Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.26.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" (Dz. U. Nr 135, poz. 906, z późn. zm.2)), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2. 1 Strefa obejmuje grunty o powierzchni 580,7612 ha, położone na terenach miast: Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Suchedniów, Stąporków i Szydłowiec oraz gmin: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Sędziszów i Tułowice.
3. Strefa działa do dnia 1 grudnia 2017 r.
4. Zarządzającym strefą jest Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A. z siedzibą w Starachowicach.
§  2. Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych;
2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479);
3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku;
4) robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1780), zwanej dalej "PKWiU";
5) usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU;
6) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:
a) usług informatycznych określonych działem 72,
b) usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określonych grupą 73.1,
c) usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,
d) usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,
e) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3,
f) usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;
7) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU, z wyjątkiem usług prania i czyszczenia określonych klasą 93.01;
8) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.3));
9) produkcji w sektorach rybołówstwa i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej4);
10) produkcji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), zwanej dalej "PKD", (podklasa 35.11.A PKD), naprawy i konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1.000 GT (podklasa 35.11.B PKD);
11) wydobywania węgla kamiennego (klasa 10.10 PKD) i węgla brunatnego (klasa 10.20 PKD);
12) produkcji pierwotnej produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
13) wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.).
§  3. Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia może być udzielana z zachowaniem warunków rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 29).
§  4.
1. Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.5)) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.6)) stanowi pomoc regionalną z tytułu:
1) kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 7, lub
2) tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.
2. Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25 % całkowitych kosztów inwestycji.
3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.
4. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora.
5. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.
6. Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.
7. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 5, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w § 5.
§  5.
1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wynosi:
1) 50 % - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
2) 40 % - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;
3) 30 % - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64), z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów.
3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln euro nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

4. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie 3 lat przez jednego lub kilku przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro i zostały obliczone według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.
5. W przypadku gdy łączna wartość pomocy przekraczałaby 75 % wartości maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 mln euro, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.
§  6.
1. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:
1) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat;
2) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.
2. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 ust. 6.
2a. 2 W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.
3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.
4. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.
§  7.
1. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:
1) ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy. W odniesieniu do najmu albo dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem albo dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat.
3. W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji określone w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości kosztów, o których mowa w ust. 1.
4. Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:
1) będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje pomoc, oraz będą ujęte w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsiębiorcy małego lub średniego - przez okres co najmniej 3 lat;
2) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;
3) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.7)).
5. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu wydatki na nabycie środków transportu nie kwalifikują się do objęcia pomocą.
7. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, cena nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
8. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mały i średni powinny być nowe.
9. Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.
§  8.
1. Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.
2. Do dyskontowania wydatków poniesionych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.
3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.
4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wysokości 9,46 %.
5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.
6. Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV - zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

F - wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

i - kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri - stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2-5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n - liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

- dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

- dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775),

- dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.

§  9. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§  10. Do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.
§  11. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2253, z 2005 r. Nr 56, poz. 489 i Nr 181, poz. 1502 oraz z 2006 r. Nr 128, poz. 893).
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 832, z 2001 r. Nr 31, poz. 354 i Nr 107, poz. 1176, z 2002 r. Nr 64, poz. 587, z 2003 r. Nr 218, poz. 2143 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 697.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

4) Zakres sektora hutnictwa i stali został określony w załączniku I do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 04.03.2006, str. 13), natomiast zakres sektora włókien syntetycznych w załączniku II do tych Wytycznych.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

ZAŁĄCZNIK  3

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ "STARACHOWICE"

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" zlokalizowana jest na gruntach o łącznej powierzchni 580,7612 ha, położonych w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim i świętokrzyskim, na terenie miast: Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Suchedniów, Stąporków i Szydłowiec oraz gmin: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Sędziszów i Tułowice.

Podstrefa Starachowice

Podstrefa położona jest na terenie miasta Starachowice i składa się z ośmiu obszarów o łącznej powierzchni 168,3420 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 145,1510 ha

Obręb 01, arkusze mapy nr: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16

