Art. 55. - [Nielegalne wykorzystywanie danych statystycznych] - Statystyka publiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.773 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2023 r.
Art.  55.  [Nielegalne wykorzystywanie danych statystycznych]

Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.