[Utrata statusu sędziego Trybunału w stanie spoczynku] - Art. 36. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Utrata statusu sędziego Trybunału w stanie spoczynku] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  36.  [Utrata statusu sędziego Trybunału w stanie spoczynku]
1. 
Utrata statusu sędziego Trybunału w stanie spoczynku następuje w przypadku:
1)
zrzeczenia się przez sędziego Trybunału w stanie spoczynku tego statusu;
2)
skazania sędziego Trybunału w stanie spoczynku prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3)
prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o pozbawieniu sędziego Trybunału w stanie spoczynku tego statusu.
2. 
Utratę statusu sędziego w stanie spoczynku stwierdza Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały.