§ 7. - Statut wzorowy dla spółek drogowych. - Dz.U.1949.51.387 - OpenLEX

§ 7. - Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.387

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.
§  7.
1.
Przy rozpatrywaniu przez wydział powiatowy projektu statutu spółki drogowej winna być stwierdzona:
1)
potrzeba i celowość zamierzonych urządzeń drogowych oraz niemożność wykonania ich przez związki samorządu terytorialnego;
2)
zgodność zamierzeń spółki z obowiązującymi przepisami;
3)
sprawiedliwość rozkładu udziałów na tych zainteresowanych, którzy przymusowo włączeni zostali do spółki; ci ostatni powinni być przez wydział powiatowy zawiadomieni o pociągnięciu ich do przymusowego udziału w spółce drogowej zaraz po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu statutu spółki.
2.
Od decyzji wydziału powiatowego służy przymusowym wspólnikom odwołanie w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 36, poz. 341, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1938 r. Nr 3, poz. 16).