Granica biegnie od punktu nr 5992, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 163/8, wspólnego dla działek: 163/7 i 162/5. Od punktu nr 5992 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 5927. Odcinek od punktu nr 5992 do punktu nr 5927 stanowi granicę działek: 162/5 i 163/8. Z punktu nr 5927 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 5928. W punkcie nr 5928 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim, północną stroną toru próbnych jazd, przez punkty nr: 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948 do punktu nr 5949. Z punktu nr 5949, który jest punktem granicznym między działkami: 3/10, 3/16, 162/5 i 162/18, granica biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 6036, 6037, 6038 do punktu nr 6039. W punkcie nr 6039 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 6040, 6424, 6407, 6045, 6042, 6043 do punktu nr 1107. Z punktu nr 1107 granica biegnie południową krawędzią ul. Bugaj, przez punkty nr: 6326, 264 do punktu nr 265. W punkcie nr 265 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 269. W punkcie nr 269 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 268. W punkcie nr 268 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 266. Z punktu nr 266 granica biegnie południową krawędzią ul. Bugaj do punktu nr 267. Opisany odcinek od punktu nr 5949 do punktu nr 267 stanowi granicę między działkami: 3/10, 3/9, 20, 23 a działkami: 3/16, 3/11, 3/4, 21/1, 21/2, 22 i 24. Z punktu nr 267 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1229, 1186, 1184, 1182, 1228 do punktu nr 1189. Odcinek od punktu nr 267 do punktu nr 1189 stanowi granicę między działką 24 a działkami: 26 i 25. W punkcie nr 1189 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim, po granicy między działkami: 25 i 162/17, przez punkt nr 1190 do punktu nr 1211. Z punktu nr 1211, który jest punktem granicznym między działkami: 162/17, 25, 27, 15 i 328, granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, prawą stroną działki 328, przez punkty nr: 1211, 6083, 6084, 1219, 1221, 1223, 1224, 1227 do punktu nr 1191. W punkcie nr 1191 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 1456. W punkcie nr 1456 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym, po granicy między działkami: 151/1204, 331 i 327/64, 327/94, 327/46, przez punkty nr: 1595, 1591 do punktu nr 1462. W punkcie nr 1462 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim, południową linią rozgraniczającą działkę 151/1204, będącą w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Starachowice, z działką 327/101, przez punkt nr 4088 do punktu nr 6377. W punkcie nr 6377 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 6378 do punktu nr 6379. Odcinek od punktu nr 6377 do punktu nr 6379 stanowi granicę między działkami: 327/101, 327/99, 327/102, 327/100. W punkcie nr 6379 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 4059. W punkcie nr 4059 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1455, 1442 do punktu nr 1166. Odcinek od punktu nr 6379 do punktu nr 1166 stanowi granicę między działką 327/88 a działkami: 327/100, 332, 347 i 350 - droga dojazdowa do ul. Radomskiej. Z punktu nr 1166 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 1157. W punkcie nr 1157 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 792, 0275, 1156, 1155, 0276, 1137, 1113, 1096 do punktu nr 1095. W punkcie nr 1095 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1454, 1452, 1449 do punktu nr 624. Odcinek od punktu nr 1166 do punktu nr 624 stanowi granicę między działkami: 327/88, 327/48, 327/49, 327/117, 327/118, 727/7 a działkami: 351/4, 352, 327/3, 724, 727/1. W punkcie nr 624 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 625, który jest punktem granicznym działek: 727/1, 729/5, 729/20. W punkcie nr 625 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1568, 1569, 1570, 1571 do punktu nr 1572. Odcinek od punktu nr 625 do punktu nr 1572 stanowi granicę miedzy działkami: 729/20, 729/22 a działkami: 729/5, 730, 732. W punkcie nr 1572 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 5650, 1573 do punktu nr 1574. W punkcie nr 1574 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 1576, 2372, 1585, 1586 do punktu nr 1559. W punkcie nr 1559 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 1583 i 1584 do punktu nr 2-30. Odcinek od punktu nr 1572 do punktu nr 2-30 stanowi granicę między działkami: 729/22, 729/38 i 734 a działkami: 732, 731, 730, 733. W punkcie nr 2-30 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym, prawą stroną ul. Radomskiej, między działką 734 a granicą obrębu nr 02, przez punkty nr: 2-31, 2-32, 2-33 do punktu nr 1582. Z punktu nr 1582, który jest punktem granicznym działek: 734 i 729/38, granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy obrębu nr 01 i nr 02, ul. Radomską, przez punkty nr: 2-34, 5651, 2-35, 2-36, 5766, 2-37, 6200, 6199, 6198, 6168, 2-38, 2-39, 5693, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46 do punktu nr 2-47. Odcinek od punktu nr 1582 do punktu nr 2-47 stanowi granicę między działkami: 729/16, 729/17, 729/39, 729/40, 729/41, 729/42, 729/35, 729/28, 729/24 a działką 3/2. W punkcie nr 2-47 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 5634, 5635 do punktu nr 1664. Z punktu nr 1664 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 5821, 1665 i 1666 do punktu nr 1667. W punkcie nr 1667 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1668, 1669 do punktu nr 1670. Odcinek od punktu nr 2-47 do punktu nr 1670 stanowi granicę między działkami: 729/24, 729/28, 729/13 a działkami: 742, 729/14 i 740. W punkcie nr 1670 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. 1-go Maja, przez punkty nr: 1671, 1677, 1672, 1433, 1837, 1648, 5876, 5865, 1650, 1651, 1652, 1653 do punktu nr 5878. W punkcie nr 5878 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 5881, 5882, 5884, 5885 do punktu nr 5886. W punkcie nr 5886 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1658, 1659, 1666, 1661, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 do punktu nr 1661. W punkcie nr 1661 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. 1-go Maja, przez punkty nr: 2320, 6641, 2321, 6645, 2322, 6647, 6594, 2323, 2324 do punktu nr 6596. W punkcie nr 6596 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 6601, 2316, 2424, 2318, 2317, 1165, 1765, 1833, 1733, 1732 do punktu nr 1597. Odcinek od punktu nr 1670 do punktu nr 1597 stanowi granicę między działkami: 729/13, 729/3, 727/15, 327/51, 327/112, 723/7, 723/6, 723/5, 723/4, 327/31 a działkami: 742, 741, 721, 722, 86. W punkcie nr 1597 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 1598, 5724, 9744, 5725, 5740, 5726, 5727, 5990, 5728, 5986 do punktu nr 5991. Odcinek od punktu nr 1597 do punktu nr 5991 stanowi granicę między działkami: 327/39, 327/85, 327/86, 327/108, 163/17, 163/18, 163/4, 163/13 a działkami: 86, 327/45, 327/44, 163/2. W punkcie nr 5991 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 5983, 5984, 5985, 5978, 5979 do punktu nr 5992, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 5991 do punktu nr 5992 stanowi granicę między działkami: 163/7, 163/6 a działkami: 163/13, 163/9, 163/8.

Obszar nr 1(A) - o powierzchni 1,7299 ha

Obręb 01, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 1162 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 10, wspólnego dla działek: 10, 11 i 20, w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. Bugaj do punktu nr 1109, gdzie załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 1108 i przez punkt nr 1161 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 1116. Odcinek od punktu nr 1162 do punktu nr 1116 stanowi granicę między działkami: 10 oraz 3 i 9. Od punktu nr 1116 granica biegnie w kierunku wschodnim, linią łamaną przez punkty nr: 1117, 1121, 1119, 1126, 1127, 1129 do punktu nr 1131, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 1162, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 1116 do punktu nr 1162 stanowi granicę między działkami: 10 i 11.

Obszar nr 1(B) - o powierzchni 0,8479 ha

Obręb 01, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 1181 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 12, wspólnego dla działek: 12, 13 i 20, w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. Bugaj do punktu nr 1110. Odcinek od punktu nr 1181 do punktu nr 1110 stanowi granicę działek: 12 i 20. W punkcie nr 1110 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1133, 1132, 1130, 1128 do punktu nr 1140. Wyżej wymieniony odcinek stanowi granicę między działkami: 12 i 11. Od punktu nr 1140 granica biegnie w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 1125, 1122, 1118, 1115, 1114, 1172 do punktu nr 1188. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1187, 1185, 1183 do punktu nr 1181, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 1140 do punktu nr 1181 stanowi granicę między działkami 12 i 13.

