[Zakaz pełnienia funkcji w organach osób prawnych; zakaz posiadania akcji lub udziałów; zakaz prowadzenia działalności... - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Zakaz pełnienia funkcji w organach osób prawnych; zakaz posiadania akcji lub udziałów; zakaz prowadzenia działalności gospodarczej] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  11.  [Zakaz pełnienia funkcji w organach osób prawnych; zakaz posiadania akcji lub udziałów; zakaz prowadzenia działalności gospodarczej]
1. 
Sędzia Trybunału nie może:
1)
być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego;
2)
być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni;
3)
być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;
4)
posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego;
5)
prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
2. 
Przez spółkę prawa handlowego rozumie się spółkę handlową, a także inną spółkę, do której stosuje się przepisy prawa handlowego, w tym spółkę według prawa obcego.
3. 
Zyski z tytułu posiadania akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego określonych w ust. 1 pkt 4, sędzia Trybunału przekazuje na wskazane przez siebie cele publiczne albo na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez bank wskazany przez Prezesa Trybunału do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym je uzyskał. Sędzia Trybunału może korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym po zakończeniu kadencji.
4. 
Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału urzędu.