKIEJ, W DYSCYPLINACH: UJEŻDŻENIE, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, WSZECHSTRONNY KONKURS KONIA WIERZCHOWEGO (WKKW), POWOŻENIE ZAPRZĘGAMI JEDNOKONNYMI

KonieDyscyplinastawki dotacji w złotych za lokatę*)
IIIIII
4-letnieujeżdżeniedo 1.000do 950do 900
skoki przez przeszkodydo 1.000do 950do 900
wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)do 1.000do 950do 900
powożenie zaprzęgami jednokonnymido 1.000
5-letnieujeżdżeniedo 1.000do 950do 900
skoki przez przeszkodydo 1.000do 950do 900
wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)do 1.000do 950do 900
powożenie zaprzęgami jednokonnymido 1.000
6-letnieujeżdżeniedo 1.000do 950do 900
skoki przez przeszkodydo 1.000do 950do 900
wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)do 1.000do 950do 900
powożenie zaprzęgami jednokonnymido 1.000
7-letnieskoki przez przeszkodydo 1.000do 950do 900
*) Dotacja może być udzielona w wysokości 1/2 stawki dla hodowcy i 1/2 stawki dla właściciela konia, jeżeli nie jest to ten sam podmiot.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA KONIE HODOWLI KRAJOWEJ RASY MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ, POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, ŚLĄSKIEJ, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, HUCULSKIEJ, KONIK POLSKI, KUC LUB TRAKEŃSKIEJ, KTÓRE ZDOBYŁY I, II, III LUB IV LOKATY NA OGÓLNOPOLSKICH CZEMPIONATACH HODOWLANYCH KONI DANEJ RASY, ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PROWADZENIA KSIĄG KONI

Rasa koniStawki dotacji w złotych za lokatę w grupie*)
ogieryklacze
IIIIIIIVIIIIIIIV
Małopolskado 1.000do 900do 800do 700do 1.000do 900do 800do 700
Wielkopolskado 1.000do 900do 800do 700do 1.000do 900do 800do 700
Polski koń szlachetny półkrwido 1.000do 900do 800do 700do 1.000do 900do 800do 700
Śląskado 1.000do 900do 800do 700do 1.000do 900do 800do 700
Polski koń zimnokrwistydo 1.000do 900do 800do 700do 1.000do 900do 800do 700
Huculskado 1.000do 900do 800do 700do 1.000do 900do 800do 700
Konik polskido 1.000do 900do 800do 700do 1.000do 900do 800do 700
Kucdo 1.000do 900do 800do 700do 1.000do 900do 800do 700
Trakeńskado 1.000do 900do 800do 700do 1.000do 900do 800do 700
*) Dotacja może być udzielona w wysokości 1/2 stawki dla hodowcy i 1/2 stawki dla właściciela konia, jeżeli nie jest to ten sam podmiot.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW NAGRÓD ZA KONIE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ HODOWLI KRAJOWEJ, KTÓRE ZDOBYŁY TYTUŁY CZEMPIONÓW, WICECZEMPIONÓW, I, II, LUB III LOKATY NA OGÓLNOPOLSKICH CZEMPIONATACH KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, AFILIOWANYCH PRZEZ EUROPEJSKĄ ORGANIZACJĘ KONIA ARABSKIEGO (ECAHO)

Klasa*Stawki dotacji w złotych za lokatę*) I **)
IIIIIIczempionwiceczempion
Klacze rocznedo 400do 300do 200do 600do 300
Klacze dwuletniedo 400do 300do 200
Ogiery rocznedo 400do 300do 200do 600do 300
Ogiery dwuletniedo 400do 300do 200
Klacze 4-, 5-, 6-letniedo 600do 400do 300do 800do 400
Klacze 7-, 8-, 9-, 10-letniedo 600do 400do 300
Klacze 11-letnie i starszedo 600do 400do 300
Ogiery 4-, 5-, 6-, 7-, 8-letniedo 800do 600do 400do 1.000do 500
Ogiery 9-letnie i starszedo 800do 600do 400
*) Nagrody za lokatę mogą ulec podziałowi proporcjonalnie do liczby serii w klasie, w przypadku podziału klasy na serie zgodnie z Regulaminem Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego (ECAHO).

**) Dotacja może być udzielona w wysokości 1/2 stawki dla hodowcy i 1/2 stawki dla właściciela konia, jeżeli nie jest to ten sam podmiot.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  24 MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT, RODZIN PSZCZELICH I PORCJI NASIENIA BYDŁA, NA KTÓRE MOŻE BYĆ UDZIELONA DOTACJA

