Statut Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2021.2023 t.j. - OpenLEX

Statut Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2023 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582) zarządza się, co następuje:
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

§  1. 
1. 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, zwana dalej "Agencją", działa na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
2. 
W stosunkach z zagranicą Agencja posługuje się nazwą w brzmieniu "Polish National Agency for Academic Exchange".
§  2. 
Do zadań Dyrektora Agencji, zwanego dalej "Dyrektorem", należy realizowanie zadań określonych w ustawie oraz:
1)
opracowywanie założeń programów służących realizacji zadań Agencji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, zwanych dalej "programami", ustanawianie programów oraz ogłaszanie naborów wniosków o udział w programie;
2)
opracowywanie systemu oceny wniosków o udział w programie;
3)
opracowywanie założeń konkursów, ogłaszanie konkursów oraz przyznawanie nagród za działalność i osiągnięcia o istotnym znaczeniu w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki;
4)
podejmowanie współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności Agencji;
5)
prowadzenie systematycznej ewaluacji realizowanych programów i innych zadań Agencji, w tym dokonywanie oceny ich wpływu na rozwój nauki i gospodarki oraz przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki planu ewaluacji realizowanych programów i innych zadań Agencji;
6)
przedkładanie Radzie Agencji, zwanej dalej "Radą", do zaopiniowania projektów planów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz sprawozdań, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy;
7)
występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z wnioskami o przyznanie Agencji dotacji z budżetu państwa;
8)
zapewnianie prawidłowej organizacji wewnętrznej Agencji umożliwiającej sprawną i efektywną realizację jej zadań;
9)
zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej w Agencji;
10)
zawieranie umów w sprawach dotyczących działalności Agencji;
11)
prowadzenie polityki personalnej w Agencji oraz dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Agencji;
12)
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.
§  3. 
1. 
Dyrektor powołuje nie więcej niż dwóch zastępców Dyrektora.
2. 
Dyrektor określa zakresy czynności zastępców Dyrektora.
3. 
Dyrektor wyznacza zastępcę Dyrektora zastępującego go w czasie nieobecności.
§  4. 
1. 
Dyrektor może upoważniać zastępców Dyrektora i innych pracowników Agencji do załatwiania spraw w jego imieniu.
2. 
Dyrektor w celu realizacji swoich zadań może wydawać zarządzenia.
3. 
Dyrektor może tworzyć zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, określając nazwę, skład osobowy zespołu, zakres zadań i tryb jego pracy.
§  5. 
Do zadań Rady należy realizowanie zadań określonych w ustawie oraz:
1)
bieżące analizowanie procesu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki oraz identyfikowanie potrzeb w tym zakresie;
2)
przedstawianie Dyrektorowi propozycji dotyczących modyfikacji oferty programowej Agencji;
3)
opiniowanie regulaminów programów oraz zmian w tych regulaminach;
4)
opiniowanie systemu oceny wniosków o udział w programie;
5)
bieżące monitorowanie stopnia realizacji celów i zadań Agencji oraz dokonywanie kwartalnej oceny wykonania rocznego planu działania Agencji;
6)
przygotowywanie i przedstawianie, na wniosek Dyrektora, opinii w sprawach dotyczących działania Agencji.
§  6. 
1. 
Posiedzenia Rady odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. 
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady:
1)
z własnej inicjatywy;
2)
na wniosek co najmniej trzech członków Rady lub Dyrektora.
2a. 
Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, posiedzenie Rady zwołuje się w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia otrzymania wniosku.
3a. 
W uzasadnionym przypadku przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie Rady w terminie późniejszym niż określony w ust. 3.
4. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego.
5. 
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
5a. 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie Rady i przekazać dokumenty wymienione w ust. 5, z pominięciem terminu, o którym mowa w tym przepisie.
6. 
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje osobiście i nie mogą ustanawiać pełnomocników.
7. 
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, Dyrektor, zastępcy Dyrektora oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
§  7. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady.
§  8. 
1. 
Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. 
Rada podejmuje uchwały w sprawach przekazanych przez Dyrektora, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia otrzymania wniosku.
3. 
W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z koniecznością pilnego zajęcia stanowiska, przewodniczący Rady może zdecydować o rozpatrzeniu sprawy i podjęciu uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, sporządza się protokół zawierający w szczególności treść uchwały oraz stanowiska zajęte przez członków Rady.
§  9. 
1. 
Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć. Protokół podpisuje przewodniczący Rady.
2. 
Projekt protokołu jest udostępniany członkom Rady z możliwością wnoszenia uwag co do jego treści.
3. 
Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Dyrektorowi kopie protokołów, o których mowa w ust. 1 i w § 8 ust. 4.
§  10. 
1. 
W skład Agencji wchodzą:
1)
komórki organizacyjne lub stanowiska samodzielne, właściwe do spraw:
a)
zarządzania programami dla studentów,
b)
zarządzania programami dla doktorantów, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich,
c)
zarządzania programami wspierającymi umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki,
d)
upowszechniania nauki języka polskiego za granicą,
e)
uznawalności wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
f)
promocji i upowszechniania informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki,
fa)
współpracy międzynarodowej,
g)
analiz i ewaluacji,
h)
prawnych,
i)
organizacyjnych,
ia)
administracyjnych,
j)
finansowo-księgowych;
2)
stanowisko samodzielne - główny księgowy Agencji.
2. 
Komórki organizacyjne lub stanowiska samodzielne, właściwe do spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-ia, mogą być łączone.
3. 
Bezpośredni nadzór nad:
1)
komórkami organizacyjnymi lub stanowiskami samodzielnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-ia, sprawuje Dyrektor albo zastępca Dyrektora;
2)
komórką organizacyjną właściwą do spraw finansowo-księgowych sprawuje główny księgowy Agencji.
§  11. 
1. 
Dyrektor ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Agencji określający strukturę organizacyjną, zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych.
2. 
(uchylony)
1 Obecnie działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U.2020.1848).