§ 9. - Statut wzorowy dla spółek drogowych. - Dz.U.1949.51.387 - OpenLEX

§ 9. - Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.387

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.
§  9.
1.
Po upływie terminu, na jaki spółka drogowa została zawiązana, lub po jej rozwiązaniu albo po osiągnięciu celu spółki, drogi lub mosty przez spółkę tę zbudowane bądź utrzymywane przechodzą pod zarząd właściwego związku samorządu terytorialnego.
2.
Utrzymanie zbudowanych przez spółkę dróg i mostów może być przed upływem terminu, na jaki została zawarta spółka, przejęte przez właściwy związek samorządu terytorialnego, jeżeli on uzna to za celowe.