Obszar nr 2 - o powierzchni 2,2770 ha

Obręb 01, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 1090, będącego południowym narożnikiem działki 5/8, przez punkty nr: 1086, 1099 w kierunku północnym do punktu nr 1100. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1101, 1102, 1103, 1104, północną krawędzią działek: 5/4, 5/5 i 5/6. Na odcinku od punktu nr 1090 do punktu nr 1104 granicę stanowi wschodnia i południowa linia rozgraniczająca działkę 137/1202 z działkami: 5/8, 5/7, 5/4, 5/5 i 5/6. W punkcie nr 1104 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią prostą do punktu nr 1094, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i przez punkt nr 5975, linią prostą, dochodzi do punktu nr 6206. Z punktu nr 6206 biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212 do punktu nr 6213. Odcinek od punktu nr 1104 do punktu nr 6213 stanowi granicę między działkami: 5/6, 5/2, 6/6, 6/19, 6/16, 6/15. W punkcie nr 6213 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 5973, 5972, 5976 do punktu nr 5971. Na tym odcinku stanowi granicę między działkami: 6/12, 6/13, 6/14, 6/17, 6/18, 6/19. Od punktu nr 5971 biegnie w kierunku zachodnim linią prostą do punktu nr 1088, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez punkt nr 1091 dochodzi do punktu nr 1090, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 5971 do punktu nr 1090 stanowi granicę ewidencyjną działek: 137/1205, 2, 6/14, 5/8.

Obszar nr 3 - o powierzchni 15,4721 ha

Obręb 02, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 87, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 7/51, wspólny dla działek: 3/2, 137/1205, 7/51, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 88, 489 do punktu nr 89. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 90, 488, 91, 559 do punktu nr 568. Od punktu nr 568 biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 560 do punktu nr 561. W punkcie nr 561 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym do punktu nr 562, następnie załamuje się w kierunku zachodnim do punktu nr 563. Z punktu nr 563 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 564, w którym załamuje się w kierunku zachodnim do punktu nr 6224. Odcinek od punktu nr 87 do punktu nr 6224 stanowi granicę między działkami: 7/51 i 7/47 a działkami: 137/1205, 136/1206, 150/1202. Od punktu nr 6224 biegnie linią łamaną w kierunku północnym, przez punkty nr: 6225, 6223, 6222, 6216, 6211, 6212, 6214, 6328, 6213, 6223, 6323, 6324, 6325, 6326, do punktu nr 570. Wyżej opisany odcinek stanowi granicę między działkami: 7/47, 7/46, 7/45, 7/44 a działkami: 7/39, 7/38, 7/34, 7/35, 7/48, 7/56. W punkcie nr 570 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 6352, 6531 dochodzi do punktu nr 6530. Następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 495, 494, 493, 492, 491, 490 do punktu nr 87, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 6530 do punktu nr 87 stanowi granicę działki 7/51 z działką 3/2 - ul. Radomska.

Obszar nr 4 - o powierzchni 2,5473 ha

Obręb 07, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 384 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 884/8, wspólnego dla działek: 884/4 i 767/8, w kierunku południowym przez punkty nr: 109, 406, 110, 111, 112, 418 do punktu nr 407. Odcinek od punktu nr 384 do punktu nr 407 stanowi granicę między działkami: 884/4, 767/8, a działkami: 884/8, 884/12, 884/20. Z punktu nr 407 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 408, 422, 423, 424, 410, 411, 1330 do punktu nr 425. W punkcie nr 425 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 413, 417, 429, 396, 397, 392, 70, 9, 8, 1635, 7, 6 do punktu nr 5. W punkcie nr 5 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 382. Odcinek od punktu nr 407 do punktu nr 382 stanowi granicę między działkami: 884/20, 884/30, 884/28, 884/3, a działkami: 884/26, 884/31, 884/29, 884/25, 884/6, 884/13, 144/2, 764/12, 764/11, 764/14. Z punktu nr 382 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 393 i 391 do punktu nr 404. Tu załamuje się na wschód i dochodzi do punktu nr 403. Z punktu nr 403 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 390, 389, 386 i 385 do punktu nr 384, od którego rozpoczęto opis. Odcinek od punktu nr 382 do punktu nr 384 stanowi granicę między działkami: 884/28, 884/7, 884/8, a działkami: 884/2, 884/4.

Obszar nr 5 - o powierzchni 0,3168 ha

Obręb 07, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 76 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 884/17, wspólnego dla działek: 884/6 i 763, w kierunku północnym wschodnią granicą drogi krajowej nr 42 - ul. Ostrowiecka przez punkt nr 80 do punktu nr 375. W punkcie nr 375 załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 434. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 416, w którym skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 76, od którego rozpoczęto opis. Odcinek od punktu nr 416 do punktu nr 76 stanowi granicę między działką 884/17, a działkami: 763, 884/16, 884/6.

Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski

Podstrefa jest położona na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski i składa się z czterech obszarów o łącznej powierzchni 63,0614 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 15,5425 ha

Obręb 44, arkusz mapy nr 1

Obszar nr 1 składa się z sześciu części.

Część I

Granica biegnie od punktu nr 37, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 4/66, w kierunku północno-zachodnim, południową krawędzią ul. Kolejowej, przez punkt nr 816 do punktu nr 800 (granica z działką 1), w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie linią prostą przez punkty nr: 296 i 46 do punktu nr 45. Od punktu nr 45 biegnie w kierunku północno-wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 44, 43, 257, 40, 39, 38, 925, 821, 924 do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 45 do punktu nr 37 stanowi granicę między działkami: 1, 4/64, 4/7, 6/8, 4/4, 6/7, 6/6, 6/5 a działkami: 4/66, 4/65, 4/68, 4/67.

Wewnątrz opisywanej części znajdują się działki: 4/39, 4/99, 4/100, 4/101, 4/102, 4/103, 4/126, 4/127, 4/128, 4/129, które nie są objęte starachowicką specjalną strefą ekonomiczną.

Część II

Granica biegnie od punktu nr 940, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki 4/80, wspólnego dla działek: 1 i 4/81, w kierunku północno-zachodnim, południową krawędzią ul. Kolejowej przez punkty nr: 604, 20 do punktu nr 21. W punkcie nr 21 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 22, 23, 24, 613, 616, 622, 623, 648, 649, 654, 678, 677, 676, 675, 674, 657, 680, 681, 682, 697, 698, 700, 919, 909 do punktu nr 492. Odcinek od punktu nr 940 do punktu nr 492 stanowi granicę między działkami: 5, 4/60, 4/50, 4/61, 4/57, 4/94 a działkami: 4/82, 4/58, 4/93. W punkcie nr 492 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 497, 498, 499 do punktu nr 817, w którym załamuje się w kierunku północnym, i przez punkty nr: 479, 476, 695, 693 dochodzi do punktu nr 461. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 463, 464, 466, 691, 692, 689, 688, 687, 686, 812 do punktu nr 452. Z punktu nr 452 biegnie linią prostą w kierunku zachodnim przez punkty nr: 183, 273, 274, 780, 779, 275 do punktu nr 276. W punkcie nr 276 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 778, 796, 456, 455, 747, 469, 749, 751, 745, 470, 471, 473, 472, 953, 478, 481, 236, 906, 903, 902, 901, 514, 900, 522, 898, 897, 113, 526, 782 do punktu nr 362, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i przez punkty nr: 93 i 94 biegnie linią prostą do punktu nr 361. W punkcie nr 361 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 110, 109, 807, 108, 107, 248 do punktu nr 249. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 203, 806, 791, 792, 714, 818, 715, 955, 726, 724, 830, 819, 793, 102, 101, 880, 723, 871, 722, 805 do punktu nr 100, w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym, i przez punkty nr: 882, 883, 884 dochodzi do punktu nr 99. W punkcie nr 99 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 725, 727, 717, 716, 713, 911, 958, 232, 233, 234, 235, 790, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 699, 78, 77, 76, 75, 916, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 835, 794, 61, 60, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 837, 51, 50, 49, 919, 48, 47, 922, 612, 607, 923 do punktu nr 940, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 361 do punktu nr 940 stanowi granicę między działkami: 19, 4/137, 4/136, 4/3, 16/8, 4/131, 4/130, 16/19, 16/10, 16/11, 16/15, 16/17, 16/21, 16/20, 6/3, 13/1, 6/2, 6/14, 6/15, 6/8, 6/1, 4/86, 4/83, 4/81 a działkami: 4/36, 4/124, 4/125, 4/40, 4/96, 4/43, 4/45, 4/48, 4/47, 4/49, 4/97, 4/95, 4/82, 4/91, 4/92, 4/75, 4/74, 4/73, 4/84, 4/72, 4/88, 4/87, 4/85, 4/80.

Wewnątrz opisywanej części znajduje się działka 4/39, która nie jest objęta starachowicką specjalną strefą ekonomiczną.

Część III

Granica biegnie od punktu nr 861 w kierunku południowo-wschodnim linią prostą przez punkty nr: 862, 863, 858, 857 do punktu nr 878, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i linią łamaną biegnie przez punkty nr: 195, 194, 111, 193, 192, 191, 190, 877, 876 i dochodzi do punktu nr 875. W punkcie nr 875 załamuje się w kierunku północnym i biegnie w linii prostej przez punkt nr 869 do punktu nr 861, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 875 do punktu nr 861 stanowi granicę między działkami: 16/12, 16/13, 16/14 a działkami: 16/11, 16/15, 7/39, 7/40, 17.

Część IV

Granica biegnie od punktu nr 929 w kierunku południowym linią łamaną przez punkty nr: 930, 364, 357, 358, 157, 166, 359, 360, 361, 362 do punktu nr 363. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą przez punkt nr 422 do punktu nr 183, następnie załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr: 184, 185, 186, 187, 413, 351, 352, 168, 354, 934, 265, 169, 266 dochodzi do punktu nr 262. Odcinek od punktu nr 929 do punktu nr 262 stanowi granicę między działkami: 7/64, 7/30, 7/31, 7/33 a działkami: 7/65, 7/69, 11, 16/5, 16/4, 16/3, 16/2, 16/1, 16/21, 7/32, 12/1, 12/2, 7/3, 7/67. W punkcie nr 262 granica skręca pod kątem prostym w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 929, od którego rozpoczęto opis.

Część V

Granica biegnie od punktu nr 936, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 7/63, wspólnego dla działek: 6/10 i 7/65, w kierunku wschodnim do punktu nr 935. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym do punktu nr 171, dalej skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 123. Od punktu nr 123 biegnie w kierunku północnym linią prostą do punktu nr 936, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 123 do punktu nr 936 stanowi granicę działki 7/63 z działkami: 7/66, 12/1, 6/4.

Część VI

Granica biegnie od punktu nr 486, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 4/24, wspólnego dla działek: 4/25 i 4/128, w kierunku południowym do punktu nr 485. Od punktu nr 485 biegnie linią prostą w kierunku południowym do punktu nr 746, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 594.

Odcinek od punktu nr 486 do punktu nr 594 stanowi granicę działki 4/24 z działkami: 4/25, 4/128, 4/129. W punkcie nr 594 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 486, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2 - o powierzchni 7,4489 ha

Obręb 49, arkusz mapy nr 1

Obszar nr 2 składa się z trzech części.

Część I

Granica biegnie od punktu nr 504, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/40, wspólnego dla działek: 2/41, 2/42, 2/21, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Kilińskiego do punktu nr 505. W punkcie nr 505 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 177, 181, 75, 79, 81, 82 do punktu nr 182. W punkcie nr 182 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 236. W punkcie nr 236 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 86, 87, 21 do punktu nr 210. W punkcie nr 210 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 235. W punkcie nr 235 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 235, 234 do punktu nr 233. W punkcie nr 233 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 232, 243, 227, 226 do punktu nr 225. W punkcie nr 225 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 216, 217 do punktu nr 213. W punkcie nr 213 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 219, 218, 522, 521, 520, 523 do punktu nr 194. Z punktu nr 194 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 196, 200 do punktu nr 67. W punkcie nr 67 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 205. W punkcie nr 205 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 201. Odcinek od punktu nr 504 do punktu nr 201 stanowi granicę między działkami: 2/42, 2/51, 2/45, 2/54, 2/48, 2/49, 2/66, 2/67, 2/69, 2/74, 2/62, 2/38 a działkami: 2/40, 2/53, 2/64, 2/65, 2/68, 2/61, 2/63, 2/33, 2/32, 2/73, 2/74, 2/11, 2/38, 2/37, 2/36. W punkcie nr 201 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 515. W punkcie nr 515 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 172, 517 do punktu nr 202. W punkcie nr 202 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 95, 519, 96, 97, 98, 99, 165, 164, 163, 168, 171, 166, 167, 170, 108, 109, 110, 111, 158, 112, 113, 114, 3097 do punktu nr 3098. W punkcie nr 3098 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 506, 509 do punktu nr 504, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 201 do punktu nr 504 stanowi granicę działek: 2/34, 2/80, 2/78, 2/76, 2/75, 2/22, 2/21 ze wschodnią granicą obrębu nr 35.

Wewnątrz opisywanej części znajdują się działki: 2/56, 2/62, 2/29, 2/31, które nie są objęte starachowicką specjalną strefą ekonomiczną.

Część II

Granica biegnie od punktu nr 2022, po granicy działki 2/25, początkowo w kierunku południowo-wschodnim, a następnie południowym, linią łamaną, przez punkty nr: 2023, 2034 oraz punkty nr: 22, 60, 104, 109, 2063, 2074, 2075, 2076, 2041, 2077, 2042 do punktu nr 2082. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkt nr 2046 dochodzi do punktu nr 552. W punkcie nr 552 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 547, 548, 549, 550, 551, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 526 do punktu nr 2022, od którego rozpoczęto opis.

Część III

Granica biegnie od punktu nr 94, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/72, wspólnego dla działki 2/66, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Kilińskiego, przez punkty nr: 93, 92, 91 do punktu nr 525. W punkcie nr 525 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 24, 528, 527 do punktu nr 212. W punkcie nr 212 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą przez punkt nr 242 do punktu nr 238. Od punktu nr 238 biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 239 do punktu nr 94, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3 - o powierzchni 26,1600 ha

Obręb 28, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 24-60, stanowiącego północno-wschodni narożnik obszaru, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 24-70 do punktu nr 28-54. W punkcie nr 28-54 załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 28-64 do punktu nr 28-86. W punkcie nr 28-86 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 28-29. W punkcie nr 28-29 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi drogi zakładowej nr 13, przechodzącej w drogę nr 11, do przecięcia się z linią graniczną określoną punktami nr: 28-562 i 23-45. W punkcie nr 23-45 skręca na południowy zachód i przez punkt nr 23-45 dochodzi do punktu nr 23-1. W punkcie nr 23-1 załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym do punktu nr 23-602. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 23-503. W punkcie nr 23-503 załamuje pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 23-401 do punktu nr 23-404, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 23-405. Z punktu nr 23-405 granica biegnie na północny wschód, linią łamaną, przez punkty nr: 23-35, 23-59 do punktu nr 24-60, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 4 - o powierzchni 13,9100 ha

Obręb 28, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od przecięcia się linii granicznej, opisanej punktami nr: 28-28 i 28-29 z północną krawędzią drogi zakładowej nr 28 do punktu nr 28-28, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty nr: 28-41, 28-30, 28-31, 26-27 dochodzi do punktu nr 27-2. Dalej biegnie linią łamaną przez punkty nr: 27-3, 27-8 do punktu nr 27-5, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 27-851. Stąd biegnie linią łamaną przez punkty nr: 27-852, 27-848 do punktu nr 27-844. W punkcie nr 27-844 załamuje się na południowy wschód do punktu nr 27-568 i biegnie w tym kierunku do punktu nr 28-160. W punkcie nr 28-160 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt nr 28-152 do punktu nr 28-162. Tu załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 28-151, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 28-135. W punkcie nr 28-135 skręca na południe i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 28-133 i 28-98 do punktu nr 28-29, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Suchedniów

Podstrefa Suchedniów, o powierzchni 6,6589 ha, położona jest na terenie miasta Suchedniów i składa się z dwóch obszarów.

Obszar nr 1 - o powierzchni 6,4629 ha

Obręb 40501, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 1015, położonego przy ul. Warszawskiej, w kierunku północnym, wschodnią stroną ul. Warszawskiej, przez punkt nr 779 do punktu nr 1003. Od punktu nr 1003 biegnie w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 1004, 1005, 1006, 1007, 1019, 1020, 1021, 777, 776, 775, 1023 do punktu nr 1445. Odcinek od punktu nr 1015 do punktu nr 1445 stanowi granicę między działkami: 34/1, 6567/62, 1246/1, 1245/1 a działkami: 6567/59, 6567/60, 6567/61, 6567/84. W punkcie nr 1445 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1446, 1447, 1435 do punktu nr 1432. W punkcie nr 1432 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1431, 1436, 1426, 1427, 1316 do punktu nr 1287. W punkcie nr 1287 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1286, 1424, 1423, 1422, 1421, 1442, 1433, 1434, 1440, 1439, 1438, 1437, 1441, 1442, 1443 do punktu nr 1018. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 1087, 1436, 957 do punktu nr 1088 i dalej linią łamaną w kierunku zachodnim, przez punkty nr: 1089, 1090, 1091, 1092, 1415, 1232, 1093 do punktu nr 1094. W punkcie nr 1094 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą, wschodnią stroną ul. Warszawskiej, przez punkty nr: 784, 783, 782, 956, 781, 780 do punktu nr 680. W punkcie nr 680 skręca na wschód i biegnie linią prostą przez punkt nr 684 do punktu nr 685. Od punktu nr 685 biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 1016 do punktu nr 1012. W punkcie nr 1012 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 1013, 1014 do punktu nr 1015, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 1012 do punktu nr 1015 stanowi granicę między działkami: 6567/91, 6567/90, 6567/112, 6567/114, 6567/116, 6567/100, 6567/95, 34/1, 6567/118 a działkami: 6567/84, 6567/87, 6567/113, 6567/61, 6567/60, 6567/120, 6567/117, 6567/110, 6767/59.

