Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.34.203

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 lutego 1921 r.
w przedmiocie Statutu Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

Na zasadzie art. 1, 9 i 11 ustawy z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przyznania obligacjom Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego gwarancji skarbowej oraz uproszczonego ściągania należności rzeczonego Towarzystwa (Dz. Ust. № 112, poz. 737) po zasiągnięciu opinji Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wydaję dołączony do niniejszego Statut Towarzystwa Kredytowego Przemyślu Polskiego.
STATUT

Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

Rozdział  I.

Zasady Ogólne

Art.  1. 1

Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego założone zostało przez właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych celem udzielania pożyczek w listach zastawnych, zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach, maszynach i urządzeniach zakładów przemysłowych, znajdujących się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  2. 2

Zaciągający pożyczkę w Towarzystwie zostaje jego członkiem z chwilą jej wydania i staje się odpowiedzialny za regularną wpłatę terminowych rat, przypadających od zaciągniętej przez niego pożyczki. Członek Towarzystwa odpowiada zarówno z nieruchomości, maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie pożyczki, jak i całym majątkiem osobistym do wysokości zaciągniętej pożyczki, zaległych rat i innych należności Towarzystwa.

Art.  3.

Towarzystwo zostanie zawiązane, skoro przynajmniej trzydziestu właścicieli przedsiębiorstw, wskazanych w art. 1 i posiadających budynki, maszyny i urządzenia, ubezpieczone od ognia na sumę nie mniejszą niż sto miljonów marek polskich, wniesie podania na ręce założycieli o przyjęcie ich do Towarzystwa.

Następnie dozwala się w każdym czasie przystępować do Towarzystwa.

Art.  4.

Po przystąpieniu do Towarzystwa, wskazanej w art. 3 liczby właścicieli przedsiębiorstw, ubezpieczonych od ognia na sumę, w tymże art. oznaczoną, założyciele zwołują walne Zgromadzenie, które uznaje Towarzystwo za zawiązane i wybiera władze Towarzystwa. Założyciele przedstawiają temu zgromadzeniu rachunek wydatków, poniesionych na początkowe urządzenie Towarzystwa.

Minister Skarbu otrzymuje od założycieli protokuł Walnego Zgromadzenia i ogłasza w Monitorze Polskim o dacie zawiązania Towarzystwa, która będzie datą Walnego Zgromadzenia.

Art.  5.

Towarzystwo jest osobą prawną z siedzibą w Warszawie. Działalność Towarzystwa rozciąga się na całe Państwo.

Art.  6. 3

Istnienie Towarzystwa nie jest ograniczone żadnym terminem. W każdym czasie Walne Zgromadzenie, z zastosowaniem art. 58 niniejszego statutu, może zadecydować o zaprzestaniu wydawania nowych pożyczek i rozwiązaniu Towarzystwa po umorzeniu wszystkich udzielonych pożyczek.

Rozdział  II.

Pożyczki.

Art.  7.

Towarzystwo udziela pożyczek jedynie właścicielom przedsiębiorstw przemysłowych, które są lub mają być uruchomione, i zabezpiecza je na nieruchomościach, które mają urządzoną hipotekę, tudzież na znajdujących się w nich maszynach i urządzeniach przemysłowych t.j. fabrycznych lub górniczych.

Art.  8. 4

W ciągu pierwszych dziesięciu lat swego istnienia Towarzystwo może udzielać stosownie do życzenia członków pożyczek zarówno w walucie zagranicznej, a mianowicie: funtach szterlingach, dolarach i frankach franc., jak i w walucie polskiej. Po upływie dziesięciu lat istnienia Towarzystwo może udzielać pożyczek tylko w walucie polskiej.

Art.  9. 5

Pożyczka winna być zabezpieczona hipotecznie: na obszarze b. zaboru rosyjskiego - w pierwszem miejscu działu IV wykazu hipotecznego i z pierwszeństwem przed wpisami, zamieszczonemi w dziale III tegoż wykazu, jeżeliby ten ostatni warunek był zastrzeżony w decyzji, przyznającej pożyczkę; na obszarze b. zaboru austriackiego - w pierwszem miejscu karty ciężarów odnośnego ciała hipotecznego, przyczem na karcie stanu posiadania realności, w zastaw oddanej, winno być uwidocznione, że realność stanowi budynek fabryczny; na obszarze b. zaboru pruskiego-w pierwszem miejscu działu III księgi gruntowej z pierwszeństwem przed wpisami, zamieszczonemi w dziale II tejże księgi, jeżeliby ten ostatni warunek był zastrzeżony w decyzji, przyznającej pożyczkę.

W wypadkach wyjątkowych pożyczka może być zabezpieczona nie na pierwszem miejscu hipotecznem, lecz po zapisanych już wierzytelnościach z zachowaniem w takich razach następujących warunków:

a) aby z przyznanej i udzielonej pożyczki dłużnik pozostawił w depozycie Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego taką część jej w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Przemyślu Polskiego, jaka, licząc po kursie dnia Listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego na giełdzie warszawskiej, odpowiadałaby sumie poprzedzających pożyczek, zapisanych na hipotece wraz z procentami umownemi za lat trzy podług parytetu złotego tych sum i procentów;
b) aby te poprzedzające na hipotece zapisy nie przenosiły 25% przyznanej pożyczki Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego;
c) ewentualnie aby zamiast składania do depozytu listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego dłużnik złożył do tegoż depozytu odpowiednio obliczoną w mysi powyższego punktu a) sumę w gotówce w złotych polskich lub w takiej walucie zagranicznej, w jakiej pożyczka Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego została udzielona
Art.  10. 6

Pożyczki udzielane będą jedynie w listach zastawnych Towarzystwa według nominalnej ich wartości w ścisłem zastosowaniu się do niniejszego statutu.

Na podstawie upoważnienia zainteresowanych członków Towarzystwa i na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa, zatwierdzonej przez Ministra Skarbu, Towarzystwo może umieścić lub sprzedać zagranicznym instytucjom finansowym część lub całość każdej serji listów zastawnych na rachunek swych członków, którzy zaciągnęli pożyczki w listach zastawnych tej serji.

W razie dokonania takiej tranzakcji, protokół wydania listów zastawnych oraz sposób i miejsce losowania listów zastawnych, a także sposób podpisywania świadectw tymczasowych i listów zastawnych mogą być za zezwoleniem Ministra Skarbu dokonywane w inny sposób i przez inne osoby, niż to przewidziano w art. 28, 43 i 70 niniejszego statutu.

Za podstawę do ustalenia wysokości pożyczki służyć będzie dokonane według przepisów art. 94 i 95 niniejszego statutu oszacowanie nieruchomości, maszyn i urządzeń przemysłowych, będących zabezpieczeniem pożyczki.

Oszacowanie to będzie dokonywane według cen i zasad, ustalonych przez Zarząd Towarzystwa i zatwierdzonych przez Ministra Skarbu.

Art.  11. 7

Wysokość pożyczek ustala Zarząd Towarzystwa, w żadnym jednak wypadku nie mogą one przekraczać 50% szacunku gruntów i budynków i 40% szacunku maszyn i urządzeń przemysłowych.

Art.  12. 8

Towarzystwo może udzielić pożyczki, niższej od normy, wskazanej w art. poprzedzającym, a nawet, w razie braku trwałego bezpieczeństwa, w zupełności odmówić pożyczki.

Jeżeliby się okazało, że opłaty czasowe lub wieczyste, zapisane: na obszarze b. zaboru rosyjskiego-w dziale III wykazu hipotecznego, na obszarze b. zaboru austrjackiego-na karcie ciężarów, na obszarze b. zaboru pruskiego-w dziale II księgi gruntowej, mogą mieć wpływ na zmniejszenie bezpieczeństwa zaciągniętej pożyczki, w takim razie wysokość pożyczki, mającej być udzieloną, może być zmniejszona o skapitalizowaną na 5% wartość wszystkich tych opłat.

Art.  13. 9

Towarzystwo pobiera od dłużników tytułem procentów i płaci od wydanych przez siebie listów zastawnych odsetki podług stopy, określonej przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonej przez Ministra Skarbu.

Art.  14. 10

Pragnący zaciągnąć pożyczkę w Towarzystwie wpłaca jednorazowo przy złożeniu podania w walucie krajowej na koszty organizacyjne sumę, określoną przez Zarząd Towarzystwa, nie wyżej wszakże, niż 1/4% od sumy żądanej pożyczki. W razie przyznania przez Zarząd Towarzystwa pożyczki mniejszej od żądanej, odpowiednia nadwyżka tej opłaty zostanie zwrócona składającemu podanie. Zwrot całkowity wpłaconej na koszty organizacyjne sumy może nastąpić tylko w wypadkach odmowy Zarządu udzielenia pożyczki.

Art.  15. 11

Pożyczki będą udzielane przez Towarzystwo w listach zastawnych na okres umorzenia do lat 25. Stopą procentową listów zastawnych określa Rada Nadzorcza, która określa również wysokość procentu na utworzenie kapitału zapasowego. Odnośne decyzje Rady Nadzorczej podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Skarbu.

Art.  16. 12

Prócz procentu od wypożyczonej sumy dłużnicy wnoszą w ciągu pierwszych pięciu lat po zaciągnięciu pożyczki corocznie określony przez Radę Nadzorczą Towarzystwa i zatwierdzony przez Ministra Skarbu procent na utworzenie kapitału zapasowego oraz przez cały czas istnienia pożyczki opłaty na amortyzację pożyczki w takiej wysokości, aby pożyczka była zamortyzowaną w terminie wyznaczonym na amortyzację. Warunki amortyzacji oraz terminy, od których mają się rozpocząć opłaty na amortyzację, będą zatwierdzone przez Ministra Skarbu i mogą być różne dla różnych seryj listów zastawnych.

Art.  17.

Niezależnie od opłat, przepisanych w art. 13, 14 i 16, dłużnicy wnoszą corocznie w walucie krajowej na koszty administracji kwotę, którą na wniosek Zarządu, określi Rada Nadzorcza Towarzystwa i zatwierdzi Minister Skarbu.

Art.  18. 13

Należne Towarzystwu corocznie sumy wnoszone będą w dwóch półrocznych terminach, oznaczonych przez Zarząd Towarzystwa, w równych ratach, zgóry gotowizną lub ubiegłemi kuponami i wylosowanemi listami zastawnemi, przyczem opłaty, przewidziane w art. 13 i 16, winny być wnoszone w tej walucie, w jakiej pożyczka została udzielona. Jednocześnie z wpłatą półrocznych rat dłużnik winien zwrócić uiszczone za niego przez Towarzystwo, zgodnie ze statutem, opłaty i wpłacić określone przez Zarząd odsetki i kary za zwłokę.

Art.  19. 14

Pragnący otrzymać pożyczkę w Towarzystwie składa Zarządowi podanie o udzielenie jej z załączeniem:

a) wypisu wykazu hipotecznego nieruchomości, na której ma być zabezpieczona pożyczka;
b) planu geometrycznego i sytuacyjnego nieruchomości z oznaczeniem istniejących na niej zabudowań;
c) planu rozmieszczenia w poszczególnych budynkach i pomieszczeniach maszyn i urządzeń;
d) wykazu znajdujących się w nieruchomości maszyn i urządzeń;
e) wszelkich dokumentów i dowodów, jakie będą zażądane przez Zarząd Towarzystwa Kredytowego.
Art.  20. 15

Pragnący zaciągnąć pożyczkę w Towarzystwie ponosi wszystkie koszty związane z oszacowaniem zakładu przemysłowego, mającego być zabezpieczeniem pożyczki, przygotowaniem dokumentów i wydaniem pożyczki, i w tym celu, wraz z podaniem o pożyczkę, wnosi do kasy Towarzystwa kaucję, której wysokość określa Zarząd Towarzystwa. Na żądanie Towarzystwa suma, wpłacona tytułem kaucji, winna być przez ubiegającego się o pożyczkę uzupełniana do wysokości rzeczywistych, ponoszonych na ten cel przez Towarzystwo kosztów. Powyższe koszty ponosi ubiegający się o pożyczkę bez względu na to, czy pożyczka udzielona zostanie, czy też nie.

Art.  21. 16

Po rozpoznaniu dokumentów, przedstawionych przy podaniu o udzielenie pożyczki, nastąpi oszacowanie przez Towarzystwo nieruchomości, maszyn i urządzeń przemysłowych, mających służyć na zabezpieczenie pożyczki, według przepisów, zamieszczonych w art. 10, 94 i 95 niniejszego statutu.

Art.  22. 17

Na zasadzie zebranych danych i szacunku Zarząd Towarzystwa określa wysokość i warunki pożyczki lub odmawia jej udzielenia.

Art.  23.

Otrzymujący pożyczkę od Towarzystwa zeznaje: na obszarze b. zaboru rosyjskiego - akt pożyczki przed jednym z notarjuszów, urzędujących przy właściwej kancelarji hipotecznej; na obszarze b. zaboru austrjackiego-zapis długu w formie aktu notarjalnego z klauzulą z § 3 ustawy notarjalnej z 21 lipca 1871 r. № 75 Dz. p. p. tak co do płatności kapitału, jak i procentów, kar i kaucji oraz wszelkich należytości ubocznych; na obszarze b. zaboru pruskiego - zapis długu przed notarjuszem z rygorem o poddaniu się natychmiastowemu wykonaniu przymusowemu w myśl § 794 № 5 niemieckiej procedury cywilnej.

Art.  24. 18

Do aktu, wskazanego w artykule poprzedzając cym, dołączony będzie inwentarz maszyn i urządzeń przemysłowych, które łącznie z nieruchomością stanowić będą zabezpieczenie pożyczki.

Art.  25. 19

Celem zabezpieczenia procentów, nie mających jednakowego pierwszeństwa hipotecznego z kapitałem, kar i opłat za zwłokę, kosztów egzekucyjnych i administracyjnych oraz należności, przypadających Towarzystwu za zapłacone przez nie składki ubezpieczeniowe i tym podobnych wydatków, równocześnie z zapisem sumy pożyczkowej zapisana zostanie bezpośrednio po nim na rzecz Towarzystwa kaucja w wysokości, jaką określi Zarząd Towarzystwa, lecz nie wyższej, niż 20% od sumy pożyczki.

Art.  26. 20

Hipoteczne zabezpieczenie pożyczki Towarzystwa będzie dokonane w sposób następujący: dla b. zaboru rosyjskiego: jeżeli akt pożyczki będzie przez wydział hipoteczny zatwierdzony, jako odpowiadający wymaganiom art. 20 ustawy hipotecznej z r. 1818,-pożyczka wniesiona zostanie na pierwsze miejsce działu IV wykazu hipotecznego; dla b. zaboru austriackiego: na podstawie zapisu długu wyjednane zostanie od właściwego sądu hipotecznego tabularne zabezpieczenie udzielonej pożyczki zapomocą potrzebnych wpisów i adnotacyj; dla b. zaboru pruskiego: na podstawie zapisu długu Towarzystwo otrzyma z sądu list hipoteczny, odnoszący się do udzielonej pożyczki

Art.  27. 21

Postanowienie Zarządu Towarzystwa o przyznaniu pożyczki traci swą moc, a kaucja, wspomniana w art. 20, przechodzi na własność Towarzystwa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia zawiadomienia o przyznanej pożyczce ubiegającego się na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego akt pożyczki nie będzie zeznany i nie zostanie zapisany czystym (stanowczym) wpisem; na obszarze b. zaboru pruskiego-jeżeli Towarzystwo nie otrzyma listu hipotecznego, odnoszącego się do udzielonej pożyczki.

