[Immunitet materialny sędziego Trybunału] - Art. 20. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Immunitet materialny sędziego Trybunału] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  20.  [Immunitet materialny sędziego Trybunału]
1. 
Sędzia Trybunału nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zgody Zgromadzenia Ogólnego.
2. 
Do czasu wyrażenia zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej lub zgody na pozbawienie wolności sędziego Trybunału, w stosunku do tego sędziego mogą być podejmowane tylko czynności niecierpiące zwłoki.
3. 
Sędzia Trybunału nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.
4. 
O zatrzymaniu sędziego Trybunału niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.