Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2389

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie stawki opłaty recyklingowej

Na podstawie art. 40b ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
2.  Stawka opłaty recyklingowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).