Art. 54. - [Naruszenie tajemnicy statystycznej] - Statystyka publiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.773 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2023 r.
Art.  54.  [Naruszenie tajemnicy statystycznej]

Kto narusza tajemnicę statystyczną,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.