Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.12.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 lutego 1922 r.
w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. № 85, poz. 464) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Wszystkie zajmujące się wytwarzaniem lub przetwarzaniem dóbr zakłady przemysłowe tak państwowe, jak komunalne i prywatne, zatrudniające 20 robotników lub więcej, oraz zakłady, zatrudniające wprawdzie mniej robotników, lecz wyznaczone przez Główny Urząd Statystyczny, są obowiązane z upływem każdego miesiąca, najpóźniej dnia 5 następnego miesiąca przesyłać sprawozdanie o stanie zatrudnienia według wzoru, przepisanego przez Główny Urząd Statystyczny, do Głównego Urzędu Statystycznego, oraz równocześnie odpis tego sprawozdania do właściwych urzędów wojewódzkich, a w Warszawie do Ministerstwa Przemysłu i Handlu (inżyniera przemysłowego na m. Warszawę).
§  2. Na wypadek zawieszenia lub zaprzestania albo wznowienia produkcji zakłady wymienione w § 1 mają obowiązek zawiadomić o tym fakcie w ciągu tygodnia z podaniem przyczyny Główny Urząd Statystyczny oraz właściwy urząd wojewódzki w Warszawie Ministerstwo Przemysłu i Handlu (inżyniera przemysłowego na m. Warszawę).
§  3. Zakłady wymienione w § 1, nawet w razie czasowego zmniejszenia się liczby robotników poniżej 20, powinny nieprzerwanie nadsyłać zwykłe sprawozdania miesięczne.
§  4. Za regularne nadsyłanie przepisanych sprawozdań, oraz prawdziwość danych zawartych w sprawozdaniach, odpowiedzialność ponoszą właściciele, względnie kierownicy zakładów wskazanych W§ 1.
§  5. Osoby, wymienione w § 4, winne wykroczenia przeciw przepisom, zawartym w §§ 1-3 niniejszego rozporządzenia, podlegają karze grzywny do mk. 600,- a w razie niemożności uiszczenia grzywny - karze aresztu do 1 miesiąca; w razie powtórnego wykroczenia może być wymierzona kara w wysokości podwójnej. Kary te wymierza władza administracyjna I instancji, stronie zaś służy odwołanie się według obowiązujących przepisów: a w szczególności w b. dzielnicy pruskiej, przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów pruskiej ustawy o wydawaniu policyjnych rozporządzeń karnych w sprawach o wykroczenia z dnia 23 kwietnia 1883 r. (pr. Zb. ust. str. 65).
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle (Dz. U. R. P. № 115, poz. 759).
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1922 r. (Dz.U.22.48.427) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1922 r.