Art.  28. 22

Wypłata, t. j. wydanie listów zastawnych z kuponami, opatrzonych pieczęcią i podpisami Zarządu Towarzystwa oraz podpisem Delegata Ministra Skarbu, następuje w kasie głównej Towarzystwa, względnie w kasie właściwego oddziału Towarzystwa, przy sporządzeniu oddzielnego o tem protokółu: na obszarze b. zaboru rosyjskiego - po złożeniu świadectwa hipotecznego o tem, że pożyczka została wpisana we właściwe miejsce wykazu hipotecznego; na obszarze b. zaboru austriackiego - po złożeniu wyciągu hipotecznego, stwierdzającego, iż wszystkie wpisy, przewidziane w zapisie długu zostały dozwolone i wykonane w księdze gruntowej; na obszarze b. zaboru pruskiego po otrzymaniu z sądu listu hipotecznego.

Po wykonaniu wszystkich powyższych formalności nastąpić może również, za zezwoleniem Ministra Skarbu, wydanie listów zastawnych przez bank z siedzibą w Polsce lub przez bank zagraniczny. W tym wypadku protokół wydania może być sporządzony przez pełnomocnika Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

Art.  29.

Zaciągający pożyczkę poddaje sie zobowiązaniu, ulegającemu ujawnieniu w hipotece, że do czasu umorzenia pożyczki nie może bez zezwolenia Towarzystwa zbywać, obciążać lub wydzierżawiać przedsiębiorstwa, czy to w całości, czy w części, jak również nie może usuwać maszyn i urządzeń, pod bezpieczeństwo pożyczki poddanych, oraz że, w razie uchybienia tym rygorom, Towarzystwu służy prawo ściągnięcia całej pożyczki jednorazowo bez wypowiedzenia.

Niezależnie od tego, Towarzystwu służy prawo windykacji od osób trzecich usuniętych przedmiotów zabezpieczenia, jak gdyby zaginionych lub skradzionych.

Art.  30.

W razie obawy usunięcia przez dłużnika maszyn, narzędzi i urządzeń przemysłowych lub też obniżenia wartości przedsiębiorstwa zagrażającego bezpieczeństwu pożyczki, Towarzystwo ma prawo: na obszarze b. zaboru rosyjskiego - zwrócenia się do sądu o zarządzenie aresztu i sekwestru i wyznaczenie wskazanego przez Towarzystwo sekwestratora, które to wnioski, na mocy decyzji w tej mierze Zarządu Towarzystwa, będą przez sąd uwzględnione w trybie art. 598 i 599 Ust. Post. Cyw.; na obszarze b. zaboru austrjackiego - zwrócenia się do sądu o zarządzenia tymczasowe wedle ordynacji egzekucyjnej, dopuszczalnej bez potrzeby uzasadnienia niebezpieczeństwa, Towarzystwu grozić mogącego; dla b. zaboru pruskiego - zarządzenia aresztu ruchomego majątku dłużnika, bez odwoływania się do sądu, w trybie przepisów rozporządzenia o postępowaniu przy administracyjnem wykonaniu przymusowem z dn. 15 listopada 1899 r. (Zb. pr. str. 545).

Art.  31.

Do czasu umorzenia pożyczki dłużnik obowiązany jest utrzymywać budynki, maszyny i urządzenia w zupełnem porządku, nie zmieniając dyslokacji maszyn bez piśmiennej na to zgody ze strony Towarzystwa i nie przenosząc ich z jednego miejsca na drugie w obrębie tego samego gmachu bez uprzedniego piśmiennego zawiadomienia Towarzystwa.

W razie uchybienia przez dłużnika temu zobowiązaniu, Zarząd Towarzystwa może zażądać spłaty całkowitej pożyczki.

Art.  32. 23

Delegaci Towarzystwa mają prawo kontrolować w każdej chwili, w jakim stanie i czy na właściwych miejscach znajdują się wszystkie maszyny i urządzenia.

Rozdział  III.

Listy zastawne.

Art.  33. 24

Listy zastawne mogą być wypuszczane serjami i są dowodami długu Towarzystwa, które winno wypłacać właścicielom listów ustanowione procenty i wykupywać je w terminach przepisanych.

Art.  34. 25

Wypłatę terminową procentów od listów zastawnych i naiwności za wylosowane listy zastawne zabezpiecza Towarzystwo właścicielom listów zastawnych a) hipoteką stanowiących zabezpieczenie pożyczki nieruchomości, jak również maszyn i urządzeń przemysłowych, bez względu na to, czy zostały one zapisane do wykazu hipotecznego, b) odpowiedzialnością poszczególnych członków Towarzystwa z całego ich majątku do wysokości pożyczek, zaciągniętych przez każdego z nich, c) kapitałem zapasowym i całym majątkiem Towarzystwa.

Art.  35. 26

Niezależnie od zabezpieczenia, przewidzianego w art. 34, zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 562), Rzeczpospolita Polska gwarantuje solidarnie posiadaczowi listów zastawnych, wypuszczonych przez Towarzystwo w walutach zagranicznych, terminową i całkowitą zapłatę kapitału, należnych odeń procentów oraz sum amortyzacyjnych, przeznaczonych dla wycofania z obiegu listów zastawnych, w terminach, w których wymieniony kapitał, raty procentowe i sumy amortyzacyjne powinny być zapłacone.

W razie wykonania przez Skarb Państwa prawa regresu z tytułu powyższej gwarancji, zaspokojenie pretensji Skarbu nastąpić winno ze źródeł wymienionych w art. 34 niniejszego statutu i w kolejności, wskazanej w tymże artykule.

Art.  36.

Gwarancja Skarbu co do wysokości nie może przekraczać sumy, odpowiadającej 20 miljonom funtów szterlingów według równi złota, Towarzystwu jednak służy prawo emitowania za zezwoleniem Ministra Skarbu listów zastawnych w walucie zagranicznej, a mianowicie: funtach szterlingach, dolarach i frankach franc. - ponad tę sumą, jednakże bez gwarancji Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja Skarbu nie rozciąga się również na listy zastawne, emitowane w walucie polskiej.

Art.  37. 27

(skreślony).

Art.  38. 28

(skreślony).

Art.  39. 29

Listy zastawne wypuszczane będą na okaziciela w ciągu pierwszych dziesięciu lat istnienia Towarzystwa, w walutach zagranicznych lub walucie polskiej, a po upływie lat dziesięciu tylko w walucie polskiej, w odcinkach, których wysokość określi Rada Nadzorcza i zatwierdzi Minister Skarbu.

Świadectwa tymczasowe i listy zastawne, na żądanie ich posiadaczy, mogą być rejestrowane, jako imienne

Art.  40. 30

Procenty od listów zastawnych Towarzystwo wypłaca co pół roku w ratach ustalonych przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzonych przez Ministra Skarbu. Do każdego listu zastawnego dołącza się arkusz kuponowy z odpowiednią ilością kuponów. Po wyczerpaniu arkusza kuponowego wydaje się nowy.

Art.  41. 31

Posiadacze kuponów od listów zastawnych Towarzystwa wolni są od wszelkich z ich tytułu opłat. Przypadające od tych kuponów podatki opłaca Towarzystwu na rachunek dłużników.

Art.  42.

Towarzystwo obowiązane jest w każdym półroczu umorzyć listów zastawnych na sumę nominalną, nie niższą od tej, jaka przypada do umorzenia z tytułu opłat, wniesionych na spłatę kapitału, i która winna być umorzona zgodnie z niniejszym statutem.

Umorzenie listów zastawnych dokonywa się przez wykup w drodze losowania po cenie nominalnej lub na giełdzie z wolnej ręki.

Art.  43. 32

Losowanie publiczne listów zastawnych odbywa się co pół roku w datach, ustalonych przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonych przez Ministra Skarbu. Umorzeniu przez losowanie podlegają listy zastawne na sumę, przypadającą wogóle do umorzenia z tytułu opłat na spłatę kapitału za potrąceniem sumy, na jaką listy zastawne zostały wykupione z wolnej ręki (art. 42). Numery i wartość wylosowanych listów podaje się bezzwłocznie do publicznej wiadomości drogą ogłoszeń w Monitorze Polskim i pismach zagranicznych, które wskaże Minister Skarbu. Wypłata za wylosowane listy zastawne dokonywana będzie zawsze po upływie trzech miesięcy od daty losowania.

Art.  44. 33

Okaziciele wylosowanych listów zastawnych otrzymają całkowitą ich wartość nominalną, jeżeli złoża, listy z kuponami za wszystkie półrocza, następujące po półroczu, w którem było uskutecznione losowanie. Wartość brakujących kuponów potrąca się z należności za listy zastawne.

Art.  45. 34

W razie zagubienia lub utraty listy zastawne Towarzystwa podlegają anulacji w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 401) o utraconych tytułach na okaziciela względnie w myśl prawa, jakie będzie obowiązywać w dniu zgłoszenia o utracie.

W zamian za uszkodzone listy zastawne lub kupony wydaje się duplikaty. Żądający wydania duplikatu winien przedstawić Zarządowi Towarzystwa uszkodzone listy zastawne lub kupony. Wraz z funduszem na koszty wygotowania nowych listów zastawnych lub kuponów w miejsce uszkodzonych. Nowe listy zastawne lub kupony z napisem "duplikat" wydaje się właścicielowi, uszkodzone zaś podlegają zniszczeniu.

Art.  46.

Nieprzedstawione do opłaty kupony po upływie lat pięciu od daty płatności, a wylosowane listy zastawne po upływie lat trzydziestu od terminów, w których płatnemi się stały, tracą swą wartość; przypadający zaś na nie kapitał przechodzi na rzecz Towarzystwa.

Art.  47. 35

Lokaty w listach zastawnych Towarzystwa są uważane za lokaty z bezpieczeństwem pupilarnem.

Art.  48.

Spłacone i wycofane z obiegu listy zastawne i kupony będą niszczone w obecności delegatów Zarządu i Rady Towarzystwa oraz Delegata Ministra Skarbu.

Rozdział  IV.

Przedterminowa Spłata i Wypowiadanie Pożyczek.

Art.  49. 36

Dłużnik ma prawo w każdym czasie spłacić pożyczkę w całości lub w części listami zastawnemi tej samej serji w nominalnej wartości lub gotowizną w walucie, w której była udzielona pożyczka.

W razie spłaty przedterminowej dłużnik opłaca półroczną ratę bieżącą.

Jeżeli spłata jest dokonana gotowizną w ciągu półrocza po dopełnionem losowaniu, dłużnik opłaca oprócz półrocznej raty bieżącej jeszcze półroczny procent na zapłatę kuponów od listów zastawnych, podlegających wycofaniu.

Art.  50.

Spłacony dług wykreśla się z hipoteki, dłużnik zwolniony zostaje od opłat od spłaconej sumy, a w razie spłaty całkowitej pożyczki przestaje być członkiem Towarzystwa.

Przedstawione przez dłużnika na spłatę listy zastawne ulegają zniszczeniu trybem, wskazanym w art. 48.

Art.  51. 37

Niezależnie od wypadków uchybienia przez dłużnika zobowiązaniom, wskazanym w art. 29 i 31, Towarzystwo może żądać zwrotu całkowitej pożyczki, jeżeli właścicielowi przedsiębiorstwa, obciążonego pożyczką, ogłoszono upadłość lub przedsiębiorstwo przestało być czynne.

Towarzystwo może zażądać zwrotu części lub całej pożyczki w razie takich zmian w przedsiębiorstwie przemysłowem, które mogą zmniejszyć bezpieczeństwo pożyczki.

Art.  52.

Decyzja Zarządu w sprawie zażądania zwrotu pożyczki podlega wykonaniu po zatwierdzeniu jej przez Radę Nadzorczą.

Rozdział  V.

Kapitał Zapasowy.

Art.  53. 38

Kapitał zapasowy tworzy się: a) z procentów, wnoszonych na ten kapitał przez zaciągających pożyczkę, zgodnie z art. 16 statutu, b) z pozostającej po potrąceniu wydatków na administrację reszty z opłat, wnoszonych na ten cel w myśl art. 17 statutu, o ile w myśl decyzji walnego zgromadzenia sumy te nie znalazły innego przeznaczenia, c) z kar pieniężnych, pobieranych za nieregularne wnoszenie należnych Towarzystwu rat terminowych, d) z sum, przechodzących na rzecz Towarzystwa za kupony i listy zastawne, ulegające przedawnieniu z mocy art. 46 statutu, e) z procentów od kapitału zapasowego i f) z nadwyżek wpływów Towarzystwa nad wydatkami.

Art.  54.

Kapitał zapasowy przeznaczony jest na zabezpieczenie terminowej wypłaty za kupony i wylosowane listy zastawne na wypadek, gdyby bieżące wpływy Towarzystwa były na ten cel niewystarczające.

Zaliczenia z kapitału zapasowego winny być temuż zwracane w miarę inkasowania zaległości.

Art.  55. 39

Kapitał zapasowy winien być lokowany w walorach pupilarnych, opiewających na walutę, w której wypuszczono listy zastawne, w stosunku do sumy pożyczek, wydanych w każdej walucie.

Kapitał zapasowy może być lokowany również w nieruchomościach w wysokości, nieprzekraczającej połowy całej sumy tego kapitału

Art.  56. 40

W razie likwidacji Towarzystwa cały jego majątek będzie użyty pod kontrolą Ministra Skarbu na cele użyteczności publicznej, na zasadzie uchwały walnego zgromadzenia.

Rozdział  VI.

Władze Towarzystwa.

Art.  57. 41

Władze Towarzystwa stanowią: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie członków.

Art.  58. 42

Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie rozstrzygają prostą większością głosów, w razie równości głosów przeważa zdanie przewodniczącego.

Z pod tego przepisu wyjęte są uchwały Walnego Zgromadzenia: 1) co do uzupełnienia lub zmiany statutu, 2) co do przedterminowego odwołania członków Zarządu i 3) co do rozwiązania Towarzystwa i jego likwidacji, w których to razach do ważności uchwały wymaga się: co do dwóch pierwszych punktów - większości 2/3 głosów, co do trzeciego punktu - większości 3/4 głosów obecnych na Zgromadzeniu członków przy udziale stowarzyszonych, reprezentujących przynajmniej 1/2 sumy pozostającego do umorzenia długu Towarzystwa z tytułu emisji listów zastawnych. W. razie nieprzybycia takiej ilości członków, Zgromadzenie winno być zwołane powtórnie najwcześniej w ciągu siedmiu dni i będzie ono prawomocne bez względu na ilość obecnych na Zgromadzeniu, jednakże wymagana do uchwały większość głosów obecnych na Zgromadzeniu, przewidziana w artykule niniejszym, pozostaje bez zmiany. Uchwały co do punktów pierwszego i trzeciego ulegają zatwierdzeniu Ministra Skarbu.

A.

Zarząd Towarzystwa.

Art.  59.

W Zarządzie jednoczy się cała władza administracyjna i wykonawcza.

Art.  60. 43

Zarząd składa się z 12 członków, wybieranych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej polowa członków Zarządu powinna być wybrana z pośród członków Towarzystwa.

Art.  61. 44

W miarę rozwoju czynności Towarzystwa liczba członków Zarządu może być powiększona na zasadzie uchwały Walnego Zgromadzenia, zatwierdzonej przez Ministra Skarbu.

Art.  62. 45

Corocznie ustępować będzie 1/3 część członków Zarządu narazie przez losowanie, następnie zkolei starszeństwa wyboru. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie. Zarząd wybiera z pośród siebie Prezesa i Wiceprezesa corocznie.

Dla sprawniejszego prowadzenia interesów Towarzystwa Kredytowego Zarząd może wybrać z pośród siebie lub osób postronnych jednego lub więcej dyrektorów, których wybór, kompetencje oraz wysokość wynagrodzenia zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. Dyrektor lub jego zastępca, nie będący członkami Zarządu biorą udział w posiedzeniach Zarządu tylko z głosem doradczym.

Art.  63. 46

Do ważności postanowień Zarządu potrzebna jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa i przyjnajmniej trzech członków Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa i Wiceprezesa, - obecność pięciu członków Zarządu.

O każdej zmianie zaszłej w stałym składzie Zarządu, Towarzystwo podaje w "Monitorze Polskim" do powszechnej wiadomości.

Art.  64.

Regulamin czynności Zarządu oraz jego organów układa Zarząd, a Rada Nadzorcza zatwierdza.

Art.  65. 47

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Towarzystwa; w szczególności do obowiązków jego należy: a) zaprowadzenie i prowadzenie rachunkowości, korespondencji i kasy, b) mianowanie i uwalnianie urzędników, wyznaczanie ich wynagrodzenia i podział pracy, c) zawieranie umów i wydawanie pełnomocnictw w imieniu Towarzystwa, d) nabywanie i sprzedawanie nieruchomości, e) układanie projektów rocznych budżetów, bilansów i sprawozdań, f) przyznawanie pożyczek i g) decydowanie we wszystkich sprawach.

Towarzystwa, z wyłączeniem tych, które podlegają rozpoznaniu Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Art.  66. 48

W celu sprawniejszego wykonywania czynności Zarządu w sprawach pożyczek, za zezwoleniem Ministra Skarbu mogą być tworzone prowincjonalne oddziały Towarzystwa, zarządzane przez oddzielną stałą Delegację, składającą się z jednego członka Zarządu Towarzystwa z nominacji Zarządu, jako przewodniczącego Delegacji, oraz dwóch członków i dwóch zastępców, powołanych przez Zarząd. Jeden członek Delegacji i jeden zastępca powołani być winni z liczby członków Towarzystwa, posiadających przedsiębiorstwa na terytorjum oddziału. Tworzenie oddziałów Towarzystwa, określanie terenu ich działalności oraz wybór członków Delegacji oddziałowej i ich zastępców, dokonywane będą na mocy uchwały Zarządu, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Art.  67.

Delegacja Oddziałowa spełnia czynności Zarządu w zakresie szacowania przedsiębiorstw i wydawania i ściągania pożyczek na terytorjum Oddziału z tym jednak, że postanowienia jej ulegają zatwierdzeniu Zarządu.

Art.  68.

Zarząd Towarzystwa reprezentuje je z mocy samego statutu we wszystkich stosunkach z władzami i osobami prywatnemi. Zarząd może również upoważnić w tym celu jednego z swych członków lub osoby trzecie.

Art.  69.

Uchwały Zarządu będą zapisywane do księgi protokułów i podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Wyciągi z protokułów i zawiadomienia, czynione i wręczane w imieniu Zarządu, będą miały moc aktów urzędowych.

Art.  70. 49

Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa, czeki, żądania zwrotu pieniędzy i walorów z instytucyj kredytowych i wogóle wszystkie akty i dokumenty, zobowiązujące Towarzystwo, winny być zaopatrzone w dwa podpisy z pomiędzy następujących osób: członków Zarządu i ich zastępców lub jednego z Dyrektorów, lub osób upoważnionych przez Zarząd, łącznie z jednym z członków Zarządu lub ich zastępców.

Dla czynności notarjalnych i hipotecznych Zarząd może jednakże w każdym poszczególnym wypadku wydać plenipotencję jednej osobie do podpisywania w imieniu Towarzystwa.

Listy zastawne względnie świadectwa tymczasowe Towarzystwa podpisuje Prezes Zarządu lub jego zastępca oraz Delegat Ministra Skarbu, których podpisy mogą być odbite mechanicznie (facsimile), jak również Dyrektor Towarzystwa i księgowy.

Korespondencja zwykła Towarzystwa winna być zaopatrzona również w podpisy dwu wymienionych wyżej osób, uprawnionych przez Zarząd. Listy o charakterze informacyjnym, korespondencja i dokumenty wewnętrzne podpisywane są przez jednego z dyrektorów lub jedną z osób upoważnionych.

Do odbioru z poczty pieniędzy, przesyłek, dokumentów i t. d. wystarcza jeden tylko podpis członka Zarządu, zastępcy, Dyrektora lub osoby, upoważnionej przez Zarząd.

Art.  71. 50

Zarząd przedstawia corocznie Walnemu Zgromadzeniu bilans i sprawozdanie obejmujące wszystkie ważniejsze rozporządzenia i uchwały tak Zarządu, jak i Rady Nadzorczej oraz Walnych Zgromadzeń, odbytych w ciągu roku.

W każdem sprawozdaniu winny znajdować się wiadomości następujące:

1) o liczbie pożyczek i sumie kapitałów, które należą się od stowarzyszonych, licząc od ubiegłego okresu rachunkowego,
2) o liczbie nowozaciągających pożyczki i o sumie udzielonych pożyczek,
3) o sumie pożyczek spłaconych przez dłużników w ciągu okresu sprawozdawczego: a) przez coroczne obowiązkowe opłaty na umorzenie, b) przez zwrot części kapitału, niezależnie od obowiązkowego umorzenia, c) przez ściągnięcie pożyczki drogą sprzedaży nieruchomości i urządzeń w wypadkach, przewidzianych przez statut Towarzystwa i d) przez podniesienie wynagrodzenia ubezpieczeniowego za zniszczone części nieruchomości i urządzeń,
4) o liczbie dłużników i sumie długów pozostałych do umorzenia w następnym okresie,
5) o sumie procentów wpłaconych przez dłużników w okresie sprawozdawczym,
6) o karach pieniężnych i zaległościach procentów i umorzenia-co do każdej kategorji oddzielnie - pozostałych z poprzedzającego okresu, zaspokojonych, nowoprzybyłych i pozostających na następny okres, i o dłużnikach, którzy korzystali ze zwłoki w opłacie,
7) o sumie i sposobie użycia funduszu umorzenia kapitału zapasowego,
8) o liczbie i sumie listów zastawnych, pozostających w obiegu do początku roku sprawozdawczego,
9) o liczbie i sumie listów zastawnych nowowypuszczonych,
10) o liczbie i sumie listów zastawnych, podlegających zniszczeniu w okresie sprawozdawczym: a) spłaconych skutkiem wylosowania lub nabytych z wolnej ręki, b) wniesionych przez dłużników na rachunek długu,
11) o liczbie i sumie listów, pozostających w obiegu do następnego okresu,
12) o kuponach przedstawionych do wypłaty i wypłaconej za nie gotowiźnie, tak za okres sprawozdawczy, jak i za poprzednie okresy,
13) o ilości kuponów, których terminy już nadeszły, lecz które do wypłaty przedstawione nie zostały,
14) o kosztach na administrację i innych wydatkach Towarzystwa,
15) o ilości gotowizny, znajdującej się w kasie Towarzystwa.
Art.  72.

Na miesiąc przed Walnem Zgromadzeniem Zarząd poddaje sprawozdanie pod uprzednie rozpoznanie Rady Nadzorczej, poczem sprawozdanie wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej zostaje przesłane Ministrowi Skarbu i poddane pod rozpoznanie Walnego Zgromadzenia.

Drukowane egzemplarze sprawozdania przynajmniej na tydzień przed Walnem Zgromadzeniem winnny być wydawane członkom, zgłaszającym się po nie do biura Towarzystwa.

Art.  73. 51

Zarząd podaje w "Monitorze Polskim" i wskazanych przez Ministra Skarbu pismach zagranicznych do publicznej wiadomości: 1) co sześć miesięcy bilans finansowy Towarzystwa, 2) uchwały Walnych Zgromadzeń, dotyczące zatwierdzenia bilansów i sprawozdań i 3) wyniki rewizyj, dokonywanych przez Radę Nadzorczą, oraz wszelkie co do nich wyjaśnienia Zarządu.

Art.  74. 52

W celu sprawdzenia dokonanego przez taksatorów Towarzystwa szacunku zakładów przemysłowych i ustalenia jego wysokości, tworzone są Komisje Szacunkowe w składzie osób, powoływanych przez Zarząd Towarzystwa. Komisje te działają pod przewodnictwem jednego z członków Zarządu lub delegata, wyznaczonego przez Zarząd.

B.

Rada Nadzorcza.

Art.  75.

Rada Nadzorcza składa się z 16 członków wybieranych na cztery lata. Dwunastu członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa, czterech zaś wybiera Zebranie Wyborcze właścicieli listów zastawnych. Z pomiędzy członków Rady, obieranych przez Walne Zgromadzenie, conajmniej ośmiu winno być członkami Towarzystwa.

W miarę rozwoju czynności Towarzystwa, liczba członków Rady Nadzorczej może być powiększana na zasadzie uchwały Walnego Zgromadzenia, zatwierdzonej przez Ministra Skarbu.

Art.  76. 53

Corocznie z Rady Nadzorczej ustępować będzie po 3 członków z pomiędzy wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa i po jednym członku z pośród wybranych przez Zebranie Wyborcze właścicieli listów zastawnych. Członkowie Rady ustępować będą w pierwszych latach istnienia Towarzystwa przez losowanie, następnie z kolei starszeństwa wyboru, przyczem ustępujący mogą być wybierani ponownie.

Art.  77.

Z początku istnienia Towarzystwa Rada Nadzorcza składać się będzie tylko z 12 członków, wybranych przez pierwsze Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa w pół roku po wypuszczeniu listów zastawnych na sumę, odpowiadającą 2 miljonom funtów szterlingów, według równi złota, Rada Nadzorcza zwoła Zebranie Wyborcze właścicieli listów zastawnych Towarzystwa w celu wybrania przez nich jeszcze czterech członków Rady z pośród właścicieli listów lub osób trzecich.

Art.  78. 54

Rada wybiera Prezesa i dwóch Wiceprezesów. W razie śmierci lub ustąpienia Prezesa lub dłuższej jego nieobecności Rada wybiera z grona swego nowego Prezesa na czas, na jaki był wybrany poprzedni Prezes.

Do ważności postanowień Rady Nadzorczej potrzebna jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa i przynajmniej sześciu członków przy 12-to osobowym, ośmiu członków przy 16-to osobowym składzie.

Art.  79. 55

Rada Nadzorcza układa regulamin swych czynności.

Art.  80. 56

Rada Nadzorcza czuwa w ogólności nad czynnościami Zarządu i rozstrzyga w zakresie nadanej sobie władzy trudności, napotykane przez Zarząd.

Do szczególnej atrybucji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie, zmiana i uchylanie instrukcyj dla Zarządu i Komisyj Szacunkowych, 2) opinjowanie o wszelkich sprawach, podlegających zatwierdzeniu Walnego Zgromadzenia, 3) coroczne i nadzwyczajne rewizje czynności, ksiąg, rachunków i kas Towarzystwa.

C.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

Art.  81. 57

Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa, decydującą ostatecznie w granicach niniejszego statutu o wszystkich sprawach, dotyczących Towarzystwa.

Ogłoszenie o Walnem Zgromadzeniu winno nastąpić w "Monitorze Polskim" na miesiąc przed wyznaczonym terminem. O ile w pierwszym terminie Walne Zgromadzenie nie dojdzie do skutku, drugie Walne Zgromadzenie, prawomocne bez względu na ilość obecnych, będzie zwołane nie wcześniej niż w siedem dni od dnia ogłoszenia w "Monitorze Polskim" o powtórnem zwołaniu Zgromadzenia.

Art.  82. 58

W Walnem Zgromadzeniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Towarzystwa. Każdy jeden tysiąc funtów sterlingów pożyczki lub każda suma pożyczki, odpowiadająca 1000 funtów sterlingów według równi złota, daje prawo do jednego głosu. Stowarzyszeni, mający pożyczki mniejsze mogą się łączyć w celu uzyskania prawa do głosu, upoważniając do głosowania jednego z pośród siebie.

Art.  83. 59

Członek Towarzystwa, nie uczestniczący w Walnem Zgromadzeniu, może przez wydanie pełnomocnictwa upoważnić innego członka do głosowania za siebie w tem Zgromadzeniu, nikt jednak ze stowarzyszonych, czy to osobiście, czy to z pełnomocnictwa, czy też łącznie, nie może mieć więcej niż 40 głosów. Osoby prawne głosują przez uprawnionych przedstawicieli, małoletni i ubezwłasnowolnieni - przez prawnie ustanowionych zastępców.

Pragnący głosować z pełnomocnictwa winni ja zameldować Zarządowi przynajmniej na dwa dni przed Walnem Zgromadzeniem.

Art.  84.

Walne Zgromadzenia bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Pierwsze będą zwoływane corocznie w terminie stałym, który Rada Nadzorcza oznaczy, ostatnie według uznania Zarządu lub Rady Nadzorczej dla rozpoznania spraw nadzwyczajnych, wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia. Walne Zgromadzenie obraduje pod przewodnictwem Prezesa Rady Nadzorczej.

Art.  85. 60

Do ważności postanowień Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem wymienionych w art. 58 niniejszego statutu, wymagana jest obecność takiej ilości członków, która reprezentuje 1/4 część ogólnej sumy pożyczek wydanych przez Towarzystwo. W razie nieprzybycia takiej liczby członków, Rada Nadzorcza wyznacza powtórny termin, w którym obrady Walnego Zgromadzenia poczytuje się za ważne, bez względu na liczbę przybyłych członków i reprezentowany przez nich kapitał

W powtórnym terminie mogą być brane pod obrady te tylko sprawy, które były wyznaczone do rozpoznania na Zgromadzeniu, niedoszłem do skutku. Protokół posiedzenia podpisuje Prezes Rady, sekretarz i przynajmniej 3 członków obecnych na Zgromadzeniu.

Art. 86.  61 Do atrybucji Walnego Zgromadzenia należy: 1) wybieranie i przedterminowe odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 2) decydowanie o powiększaniu liczby członków tych organów, 3) rozpoznawanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu, 4) zatwierdzanie rocznych budżetów i określanie uposażenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 5) decydowanie o wyjednywaniu zmian w statucie, 6) rozstrzyganie wszelkich innych spraw, wnoszonych przez Radę, tudzież wniosków ze strony Rządu i członków Towarzystwa, 7) orzekanie o rozwiązaniu Towarzystwa i jego likwidacji

Art.  87.

