Statut wzorowy ochotniczych straży pożarnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.7.35

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 stycznia 1935 r.
o statucie wzorowym ochotniczych straży pożarnych.

Na podstawie art. 11 ust. (3) ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innemi klęskami (Dz. U. R. P. Nr. 41, poz. 365) i art. 45 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr , 94, poz. 808) postanawiam co następuje:
Ustalam załączony do rozporządzenia niniejszego statut, jako statut wzorowy ochotniczych straży pożarnych, obowiązujący wszystkie ochotnicze straże pożarne, tworzone jako stowarzyszenia.
Wszystkie istniejące ochotnicze straże pożarne, utworzone jako stowarzyszenia, obowiązane są najpóźniej do dnia 1 czerwca 1935 roku dostosować swe statuty do wymienionego w § 1 statutu wzorowego i przedstawić je właściwym władzom administracji ogólnej do zarejestrowania.
Do rejestracji, o której mowa w § 2, stosuje się postanowienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 963) z tą zmianą, że ogłoszenia o rejestracji mają być dokonywane według wzoru, dołączonego jako załącznik do rozporządzenia niniejszego, i że opłata za ogłoszenie o rejestracji wynosić będzie 1 (jeden) zł od każdego stowarzyszenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w ......

Część I.

Charakter stowarzyszenia oraz jego nazwa, zadania i środki działania.

§  1.
Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w ..... jest stowarzyszeniem zarejestrowanem, działającem na mocy obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień statutu niniejszego.

Wyraz "stowarzyszenie", użyty w dalszych postanowieniach statutu niniejszego, oznacza Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w ......

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może zawierać umowy, zaciągać zobowiązania oraz nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień statutu niniejszego.

Siedzibą Stowarzyszenia jest ......

Obszarem działania Stowarzyszenia jest ...... oraz okolica w promieniu 5 klm.

§  2.
Stowarzyszenie jest członkiem Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego członkostwo nabywa przez przyjęcie statutu niniejszego oraz zarejestrowanie się we właściwym okręgu wojewódzkim tego Związku.

Postanowienia statutu Związku Straży Pożarnych R. P. oraz zarządzenia jego władz i organów - są dla Stowarzyszenia obowiązujące.

Wyraz "Związek" w dalszych postanowieniach statutu niniejszego oznacza Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§  3.
Zadaniem Stowarzyszenia jest:
a)
udzielanie pomocy i ratunku w razie pożaru lub innych klęsk, jak również w akcji obrony biernej przeciwlotniczej i przeciwgazowej oraz w innych przypadkach przewidzianych ustawą;
b)
przeciwdziałanie powstawaniu pożarów oraz współdziałanie w tej mierze z władzami administracji rządowej i samorządowej w zakresie, ustalonym przez ustawy i rozporządzenia;
c)
współdziałanie z władzami i organami Związku w zakresie spełniania jego zadań i obowiązków;
d)
uświadamianie miejscowego i okolicznego społeczeństwa o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami i innemi kieskami;
e)
wykonywanie wszystkich innych zadań i obowiązków, wynikających z niniejszego statutu oraz Z obowiązujących ustaw i rozporządzeń, wydanych w zakresie ochrony przed pożarami i innemi klęskami.
§  4.
Zadania powyższe Stowarzyszenie spełnia przez:
a)
organizowanie ze swych członków i utrzymywanie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych oddziałów i drużyn specjalnych, przeznaczonych do wykonywania ochrony przeciwpożarowej, jak również pełnienia służby przeciwlotniczo-gazowej biernej i samarytańsko - pożarniczej;
b)
utrzymywanie w miarę, potrzeby stałego pogotowia przy Straży;
c)
prowadzenie kursów i ćwiczeń fachowych w zakresie zadań Stowarzyszenia, przedewszystkiem w zakresie, wymienionym w paragrafie niniejszymi a W szczególności w punkcie a);
d)
uczestniczenie przez swych delegatów w gminnych komisjach przeciwpożarowych oraz udzielanie władzom administracyjnym opinij fachowych przy wykonywaniu nadzoru nad zabezpieczeniem przeciwpożarowem;
e)
organizowanie i utrzymywanie dla swych członków sekcyj i kursów sportowych, świetlic, bibljotek, kas samopomocy, orkiestr i chórów, jak również organizowanie imprez propagandowo-dochodowych na cele Stowarzyszenia;
f)
podejmowanie wszelkich innych prac, mających na celu wykonanie postanowień statutu niniejszego oraz obowiązujących ustaw i rozporządzeń, a w szczególności ustawy o ochronie przed pożarami i innemi klęskami.

