Art. 20. - Statut Rady Europy. Londyn.1949.05.05. - Dz.U.1994.118.565 - OpenLEX

Art. 20. - Statut Rady Europy. Londyn.1949.05.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.118.565

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 1991 r.
Artykuł  20
a.
Uchwały Komitetu Ministrów dotyczące następujących ważnych kwestii wymagają jednomyślności przedstawicieli głosujących oraz większości przedstawicieli uprawnionych do zasiadania w Komitecie:
i)
zaleceń określonych w artykule 15b;
ii)
spraw określonych w artykule 19;
iii)
spraw określonych w artykule 21a i) oraz b;
iv)
spraw określonych w artykule 33;
v)
zaleceń dotyczących poprawek do artykułów 1d, 7, 15, 20 i 22;
vi)
każdej innej sprawy, która z uwagi na jej znaczenie została poddana przez Komitet w drodze uchwały przyjętej zgodnie z ustępem d. zasadzie jednomyślności.
b.
Uchwały w sprawach dotyczących zasad proceduralnych lub regulacji finansowych i administracyjnych mogą być podejmowane zwykłą większością głosów przedstawicieli uprawnionych do zasiadania w Komitecie.
c.
Uchwały Komitetu podejmowane na podstawie artykułów 4 i 5 wymagają większości dwóch trzecich przedstawicieli uprawnionych do zasiadania w Komitecie.
d.
Wszystkie inne uchwały Komitetu, włącznie z przyjęciem budżetu, regulaminu wewnętrznego, finansowego i administracyjnego, zaleceń dotyczących zmian artykułów niniejszego statutu, innych niż wymienione w ustępie a. v) niniejszego artykułu, oraz określenia w przypadku wątpliwości, który ustęp niniejszego artykułu należy zastosować, wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów i większości przedstawicieli uprawnionych do zasiadania w Komitecie.