Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1997

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017

Na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 wynosi:
1) 92,45 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615);
2) 147,90 zł - w przypadku roślin strączkowych;
3) 462,25 zł - w przypadku ziemniaków.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.