Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.115.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 października 1920 r.
w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.

Na podstawie ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. Ust. Rz. P. z 1919 r. № 85, poz. 464) Rada Ministrów postanawia co następuje:
§  1. 1 Wszystkie państwowe, komunalne i prywatne (stale lub sezonowe) zakłady przemysłowe: górnicze, hutnicze, fabryczne oraz rzemieślnicze, o ile posiadają motor lub o ile nie posiadając motoru, zatrudniają powyżej pięciu robotników, obowiązane są w ciągu dwuch tygodni od ogłoszenia niniejszego rozporządzenia podać do wiadomości inspektora pracy (w b. dzielnicy pruskiej inspektora przemysłowego): firmę, adres, rodzaj produkcji, liczbę zatrudnionych robotników oraz liczbę personelu kierowniczego i urzędniczego, jako też siłę posiadanych motorów w H. P.

W przyszłości każdy nowootwarty zakład, odpowiadający warunkom ustępu pierwszego, obowiązany będzie podać do wiadomości inspektor pracy (inspektora przemysłowego) powyżej wyszczególnione dane w ciągu dwuch tygodni od daty uruchomienia zakładu lub od chwili, w której zakład będzie odpowiadał warunkom, wskazanym w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu.

Na wypadek zawieszenia lub zaprzestania produkcji zakłady, wymienione w ustępie pierwszym, mają obowiązek zawiadomić o fakcie zawieszenia lub zaprzestania produkcji w ciągu dwuch tygodni właściwego inspektora pracy (inspektora przemysłowego) i podać przyczynę zamknięcia zakładu lub zawieszenia produkcji.

Po wznowieniu pracy, względnie po ponownem otwarciu zakładu, należy postąpić w myśl drugiego ustępu niniejszego paragrafu.

Zawiadomienia, wspomniane w niniejszym paragrafie, składać należy w dwuch egzemplarzach.

§  2. Zakłady, wymienione w § 1, obowiązane są przesyłać do Głównego Urzędu Statystycznego co trzy miesiące sprawozdania według podanego poniżej wzoru. Sprawozdania należy przesyłać najpóźniej dnia 7 stycznia, 7 kwietnia, 7 lipca i 7 października.

Pierwsze sprawozdanie należy przesłać najpóźniej dnia 7 stycznia 1921 roku.

§  3. W razie chwilowego zmniejszenia się liczby robotników poniżej normy, przewidzianej w § 1, ustępie pierwszym, wymienione tamże zakłady, powinny nieprzerwanie przesyłać zwykłe sprawozdanie kwartalne.
§  4. Wszelkie. niezbędne do sprawozdań druki rozsyłają zakładom przemysłowym właściwi inspektorzy pracy (inspektorzy przemysłowi). W razie nieotrzymania druków przedsiębiorstwa obowiązane są zwracać się o nie do inspektora (inspektora przemysłowego).

Nieotrzymanie druków nie zwalnia przedsiębiorstw od obowiązku nadsyłania sprawozdań.

§  5. Za regularne nadsyłanie przepisanych sprawozdań oraz za prawdziwość danych, zawartych w sprawozdaniach, ponoszą odpowiedzialność właściciele, względnie kierownicy zakładów, wskazanych w § 1.
§  6. Osoby, wymienione w § 5., winne wykroczenia przeciwko przepisom, zawartym w §§ 1 - 4 niniejszego rozporządzenia, podlegają karze, przewidzianej w art. 5 ustawy z dnia 21 października 1919 r., o organizacji statystyki administracyjnej. Kary te wymierza władza administracyjna I instancji, stronie zaś służy odwołanie się według obowiązujących przepisów, a w szczególności w b. dzielnicy pruskiej przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów pruskiej ustawy o wydawaniu policyjnych rozporządzeń karnych w sprawach o wykroczenia z dnia 23 kwietnia 1883 roku (Zb. Ust. str. 65), z wyjątkiem przepisu ustępu trzeciego art. 1 tejże ustawy.
§  7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Dyrektorowi Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrami Pracy i Opiek i Społecznej oraz b. Dzielnicy Pruskiej.

ZAŁĄCZNIK 

do § 2
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 § 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 25 stycznia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłki w tekście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 roku w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle (Dz.U.21.13.77) z dniem 8 lutego 1921 r.