Obszar nr 2 - o powierzchni 0,1960 ha

Obręb 40501, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 1229, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 6567/106, wspólnego dla działek: 6567/105 i 6567/104, w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkt nr 962 do punktu nr 1228. Od punktu nr 1228 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1451, 833, zachodnią stroną ul. Spokojnej do punktu nr 1040. W punkcie nr 1040 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1039, 1038, 1037 do punktu nr 961. W punkcie nr 961 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1042, 1041, 1053 do punktu nr 1229, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 961 do punktu nr 1229 stanowi granicę między działką 6567/106 a działkami: 6567/104, 6567/91, 1300, 6567/68, 6567/65, 6567/107, 6567/63, 6567/105.

Podstrefa Skarżysko-Kamienna

Podstrefa położona jest na terenie miasta Skarżysko-Kamienna i składa się z siedmiu obszarów o łącznej powierzchni 10,4137 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 2,9083 ha

Obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 74

Granica biegnie od punktu nr 909, położonego na południowej stronie ul. Legionów i styku działek: 2/10 i 2/11, wzdłuż południowej strony ul. Legionów w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 904, 898 do punktu nr 897. W punkcie nr 897 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty nr: 893, 891, 880, 867, 863 do punktu nr 2053, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie przez punkty nr: 2052, 2051, 2050 do punktu nr 2045, położonego na wschodniej stronie drogi zakładowej, oznaczonej jako działka 1/160. Z punktu nr 2045 biegnie w kierunku północno-zachodnim, przez punkt nr 2044, wschodnim brzegiem wyżej wymienionej drogi do punktu nr 2037. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, przez punkty nr: 2038, 2039, 2040, 2041 do punktu nr 2042, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i przez punkt nr 2033 dochodzi do punktu nr 2032, położonego na granicy działek: 1/154, 1/160, 1/153. Od punktu nr 2032 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2031, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 2030. W punkcie nr 2030 przyjmuje kierunek południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 2029, 2026 do punktu nr 1950. Z punktu nr 1950 biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 do punktu nr 909, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2 - o powierzchni 2,2958 ha

Obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 74

Granica biegnie od punktu nr 1851, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/242, wspólnego dla działek: 1/114 i 1/185, w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 1882, 1883, 1884, 2123 do punktu nr 1886, w którym załamuje się w kierunku południowym, i przez punkty nr: 1887, 1888, 1889, 2433, 2434, 2435, 2436, 2357, 1891 dochodzi do punktu nr 2358. Odcinek od punktu nr 1851 do punktu nr 2358 stanowi granicę między działkami: 1/185, 1/184, 1/183, 1/282, 1/160 a działkami: 1/242, 1/281, 1/284. W punkcie nr 2358 granica załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 2359, 2360, 2361, 2458 dochodzi do punktu nr 2356, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie linią prostą przez punkty nr: 1852, 2355, 2354 do punktu nr 1851, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 2358 do punktu nr 1851 stanowi granicę między działkami: 1/245, 1/114 a działkami: 1/284, 1/283, 1/281 i 1/242.

Obszar nr 3 - o powierzchni 1,5239 ha

Obręb 35305, arkusz mapy nr 74 (1)

Granica biegnie od punktu nr 787, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 1/141, wspólnego z działką 1/142, linią łamaną, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 1155, 1213, 1214, 1794, 1795 do punktu nr 335. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 348 dochodzi do punktu nr 268. W punkcie nr 268 skręca w kierunku północnym i biegnie linią prostą do punktu nr 787, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 4 - o powierzchni 0,8761 ha

Obręb 35305, arkusz mapy nr 74 (2)

Granica biegnie od punktu nr 1851, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/185, wspólnego z działkami: 1/114 i 1/116, wschodnią stroną drogi wewnętrznej do ul. Legionów w kierunku wschodnim przez punkt nr 2019 do punktu nr 2020. Odcinek od punktu nr 1851 do punktu nr 2020 stanowi granicę działek: 1/185, 1/114, 1/160. Z punktu nr 2020 granica biegnie linią łamaną przez punkty nr: 777, 2, 3, 4, 5, 6, 2125, 2124 do punktu nr 2123. W punkcie nr 2123 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1885, 1884, 1883, 1822 do punktu nr 1851, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 2020 do punktu nr 1851 stanowi granicę między działką 1/185 a działkami: 1/181, 1/184, 1/116.

Obszar nr 5 - o powierzchni 0,7777 ha

Obręb 35305, arkusz mapy nr 74 (2)

Granica biegnie od punktu nr 1853, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/159, wspólnego dla działek: 1/114, 1/116, linią łamaną w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894 do punktu nr 1893. W punkcie nr 1893 załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 2078 dochodzi do punktu nr 2077. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 2076, w którym skręca na północ, i wschodnią granicą działki 1/114 - drogą wewnętrzną do ul. Legionów - dochodzi do punktu nr 1853, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 6 - o powierzchni 1,7025 ha

Obręb 35305, arkusz mapy nr 74 (2)

Granica biegnie od punktu nr 2089, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 1/166, wspólnego dla działek: 1/114 i 1/165, w kierunku wschodnim, linią prostą, przez punkt nr 2090 do punktu nr 783. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 770 i dalej biegnie w kierunku południowym do punktu nr 730. Odcinek od punktu nr 2089 do punktu nr 730 stanowi granicę między działkami: 1/165 i 1/86 a działką 1/166. W punkcie nr 730 granica załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 1858, 1857, wschodnią stroną wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Legionów, dochodzi do punktu nr 2089, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 730 do punktu nr 2089 stanowi granicę między działką 1/166 a działkami: 1/86 i 1/114.

Obszar nr 7 - o powierzchni 0,3294 ha

Obręb 35305, arkusz mapy nr 74a

Granica biegnie od punktu nr 430, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/52, wspólnego z działkami: 1/49, 1/51, w kierunku wschodnim, południową granicą ul. Ekonomii do punktu nr 427. Odcinek od punktu nr 430 do punktu nr 427 stanowi granicę działki 1/52 z działką 1/51. W punkcie nr 427 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 428, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie linią prostą do punktu nr 429. W punkcie nr 429 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 430, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 427 do punktu nr 430 stanowi granicę działki 1/52 z działką 1/49.

