Stan spoczynku - Rozdział 4 - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Stan spoczynku - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

Rozdział  4

Stan spoczynku

Sędzia Trybunału przechodzi w stan spoczynku po zakończeniu kadencji.

1. 
Sędzia Trybunału może na swój wniosek zostać przeniesiony w stan spoczynku, jeżeli z powodu choroby, ułomności lub utraty sił został uznany przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków sędziego Trybunału.
2. 
W szczególnie uzasadnionym przypadku z wnioskiem w sprawie wydania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzeczenia o trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego Trybunału z powodu jego choroby, ułomności lub utraty sił może wystąpić Zgromadzenie Ogólne.
3. 
Uchwałę o przeniesieniu w stan spoczynku sędziego Trybunału trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków sędziego Trybunału podejmuje Zgromadzenie Ogólne. W uchwale określa się datę przejścia sędziego Trybunału w stan spoczynku, oznaczającą zarazem zakończenie kadencji sędziego Trybunału.
1. 
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów; zachowuje jednak prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
2. 
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku postępuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Sędziego Trybunału Konstytucyjnego i dochowuje godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku.
3. 
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika dydaktycznego lub naukowego, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w takim charakterze.
4. 
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może podejmować innego zajęcia, o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym, które uchybiałoby godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku.
5. 
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku zawiadamia Prezesa Trybunału o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innego zajęcia, o których mowa w ust. 3 i 4, albo o zamiarze ich kontynuowania. Prezes Trybunału pisemnie informuje o sprzeciwie, jeżeli uzna, że podjęcie albo kontynuowanie zatrudnienia lub innego zajęcia będzie naruszało zakazy, o których mowa w ust. 1, lub uchybiało godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku.
1. 
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub inne nieetyczne zachowanie.
2. 
Do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału w stanie spoczynku przepisy art. 24 ust. 2, art. 25-28 oraz art. 30 stosuje się odpowiednio, a karami dyscyplinarnymi są:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
obniżenie uposażenia sędziego Trybunału w stanie spoczynku w wysokości od 10% do 20% na okres do 2 lat;
4)
pozbawienie sędziego Trybunału w stanie spoczynku tego statusu.
1. 
Sędziemu Trybunału w stanie spoczynku przysługuje uposażenie w wysokości 75% ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego z wyłączeniem dodatku funkcyjnego. Uposażenie to jest waloryzowane stosownie do zmian wynagrodzenia zasadniczego sędziów Trybunału.
2. 
Sędziemu Trybunału w stanie spoczynku wypłaca się uposażenie, o którym mowa w ust. 1, licząc od dnia następującego po dniu, w którym przestał zajmować stanowisko sędziego Trybunału, o ile nie nabył prawa do innego świadczenia, w wysokości wyższej niż uposażenie sędziego Trybunału w stanie spoczynku.
1. 
Utrata statusu sędziego Trybunału w stanie spoczynku następuje w przypadku:
1)
zrzeczenia się przez sędziego Trybunału w stanie spoczynku tego statusu;
2)
skazania sędziego Trybunału w stanie spoczynku prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3)
prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o pozbawieniu sędziego Trybunału w stanie spoczynku tego statusu.
2. 
Utratę statusu sędziego w stanie spoczynku stwierdza Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały.
1. 
Kto będąc obowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lub w art. 14 ust. 1, podaje w nim nieprawdę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

2. 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.