[Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub pozbawienie wolności sędziego Trybunału] - Art. 21. - Status sędziów... - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub pozbawienie wolności sędziego Trybunału] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  21.  [Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub pozbawienie wolności sędziego Trybunału]
1. 
Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej oraz wniosek o wyrażenie zgody na pozbawienie wolności sędziego Trybunału, jeżeli czyn jest ścigany z oskarżenia publicznego, składa Prokurator Generalny.
2. 
Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego składa oskarżyciel prywatny, po wniesieniu sprawy do sądu.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, sporządza i podpisuje adwokat lub radca prawny, z wyjątkiem wniosków składanych w swoich sprawach przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych.