[Złożenie wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub pozbawienie wolności sędziego Trybunału] - Art. 22. - Status... - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Złożenie wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub pozbawienie wolności sędziego Trybunału] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  22.  [Złożenie wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub pozbawienie wolności sędziego Trybunału]
1. 
Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej oraz wniosek o wyrażenie zgody na pozbawienie wolności sędziego Trybunału składa się Prezesowi Trybunału.
2. 
Wniosek zawiera imię i nazwisko sędziego Trybunału, czyn, za który sędzia Trybunału ma być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub pozbawiony wolności, oraz okoliczności jego popełnienia.