Wszelkie sprawy na Walnem Zgromadzeniu przedstawia Rada Nadzorcza. Rada obowiązana jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu ze swoją opinją wnioski i podpisane przez 20 członków Towarzystwa i złożone Radzie Nadzorczej przynajmniej na dni 15 przed terminem Walnego Zgromadzenia.

D.

Zebrania Wyborcze Właścicieli Listów Zastawnych.

Art.  88. 62

Zebrania Wyborcze właścicieli listów zastawnych Towarzystwa zwoływane będą corocznie w terminie stałym, który Rada Nadzorcza oznaczy, celem wyboru przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej, w myśl art. 77 niniejszego statutu.

Ogłoszenia o zebraniu winny być czynione w "Monitorze Polskim" oraz co najmniej w jednem z pism codziennych, wychodzących w Warszawie, i w jednem z pism zagranicznych przynajmniej na jeden miesiąc przed wyznaczonym terminem.

Art.  89. 63

Właściciele listów zastawnych, pragnący uczestniczyć w Zebraniu Wyborczem właścicieli listów, przynajmniej na 7 dni przed terminem Zebrania składają Zarządowi Towarzystwa listy lub też zaświadczenia instytucyj kredytowych krajowych i zagranicznych o tem, że listy zastawne Towarzystwa, wskazane dokładnie według numeru, znajdują się u nich na przechowaniu lub w zastawie i nie będą wydane do dnia następnego po Zebraniu Wyborczem,

Właściciele listów zastawnych mogą wykonywać swe prawo udziału i głosowania w Zebraniach Wyborczych również przez należycie do tego upełnomocnione osoby.

Art.  90.

Każde 4.000 funtów szteriingów w listach zastawnych, lub każda suma listów, odpowiadająca 4.000 funtów szterlingów według równi złota, daje prawo do jednego głosu. Właściciele mniejszych ilości listów mogą, się łączyć w celu uzyskania prawa do głosu, upoważniając do głosowania jednego z pośród siebie.

Art.  91.

Właściciel listów zastawnych, nie uczestniczący w Zebraniu Wyborczem, może przez wydanie pełnomocnictwa upoważnić inna osobę do głosowania za siebie w tem Zebraniu, nikt jednak, czy to osobiście, czy to z pełnomocnictwa, czy też łącznie, nie może mieć więcej głosów, niż ilość, odpowiadającą 1/20 części ogólnej sumy Jistów zastawnych, w obiegu będących.

Osoby, pragnące głosować z pełnomocnictwa winny je zameldować Zarządowi Towarzystwa przynajmniej na 3 dni przed Zebraniem. Na dwa dni przed Zebraniem sporządzony zostaje spis osób do głosowania uprawnionych.

Art.  92.

Zebranie Wyborcze zagaja Prezes Rady Nadzorczej, na którego wniosek uczestniczący w Zebraniu wybierają z pośród siebie przewodniczącego. Wybór członków Rady Nadzorczej uskutecznia się zwykłą większością głosów. Protokuł posiedzenia podpisuje przewodniczący, sekretarz i przynajmniej 3 uczestników Zebrania.

Art.  93.

Do ważności Zebrania wymaga się, aby obecni reprezentowali przynajmniej 1/4 część ogólnej sumy listów zastawnych Towarzystwa, w obiegu będących. W razie niedojścia Zebrania do skutku w pierwszym terminie, Rada Nadzorcza wyznacza termin powtórny, w którym Zebranie Wyborcze uważa się za ważne, o ile uczestnicy reprezentują przynajmniej 1/20 część ogólnej sumy listów zastawnych, w obiegu będących.

W razie niedojścia Zebrania do skutku w drugim terminie, Minister Skarbu w ciągu miesiąca mianuje członków Rady Nadzorczej, mających reprezentować właścicieli listów zastawnych, przez Towarzystwo emitowanych.

Rozdział  VII.

Szacowanie i Ubezpieczanie Przedsiębiorstw.

Art.  94. 64

Oszacowania zakładów przemysłowych dokonywane są przez techników szacunkowych Towarzystwa lub mianowanych przez Zarząd taksatorów. Szacowanie winno określić jak najdokładniej z uwzględnieniem typu, stanu i stopnia zużycia rzeczywistą wartość placów, budynków, maszyn i urządzeń, mających być zabezpieczeniem pożyczki. Dokumenty szacunkowe winny zawierać również dokładne opisy przedmiotów, zabezpieczających pożyczkę.

Art.  95.

Szacunki, przygotowane na zasadzie poprzedniego artykułu, podlegają sprawdzeniu na miejscu i dokładnemu rozpoznaniu Komisji Szacunkowej, przewidzianej w art. 74 niniejszego Statutu, a następnie ewentualnemu zatwierdzeniu, zmniejszeniu lub powiększeniu przez Zarząd Towawarzystwa.

Art.  96. 65

Wszystkie, stanowiące zabezpieczenie pożyczki, zabudowania, maszyny i urządzenia przed wydaniem pożyczki winny być ubezpieczone od ognia i wybuchu kotłów na sumę, nie niższą od sumy pożyczki, w jednej lub kilku instytucjach, wskazanych przez Zarząd. Wysokość sumy ubezpieczenia określa Zarząd. Suma, określona przez Zarząd przy przyznaniu pożyczki, obowiązuje dłużnika przy dorocznych odnowieniach ubezpieczenia do czasu otrzymania nowej ze strony Zarządu w tej mierze pisemnej instrukcji. Ubezpieczenie winno być zawarte w walucie pożyczki.

Art.  97. 66

Szczegóły wzajemnych stosunków Towarzystwa z instytucjami ubezpieczeniowemi objęte będą regulaminem, opracowanym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Towarzystwa w porozumieniu z zainteresowanemi instytucjami ubezpieczeniowemi.

Regulamin ten, po zatwierdzeniu przez Ministra Skarbu, będzie ogłoszony w "Monitorze Polskim."

Art.  98. 67

Polisy ubezpieczeniowe i dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych winny być złożone i przechowywane w biurze Zarządu lub oddziałach Towarzystwa. W razie nieprzedstawienia przez dłużnika dowodów z opłacenia w terminie składek ubezpieczeniowych i dowodów odnowienia ubezpieczenia, Towarzystwo ma prawo zapłacenia tych składek i odnowienia ubezpieczenia na rachunek dłużnika - a następnie ściągnięcia poniesionych z tego tytułu wydatków z kaucji zapisanej na ten cel.

Art.  99. 68

W razie całkowitego zniszczenia przez ogień nieruchomości i urządzeń stanowiących zabezpieczenie pożyczki, Zarząd Towarzystwa, bez potrzeby uprzedniej zgody ze strony właściciela przedsiębiorstwa, odbiera z właściwej instytucji ubezpieczeniowej na rachunek odszkodowania, przypadającego właścicielowi, - sumę, pokrywającą nieumorzoną resztę pożyczki Towarzystwa z wszelkiemi zaległościami i kosztami, następnie wycofuje z obiegu listy zastawne na sumę, potrzebną do skreślenia z hipoteki całkowitej pożyczki bądź przez zakup z wolnej ręki; bądź w drodze losowania, a zbywającą resztę zwraca instytucji ubezpieczeniowej dla wydania komu należy.

Art.  100. 69

W razie częściowego tylko spalenia, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów, stanowiących zabezpieczenie pożyczki, Zarząd Towarzystwa określa wysokość brakującej części zabezpieczenia i odpowiednią sumę odbiera z odszkodowania, przypadającego za uszkodzone przez pożar nieruchomości i urządzenia, według zasad, wskazanych w artykule poprzedzającym. Towarzystwo może zrzec się odszkodowania ubezpieczeniowego na rzecz właściciela zakładu przemysłowego w razie, gdyby pomimo szkody pozostałe mienie zabezpieczało całkowicie pożyczkę Towarzystwa.

