[Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego Trybunału w stanie spoczynku] - Art. 34. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego Trybunału w stanie spoczynku] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  34.  [Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego Trybunału w stanie spoczynku]
1. 
Sędzia Trybunału w stanie spoczynku odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub inne nieetyczne zachowanie.
2. 
Do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału w stanie spoczynku przepisy art. 24 ust. 2, art. 25-28 oraz art. 30 stosuje się odpowiednio, a karami dyscyplinarnymi są:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
obniżenie uposażenia sędziego Trybunału w stanie spoczynku w wysokości od 10% do 20% na okres do 2 lat;
4)
pozbawienie sędziego Trybunału w stanie spoczynku tego statusu.