Lp.ZadanieLiczba
123
Utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów
genetycznych:
1Świń:
1) rasy złotnickiej białej150 loch
2) rasy złotnickiej pstrej100 loch
3) rasy puławskiej200 loch
2Lisów pospolitych:
1) pastelowych150 samic
2) białoszyjnych70 samic
3Tchórzy200 samic
4Królików popielniańskich białych200 samic
5Szynszyli beżowych200 samic
6Nutrii:
1) standardowych220 samic
2) białych niealbinotycznych20 samic
3) bursztynowo-złocistych50 samic
4) perłowych50 samic
5) pastelowych50 samic
6) sobolowych20 samic
7) czarnych dominujących70 samic
8) grenlandzkich220 samic
7Kur:
1) polbar(Pb) 800 kur
2) zielononóżka kuropatwiana (Zk) 800 kur
3) leghorn (G-99) 800 kur
4) leghorn (H-22) 800 kur
5) rhode island red (R-11) 800 kur
6) sussex (S-66) 800 kur
7) żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33) 1.000 kur
8) zielononóżka kuropatwiana (Z-11) 1.000 kur
9) rhode island red (K-22) 1.050 kur
10) rhode island white (A-33) 950 kur
8Gęsi:
1) biłgorajskiej (Bi) 450 gęsi
2) zatorskiej(ZD-1) 450 gęsi
3) lubelskiej (Lu) 250 gęsi
4) kieleckiej (Ki) 250 gęsi
5) podkarpackiej (Pd) 250 gęsi
6) kartuskiej (Ka) 300 gęsi
7) rypińskiej (Ry) 250 gęsi
8) suwalskiej (Su) 300 gęsi
9) garbonosej (Ga) 250 gęsi
10) romańskiej (Ro) 280 gęsi
11) pomorskiej (Po) 250 gęsi
12) słowackiej (Sł) 300 gęsi
13) landes(LsD-01) 300 gęsi
14) kubańskiej (Ku) 400 gęsi
9Kaczek:
1) pekin krajowy (P-33) 200 kaczek
2) kaczek pomniejszonych (K-2) 200 kaczek
3) pekin duński (P-8) 200 kaczek
4) pekin francuski (P-9) 200 kaczek
5) pekin angielski (LsA) 200 kaczek
6) KhO-1200 kaczek
7) pekin krajowy (P-11) 500 kaczek
8) pekin krajowy (P-22) 700 kaczek
9) pekin krajowy (P-44) 750 kaczek
10) pekin krajowy (P-55) 700 kaczek
10Rodzin pszczelich rasy środkowoeuropejskiej:
1) linii M Augustowska165 rodzin

pszczelich

2) linii M Północna165 rodzin

pszczelich

3) linii M Asta200 rodzin

pszczelich

4) linii M Kampinoska200 rodzin

pszczelich

Utrzymanie rodzin pszczelich:
11Rodziny pszczele w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich360 rodzin

pszczelich

12Rodziny pszczele w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich260 rodzin

pszczelich

13Pozyskanie, konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych7.000 porcji nasienia
Nasienie buhajów
14Prowadzenie oceny wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła272 buhaje

ZAŁĄCZNIK Nr  8

  25 STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Stawki dotacji na pokrycie kosztów kontroli gospodarstwa ekologicznego
Lp.Powierzchnia gospodarstwaStawka dotacji w zł na gospodarstwo
123
1do 10 ha400

ZAŁĄCZNIK Nr  8A

  26 STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Lp.ZadanieStawka dotacji w zł
123
1Prowadzenie badań w:
a) warzywnictwie (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymido 450.000
b) sadownictwie metodami ekologicznymido 450.000
c) uprawach polowych metodami ekologicznymido 450.000
d) produkcji zwierzęcej metodami ekologicznymido 300.000
e) przetwórstwie produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymido 300.000
f) ochronie zdrowia zwierzątdo 200.000
g) zakresie marketingu i promocjido 200.000

ZAŁĄCZNIK Nr  9

 STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2007 R.

I. Punkty i stawki dotacji na dofinansowanie hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych

1. Ważne gospodarczo gatunki roślin rolniczych i ogrodniczych, liczba programów objętych dotowaniem w poszczególnych gatunkach roślin oraz znaczenie gospodarcze gatunków roślin w ‰ są określone w tabeli nr 1.

2. Dla każdego gatunku wylicza się współczynnik znaczenia gospodarczego (WZG) według wzoru:

3. Wycena programów hodowlanych:

1) zgodność realizowanego kierunku hodowli z potrzebami gospodarki narodowej - od 0 do 5 punktów, a zwłaszcza hodowla odmian:

a) uwzględniająca podniesienie jakości (hodowla jakościowa),

b) przystosowanych do nowych technologii produkcji,

c) uwzględniająca wymogi ochrony środowiska (hodowla odpornościowa);

2) wiarygodność podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie programu hodowlanego - od 0 do 35 punktów łącznie, w tym:

a) rośliny rolnicze, warzywnicze i sadownicze - od 0 do 10 punktów:

- rośliny rolnicze: udział odmian podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2006 r. (w procentach) w powierzchni zakwalifikowanej danego gatunku w roku poprzedzającym dofinansowanie,

- rośliny warzywnicze: wartość sprzedaży materiału siewnego własnych odmian pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2006 r. w stosunku do ogólnej wartości sprzedaży materiału siewnego danego gatunku w roku poprzedzającym dofinansowanie w jednostkach objętych dofinansowaniem,

- rośliny sadownicze: udział drzewek i sadzonek poszczególnych odmian pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2006 r. w stosunku do ogólnej liczby drzewek i sadzonek danego gatunku zakwalifikowanych w roku poprzedzającym dofinansowanie,

b) procentowy udział wartości opłaty licencyjnej uzyskanej przez dany podmiot w roku poprzedzającym dofinansowanie w stosunku do ogólnej wartości opłat licencyjnych uzyskanych przez wszystkie podmioty ubiegające się o dofinansowanie hodowli danego gatunku - od 0 do 20 punktów,

c) udział środków własnych w finansowaniu kosztów hodowli roślin poniesionych w okresie 3 ostatnich lat - od 0 do 5 punktów;

3) zaawansowanie prac hodowlanych mierzone liczbą rodów w doświadczeniach rejestrowych w dniu 31 grudnia 2006 r. - od 0 do 5 punktów;

4) posiadana kadra twórców odmian (na podstawie ich udziału w tworzeniu odmian w procentach) - od 0 do 5 punktów.

4. Punkt przeliczeniowy ustala się jako procentowy udział wycenionego programu zgodnie z ust. 3 w łącznej sumie punktów dla programów w ramach danego gatunku.

5. Wartość jednego punktu stanowi iloraz kwoty dotacji i sumy punktów przeliczeniowych dla gatunków wymienionych w tabeli nr 1.

6. Stawka dotacji za jeden punkt wynosi 4.839 zł.

Tabela nr 1

Lp.GatunekLiczba programówZnaczenie gospodarcze gatunku w ‰
1pszenica ozima7102
2pszenica jara232
3żyto ozime360
4pszenżyto ozime247
5jęczmień jary459
6jęczmień ozimy212
7owies330
8kukurydza240
9burak pastewny18
10burak cukrowy158
11ziemniak3178
12rzepak145
13groch siewny220
14łubin żółty112
15łubin wąskolistny112
16bobik niskotaninowy16
17koniczyna łąkowa111
18kostrzewa łąkowa16
19życica trwała16
20życica wielokwiatowa14
21tymotka łąkowa14
22festulolium13
23wiechlina łąkowa15
24kostrzewa czerwona14
25trawy gazonowe110
26mak14
27len, konopie12
28kapusta biała217
29pomidor gruntowy316
30papryka pod osłony14
31pomidor pod osłony27
32ogórek gruntowy427
33marchew327
34cebula327
35burak ćwikłowy211
36fasola szparagowa316
37fasola na suche nasiona24
38pietruszka12
39seler13
40groch314
41sałata11
42jabłoń19
43wiśnia16
44śliwa16
45porzeczka czarna16
46malina15
47agrest12
48truskawka17
49podkładki dla drzewiastych gatunków roślin sadowniczych13
ŁĄCZNIE861.000

II. Stawki dotacji na zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin

Lp.Nazwa zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowliStawki dotacji w zł
123
1Wyprowadzenie form pszenicy ozimej i jarej odpornych na fuzariozy kłosa60.000
2Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenicy odpornych na fuzariozy kłosa z wykorzystaniem technik in vitro60.000
3Wytworzenie linii DH pszenicy ozimej o skróconym źdźble i podwyższonej odporności na septoriozę liści i plew120.000
4Analiza zmienności cech jakościowych pszenicy ozimej i jarej84.000
5Wykorzystanie technik in vitro dla uzyskania homozygotycznych linii pszenic o dobrej wartości wypiekowej60.000
6Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania i odrębności pszenicy ozimej i jarej80.000
7Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej tolerancyjnej na zakwaszenie gleby40.000
8Wytworzenie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej odpornej na mączniaka prawdziwego i rdze, o dobrych cechach jakościowych90.000
9Analiza statystyczno-genetyczna wyników doświadczeń hodowlanych celem wyodrębnienia materiałów wyjściowych jako komponentów do hodowli nowych odmian zbóż48.000
10Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną (Puccinia recondita f. sp. tritici) w materiałach hodowlanych pszenicy ozimej oraz odporności na rdzę brunatną, rdzę żółtą i mączniaka u pszenżyta96.000
11Tworzenie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej o zwiększonej efektywności wykorzystania wody i makroskładników pokarmowych oraz polepszonych zdolnościach adaptacyjnych do obniżonego nawożenia i niedoborów wody80.000
12Wykorzystanie markerów molekularnych dla oceny materiałów wyjściowych pszenicy ozimej o poprawionej wartości wypiekowej oraz odporności na rdzę brunatną102.000
13Szybka selekcja materiałów wyjściowych pszenicy ozimej na niską temperaturę z wykorzystaniem pomiarów fluorescencji chlorofilu38.000
14Charakterystyka molekularna restorerów żyta i jej wykorzystanie do wytworzenia nowych linii z genami przywracającymi płodność u żyta105.000
15Tworzenie męskojałowych linii wsobnych żyta ze sterylizującą cytoplazmą źródła CMS-C65.000
16Badania nad molekularnymi aspektami cytoplazmatycznej męskiej sterylności u żyta60.000
17Uzyskanie linii homozygotycznych żyta metodą androgenezy dla potrzeb hodowli mieszańcowej60.000
18Wytwarzanie podwojonych haploidów żyta jako materiałów wyjściowych do hodowli roślin30.000
19Pszenżyto tetraploidalne jako źródło zmienności dla pszenżyta heksaploidalnego50.000
20Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenżyta heksaploidalnego o skróconym źdźble, odpornego na Septoria nodorum110.000
21Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli heterozyjnej mieszańców pszenżyta80.000
22Uzyskiwanie linii DH pszenżyta z wykorzystaniem kultur pylnikowych50.000
23Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania i odrębności pszenżyta20.000
24Poszerzenie zmienności genetycznej pszenżyta poprzez krzyżowanie oddalone50.000
25Wprowadzenie genów odporności na rdzę brunatną z pszenicy diploidalnej do pszenżyta heksaploidalnego poprzez wykorzystanie linii introgresywnych Triticalel Triticum monococcum55.000
26Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania i odrębności jęczmienia40.000
27Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego o wysokiej jakości browarnej75.000
28Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego pastewnego odpornego na mączniaka i rdzę karłową60.000
29Określenie zmienności jakości browarnej w materiałach hodowlanych jęczmienia jarego84.000
30Ocena stopnia genetycznego i fenotypowego zróżnicowania materiałów wyjściowych jęczmienia z punktu widzenia doboru komponentów do krzyżowań70.000
31Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia ozimego browarnego odpornego na mączniaka i plamistość siatkowaną50.000
32Identyfikacja i introdukcja genów odporności na choroby wirusowe do polskich odmian jęczmienia60.000
33Wykorzystanie gatunków tetraploidalnych w poszerzaniu genetycznej zmienności i wytworzenie linii DH owsa70.000
34Synteza nowych form owsa przydatnych do hodowli w oparciu o krzyżowania międzygatunkowe40.000
35Wytwarzanie linii wsobnych kukurydzy techniką podwojonych haploidów108.000
36Wytwarzanie materiałów wyjściowych kukurydzy o podwyższonej odporności na fuzariozę kolb, zgorzel podstawy łodyg i drobną plamistość liści75.000
37Opracowanie wielocechowych indeksów selekcyjnych dla materiałów wyjściowych kukurydzy47.000
38Wytwarzanie linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego60.000
39Określenie dystansu genetycznego oraz badanie materiałów roślinnych rzepaku ozimego na obecność sterylnej cytoplazmy typu ogura za pomocą markera PCR-SCAR120.000
40Określenie zmienności zawartości alkaloidów w materiałach kolekcyjnych i hodowlanych maku25.000
41Określenie zmienności w zawartości glukozynolanów w rzepaku ozimym oraz morfiny w maku70.000
42Wytwarzanie mieszańców międzygatunkowych komponentów do hodowli nowych form rzepaku o podwyższonej odporności na patogeny grzybowe36.000
43Wytwarzanie materiałów wyjściowych rzepaku z przeznaczeniem na biopaliwo - o wysokiej zawartości kwasu oleinowego C18:1 w oleju nasion23.000
44Wytwarzanie materiałów wyjściowych rzepaku żółtonasiennego o obniżonej zawartości związków antyżywieniowych w śrucie40.000
45Tworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka przydatnego do przetwórstwa spożywczego138.000
46Identyfikacja materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka wyróżniających się wybranymi cechami jakości i odporności184.000
47Synteza średniowczesnych tetraploidalnych form rodzicielskich ziemniaka o różnych kierunkach użytkowania132.000
48Ocena wybranych genotypów ziemniaka jako materiału wyjściowego dla hodowli odmian przydatnych do przetwórstwa84.000
49Badania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w materiałach wyjściowych do hodowli ziemniaka132.000
50Określenie fizjologicznych wskaźników tuberyzacji i plonowania roślin ziemniaka celem zastosowania ich w hodowli bardzo wczesnych odmian72.000
51Identyfikacja materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka wyróżniających się odpornością na mątwika132.000
52Wytwarzanie materiałów wyjściowych buraka cukrowego dla hodowli odmian tolerancyjnych na chwościk (Cercospora beticola)105.000
53Opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlanej metodyki uzyskiwania dihaploidów buraka cukrowego96.000
54Występowanie rizomanii buraka cukrowego, źródła odporności i opracowanie skutecznych metod selekcji84.000
55Wytworzenie źródeł genetycznych grochu siewnego odpornego na zgorzelową plamistość80.000
56Wytwarzanie materiałów wyjściowych koniczyny czerwonej do hodowli odmian o wysokim potencjale plonowania i zwiększonej odporności na porażenie mączniakiem właściwym (Erysiphe martii Lev.)50.000
57Pozyskiwanie i wstępna ocena materiałów wyjściowych w życicy trwałej, wiechlinie łąkowej i kostrzewie czerwonej, dla potrzeb hodowli odmian traw gazonowych, oraz w wiechlinie łąkowej - typ pastewny70.000
58Wytwarzanie materiałów wyjściowych traw o podwyższonych: odporności na choroby i wartości gospodarczej35.000
59Wytwarzanie materiałów wyjściowych życicy trwałej i wielokwiatowej odpornej na rdze35.000
60Poprawienie odporności życicy wielokwiatowej na stresy środowiskowe (mróz i suszę) poprzez kontrolowaną introgresję genów z kostrzewy trzcinowej60.000
61Hodowla linii pomidora z odpornością na bakteryjną plamistość (Pseudomonas syringae pr. tomato)120.000
62Wyprowadzenie linii ogórka gruntowego tolerancyjnego na obniżone temperatury, z uwzględnieniem odporności na mączniaka rzekomego i parcha dyniowatych120.000
63Wykorzystanie haploidów do otrzymania homozygotycznych materiałów wyjściowych w hodowli odpornościowej kapusty180.000
64Wytworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli twórczej odmian jabłoni odpornych i małopodatnych na groźne patogeny (parch i mączniak jabłoni, zaraza ogniowa) o dobrej jakości owoców (smak, aromat oraz podwyższonej zawartości ekstraktu, witaminy C i kwasowości)90.000
65Hodowla klonów porzeczki czarnej (Ribes nigrum) odpornych na wielkopąkowca i wirusa rewersji65.000
66Otrzymywanie haploidów i podwojonych haploidów ogórka (Cucumis sativus L.) z wartościowych materiałów roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem cech partenokarpii100.000
67Wytworzenie jednonasiennych linii męskosterylnych i dopełniających buraka ćwikłowego oraz zastosowanie markerów molekularnych120.000
68Wytworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli odmian maliny o podwyższonej zawartości składników biologicznie czynnych (kwas elagowy, antocjany, witamina C) 60.000
69Wykorzystanie markerów DNA do hodowli pomidora posiadającego allele Ph1 i Ph 2, warunkujące odporność pomidora na Phytophtora infestans (Mont.) de Bary60.000
70Wytworzenie materiałów wyjściowych papryki słodkiej i rzodkiewki z cechą męskiej sterylności95.000
71Opracowanie i wykorzystanie markerów molekularnych w tworzeniu materiałów wyjściowych dla hodowli odmian truskawki odpornych na wertycyliozę (Verlicillium dahliae) 50.000
72Poszukiwanie źródeł odporności u pszenicy na wirus odglebowej mozaiki zbóż45.000
73Markery DNA do wspomagania hodowli heterozyjnej pszenżyta40.000
74Wytwarzanie materiałów wyjściowych łubinów o niskiej zawartości alkaloidów i odpornych na antraknozę80.000
75Wytwarzanie materiałów wyjściowych grochu siewnego o poprawionych parametrach mechanicznych łodygi40.000
76Wprowadzenie genów odporności na choroby grzybowe do form uprawnych cebuli poprzez krzyżówki międzygatunkowe85.000
77Wykorzystanie markerów molekularnych do selekcji form rodzicielskich dla mieszańców heterozyjnych warzyw155.000

III. Stawki dotacji na zadania z zakresu ochrony zasobów genowych roślin

Lp.Nazwa zadania

z zakresu ochrony zasobów genowych

Stawki dotacji w zł
123
1Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych pszenżyta i pszenicy twardej62.000
2Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych fasoli33.000
3Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych uzyskanych w badaniach genetycznych31.000
4Gromadzenie, ocena i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych dla potrzeb hodowli i badań naukowych.

Prowadzenie kolekcji patogenów ziemniaka.

1.370.000
Koordynacja krajowego programu ochrony zasobów genowych roślin użytkowych
5Gromadzenie i ocena materiałów nasiennych jako banku genów chronionych roślin leczniczych i ocena ich zasobów w stanie naturalnym w kraju117.000
6Gromadzenie i ocena zasobów genowych roślin sadowniczych i ozdobnych459.000
7Gromadzenie i ocena kolekcji tytoniu oraz odmian uprawnych, ekotypów i roślin męskich chmielu200.000
8Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych roślin warzywnych, grzybów uprawnych i dziko rosnących263.000
9Gromadzenie i ocena kolekcji odmian i ekotypów lnu oraz konopi55.000
10Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin zbożowych. 110.000
Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni
11Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych z rodzaju łubinów, grochu i seradeli112.000
12Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych odmian, linii i form roślin dyniowatych70.000
13Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych ekotypów i uprawowych populacji roślin zielarskich68.000

IV. Stawka dotacji na prowadzenie sadów i plantacji elitarnych oraz na uzyskanie i utrzymanie materiału szkółkarskiego

1. Sady i plantacje elitarne 6.000 zł/ha

2. Wyjściowy materiał szkółkarski roślin sadowniczych:

1) uwalnianych od chorób wirusowych 1.200 zł za odmianę

2) wolnych od chorób wirusowych 600 zł za odmianę

ZAŁĄCZNIK Nr  10

 STAWKI DOTACJI NA OBNIŻENIE CENY ZA BADANIA OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH LUB SAMOBIEŻNYCH, POLOWYCH I SADOWNICZYCH W 2007 R.

1) 60 zł - dla opryskiwacza ciągnikowego polowego o długości belki do 12 m;

2) 70 zł - dla opryskiwacza ciągnikowego polowego o długości belki powyżej 12 m;

3) 60 zł - dla opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego;

4) 80 zł - dla opryskiwacza samobieżnego polowego lub sadowniczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

 STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W 2007 R.

Stawki dotacji na prowadzenie badań
Lp.ZadanieStawka dotacji w zł
123
1Prowadzenie badań w:
a) warzywnictwie (w tym uprawa ziół) metodami

ekologicznymi

do 450.000
b) sadownictwie metodami ekologicznymido 450.000
c) uprawach polowych metodami ekologicznymido 450.000
d) produkcji zwierzęcej metodami ekologicznymido 300.000
e) przetwórstwie produktów roślinnych,

zwierzęcych metodami ekologicznymi

do 300.000
f) ochronie zdrowia zwierzątdo 200.000
g) zakresie marketingu i promocjido 200.000

ZAŁĄCZNIK Nr  12

  27 STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Lp.ZadanieStawka

(w złotych)

123
1Identyfikacja oraz wprowadzenie do genomu genów determinujących odporność pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyb Pseudocercosporella herpotrichoides120.000
2Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na fuzariozę kłosów u pszenicy170.000
3Badania nad zwiększeniem odporności pszenicy i obniżeniem skażenia ziarna mikotoksynami fuzaryjnymi poprzez identyfikację i wykorzystanie genetycznych źródeł odporności na fuzariozę kłosów180.000
4Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na septoriozę liści i plew u pszenicy (czynnik Stagonospora nodorum) 245.000
5Piramidowanie efektywności genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia tritici) w pszenicy oz.180.000
6Badania nad przydatnością strategii opartej o markery molekularne do wprowadzenia loci cech ilościowych i jakościowych do pszenicy ozimej150.000
7Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną Puccinia triticina u pszenicy Triticum aestivum85.000
8Identyfikacja genów karłowatości i odporności na choroby w pszenicy i pszenżycie za pomocą markerów DNA80.000
9Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-born cereal mosaic virus, SBCMV) 100.000
10Opracowanie i wdrożenie metody uzyskiwania haploidów pszenicy120.000
11Segregacja alleli Glu-1 w populacjach linii DH i SSD pszenicy200.000
12Ocena zmienności cech jakościowych pszenicy na podstawie analizy składu jakościowo-ilościowego wybranych klas białek oraz badań reologicznych195.000
13Poszukiwanie źródeł genetycznych wysokiej jakości technologicznej w formach ozimych i jarych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare) 170.000
14Analiza zmienności genotypowo-środowiskowej oraz genetycznego uwarunkowania ważnych cech zbóż180.000
15Modelowanie statystyczne i optymalizacja serii doświadczeń porównawczych z pszenicą225.000
16Charakterystyka struktury populacji mieszańcowych na podstawie analizy zróżnicowania genów warunkujących syntezę niektórych frakcji białek zapasowych pszenicy80.000
17Badanie systemu męska sterylność - przywracanie płodności typu Pampa u żyta200.000
18Badanie ogólnej i swoistej zdolności kombinacyjnej różnych genotypów żyta295.000
19Genetyczno-hodowlane aspekty wykorzystania cytoplazmy CMS - C w hodowli mieszańców żyta ozimego140.000
20Identyfikacja efektywnych genów odporności żyta na patogeny100.000
21Identyfikacja źródeł genetycznej odporności na mączniaka w kolekcji linii, rodów i odmian żyta50.000
22Badania nad optymalizacją otrzymywania podwojonych haploidów żyta100.000
23Badania nad zdolnością do androgenezy u różnych genotypów żyta60.000
24Poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z głównymi genami przywracania płodności pyłku żyta (Secale cereale L.) do cytoplazmy sterylizującej typu Pampa150.000
25Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone80.000
26Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną Puccinia triticina, rdzę żółtą Puccinia striformis i mączniaka Blumeria graminis u pszenżyta50.000
27Wytworzenie źródeł genetycznych pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i zwiększonej odporności na septoriozę liści i plew (czynnik sprawczy Stagonospora nodorum) 195.000
28Badanie odporności genotypów pszenżyta na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie195.000
29Analiza czynników alimentarnych i antyalimentarnych w wybranych genotypach ziaren pszenżyta w kontekście do żywienia zwierząt monogastrycznych80.000
30Badania zdolności dopełniania męskiej sterylności i przywracania płodności pyłku w systemie CMS-T.timopheevi przez genotypy pszenżyta (Triticosecale Wittm.) 200.000
31Badanie efektywności spontanicznie otrzymywanych i indukowanych linii podwojonych haploidów pszenżyta ozimego i jarego z wykorzystaniem kultur in vitro120.000
32Określenie cech warunkujących odporność na porastanie materiałów mieszańcowych i linii DH pszenżyta90.000
33Rola aklimacji aparatu fotosyntetycznego w kształtowaniu mrozoodporności pszenżyta ozimego68.000
34Poszukiwanie znaczników molekularnych zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunku pszenżyta (xTriticosecale Wittm.) 100.000
35Podwojone haploidy źródłem zmienności roślin tolerujących stresy biotyczne i abiotyczne pod kątem ich wykorzystania w rolnictwie zrównoważonym i rolnictwie ekologicznym80.000
36Ocena cech jakościowych pszenżyta na wczesnych etapach selekcji hodowlanej z przeznaczeniem ziarna do wypieku chleba oraz o polepszonej wartości paszowej120.000
37Badania nad zależnością fluorescencji chlorofilu i stosunków wodnych w roślinie a odpornością na suszę u pszenżyta60.000
38Optymalizacja procesu homozygotyzacji mieszańców jęczmienia w aspekcie skracania cyklu hodowlanego180.000
39Badania nad współdziałaniem wysokiej wartości cech użytkowych z odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne u jęczmienia ozimego180.000
40Markery DNA tolerancji i odporności na wirusy zbóż80.000
41Piramidyzacja genów odporności na stresy biotyczne (choroby wirusowe) i abiotyczne (mrozoodporność) u jęczmienia ozimego90.000
42Określenie interakcji między odpornością na stresy biotyczne a cechami wartości gospodarczej jęczmienia jarego200.000
43Opracowanie i wdrożenie szybkiej metody do oznaczenia wartości browarnej jęczmienia jarego poprzez zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni160.000
44Poszukiwanie nowych źródeł odporności jęczmienia jarego na patogeniczne grzyby195.000
45Optymalizacja hodowlanych badań doświadczalnych na etapie doświadczeń wstępnych na przykładzie doświadczeń z jęczmieniem jarym195.000
46Poszukiwanie form owsa o wysokich wartościach żywieniowych80.000
47Wykorzystanie dzikich gatunków z rodzaju Avena do poszerzenia zmienności genetycznej owsa zwyczajnego90.000
48Badania nad skracaniem cyklu hodowlanego i wyrównaniem materiału hodowlanego przez haploidyzację na drodze androgenezy owsa120.000
49Ocena zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunku owies zwyczajny (Avena sativa L.) z wykorzystaniem techniki AFLP90.000
50Introgresja genów warunkujących odporności na choroby z dzikiego gatunku Avena macrostachya do owsa uprawnego70.000
51Badania zdrowotności wybranych genotypów owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem podatności wiech na porażenie przez Fusarium spp. oraz zanieczyszczenia ziarna mikotoksynami60.000
52Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę koronową (Puccinia coronata) i mączniaka (Blumeria graminis sp.) u owsa60.000
53Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa100.000
54Poszerzenie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych, tłuszczu i glukozynolanów u rzepaku ozimego za pomocą metod rekombinacyjnych i biotechnologicznych345.000
55Badanie zjawiska heterozji u genotypów rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych200.000
56Określenie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku i lnu, glukozynolanów w rzepaku oraz alkaloidów w makowinach maku lekarskiego w celu opracowania modeli kalibracyjnych NIRS295.000
57Opracowanie markerów molekularnych sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi roślin oleistych oraz badanie zmienności genetycznej różnych populacji za pomocą markerów molekularnych350.000
58Zastosowanie krzyżowań oddalonych w obrębie plemienia Brassiceae do badań nad odpornością na patogeny pochodzenia grzybowego100.000
59Mapowanie genów żółtonasienności u rzepaku ozimego oraz badanie interakcji genotypów żółtonasiennych ze środowiskiem295.000
60Poszerzanie puli genowej rzepaku ozimego poprzez resyntezę z homozygotycznych gatunków podstawowych80.000
61Wyodrębnienie genotypów rzepaku ozimego o zwiększonych zdolnościach adaptacyjnych do różnych warunków agroklimatycznych przy zastosowaniu analizy interakcji środowiskowo-genotypowej oraz analizy ogólnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej genotypów120.000
62Analiza sposobu dziedziczenia cech u otrzymanych mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) oraz ocena ich przydatności do hodowli140.000
63Genetyczno-środowiskowe interakcje indukowanych cech jakościowych w liniach rzepaku ozimego (Brassica napus L.) 120.000
64Metody analizy interakcji genotypowo-środowiskowej w badaniach stabilności adaptacyjności genotypów rzepaku ozimego120.000
65Charakterystyka puli genetycznej ziemniaka jadalnego o nowych walorach jakości w materiałach di- i tetraploidalnych415.000
66Identyfikacja źródeł genetycznych form ziemniaka jadalnego przydatnego do upraw ekologicznych i niskonakładowych400.000
67Identyfikacja puli genetycznej ziemniaka przydatnego do przetwórstwa spożywczego z wykorzystaniem źródeł cech przetwórczych z poziomu di- i tetraploidalnego445.000
68Opracowanie metod wyróżniania form ziemniaka łączących różne sposoby użytkowania z odpornością na ważne gospodarczo patogeny ziemniaka425.000
69Opracowanie nowych metod hodowlanych dla ziemniaka: zastosowanie markerów molekularnych w selekcji oraz uzyskiwanie form typu dupleks pod względem wybranych cech odporności280.000
70Opracowanie procedur i wytworzenie materiałów diagnostycznych do wykrywania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus390.000
71Opracowanie procedury wykrywania infekcji wirusowych w bulwach ziemniaka bezpośrednio po zbiorze lub w stanie spoczynku320.000
72Opracowanie metod szybkiego rozmnażania genotypów ziemniaka300.000
73Wyróżnienie biochemiczno-molekularnych wskaźników tolerancyjności genotypów ziemniaka na suszę glebową300.000
74Opracowanie oraz weryfikacja procedur badawczych określających wartość agrotechniczną i użytkową genotypów ziemniaka z uwzględnieniem warunków środowiska, uprawy i przechowywania615.000
75Badania nad efektywnością indukcji haploidów w zróżnicowanych genotypach kukurydzy metodą gynogenezy250.000
76Ocena genotypów kukurydzy pod względem zdolności androgenicznych50.000
77Metodologia identyfikacji haploidów i dihaploidów kukurydzy (Zea mays L.) 50.000
78Badanie interakcji genotypowo-środowiskowej linii wsobnych i mieszańców kukurydzy dla oceny ich przydatności użytkowej410.000
79Epidemiologia chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. na kukurydzy oraz poszukiwanie nowych źródeł odporności180.000
80Badania jakości kiszonek z kukurydzy sporządzonych z odmian mieszańcowych o zróżnicowanym pochodzeniu genetycznym150.000
81Wstępne badania nad możliwością uzyskania roślin buraka cukrowego o poszerzonym składzie genowym72.000
82Analiza czynników genetycznych związanych z przywracaniem płodności u roślin buraka z cytoplazmą sterylizującą Owena150.000
83Opracowanie efektywnej metody otrzymywania haploidów i podwojonych haploidów buraka cukrowego150.000
84Łubiny - poszukiwanie źródeł i zbadanie sposobu dziedziczenia odporności na choroby grzybowe (fuzarioza i antraknoza) oraz niskiej zawartości i składu jakościowego alkaloidów295.000
85Podstawy genetyczne odporności na wyleganie i cech jakościowych nasion grochu245.000
86Markery molekularne sprzężone z cechami użytkowymi w charakterystyce genotypu łubinu wąskolistnego80.000
87Badania nad odpornością grochu siewnego i bobiku na wybrane choroby grzybowe150.000
88Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i żółtego łubinu na suszę (asymilacja, transport asymilatów, odcinanie młodych organów generatywnych) 100.000
89Badanie czynników warunkujących produktywność nasienną kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion50.000
90Biologia kwitnienia wybranych odmian i rodów wiechliny łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem apomiktycznego sposobu formowania nasion u wiechliny łąkowej (Poa pratensis) 30.000
91Badanie stabilności biologicznej traw wieloletnich z uwzględnieniem czynników biotycznych i abiotycznych90.000
92Badanie i wykorzystanie wybranych form wiechliny łąkowej, kostrzewy czerwonej i kostrzewy łąkowej o cechach biologicznych decydujących o podwyższonej wartości gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem nasiennictwa, dla nowoczesnych technologii uprawy100.000
93Zmienność europejskich populacji Lolium multiflorum pod względem genetycznie uwarunkowanych cech biochemicznych i molekularnych oraz ich przydatność użytkowa100.000
94Biologiczne uwarunkowania procesu osypywania nasion u różnych genotypów traw kompleksu Lolium-Festuca80.000
95Genetyczne, fizjologiczne i molekularne badania mechanizmów odporności na stresy abiotyczne i biotyczne u form introgresywnych życicy trwałej (Lolium perenne L.) z genami kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.) 100.000
96Otrzymanie hodowlanych materiałów wyjściowych koniczyny czerwonej o skróconej rurce korony dla łatwego zapylania kwiatów przez pszczoły i dobrego zawiązywania nasion42.000
97Badania nad poznaniem i poszerzeniem zmienności genetycznej marchwi z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych390.000
98Wykorzystanie metod biotechnologicznych do wytwarzania wyjściowych materiałów hodowlanych kapusty głowiastej240.000
99Ocena możliwości wytworzenia nowej puli genowej w aspekcie występowania dysfunkcji ograniczających męską płodność roślin kapustowatych150.000
100Analiza potencjału genetycznego nowych form użytkowych kapusty pekińskiej przystosowanych do uprawy proekologicznej w warunkach Polski159.000
101Poszukiwanie nowych źródeł odporności na mączniaka rzekomego i opracowanie mechanizmu dziedziczenia tej cechy u ogórka150.000
102Tworzenie nowej zmienności genetycznej odporności na niskie temperatury u ogórka160.000
103Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z cechą odporności na mączniaka rzekomego u ogórka oraz określenie genetycznego zróżnicowania grzyba Pseudoperonospora cubensis (Berk & M.A. Curtis) Rostovzev na terenie Polski110.000
104Tworzenie zmienności w obrębie gatunków Cucurbitaceae180.000
105Wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji form pomidora z genami odporności na nicienie, werticiliozę, korkowatość korzeni, wirusa brązowej plamistości oraz wirusa mozaiki tytoniu138.000
106Ocena zmienności genetycznej funkcjonalnie męskosterylnych linii pomidora150.000
107Poszukiwanie nowych źródeł odporności na zarazę ziemniaka u pomidora z uwzględnieniem zmian patogeniczności w populacjach Phytophtora infestans oraz próby identyfikacji markerów sprzężonych z genami odporności170.000
108Wykorzystanie markerów molekularnych w hodowli odpornościowej pomidora na choroby powodowane przez Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici i Pseudomonas syringae pv. Tomato79.000
109Poszukiwanie markerów DNA sprzężonych z genem ps warunkującym funkcjonalną męską sterylność pomidora, przydatnych w selekcji materiałów hodowlanych89.000
110Identyfikacja różnorodności biologicznej Capsicum annuum L. i Lycopersicon esculentum Mill.150.000
111Ocena jakości wybranych gatunków warzyw jako ważnych elementów żywności funkcjonalnej148.000
112Grzyby i bakterie pasożytnicze na wybranych gatunkach roślin z rodziny Apiaceae: występowanie, rola i podatność roślin100.000
113Poszerzenie zmienności genetycznej u cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.) poprzez krzyżowania międzygatunkowe w rodzaju Allium280.000
114Charakterystyka zróżnicowania Raphanus sativus L. w aspekcie rolnictwa ekologicznego130.000
115Otrzymywanie homozygotycznych roślin buraka ćwikłowego z zastosowaniem embriogenezy gametycznej200.000
116Badanie genetycznych i środowiskowych czynników wpływających na plenność i jakość materiału siewnego jednonasiennych form buraka ćwikłowego230.000
117Analiza genomu jądrowego i mitochondrialnego warzyw oraz jej wykorzystanie w hodowli heterozyjnej230.000
118Choroby grzybowe i bakteryjne zagrażające fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) występowanie, rola i podatność roślin150.000
119Ocena fenotypowa i molekularna wytworzonych materiałów wyjściowych jabłoni dla hodowli twórczej odmian o wysokiej jakości owoców i odporności na groźne choroby (parch jabłoni, mączniak jabłoni, zaraza ogniowa) 150.000
120Ocena zdolności kombinacyjnej nowych genotypów truskawki dla określenia ich przydatności do hodowli deserowych odmian odpornych na wertycyliozę z zastosowaniem markerów molekularnych QTL125.000
1 § 2-5 uchylone przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
3 § 7 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
4 § 8 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
5 § 8 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
6 § 8 ust. 5 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
7 § 9 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
8 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
9 § 11 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
10 § 11 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
11 § 13 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
12 § 14 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 2009 r. (Dz.U.09.76.648) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2009 r.
13 § 14 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
14 § 14 ust. 4b dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
15 § 14 ust. 4c dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
16 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
17 § 15 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
18 § 15a dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
19 Rozdział 4a dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
20 Rozdział 5a dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
21 § 18b dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.146.930) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2008 r.
22 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 maja 2009 r. (Dz.U.09.76.648) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2009 r.

23 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 maja 2009 r. (Dz.U.09.76.648) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2009 r.

24 Załącznik nr 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 maja 2009 r. (Dz.U.09.76.648) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2009 r.

25 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 maja 2009 r. (Dz.U.09.76.648) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2009 r.
26 Załącznik nr 8a dodany przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.
27 Załącznik nr 12 dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.102.654) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2008 r.