Statut przedsiębiorstwa "Polskie Lasy Państwowe".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.570

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 28 czerwca 1924 r.
o statucie przedsiębiorstwa "Polskie Lasy Państwowe".

Na mocy punktu 7 art. 1 i art. 2 ustawy dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4 poz. 28) oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. zarządzam co następuje:
Nadaje się przedsiębiorstwu pod nazwą "Polskie Lasy Państwowe" załączony statut, stanowiący integralną część niniejszego rozporządzenia.
Upoważnia się Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych do przeprowadzenia reorganizacji zarządu Sasów państwowych na zasadach ustalonych w nadanym statucie.

Dzień rozpoczęcia czynności przez przedsiębiorstwo "Polskie Lasy Państwowa" oznaczy Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych rozporządzeniem.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dotychczasowe przepisy, dotyczące organizacji zarządu lasów państwowych, tracą moc obowiązującą z chwilą rozpoczęcia czynności przez przedsiębiorstwo "Polskie Lasy Państwowe" (§ 2 ust. 2).

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą

"POLSKIE LASY PAŃSTWOWE".

I.

Postanowienia ogólne.

§  1.
Przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą "Polskie Lasy Państwowe" ma na celu prowadzenie .gospodarki w lasach państwowych.

Przedsiębiorstwo to podlega Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

§  2.
Przedsiębiorstwo "Polskie Lasy Państwowe":
a)
przejmuje admistrację wszystkich lasów państwowych na całym obszarze Rzeczypospolitej wraz z wszelkiemi przynależnościami, zakładami przemysłowemi, urządzeniami transportowemi i t. d. z wyłączeniem jednak lasów, które posiadają specjalne przeznaczenie;
b)
przejmuje wykonanie wszelkich praw i zobowiązań, wynikających z państw-owej gospodarki leśnej, lub dotyczących tej gospodarki, nie wyłączając zamówień innych władz i urzędów państwowych, przyjętych przez zarząd lasów państwowych;
c)
przejmuje na zlecenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych administracją lasów prywatnych, wziętych pod zarząd państwowy.

Szczegółowy tryb przekazania zarządu lasów państwowych określi Minister Rolnictwa' i Dóbr Państwowych.

Przekazanie administracji nowych obszarów leśnych oraz wyłączenie z administracji przedsiębiorstwa pewnych obszarów leśnych następuje na zarządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

§  3.
Przedsiębiorstwo "Polskie Lasy -Państwowe" prowadzi gospodarkę, w lasach państwowych w myśl przepisów obowiązująch ustaw leśnych oraz stosownie do postanowień niniejszego statutu - pod ogólnym nadzorem i kontrolą Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

.

Nadzór nad przedsiębiorstwem i organizacja przedsiębiorstwa.

§  4.
Decyzji Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych zostaje zastrzeżone:
a)
zatwierdzanie planów urządzenia gospodarstwa leśnego;
b)
zezwalanie na wyrąb, przekraczających normę, ustaloną ' w planie gospodarstwa leśnego;
c)
zezwalanie na wyłączenie gruntu leśnego z pod kultury leśnej;
d)
zatwierdzanie planu finansowo-gospodarczego oraz budżetu przedsiębiorstwa (§ 15);
e)
szczegółowe ustalenie, zakresu działania Generalnej Dyrekcji i podległych jej organów w ramach niniejszego statutu-w drodze rozporządzeń, ogłaszanych w Monitorze Polskim.
§  5.
Do wydawania opinji o sprawach gospodarki w lasach państwowych oraz składania Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych wniosków w zakresie tej gospodarki istnieje przy Ministrze Rolnictwa i Dóbr Państwowych Rada do spraw Lasów Państwowych.

Członków Rady w liczbie 7-u wyznacza i odwołuje Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Członkowie Rady pełnią swe czynności honorowo. Jedynie członkom zamiejscowym, wzywanym na posiedzenia oraz. członkom delegowanym przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych do wykonania poszczególnych czynności z zakresu, działania Rady, przysługuje prawo do zwrotu z funduszów przedsiębiorstwa kosztów podróży i djet w wysokości ustanowionej przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Regulamin czynności Rady do spraw Lasów Państwowych wyda Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

§  6.
Wszystkie organa przedsiębiorstwa obowiązane są dopuścić do przeglądania wszelkich akt, ksiąg, dokumentów I t. p., jak również dopuścić do wejścia do lasów i zakładów przedsiębiorstwa osoby delegowane przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Przedsiębiorstwo podlega Kontroli Państwowej w zakresie przysługujących jej uprawnień.

§  7.
Organami przedsiębiorstwa są:
a)
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;
b)
dyrekcje okręgowe lasów państwowych;
c)
nadleśnictwa.

Na wniosek Dyrektora Generalnego Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych może ustanowić inne jeszcze organa przedsiębiorstwa i określić ich kompetencje.

§  8.
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ma siedzibę w m. st. Warszawie.

Do zakresu działania Dyrekcji Generalnej należy:

a)
ogólna kierownictwo przedsiębiorstwem;
b)
nadzór nad organami przedsiębiorstwa;
c)
przedstawianie Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych wniosków w sprawach przedsiębiorstwa;
d)
zawierania umów i zaciąganie zobowiązań oraz załatwianie innych spraw przedsiębiorstwa stosownie do zarządzeń Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych (§ 4 punkt e).

Umowy o sprzedaż masy drzewnej, o ile przekraczaj?! roczny etat rębny na objętym umową obszarze, wymagają dla swej ważności zatwierdzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu, wszelkie inne umowy, o ile przedmiot umowy przekracza 1.000.000 złotych,- wymagają zatwierdzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

§  9.
Ma czele Dyrekcji Generalnej stoi Dyrektor Generalny, powoływany przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Dyrektor Generalny kieruje działalnością Dyrekcji Generalnej i wszystkich innych organów przedsiębiorstwa i jest za swą działalność, jak również za działalność wszystkich organów przedsiębiorstwa odpowiedzialny przed Ministrem Rolnictwa i Dóbr Pańswowych.

Dyrektora Generalnego zastępuje we wszystkich lub w pewnych jego czynnościach zastępca, powołany przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Pańtwowych na wniosek Dyrektora Generalnego.

§  10.
Liczbę, siedziby oraz okręgi dyrekcyj okręgowych lasów pańswowych określi Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Do zakresu działania dyrekcyj okręgowych lasów państwowych należy:

a)
kierownictwo administracją lasów państwowych w obrębie dyrekcji;
b)
zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w granicach, zakreślonych przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych (§ 4 punkt e):
c)
sporządzanie planów gospodarstwa leśnego i przedstawienie ich Dyrekcji Generalnej;
d)
nadzór nad podległemi organami przedsiębiorstwa.
§  11.
Na czele dyrekcji okręgowej stoi dyrektor okręgowy, który kieruje czynnościami dyrekcji i jest za jej działalność, jak również za działalność podległych jej organów odpowiedzialny wobec Dyrektora Generalnego. Dyrektora okręgowego zastępuje zastępca powołany przez Dyrektora Generalnego na wniosek dyrektora okręgowego.

Dyrektorów okręgowych i ich zastępców powołuje Dyrektor Generalny (§ 28).

§  12.
Liczbę, siedziby i okręgi nadleśnictw oznacza Dyrektor Generalny na wniosek dyrektora okręgowego. Do zakresu działania nadleśnictwa należy:
a)
prowadzenie gospodarstwa leśnego na obszarze nadleśnictwa;
b)
zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w granicach, określonych przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych (§ 4 punkt e);
c)
nadzór nad personelem nadleśnictwa.
§  13.
Na czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy, którego powołuje Dyrektor Generalny na wniosek Dyrektora okręgowego. Nadleśniczy jest odpowiedzialny za swą działalność i za działalność podległego mu personelu wobec właściwego dyrektora okręgowego.

III.

Zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstwa.

§  14.
Rok obrachunkowy przedsiębiorstwa ustali Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Pierwszy okres obrachunkowy liczy się od dnia rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa do dnia ustalonego w myśl ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

§  15.
Przed rozpoczęciem każdego roku obrachunkowego, nie później jednak, niż dnia 1 sierpnia Dyrekcja Generalna przedstawia Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych do zatwierdzenia plan finansowo-gospodarczy i preliminarz budżetowy przedsiębiorstwa.

Plan finansowo-gospodarczy i preliminarz budżetowy zatwierdza Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Plan ten oraz preliminarz winien być zatwierdzony przed dniem 15 września każdego roku.

Brak powiadomienia o decyzji w tym przedmiocie do dnia 15 września danego roku jest równoznaczny z zatwierdzeniem przedstawionego planu i preliminarza.

Plan finansowo-gospodarczy i preliminarz budżetowy przedsiębiorstwa na pierwszy okres obrachunkowy ustali Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

§  16.
Obliczona na podstawie preliminarza budżetowego przedsiębiorstwa suma przewidywanego dochodu czystego będzie umieszczona w preliminarzu budżetowym: Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Na poczet czystego dochodu przesiębiorstwo winno w ciągu roku gospodarczego przelewać do kas skarbowych nadwyżki kasowe w wysokości i w terminach, które określi Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu Ministra Skarbu.

§  17.
Wszelkie publiczne świadczenia, ciążące wyłącznie na lasach państwowych z tytułu ustaw, obciążać będą budżet tego Ministerstwa, do którego zakresu działanie dane świadczenie należy.
§  18.
Przedsiębiorstwo "Polskie Lasy Państwowe" przelewa corocznie na dochód budżetu Ministerstwa Skarbu sumę równą wydatkom, ponoszonym przez Skarb na rzecz b. pracowników zarządu lasów państwowych oraz pozostałych po nich rodzin z tytułu ich stosunku służbowego zarówno w Państwie Polskiem, jak i w b. państwach zaborczych.
§  19.
Przedsiębiorstwo posiada fundusz:
a)
obrotowy,
b)
renowacyjny i
c)
inwestycyjny.
§  20.
Jako fundusz obrotowy przedsiębiorstwo otrzymuje ze swych dochodów brutto sumy, których wysokość określi Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Do funduszu obrotowego zaliczone będą również wartości wszelkich remanentów w materjale drzewnym.

§  21.
Fundusz renowacyjny jest przeznaczony na odbudowę i kapitalny remont budynków i urządzeń oraz zakup ruchomości.

Fundusz renowacyjny tworzy się przez przelewanie na rzecz tego funduszu z dochodów brutto corocznie 4% od wartości zabudowań mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych, i 10% od wartości ruchomości oraz urządzeń przemysłowych i transportowych.

§  22.
Dochody, pochodzące i wycofania 2 lasów państwowych części kapitału gospodarczego w masie drzewnej oraz ze sprzedaży nieruchomości państwowych, pozostających pod zarządem przedsiębiorstwa, mogą być w całości lub czeski przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem. Skarbu przeznaczone na fundusz inwestycyjny.

Fundusz inwestycyjny jest przeznaczony na wykonywanie inwestycyj, na kupno nieruchomości oraz na odbudowę i odnowienie zniszczonego lub uszkodzonego przez klęski elementarne majątku ruchomego i nieruchomego, administrowanego przez przedsiębiorstwo, oraz na inne wydatki nadzwyczajne.

Dysponowanie funduszem inwestycyjnym należy do Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

§  23.
Prócz funduszów, wymienionych w art. 19, mogą być utworzone zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, wydanem po porozumieniu się z Ministrem Skarbu, inne jeszcze fundusze.
§  24.
Dla pracowników, którzy przyczynili się do podniesienia dochodowości przedsiębiorstwa, mogą być wyznaczane gratyfikacje i premje w wysokości każdorazowo ustanawianej przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  25.
Księgi przedsiębiorstwa powinny dawać jasny obraz całokształtu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz stanu majątku, administrowanego przez przedsiębiorstwo, wszelkich jego zobowiązań i wierzytelności.
§  26.
Z końcem każdego okresu obrachunkowego Dyrekcja Generalna sporządza ogólny inwentarz, zamknięcie rachunkowe oraz sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa, które przedstawia Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych przed upływem 6-u miesięcy po zamknięciu roku obrachunkowego.

Nadto Dyrekcja Generalna ma obowiązek przedstawiania Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych miesięcznych zamknięć kasowych w ciągu 4-ch tygodni po upływie miesiąca sprawozdawczego.

§  27.
Roczne zamknięcie rachunkowe winno zawierać:
a)
szczegółowe zestawienie dochodów i rozchodów;
b)
bilans;
c)
rachunek zysków i strat;
d)
zestawienie obrotu sum pieniężnych w gotówce i papierach wartościowych;
e)
wykaz wyprodukowane] i zbytej masy drzewnej;
f)
wykaz wykonanych zalesień;
g)
wykazy zmian w posiadłości gruntowej i budowlanej.

Szczegółowe przepisy co do norm, dotyczących oszacowania i umarzania wartości bilansowych i sporządzenia zamknięcia rachunkowego, wyda Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

IV.

Personel przedsiębiorstwa.

§  28.
Pracownicy przedsiębiorstwa powoływani są do pełnienia swych funkcji na podstawie umów o charakterze prywatno-prawnym.

Umowy z Generalnym Dyrektorem i jego zastępcą zawiera Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych, z pozostałymi zaś pracownikami przedsiębiorstwa - Generalny Dyrektor lub osoby przezeń upoważnione z ten;, że umowy z dyrektorami okręgowymi lub ich zastępcami wymagają zatwierdzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

§  29.
Ogólne warunki, na jakich winny być zawierane umowy z pracownikami przedsiębiorstwa oraz zasadnicze normy wynagrodzenia w gotówce i świadczeń w naturaljach określi Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  30.
Stosunek służbowy dotychczasowych 'urzędników oraz niższych funkcjonarjuszów zarządu lasów państwowych ulegnie rozwiązaniu z zastosowaniem odpowiednich przepisów ustawy o państwowej służbie cywilnej i ustawy o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

Stosunek służbowy pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Lasy Państwowe" ustali rozporządzenia Rady Ministrów z uwzględnieniem zasady, iż pracownicy przedsiębiorstwa winni mieć zapewnione zaopatrzenie emerytalne przy stworzeniu kasy emerytalnej, o ile możności, wspólnej z innemi przedsiębiorstwami państwowemi.