Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2313

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247) zarządza się, co następuje:
§  1.  W 2019 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.