§ 7. - Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1922 r.
§  7.
Przy rozpatrywaniu projektu statutu spółki drogowej winna być stwierdzona:
1)
potrzeba i celowość zamierzonych urządzeń drogowych oraz niemożność wykonania ich przez związki samorządowe;
2)
zgodność zamierzeń spółki z obowiązującemu przepisami technicznemi;
3)
sprawiedliwość rozkładu udziałów na tych interesowanych, którzy przymusowo włączeni zostali do spółki. Ci ostatni winni być przez wydział powiatowy zawiadomieni o pociągnięciu do przymusowego udziału w spółce drogowej zaraz po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu statutu spółki. Od decyzji wydziału powiatowego przysługuje przymusowym wspólnikom prawo odwołania na zasadzie art. 18 ustawy drogowej z d. 10 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. 1921 r., № 6 poz. 32).