Art.  101. 70

W wypadkach, przewidzianych w dwóch poprzednich artykułach, na prośbę dłużników Towarzystwo może zatrzymać odebrane z instytucji ubezpieczeń fundusze i wydawać je dłużnikom stopniowo, w miarę przywracania do dobrego stanu uszkodzonych przez pożar części.

Jeżeli odbudowa nie będzie rozpoczęta w ciągu pół roku i zakończona w ciągu 2 lat po pożarze, odszkodowanie ubezpieczeniowe będzie obrócone na umorzenie pożyczki.

Rozdział  VIII.

Środki prawne dochodzenia należności Towarzystwa.

Art.  102. 71

W zakresie środków dochodzenia długów, obciążających przedsiębiorstwa będące zabezpieczeniem pożyczek Towarzystwa, oprócz zwykłych środków prawnych i uprawnień, wskazanych w artykułach 20 i 30 niniejszego statutu, Towarzystwu przysługują następujące uprawniania:

1) na obszarze b. zaboru rosyjskiego - uprawnienia, wskazane w rozdziale VI ustawy Tow. Kred. m. Warszawy;
2) na obszarze b. zaboru austrjackiego-uprawnienia, wskazane w ustawie z dnia 21 czerwca 1882 r. (Dz. Ust. Nr. 81 z dn. 27 czerwca 1882 r. część XXVIII);
3) na obszarze b. dzielnicy pruskiej - uprawnienia, wskazane w rozdziale "o prawie, przymusowego wykonania przez Ziemstwo Kredytowe" statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Rozdział  IX.

Nadzór Rządowy.

Art.  103.

Działalność Towarzystwa podlega nadzorowi Rządu i kontroli, którą wykonywać będzie Minister Skarbu za pośrednictwem Delegata i jego zastępców.

Delegat pośredniczy w stosunkach między Towarzystwem a Ministrem Skarbu i czuwa nad tern, aby Towarzystwo ściśle stosowało się do warunków niniejszego Statutu i do ogólnych przepisów prawa, dokładnie wykonywało swoje zobowiązania i w działalności swej przestrzegało dobra Państwa, jako też interesów właścicieli listów zastawnych.

Art.  104.

Delegat może mieć do pomocy i zastępstwa jednego lub więcej pomocników. Delegat lub jego zastępca uczestniczy w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia i ma prawo udziału w posiedzeniach wszelkich innych organów Towarzystwa oraz prawo wglądu i kontroli ksiąg i akt Towarzystwa tudzież wszelkich czynności tegoż.

Art.  105. 72

Na posiedzeniach władz Towarzystwa delegat ma głos doradczy, służy mu jednak prawo wnoszenia sprzeciwów i wstrzymywania wykonania uchwał, przeciw którym wniósł sprzeciw, i które, zdaniem jego, dotyczą szczególnie ważnych interesów Skarbu.

Art.  106. 73

Wnioski delegata, o których mowa w artykule poprzednim, wstrzymują wykonanie odnośnej uchwały organu Towarzystwa. Wnioski te winny być zgłoszone Zarządowi Towarzystwa oraz Ministrowi Skarbu w ciągu trzech dni od daty powzięcia uchwały, a następnie: rozstrzygnięte przez Ministra Skarbu W ciągu dwóch tygodni od daty ich zgłoszenia.

Jeżeli decyzja Ministra Skarbu nie będzie zakomunikowana Towarzystwu w rzeczonym terminie, odnośna uchwała wchodzi w życie.

Art.  107.

Koszta nadzoru pokrywane będą z funduszów Towarzystwa w wysokości, którą określi Rada Nadzorcza Towarzystwa a zatwierdzi Minister Skarbu.

Art.  108. 74

O ileby Zarząd lub Rada Nadzorcza nie spełniały nałożonych na nich niniejszym statutem obowiązków, lub przekroczyły przepisy statutu względnie obowiązujących praw, z powodu czego Skarb Rzeczypospolitej Polskiej mógłby być narażony na straty z tytułu objętej gwarancji za listy zastawne Towarzystwa, Minister Skarbu będzie mógł powyższe organa Towarzystwa rozwiązać, w miejsce ich najpóźniej w przeciągu trzech miesięcy od daty rozwiązania zarządzić nowe wybory tych organów, ustanawiając na czas przejściowy mianowany przez siebie Zarząd, a nawet, zarządzić (niezależnie od art. 6 i 58 niniejszego statutu) i przeprowadzić likwidację Towarzystwa.

Art.  109.

Na żądanie Ministra Skarbu, Towarzystwo przekazuje sumy, potrzebne na spłatę zagranicznych zobowiązań Towarzystwa, za pośrednictwem Ministerstwa Skarbu. Minister Skarbu może również zarządzić, aby zakup walut obcych na potrzeby Towarzystwa i jego członków, w celu pokrywania ich zobowiązań względem Towarzystwa, za pośrednictwem Ministerstwa Skarbu był dokonywany.

Art.  110.

Założyciele, stanowiący tymczasowy Komitet Organizacyjny, określają czas i miejsce składania podań o przystąpienie do Towarzystwa, podają o tem do wiadomości publicznej, zwołują pierwsze Walne Zgromadzenie, któremu składają sprawozdanie ze swych czynności, i wogóle czynią potrzebne kroki w celu wprowadzenia niniejszego Statutu w życie. Z chwilą ukonstytuowania się pierwszego Walnego Zgromadzenia, przyjęcia przez niego Statutu i zatwierdzenia jego uchwał przez Ministra Skarbu, gaśnie kompetencja Komitetu Organizacyjnego.

1 Art. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
2 Art. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
3 Art. 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
4 Art. 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
5 Art. 9 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.
6 Art. 10 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
7 Art. 11 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
8 Art. 12 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
9 Art. 13 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.
10 Art. 14 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
11 Art. 15 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.
12 Art. 16 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.
13 Art. 18:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.

14 Art. 19 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
15 Art. 20 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
16 Art. 21 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
17 Art. 22 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
18 Art. 24 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
19 Art. 25 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
20 Art. 26 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
21 Art. 27 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
22 Art. 28:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.

23 Art. 32 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
24 Art. 33 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.
25 Art. 34 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
26 Art. 35 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
27 Art. 37 skreślony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
28 Art. 38 skreślony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
29 Art. 39:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.

30 Art. 40 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.
31 Art. 41 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
32 Art. 43 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.
33 Art. 44 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
34 Art. 45 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
35 Art. 47 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
36 Art. 49 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
37 Art. 51 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
38 Art. 53 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
39 Art. 55 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
40 Art. 56 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
41 Art. 57 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
42 Art. 58:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.

43 Art. 60 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1929 r. (Dz.U.29.59.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1929 r.
44 Art. 61:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1929 r. (Dz.U.29.59.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1929 r.

45 Art. 62:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1929 r. (Dz.U.29.59.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1929 r.

46 Art. 63:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1929 r. (Dz.U.29.59.466) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 1929 r.

47 Art. 65 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
48 Art. 66 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
49 Art. 70:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.

50 Art. 71 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
51 Art. 73 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
52 Art. 74 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
53 Art. 76 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
54 Art. 78 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
55 Art. 79 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
56 Art. 80 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
57 Art. 81 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
58 Art. 82 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.
59 Art. 83 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.
60 Art. 85 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.
61 Art. 86 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.43.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1925 r.
62 Art. 88 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
63 Art. 89 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
64 Art. 94 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
65 Art. 96 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
66 Art. 97 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
67 Art. 98 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
68 Art. 99 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
69 Art. 100 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
70 Art. 101 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
71 Art. 102 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
72 Art. 105 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
73 Art. 1063 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.
74 Art. 108 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 1928 r.