Powyższe zadania spełnia Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych, postanowień statutu niniejszego oraz regulaminów i instrukcyj Związku i jego władz.

§  5.
Stowarzyszenie może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, znaków korporacyjnych, mundurów. dystynkcyj i odznaczeń według norm i wzorów, ustalonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Sztandar i pieczęć Stowarzyszenia powinny być przechowane w lokalu Zarządu w razie zaś braku lokalu - w mieszkaniu Prezesa Stowarzyszenia.

Część  II.

Członkowie Stowarzyszenia.

§  6.
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Państwa Polskiego nienagannej przeszłości, który ukończy 18 lat, zgłosi swe przystąpienie do Stowarzyszenia, zostanie przyjęty doń oraz zobowiąże się do wykonywania postanowień statutu niniejszego.
§  7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na czynnych, popierających i honorowych.

Członkiem czynnym jest każdy członek, który stale wykonywa bezpłatnie dla Stowarzyszenia czynność, przewidzianą w statucie lub regulaminie, opłaca składkę członkowską w wysokości ..... zł rocznie oraz złoży przepisane regulaminem przyrzeczenie służbowe.

Członkiem popierającym jest każdy członek Stowarzyszenia, nie będący członkiem czynnym a opłacający składkę w wysokości ..... zł rocznie. Członkiem popierającym może być również osoba prawna, opłacająca składkę w wysokości ..... zł rocznie lub w inny sposób przyczyniająca się do rozwoju Stowarzyszenia. Członek popierający, który wpłaci jednorazowo dwudziestokrotną składkę roczną członka popierającego, staje się dożywotnim członkiem popierającym.

Członkiem honorowym jest osoba, która godność tę otrzymała na wniosek, uchwalony 2/3 głosów obecnych na Walnem Zgromadzeniu za wybitną i korzystną dla strażactwa działalność nad rozwojem obrony przeciwpożarowej. Członkowie honorowi składek nie opłacają.

§  8.
Członków czynnych i popierających przyjmuje i zwalnia Zarząd Stowarzyszenia, przyczem zgłoszenie kandydata musi być poparte pisemnie przez 2-ch członków Stowarzyszenia.

Osoba, nieprzyjęta do Stowarzyszenia, ma prawo ubiegać się o przyjęcie ponownie dopiero po upływie 6 miesięcy od daty otrzymania odpowiedzi odmownej.

Członek Stowarzyszenia, jeżeli nie wypełnia obowiązków, określonych statutem niniejszym oraz regulaminem wewnętrznym, może być uchwałą Zarządu usunięty ze Stowarzyszenia. Od decyzji lej służy mu prawo odwołania się do Zgromadzenia Walnego.

Wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłasza się do Zarządu.

Członek Stowarzyszenia występujący lub usunięty zeń obowiązany jest zwrócić będące w jego posiadaniu mienie Stowarzyszenia.

§  9.
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
a)
podporządkować się postanowieniom statutu i regulaminu oraz zarządzeniom władz Stowarzyszenia i Związku jak również dokładać wszelkich starań w kierunku najlepszego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków;
b)
wykonywać zarządzenia władz Stowarzyszenia, mające na celu dobro Państwa, obywateli i własnej organizacji;
c)
dbać o dobrą opinję Stowarzyszenia i całego strażactwa;
d)
opłacać należną składkę członkowską.

Członkowie czynni Stowarzyszenia obowiązani są ponadto poddać się szkoleniu i egzaminom, zarządzonym przez władze Stowarzyszenia i Związku, na mocy obowiązujących instrukcyj i regulaminów, a w szczególności wykonywać obowiązki, nałożone przez ustawy i rozporządzenia.

