Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1771

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530) zarządza się, co następuje:
§  1.  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

§  1. 
1.  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, zwana dalej "Agencją", działa na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
2.  W stosunkach z zagranicą Agencja posługuje się nazwą w brzmieniu "Polish National Agency for Academic Exchange".
§  2.  Do zadań Dyrektora Agencji, zwanego dalej "Dyrektorem", należy realizowanie zadań określonych w ustawie oraz:
1) opracowywanie założeń programów służących realizacji zadań Agencji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, zwanych dalej "programami", ustanawianie programów oraz ogłaszanie naborów wniosków o udział w programie;
2) opracowywanie systemu oceny wniosków o udział w programie;
3) opracowywanie założeń konkursów, ogłaszanie konkursów oraz przyznawanie nagród za działalność i osiągnięcia o istotnym znaczeniu w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki;
4) podejmowanie współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności Agencji;
5) prowadzenie systematycznej ewaluacji realizowanych programów i innych zadań Agencji, w tym dokonywanie oceny ich wpływu na rozwój nauki i gospodarki oraz przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego planu ewaluacji realizowanych programów i innych zadań Agencji;
6) przedkładanie Radzie Agencji, zwanej dalej "Radą", do zaopiniowania projektów planów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz sprawozdań, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy;
7) występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub do ministra właściwego do spraw nauki z wnioskami o przyznanie Agencji dotacji z budżetu państwa;
8) zapewnianie prawidłowej organizacji wewnętrznej Agencji umożliwiającej sprawną i efektywną realizację jej zadań;
9) zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej w Agencji;
10) zawieranie umów w sprawach dotyczących działalności Agencji;
11) prowadzenie polityki personalnej w Agencji oraz dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Agencji;
12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.
§  3. 
1.  Dyrektor powołuje nie więcej niż dwóch zastępców Dyrektora.
2.  Dyrektor określa zakresy czynności zastępców Dyrektora.
3.  Dyrektor wyznacza zastępcę Dyrektora zastępującego go w czasie nieobecności.
§  4. 
1.  Dyrektor może upoważniać zastępców Dyrektora i innych pracowników Agencji do załatwiania spraw w jego imieniu.
2.  Dyrektor w celu realizacji swoich zadań może wydawać zarządzenia.
3.  Dyrektor może tworzyć zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, określając nazwę, skład osobowy zespołu, zakres zadań i tryb jego pracy.
§  5.  Do zadań Rady należy realizowanie zadań określonych w ustawie oraz:
1) bieżące analizowanie procesu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki oraz identyfikowanie potrzeb w tym zakresie;
2) przedstawianie Dyrektorowi propozycji dotyczących modyfikacji oferty programowej Agencji;
3) opiniowanie regulaminów programów oraz zmian w tych regulaminach;
4) opiniowanie systemu oceny wniosków o udział w programie;
5) bieżące monitorowanie stopnia realizacji celów i zadań Agencji oraz dokonywanie kwartalnej oceny wykonania rocznego planu działania Agencji;
6) przygotowywanie i przedstawianie, na wniosek Dyrektora, opinii w sprawach dotyczących działania Agencji.
§  6. 
1.  Posiedzenia Rady odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2.  Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek co najmniej trzech członków Rady lub Dyrektora.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, posiedzenie Rady zwołuje się w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia otrzymania wniosku.
4.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego.
5.  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
6.  Członkowie Rady pełnią swoje funkcje osobiście i nie mogą ustanawiać pełnomocników.
7.  W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, Dyrektor, zastępcy Dyrektora oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
§  7.  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady.
§  8. 
1.  Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
2.  Rada podejmuje uchwały w sprawach przekazanych przez Dyrektora, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia otrzymania wniosku.
3.  W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z koniecznością pilnego zajęcia stanowiska, przewodniczący Rady może zdecydować o rozpatrzeniu sprawy i podjęciu uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, sporządza się protokół zawierający w szczególności treść uchwały oraz stanowiska zajęte przez członków Rady.
§  9. 
1.  Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć. Protokół podpisuje przewodniczący Rady.
2.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom Rady z możliwością wnoszenia uwag co do jego treści.
3.  Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego oraz Dyrektorowi kopie protokołów, o których mowa w ust. 1 i w § 8 ust. 4.
§  10. 
1.  W skład Agencji wchodzą:
1) komórki organizacyjne lub stanowiska samodzielne, właściwe do spraw:
a) zarządzania programami dla studentów,
b) zarządzania programami dla doktorantów, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich,
c) zarządzania programami wspierającymi umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki,
d) upowszechniania nauki języka polskiego za granicą,
e) uznawalności wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
f) promocji i upowszechniania informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki,
g) analiz i ewaluacji,
h) prawnych,
i) organizacyjno-administracyjnych,
j) finansowo-księgowych;
2) stanowisko samodzielne - główny księgowy Agencji.
2.  Komórki organizacyjne lub stanowiska samodzielne, właściwe do spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-i, mogą być łączone.
3.  Bezpośredni nadzór nad:
1) komórkami organizacyjnymi lub stanowiskami samodzielnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-i, sprawuje Dyrektor albo zastępca Dyrektora;
2) komórką organizacyjną właściwą do spraw finansowo-księgowych sprawuje główny księgowy Agencji.
§  11. 
1.  Dyrektor ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Agencji określający strukturę organizacyjną, zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych.
2.  Dyrektor zatwierdza wewnętrzne regulaminy komórek organizacyjnych Agencji.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).