Podstrefa Końskie

Podstrefa położona jest na terenie miasta i gminy Końskie i składa się z czterech obszarów o łącznej powierzchni 36,1300 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 10,4365 ha

Obręb 1 m. Końskie, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 4312, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 957/10, w kierunku południowym przez punkty nr: 4313, 4314, 4315, 4316 do punktu nr 4317. W punkcie nr 4317 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 4577, 4578 do punktu nr 4318. W punkcie nr 4318 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 4563, 4319, 4320 do punktu nr 4541. W punkcie nr 4541 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 4587, 4588, 4591, 4592 do punktu nr 4517. Odcinek od punktu nr 4312 do punktu nr 4517 stanowi granicę między działkami: 957/10, 957/62, 957/63, 957/47, 957/65 a działkami: 957/52, 957/43, 957/50, 957/25, 957/27. W punkcie nr 4517 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 4548, 4551, 4562, 4561, 4324, 4576, 4326, 4327, 4328, 11568, 4329, 4330, 4310 do punktu nr 4311. W punkcie nr 4311 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 4312, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 4517 do punktu nr 4312 stanowi granicę między działkami: 957/65, 957/64, 957/55, 957/10 a działkami: 957/27, 957/41, 957/52.

Obszar nr 1(A)(skreślony)

Obszar nr 1(B)(skreślony)

Obszar nr 2 - o powierzchni 12,6250 ha

Obręb 3, arkusz mapy nr 31

Granica biegnie od punktu nr 2723, położonego przy południowej stronie ul. Fabrycznej, w kierunku wschodnim, południową krawędzią ul. Fabrycznej przez punkty nr: 2720, 2704, 2703, 2702, 3327, 3324 do północno-wschodniego narożnika działki 1426/8. Następnie załamuje się w kierunku południowym i wschodnią granicą działki 1426/10 dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki 1426/8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i zachodnią granicą działki 1426/11 dochodzi do punktu nr 3233. Od punktu nr 3233 biegnie częściowo w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż południowej krawędzi ul. Fabrycznej, przez punkty nr: 3239, 2674 do punktu nr 5749, który leży na przecięciu południowej krawędzi ul. Fabrycznej z zachodnią krawędzią ul. Górnej. W punkcie nr 5749 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Górnej przez punkty nr: 5748, 5747, 5746, 5745, 5744, 5743, 5742, 5755, 5756, 5741, 7705, 5738, 5737, 5736, 5735, 5734 do punktu nr 6306. Z punktu nr 6306 biegnie południową granicą działki 1437/14 przez punkty nr: 6305, 6303, 6302, 6301, 6294, 6295 do punktu nr 7217. Z punktu nr 7217 biegnie linią łamaną w kierunku północnym, wschodnią granicą gruntów PKP, oznaczonych jako działka 1291/15, przez punkty nr: 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224 do punktu nr 5683. Od punktu nr 5683 biegnie linią prostą przez punkty nr: 2733, 5682, 2724 do punktu nr 2723, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 6306 do punktu nr 2723 stanowi granicę między działkami: 1437/14, 1437/13, 1418/6, 1418/4 a działkami: 1291/115 i 1418/4.

Obszar nr 3 - o powierzchni 7,8126 ha

Obręb: 24 Nieświń, jednostka ewidencyjna: Końskie - obszar wiejski

Obszar nr 3 składa się z dwóch części.

Część I

Granica biegnie od punktu nr 733, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 948/19, wspólnego z działkami: 948/18 i 948/16, linią łamaną, w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 679, 678, 677, 714, 700, 699 do punktu nr 698, wspólnego dla działek: 948/8, 948/13. W punkcie nr 698 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 697, 696, 720 i 667 do punktu nr 664, wspólnego dla działek: 950, 951 oraz działki 2906/3, stanowiącej drogę wojewódzką relacji Końskie - Przysucha. W punkcie nr 664 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 164 i 165 do punktu nr 722, wspólnego dla działek: 948/8, 948/15 i 948/16. W punkcie nr 722 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 605, 603, 601, 504, 502, 407 do punktu nr 733, od którego rozpoczęto opis.

Część II

Granica biegnie od punktu nr 675, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 948/12, wspólnego z działkami 948/11 i 948/13, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 716 wspólnego dla działek: 948/12 i 948/13. W punkcie nr 716 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 715, wspólnego dla działek: 948/12 i 948/13. W punkcie nr 715 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 676, wspólnego dla działek: 948/11, 948/12 i 948/13. W punkcie nr 676 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 675, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 4 - o powierzchni 5,6532 ha

Obręb 1 m. Końskie

Granica biegnie od punktu nr J-773, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 690/2 wspólnego z działkami 23/1 i 392, w kierunku wschodnim, po granicy obrębów między m. Końskie a wsią Kornica przez punkty nr: J-774, J-775, J-776, J-777, J-778, J-779 do punktu nr J-780. Odcinek od punktu nr J-773 do punktu nr J-780 stanowi granicę między działkami: 691, 392, 301 a działką 770/1. W punkcie nr J-780 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 2226, 2233, 2236, 2247, 2255 do punktu nr 2266. Odcinek od punktu nr J-780 do punktu nr 2266 stanowi granicę między działkami: 700, 705 a działką 770/1. W punkcie nr 2266 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 2265, 2262, 2261, 2260, 2259 do punktu nr 2258. W punkcie nr 2258 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 2270. W punkcie nr 2270 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 2271, 2272, 2273, 2274, 2264, 2267 do punktu nr 2268. W punkcie nr 2268 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 2276, 2282, 2293, 2300, 2307, 2314, 2321 do punktu nr 2329. Odcinek od punktu nr 2266 do punktu nr 2329 stanowi granicę między działkami: 691/1, 702, 706, 705, 716, 717 a działkami: 701, 707 i 770/1. W punkcie nr 2329 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 2328, 2327, 2326, 2325, 2324, 2323 do punktu nr 2322 wspólnego dla działek: 716, 717 z działką 23/1 - droga powiatowa Końskie-Opoczno. W punkcie nr 2322 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2315, 2308, 2301, 2294, 2287, 2277, 2269, 2256, 2248, 2237, 2214, 2212 do punktu nr J-773, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szydłowiec