§  10.
Członkowie Stowarzyszenia posiadają prawo:
a)
brania udziału w Zgromadzeniu Walnem Stowarzyszania;
b)
korzystania z wszelkich urządzeń technicznych oraz kulturalno-oświatowych, będących w rozporządzeniu Stowarzyszenia, jak również z wszelkich ułatwień, służących im z tytułu przynależności Stowarzyszenia do Związku;
c)
noszenia munduru oraz używania odznak i odznaczeń według wzorów obowiązujących, przyczem noszenie umundurowania poza służbą dozwolone jest jedynie w czasie świąt i obchodów państwowych, narodowych i strażackich, w czasie zaś innych świąt lub uroczystości - za zezwoleniem Prezesa Zarządu lub Naczelnika Straży.

Część  III.

Władze i organa Stowarzyszenia.

§  11.
Władzami Stowarzyszenia są: Zgromadzenie Walne, Zarząd oraz Naczelnik Straży.

Ponadto władzą Stowarzyszenia są władze Związku, do których należy:

a)
zatwierdzanie Zarządu oraz kandydatów na Naczelnika Straży i jego Zastępcę;
b)
nadzorowanie działalności i gospodarki Stowarzyszenia oraz działalności, wyszkolenia i zaopatrzenia Straży Pożarnej w drodze zatwierdzania budżetów i planów działalności oraz sprawozdań;
c)
zatwierdzanie uchwał, dotyczących kupna, sprzedaży lub obciążania zobowiązaniami nieruchomości, stanowiących własność Stowarzyszenia;
d)
zatwierdzanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

Czynności powyższe wykonywa z ramienia Związku Zarząd jego Oddziału Powiatowego, któremu władze Stowarzyszenia obowiązane są podawać do wiadomości projekty, uchwały i protokóły, dotyczące powyższych spraw.

Od decyzji Zarządu Oddziału służy prawo odwołania się do Zarządu Okręgu Związku w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Organem kontrolującym gospodarkę Zarządu jest Komisja Rewizyjna.

Zgromadzenie Walne.

§  12.
Prawo udziału w Zgromadzeniu Walnem z głosem decydującym oraz prawo wyboru i wybieralności do władz i organów jak również na stanowisko Naczelnika i Zastępcy naczelnika - służy tylko pełnoletnim członkom czynnym i popierającym Stowarzyszenia, którzy byli jego członkami przynajmniej przez 6 miesięcy i opłacili składkę członkowską za ostatni rok sprawozdawczy, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz członkom honorowym Stowarzyszenia.

Listę członków, uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Walnem z głosem decydującym, ustala każdorazowo Zarząd, ogłaszając ją na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Walnego.

Członkowie Stowarzyszenia, których Zarząd nie umieścił na tej liście, mają prawo odwołania się do Zgromadzenia Walnego.

§  13.
Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest zwołać Zgromadzenie Walne:
a)
raz do roku, najdalej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku budżetowego;
b)
na pisemne żądanie powiatowej władzy administracji ogólnej, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku, Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 ogólnej ilości członków Stowarzyszenia z głosem decydującym;
c)
w razie koniecznej potrzeby, stwierdzonej przez Zarząd.

W przypadkach, wymienionych w punkcie b), zwołanie Zgromadzenia Walnego powinno nastąpić w czasie 21 dni od daty otrzymania żądania.

§  14.
Zawiadomienia o Zgromadzeniu Walnem wraz z proponowanym porządkiem obrad podaje Zarząd członkom do wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem. W razie zwołania Zgromadzenia Walnego z przyczyn, wyszczególnionych w pkt. b) § 13, inicjatorzy zwołania Zgromadzenia Walnego obowiązani są przedstawić Zarządowi projektowany porządek obrad.

O terminie i porządku obrad Zgromadzenia Walnego Zarząd Straży zawiadamia każdorazowo Zarząd Oddziału Powiatowego Związku oraz powiatową władzę administracji ogólnej.

