Statystyka taboru żeglugi śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.6.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1925 r.
o statystyce taboru żeglugi śródlądowej.

Na zasadzie art. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. № 85, poz. 464) w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 60, poz. 436) zarządza się co następuje:
Statki na polskich wodach śródlądowych, publicznych i prywatnych z wyjątkiem wymienionych w ustępie 2) niniejszego paragrafu, podlegają obowiązkowi zgłoszenia do spisu dla celów statystycznych.

Od spisu są zwolnione:

a)
statki, stanowiące własność Państwa,
b)
statki państw obcych.

Za statki w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się wszelkiego rodzaju: parostatki, barki, łodzie i t. p. zarówno z własnym popędem jak i bez niego używane do przewozu ludzi lub towarów.

Spis statków ustanawia się skrócony i szczegółowy.

Spisowi skróconemu podlegają:

a)
statki bez własnego popędu, wybudowane na jeden okres nawigacyjny,
b)
łodzie sportowe i rybackie,
c)
inne statki o powierzchni poniżej 20 metrów kwadratowych (największa długość pomnożona przez największą szerokość).

Spisowi szczegółowemu podlegają wszelkie inne statki.

Spis przeprowadzają zarządy dróg wodnych utworzone rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych z dnia 19 grudnia 1924 r. o organizacji zarządu dróg wodnych (Dz. U. R. P. № 113, poz. 1008), na wodach zaś wyjętych z pod ich zarządu - wojewoda (delegat Rządu w Wilnie).

Wojewodowie (delegat Rządu w Wilnie) mogą poruczyć całkowicie lub częściowo przeprowadzenie zleconego im spisu podległym im organom. Zarządzenia takie winny być ogłaszane w Dzienniku wojewódzkim i podane do powszechnej wiadomości przyjętym w danej miejscowości sposobem, przyczem należy dokładnie wskazać nazwy urzędów, mających przeprowadzić spis, miejsce ich urzędowania i zakres poruczonych im czynności.

Właściciel statku, podlegającego spisowi skróconemu, winien zgłosić w tym urzędzie spisowym, w którego obrębie statek ma stały postój, następujące dane:

rodzaj statku, największą jego długość, największą szerokość, zdolność przewozową, miejsce stałego postoju, nazwisko i adres właściciela.

Właściciel statku podlegającego spisowi szczegółowemu winien zgłosić w tym urzędzie spisowym, w którego obrębie znajduje się port obrany dla statku za macierzysty, następujące dane:
a)
dla statków wszelkiego rodzaju:

port macierzysty, nazwę statku względnie numer zastępujący nazwę, rodzaj statku, wymiary, zdolność przewozową, stan, w jakim się znajduje, ilość załogi podczas nawigacji oraz imię i nazwisko właściciela;

b)
dla statków z własnym popędem prócz powyższych danych, jeszcze dane dotyczące kotłów, maszyn do poruszania, instalacji, szybkości statku w wodzie stojącej i daty oględzin techniczno-sanitarnych.
Zgłoszenie odbywa się bądź pisemnie przez wypełnienie i nadesłanie do właściwego urzędu spisowego odpowiedniego formularza, bądź ustnie przez podyktowanie odpowiednich danych w urzędzie tym do protokółu.
Wszystkie statki już istniejące, podlegające skróconemu czy szczegółowemu spisowi winny być zgłoszone do 1 lipca 1926 roku.

Statki nowowybudowane, tudzież statki nabyte poza granicami Państwa, lub wogóle z jakichkolwiek przyczyn nie zapisane w tym terminie winny być bezzwłocznie zgłaszane, w każdym zaś razie przed użyciem do pracy.

Podobnie, jak przepisano w ustępie 2), winny być zgłaszane w urzędzie, w którym statek podlegający szczegółowemu spisowi został zapisany:

a)
każda przebudowa statku, o ile spowodowała zmiany zasadniczych jego wymiarów lub urządzeń,
b)
zmiana przeznaczenia,
c)
zmiana nazwy,
d)
zmiana właściciela,
e)
zagubienie zaświadczenia spisowego, lub znaku numerowego,
f)
zmiana portu macierzystego,
g)
hawarja lub zatonięcie,
h)
zupełne wycofanie statku z ruchu.

Zmiany pod c) d) e) f) g) h) winny być zgłaszane bezzwłocznie.

Statki, podlegające spisowi skróconemu, winny być zgłaszane corocznie przed 1-m kwietnia. Postanowienie ustępu 3) niniejszego paragrafu nie ma do nich zastosowania.

Urząd spisowy po zgłoszeniu wydaje właścicielom statków, podlegających skróconemu spisowi poświadczenie zgłoszenia według załącznika wzór № 1, zaś właścicielom statków, podlegających spisowi szczegółowemu - zaświadczenie według załączników wzór № № 2 i 3 i znak numerowy o wymiarach 11 na 5,5 cm. według dołączonego wzoru № 4, ten ostatni za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Każdy statek, podlegający spisowi szczegółowemu, winien być stale zaopatrzony w znak numerowy i zaświadczenie. Znak numerowy ma być przybity na widocznem miejscu wskazanem, przez urząd spisowy, zaświadczenie zaś winno być wraz z innemi dokumentami przechowywane u kierownika statku.

Znak numerowy i zaświadczenie są związane ze statkiem, na który zostały wydane i przy zmianie właściciela wraz ze statkiem przechodzą do nabywcy.

W razie zupełnego wycofania statku z ruchu znak numerowy i zaświadczenie winno być zwrócone urzędowi, który je wydał.

Statki, podlegające spisowi skróconemu, winny mieć oznaczone w miejscu widocznem imię, nazwisko i miejsce zamieszkania właściciela i numer bieżący zanotowania w urzędzie spisowym oraz winny być zaopatrzone podczas pracy w poświadczenie zgłoszenia.

Właściciel statku odpowiada za prawdziwość i dokładność zgłoszonych do spisu dat, a na żądanie urzędu prowadzącego spis jest obowiązany przedstawić wszelkie dokumenty mogące posłużyć do skontrolowania prawidłowości złożonych zeznań.

W razie potrzeby sprawdzenia zgłoszonych dat, urząd spisowy może wyznaczyć właścicielowi statku w ciągu miesiąca od dnia doręczenia zarządzenia - czas przybycia i postoju statku w siedzibie urzędu względnie w przystani najbliższej celem poddania go oględzinom.

Kto nie czyni zadość obowiązkom, nałożonym niniejszem rozporządzeniem podlega karze grzywny do wysokości pięciuset złotych, a w razie niemożności uiszczenia grzywny - karze aresztu do jednego miesiąca; w razie powtórnego wykroczenia grzywna może być wymierzona w wysokości podwójnej. Kary te wymierza władza administracyjna I-ej instancji, stronie zaś służy odwołanie się według obowiązujących przepisów, a w szczególności w województwach poznańskiem i pomorskiem oraz w górnośląskiej części województwa śląskiego przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów pruskiej ustawy o wydaniu policyjnych rozporządzeń karnych w sprawach o wykroczenia z dnia 23 kwietnia 1883 r. (Zb. Ust. Pr. str. 65).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na całym obszarze Rzeczypospolitej po upływie dni 14-tu po dniu jego ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

Wzór № 1.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA № .........

(dla statków podlegających skróconemu spisowi).

Urząd w ........ na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z d.

30 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 6, poz. 31)

niniejszem potwierdza, że p. ................................,

zamieszkały w ............................... zgłosił do spisu

w 192 ..... r. statek swój (rodzaj i przeznaczenie) ..........

..............................................................

o wymiarach: 1) najwyższa długość ......................... m,

2) najwyższa szerokość .................................... m,

mający stale miejsce postoju w ...............................

................. dnia .............. 192 ..... r.

Pieczęć urzędu:

Podpis

ZAŁĄCZNIK  2

Wzór № 2.

ZAŚWIADCZENIE O SPISIE № .........

(dla statków z własnym popędem).

Wydane w ............ na mocy rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 6, poz.

31) dla statku (rodzaj i nazwa) ..............................

stanowiącego własność .......................... zamieszkałego

.................................

Daty dotyczące statku:

1) Wymiary statku: zewnętrzne w metrach:

a) długość w poziomie górnej wodnicy (załadowanego statku)

L = .................... m, największ. od dzioba do rufy

L1 = ................... m,

b) szerokość w polu głównego dwużebrza B = ............ m,

najw. z osłoną kół B1 = ............................ m,

c) wysokość w głównem żebrze od dna do pokładnicy, mierzona

przy burcie H = ................ m, największa od dna do

szczytu nadbudówek H1 = ................. m,

d) zanurzenie próżnego z załogą, opałem, wodą w kotle i

osprzętem T = ............... m, największe dopuszczalne

T1 = ................ m.

2) Kadłub statku:

a) materjał, z którego zbudowano: żebra ...................

dno ...................... boki ........................

pokład ...........................

b) miejsce i rok ukończenia budowy ........................

3) Księga kotłowa № ......... wydana .........................

4) Maszyny do poruszania statku:

a) ilość...................................................

b) rodzaj (parowa, motor spalinowy i t. p.) ...............

c) system .................................................

d) siła każdej maszyny w K. M. ............................

e) miejsce i rok budowy ...................................

5) Średnia chyżość ruchu przy sile maszyny podanej pod 4d

(odpowiada chyżości w wodzie stojącej).

6) Zdolność przewozowa:

a) ilość miejsc osobowych: w kl. 1-ej ...., w kl. II-ej ...

na pokładzie ............. ogółem ......................

b) waga ładunku w tonnach: przy największem dopuszczalnem

zanurzeniu .............................................

c) ilość ładunku w tonnach, jaką statek może holować: z

wodą ...................... pod wodę ...................

z chyżością co najmniej 2 km. na godzinę ...............

7) Przystań macierzysta: .....................................

Pieczęć urzędu:

Podpis

ZAŁĄCZNIK  3

Wzór № 3.

ZAŚWIADCZENIE O SPISIE № .........

(dla statków bez własnego popędu).

Wydane w ........... na mocy rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 6,

poz. 31) dla statku (rodzaj i nazwa względnie numer

zastępujący nazwę) ..........................................

stanowiącego własność .............. zamieszkałego ..........

Daty dotyczące statku:

1. Wymiary statku (zewnętrzne w metrach):

a) największa długość od dzioba do rufy L ....... m ......

b) największa szerokość, B ............... m .............

c) największa wysokość od dna do wierzchu burt H = .......

m .......... od dna do szczytu nadbudówek H1= .........

m ..........

d) zanurzenie: próżnego statku z załogą i osprzętem T ....

m ......... z pełnym ładunkiem T1 ......... m .........

2. Kadłub:

a) materjał, z którego zbudowano: żebra ...................

dno ...................... boki ........................

pokład ...........................

b) miejsce i rok budowy ...................................

3. Zdolność przewozowa statku:

a) ilość miejsc osobowych .................................

b) waga ładunku w tonnach przy największem dopuszczalnem

zanurzeniu ...................

4. Przystań macierzysta .....................

............... dnia ............. 192 ...... r.

Podpis

Pieczęć urzędu:

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  4

Wzór № 4.

grafika