Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1887

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2017 r. wynosi 461,55 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2017 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).