§  15.
Zgromadzenie Walne zagaja i otwiera Prezes Stowarzyszenia, który przewodniczy obradom aż do chwili wyboru przewodniczącego. Przewodniczący po objęciu przewodnictwa powołuje do Prezydjum Zgromadzenia 2-ch - 4-ch asesorów, zależnie od liczebności Zgromadzenia Walnego oraz sekretarza. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydjum Zgromadzenia Walnego. Obrady odbywają się według zatwierdzonego porządku obrad. Prawo przemawiania poza kolejnością służy delegatom władz administracji ogólnej, Oddziału Powiatowego Związku oraz zarządu gminy.
§  16.
Obrady Zgromadzenia Walnego są ważne przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej ilości członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem Zgromadzenia, mającego zdecydować o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał, dotyczących mianowania członków honorowych oraz kupna i sprzedaży nieruchomości; do ważności uchwał, zapadających w powyższych sprawach, wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na Zgromadzeniu Walnem członków Stowarzyszenia.

Głosowanie odbywa się zasadniczo jawnie, jednakże na żądanie 1/5 obecnych przewodniczący zarządza tajność głosowania. Wybory odbywają się tajnie; w razie braku sprzeciwu dopuszczalny jest wybór przez aklamację.

Jeżeli Zgromadzenie Walne nie odbyło się z powodu nieprzybycia dostatecznej liczby członków a w zawiadomieniach o Zgromadzeniu Walnem nie został wyznaczony drugi termin, który może być wyznaczony co najmniej w jedną godzinę po pierwszym terminie, Zarząd powinien zwołać je powtórnie najdalej w terminie 14 dni, z tym samym porządkiem obrad. Zebranie, wyznaczone lub zwołane w drugim terminie, jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§  17.
Do zakresu uprawnień Zgromadzenia Walnego należy:
a)
wybór prezesa, członków Zarządu, kandydata na Naczelnika Straży oraz Komisji Rewizyjnej;
b)
uchwalenie wniosków Zarządu o nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
c)
uchwalanie planów działalności i budżetu rocznego;
d)
zatwierdzanie sprawozdań z działalności i kasowych Zarządu oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
e)
uchwalanie wniosków o nabyciu i zbyciu nieruchomości oraz obciążaniu ich zobowiązaniami;
f)
decydowanie o przyjęciu warunkowych zapisów i darowizn;
g)
rozstrzyganie skarg na działalność Zarządu;
h)
ustanawianie wysokości składek członkowskich;
i)
decydowanie w sprawach, wniesionych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Walnego a dotyczących wykonania postanowień statutu niniejszego;
k)
decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§  18.
Przebieg i uchwały Zgromadzenia Walnego wpisuje się do osobnej księgi protokółów i opatruje podpisami przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia. Księgę protokółów przechowuje się w lokalu Stowarzyszenia lub u Prezesa Zarządu. Odpis protokółu przesyła Zarząd w ciągu 21 dni powiatowej władzy administracji ogólnej oraz Zarządowi oddziału powiatowego Związku.

Zarząd.

§  19.
Zarząd Stowarzyszenia składa się: z Prezesa, Naczelnika Straży, 3-ch do 6-ciu członków Zarządu, zależnie od ilości członków Stowarzyszenia, oraz przedstawiciela miejscowej gminy, delegowanego przez jej przełożonego.

Zarząd jest wybierany na okres 3-letni. W razie ustąpienia członka Zarządu w ciągu tego okresu Zgromadzenie Walne wybiera na jego miejsce innego członka, którego kadencja trwa do końca 3-letniego okresu urzędowania całego Zarządu.

Zarząd może kooptować nowego członka na opróżnione miejsce, jednakże obowiązany jest kandydaturę jego przedstawić na najbliższem Zgromadzeniu Walnem do zatwierdzenia.

Czynności swe Zarząd obejmuje po zatwierdzeniu go przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku.

Zatwierdzeniu podlegają również kandydatury członków kooptowanych.

§  20.
Jeżeli Zarząd nie przejawia działalności, nakazanej przez statut, nieprawidłowo prowadzi gospodarkę, działa na szkodę Związku, albo też nie stosuje się do uchwał i zarządzeń władz i organów związkowych, może być decyzją Zarządu Oddziału Powiatowego Związku rozwiązany.

