[Program badań statystycznych statystyki publicznej] - Art. 18. - Statystyka publiczna. - Dz.U.2022.459 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Program badań statystycznych statystyki publicznej] - Statystyka publiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.459 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  18.  [Program badań statystycznych statystyki publicznej]
1. 
Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:
1)
temat,
2)
organ lub podmiot prowadzący,
3)
cykliczność,
4)
cel,
5)
szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy,
6)
źródła danych,
7)
podmioty przekazujące dane,
8)
informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:
a)
zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1,
b)
poziom agregacji,
c)
obligatoryjność albo dobrowolność przekazania,
d)
postać i formę,
e)
częstotliwość, termin i miejsce przekazania,
f)
metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1,
9)
rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia

- mając na celu zapewnienie przeprowadzenia badań o istotnym znaczeniu dla obserwacji procesów demograficznych, społecznych, gospodarczych i środowiska naturalnego, a w szczególności badań stałych pozwalających na obserwację ciągłą podstawowych dziedzin życia i występujących w nim zjawisk, badań cyklicznych, w tym spisów powszechnych, badań gwarantujących porównywalność wyników, w przypadku gdy dotyczą one zmiennych w czasie obiektów obserwacji statystycznej lub gdy zmianie ulega metodologia badania oraz badań koniecznych dla wykonania przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych.

2. 
Ustalając w programie badań statystycznych statystyki publicznej szczegółowy zakres przekazywanych w określonym badaniu statystycznym danych osobowych, uwzględnia się ograniczenia określone w przepisach rozdziału 4a.
3. 
Na etapie przygotowywania projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej dokonuje się wyboru źródeł danych, biorąc pod uwagę jakość danych, w szczególności ich aktualność i obciążenia ponoszone przez respondentów.