W tym przypadku Zarząd Oddziału Powiatowego zwołuje najdalej w ciągu 3-ch miesięcy od daty rozwiązania Zgromadzenie Walne w celu dokonania wyboru nowego Zarządu,

Do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu władzę wykonawczą w Stowarzyszeniu sprawuje Komisja Zarządzająca w składzie 3-ch osób, wyznaczona przez Zarząd Oddziału Powiatowego. Nie może ona jednak w tym czasie nabywać ani zbywać majątku Stowarzyszenia ani też obciążać go jakiemikolwiek zobowiązaniami.

Rozwiązanemu Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się w ciągu 21 dni do Zarządu właściwego okręgu wojewódzkiego Związku.

W razie rozwiązania Zarządu Naczelnik Straży pozostaje na swem stanowisku do czasu zatwierdzenia przez władze jego następcy.

§  21.
Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie nazewnątrz, czuwa nad całokształtem jego prac, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz podpisuje wraz z sekretarzem lub Naczelnikiem wszelką korespondencję. Prezes jest zwierzchnikiem wszystkich członków Stowarzyszenia. Uprawnienia swoje może on przekazywać Wiceprezesowi, którym z urzędu jest Naczelnik Straży. Wiceprezes zastępuje Prezesa w razie nieobecności lub choroby.

Zarząd powołuje z pośród siebie sekretarza, skarbnika i gospodarza, a w miarę potrzeby 2-go Wiceprezesa.

Czynności szczegółowe wyżej wymienionych określa regulamin wewnętrzny.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przyczem zawiadomienia o posiedzeniu powinny być doręczone co najmniej na 3 dni przed terminem oraz zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie jest ważne przy obecności Prezesa i Naczelnika, w razie zaś ich choroby lub nieobecności - ich zastępców, oraz co najmniej 2-ch członków Zarządu. Uchwały zapadają większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Przebieg obrad i treść uchwał zapisuje sekretarz do księgi protokółów.

§  22.
Wszelkiego rodzaju umowy, zobowiązania, akty i pełnomocnictwa podpisują w imieniu Stowrzyszenia: Prezes lub urzędujący w jego zastępstwie Wiceprezes oraz 2-ch członków Zarządu.

Czeki bankowe podpisuje Prezes lub Wiceprezes i skarbnik lub jeden członek Zarządu, upoważniony do tego przez Prezesa.

§  23.
Do zakresu uprawnień Zarządu należy:
a)
przyjmowanie i zwalnianie oraz usuwanie członków Stowarzyszenia;
b)
określanie na wniosek Naczelnika Straży liczebności Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującemi zasadami, oraz wyznaczanie członków czynnych Stowarzyszenia do tejże Straży;
c)
opracowywanie i ustalanie wniosków na Zgromadzenie Walne, a w szczególności planu prac i budżetu oraz sprawozdań z działalności i kasowych;
d)
przyjmowanie bezwarunkowych darowizn i zapisów;
e)
decydowanie w sprawach zaopatrzenia i gospodarki Straży Pożarnej oraz zatwierdzanie na wniosek Naczelnika Straży planów wyszkolenia i prac Straży;
f)
wykonywanie budżetu uchwalonego przez Zgromadzenie Walne;
g)
wyznaczanie delegatów na zjazdy, konkursy, pokazy i t. p.;
h)
przedstawianie Zarządowi oddziału powiatowego Związku na wniosek Naczelnika Straży kandydata na jego zastępcę oraz mianowania dowódców plutonów;
i)
mianowanie i zwalnianie płatnych pracowników Straży oraz ustalanie dla nich warunków pracy i wynagrodzenia;
k)
udzielanie nagród i kar regulaminowych członkom Stowarzyszenia;
l)
zwoływanie Zgromadzeń Walnych i układanie ich porządku obrad oraz wykonywanie uchwał tychże Zgromadzeń;
m)
inicjowanie i wykonywanie wszelkich innych prac, wynikających z postanowień statutu niniejszego oraz regulaminu wewnętrznego, jak również wyznaczanie kierowników tych prac.

Część  IV.

Organizacja Ochotniczej Straży Pożarnej.

§  24.
Członkowie czynni Stowarzyszenia, wyznaczeni przez Zarząd w myśl § 4 pkt. a) statutu niniejszego, stanowią Ochotniczą Straż Pożarną w.....

Niepełnoletni członkowie Stowarzyszenia mogą należeć do Ochotniczej Straży Pożarnej tylko wówczas, jeżeli ukończyli 18 lat, wykażą się dobrym stanem zdrowia oraz pisemnem zezwoleniem rodziców. Osoby te biorą czynny udział w pracach Stowarzyszenia, korzystają z urządzeń Stowarzyszenia narówni z jego członkami oraz podlegają obowiązującym regulaminom wewnętrznym.

§  25.
Bezpośrednim przełożonym Straży jest Naczelnik Straży, a w razie jego nieobecności - Zastępca Naczelnika.

Naczelnik Straży ma do pomocy dowódców plutonów oraz w razie potrzeby adjutanta, wyznaczonego z pośród członków Straży.

Zależnie od liczebności i zaopatrzenia w sprzęt Straż składa się z jednego lub więcej plutonów lub drużyn specjalnych. Pluton nie może liczyć mniej niż 16 ludzi.

Ustrój szczegółowy Straży oraz organizację służby określają obowiązujące regulaminy i instrukcje.

§  26.
Naczelnikiem Straży oraz Zastępcą Naczelnika Straży może być tylko osoba odpowiadająca warunkom, określonym ustawowo.

Naczelnik Straży a w razie jego nieobecności Zastępca Naczelnika jest odpowiedzialny przed właściwemi władzami administracyjnemi oraz przed Zarządem Stowarzyszenia za stan organizacji i wyszkolenia Straży oraz za działalność Straży przy wykonywaniu przez nią jej obowiązków.

Kandydatury Naczelnika Straży i jego Zastępcy podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd właściwego Oddziału Powiatowego Związku, który przedstawia je (wraz ze swoją opinją) do zatwierdzenia przez władzę, określoną ustawowo. Czynności swe wyżej wymienieni obejmują na stałe po zatwierdzeniu ich przez władzę.

§  27.
Naczelnikowi Straży służy prawo i obowiązek:
a)
bezpośredniego kierowania szkoleniem członków Straży i zaopatrywaniem jej w sprzęt oraz zarządzania w ramach zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia planu zbiórek, ćwiczeń, alarmów, kursów, egzaminów i t. p.;
b)
wyłącznego dowodzenia Strażą lub jej częścią podczas pożaru oraz we wszystkich innych przypadkach, w których Straż lub jej część wypełnia ustawowe oraz statutowe obowiązki;
c)
kierowania czynnościami innych osób i organów samorządowych, biorących udział w akcji ratowniczej, prowadzonej przez Straż;
d)
udzielania pomocy i ratunku w razie pożaru lub innych klęsk na polecenie władzy lub gdy taka pomoc i ratunek są konieczne;
e)
odwoływania się do władz administracyjnych i samorządowych o udzielenie Straży pomocy przy prowadzeniu akcji ratowniczej oraz zgłaszania swych uwag i wniosków w sprawie zapobiegania pożarom na obszarze działalności Straży;
f)
utrzymywania w Straży ładu i karności, udzielania regulaminowych nagród i kar aż do zawieszenia członka Straży, niekarnego podczas służby;
g)
przedstawiania Zarządowi Stowarzyszenia kandydatów na zastępcę i dowódców plutonów oraz mianowanie podoficerów Straży;
h)
składania Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdań z prac Straży.
§  28.
Wyżej wymienione prawa i obowiązki Naczelnika Straży przejmuje w razie jego choroby lub nieobecności Zastępca Naczelnika.

Za czynności, przekazane Zastępcy na stałe, Naczelnik Straży ponosi odpowiedzialność przed Zarządem Straży oraz przed władzami administracyjnemi.

Zastępca Naczelnika, dowódcy plutonów oraz adiutant stanowią radę Straży, jako organ doradczy Naczelnika Straży w sprawach, związanych z wyszkoleniem i zaopatrzeniem Straży.

§  29.
Członkowie Straży są obowiązani:
a)
poddać się karnie rozkazom i zarządzeniom Naczelnika Straży, jego Zastępcy oraz innych statutowych przełożonych;
b)
brać czynny udział w zarządzonych ćwiczeniach i przeszkoleniach Straży oraz zapoznać się z obowiązującemi instrukcjami i przepisami;
c)
w razie alarmu przybywać niezwłocznie na oznaczone miejsce zbiórki w należytem umundurowaniu i uzbrojeniu oraz nie opuszczać wyznaczonego posterunku bez zezwolenia bezpośredniego przełożonego;
d)
używać powierzonego im munduru ćwiczebnego, uzbrojenia i sprzętu Straży wyłącznie do celów służbowych.
§  30.
Ochotnicza Straż Pożarna obowiązana jest udzielać niezwłocznie pomocy i ratunku na obszarze jej działania w razie pożaru lub innych klęsk, jak również w akcji obrony biernej przeciwlotniczej i przeciwgazowej, w innych zaś przypadkach-na polecenie władzy lub gdy potrzebna jest zorganizowana pomoc przy użyciu sprzętu ratowniczego, a na miejscu brak jest odpowiedniej organizacji, przeznaczonej do takich celów.

W szczególności Straż obowiązana jest pełnić obowiązki pogotowia okręgowego w znaczeniu ustawowem, jeżeli obowiązek ten zostanie jej powierzony przez władze zgodnie z obowiązującemi przepisami, oraz podporządkować się ustalonym zasadom współdziałania z innemi Strażami i organami podczas niesienia ratunku i pomocy.

§  31.
W razie zawieszenia w czynnościach Naczelnika Straży jego Zastępcy lub innego samoistne-go kierownika poszczególnej jednostki Straży w trybie przewidzianym ustawowo Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest przeprowadzić na żądanie władzy zawieszającej dochodzenie przeciwko zawieszonemu oraz wyniki jego zakomunikować tejże władzy,
§  32.
Członkowie Straży powinni być przez Zarząd Stowarzyszenia ubezpieczeni od wypadków lub śmierci podczas pełnienia obowiązków służbowych-w instytucji, wskazanej przez Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek ten ustaje z chwilą uregulowania tej sprawy w drodze przepisów obowiązujących lub też jeżeli przyjął go na siebie zarząd miejscowej gminy lub przedsiębiorstwa, utrzymującego straż.

Część  V.

Fundusze Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna.

§  33.
Fundusze Stowarzyszenia tworzą się:
a)
ze składek członkowskich;
b)
ze składek mieszkańców gminy ...... wypłacanych w drodze ich dobrowolnej uchwały;
c)
z subwencyj, przewidzianych ustawowo na cele miejscowej obrony przeciwpożarowej;
d)
z zapisów, darowizn i zasiłków instytucyj oraz zakładów i towarzystw ubezpieczeniowych;
e)
z dochodów od majątku, procentów, przedsiębiorstw oraz imprez, urządzanych na cele Straży.

Fundusze mogą być używane w trybie, ustalonym w statucie niniejszym, wyłącznie na cele w nim określone a stanowiące wykonanie zadań Stowarzyszenia.

§  34.
Fundusze Stowarzyszenia powinny być lokowane w instytucjach finansowych publiczno-prawnych, bądź też wymieniane na papiery wartościowe, posiadające bezpieczeństwo pupilarne. Za straty, wynikłe wskutek odstępstwa od tej zasady, winny członek Zarządu odpowiada osobistym majątkiem.

Zarząd obowiązany jest sporządzać corocznie szczegółowe sprawozdanie kasowe, które przedstawi Zgromadzeniu Walnemu do zatwierdzenia. Sprawozdanie to powinno być wyłożone przez Zarząd w wiadomem miejscu do przejrzenia wszystkim członkom Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Walnego. Sprawozdania Zarząd przesyła ponadto powiatowej władzy administracji ogólnej oraz Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku.

§  35.
Do sprawdzania gospodarki, ksiąg kasowych i rachunkowości, prowadzonych przez Zarząd, powołuje Zgromadzenie Walne corocznie Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczącego, 2-ch członków i 2-ch zastępców. Do Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybierani członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest badać stan majątku, księgi i rachunkowość Straży z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu właściwego Oddziału Powiatowego Związku oraz powiatowej władzy administracji ogólnej. Wnioski swoje przedstawia Komisja na piśmie Zgromadzeniu Walnemu oraz zainteresowanym władzom. Protokóły i wnioski Komisji muszą być podpisane przed ich ogłoszeniem przez przewodniczącego i 2-ch członków lub też członka i jednego z zastępców, jeżeli drugi członek nie może wziąć udziału w pracach Komisji.

Dowody i akta kasowe oraz księgi inwentarzowe powinny być okazywane Komisji Rewizyjnej oraz organom nadzorczych władz związkowych na ich żądanie.

Jeżeli Stowarzyszenie korzysta z zapomóg pieniężnych miejscowej gminy, w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi jako jeden z dwóch członków przedstawiciel gminy, wyznaczony przez jej przełożonego. Jeżeli gmina nie deleguje, swego przedstawiciela, na jego miejsce wchodzi jeden z zastępców.

Część  VI.

Rozstrzyganie sporów.

§  36.
Spory i zatargi, wynikłe pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jeżeli dotyczą spraw honorowych, rozstrzyga oddział Związkowego Sądu Honorowego, istniejący przy Oddziale Powiatowym Związku.

Spory i zatargi, dotyczące spraw organizacyjnych, rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia, od którego decyzji służy prawo odwołania się w ciągu 14 dni do Zgromadzenia Walnego.

Sposób odwoływania się do Sądu określa jego regulamin.

Część  VII.

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§  37.
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w sposób, ustanowiony w obowiązującem prawie o stowarzyszeniach, bądź uchwałą Zgromadzenia Walnego, zatwierdzoną przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku.

Zawiadomienia o terminie Zgromadzenia Walnego, na którem ma być głosowany wniosek o rozwiązaniu, powinny być rozesłane wraz z porządkiem obrad co najmniej na 4 tygodnie przed terminem. Wniosek o rozwiązaniu, jeżeli nie wychodzi od Zarządu, powinien być zgłoszony na jego ręce pisemnie i podpisany co najmniej przez połowę ogólnej liczby członków, uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Walnem z głosem decydującym. O terminie posiedzenia zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia również Zarząd Oddziału Powiatowego Związku.

§  38.
W razie zatwierdzenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia likwidacja jego może rozpocząć się najwcześniej po upływie 6-ciu miesięcy od daty zatwierdzenia. Likwidację przeprowadza Komisja Likwidacyjna, wybrana przez Zgromadzenie Walne w składzie przewodniczącego i 4-ch członków.

Majątek, będący własnością Stowarzyszenia, przechodzi na rzecz Związku do dyspozycji Zarządu Oddziału Powiatowego Związku, który po porozumieniu z powiatową władzą administracji ogólnej powinien użyć go na cele przeciwpożarowe w miejscowości, w której Stowarzyszenie istniało lub też w miejscowej gminie. Majątek, będący w posiadaniu Stowarzyszenia a stanowiący własność osób trzecich, przechodzi do tychże osób do ich dyspozycji.

ZAŁĄCZNIK 

Wzór ogłoszenia o rejestracji.

Na zasadzie postanowienia Wojewody ........................

wciągnięto w dn .................. 193 ..... r. do rejestru

stowarzyszeń .................................................

Urzędu Wojewódzkiego następujące stowarzyszenia ochotniczej

straży pożarnej, których cel i środki działania określone są w

statucie wzorowym ogłoszonym w Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 35 z 1935 r.

Nr. porzNr. rej.Nazwa i siedziba Stowarzyszenia
1
2
3
4
5

Terenem działalności wyżej wymienionych Stowarzyszeń są

miejscowości, w których mają swoją siedzibę oraz okolica w

promieniu 5 klm.

Wojewoda