Podstrefa położona jest na terenie miasta Szydłowiec. Składa się z czterech obszarów o łącznej powierzchni 13,5147 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 10,7934 ha

Arkusz mapy nr 22

Granica biegnie od punktu nr 937, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1398, wspólnego dla działek: 1398, 1276, 1242 (ul. Kolejowa) wzdłuż ul. Kolejowej, w kierunku zachodnim, przez punkty nr: 13-40, 13-41, 13-42, 13-43, 13-44, 13-45, 13-46, 13-47, 13-48, 13-49, 13-50, 13-51, 13-52, 13-53, 13-54, 13-55 do punktu nr 13-56, stanowiącego północno-zachodni narożnik opisywanego obszaru, wspólny dla działek 1242 (ul. Kolejowa) i 1282/1 (ul. Leśna). W punkcie nr 13-56 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 82, znajdującego się na granicy między działkami: 1398 i 1282/1. W punkcie nr 82 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 979 i 81 dochodzi do punktu nr 939, wspólnego dla działek: 1398, 1282/2 i 1282/3. W punkcie nr 939 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 142, wspólnego dla działek: 1282/2, 1282/3, 1437/2 i 1437/1. W punkcie nr 142 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 141, wspólnego dla działek: 1282/2, 1437/2, 1436/3 i 1437/6. W punkcie nr 141 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 975, 974, 973, 972, 971, 970, 969, 968 do punktu nr 967, który jest wspólny dla działek: 1452/2, 1452/5, 3822/2 i 3822/3. Odcinek od punktu nr 141 do punktu nr 967 stanowi granicę działek: 1437/6-1437/2, 1438/3-1438/2, 1443/6-1443/2, 1444/3-1444/2, 1445/3-1445/2, 1448/12-1448/8, 1448/6-1448/5, 1450/3-1450/2, 1452/5-1452/2. W punkcie nr 967 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 950, wspólnego dla działek: 1452/2, 1452/1, 3822/2, 3822/1. W punkcie nr 950 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 949, wspólnego dla działek: 3822/1, 3822/2, 1454/2, 1454/1. W punkcie nr 949 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 966, wspólnego dla działek: 3822/2, 3822/3, 1454/2, 1454/5. W punkcie nr 966 załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 965 dochodzi do punktu nr 964, wspólnego dla działek: 1455/2, 1455/5, 1456/2, 1456/3. W punkcie nr 964 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 947, wspólnego dla działek: 1455/1, 1455/2, 1456/1, 1456/2. W punkcie nr 947 załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr: 946, 945, 944, 978 dochodzi do punktu nr 943, wspólnego dla działek: 1462/1, 1462/2, 1463/1, 1463/2. Odcinek od punktu nr 947 do punktu nr 943 stanowi granicę działek: 1456/1-1456/2, 1460/1-1460/2, 1461/1-1461/2, 1462/1-1462/2. W punkcie nr 943 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 960, wspólnego dla działek: 1462/2, 1462/7, 1463/2, 1463/7. W punkcie nr 960 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 959, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku opisywanego obszaru, wspólnego dla działek: 1463/2, 1463/7, 1464/1, 1464/6. W punkcie nr 959 załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 977, 300, 769, 787 dochodzi do punktu nr 941, wspólnego dla działek: 1282/3, 1282/4, 1410. Odcinek od punktu nr 977 do punktu nr 941 stanowi granicę między działkami: 1463/1-1464/1, 1282/3-1282/4. W punkcie nr 941 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 75 i 76 do punktu nr 793, wspólnego dla działek: 1282/3, 1409, 1410. W punkcie nr 793 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 826, wspólnego dla działek: 1409, 1410, 1280/1, 1280/2. W punkcie nr 826 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 820, wspólnego dla działek: 1282/5, 1410, 1280/2. Z punktu nr 820 biegnie północno-wschodnią stroną drogi - działka 1282/5 - w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 74, 98, 830, 99 do punktu nr 833, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku opisywanego obszaru. Punkt nr 833 jest wspólny dla działek: 1282/5, 1278/2, 1276. W punkcie nr 833 załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr: 707, 832, 814, 827 dochodzi do punktu nr 937, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 833 do punktu nr 937 stanowi granicę między działkami: 1276-1278/1, 1276-1278/2, 1276-1398.

Obszar nr 2 - o powierzchni 0,9688 ha

Arkusz mapy nr 23

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1244/12, wspólnego dla działek: 1244/11 i 1244/12, w kierunku północnym, przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 do punktu nr 6. Odcinek od punktu nr 1 do punktu nr 6 stanowi granicę między działkami: 1244/12, 1244/10 i działkami: 1244/11, 1249, 1248/4, 1248/5, 1247, 1246. Od punktu nr 6 granica biegnie linią prostą do punktu nr 7, gdzie załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 8, i dalej skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 9. Odcinek od punktu nr 6 do punktu nr 9 stanowi granicę między działkami: 1244/6, 1244/5 i 1244/10. W punkcie nr 9 załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 10 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 9 do punktu nr 1 stanowi granicę zachodnią i północną drogi dojazdowej, oznaczonej jako działka 1244/11.

Obszar nr 3 - o powierzchni 0,4300 ha

Arkusz mapy nr 23

Granica biegnie od punktu nr 12, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1244/14, wspólnego z działką 1244/3, w kierunku wschodnim, linią prostą do punktu nr 13, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 14. Z punktu nr 14 biegnie północną stroną drogi dojazdowej do punktu nr 11, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i wschodnią granicą drogi dojazdowej dochodzi do punktu nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 12 do punktu nr 11 stanowi granicę działki 1244/14 z działką 1244/3.

Obszar nr 4 - o powierzchni 1,3225 ha

Arkusz mapy nr 5

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 969/14, wspólnego dla działek: 969/10 i 969/23, w kierunku północnym do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 3 południową krawędzią drogi dojazdowej - działka 976. Z punktu nr 3 biegnie linią łamaną w kierunku południowym przez punkt nr 4 do punktu nr 5 i dalej linią prostą w kierunku zachodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 1 do punktu nr 5 stanowi granicę działek: 969/14, 969/10, 976, 969/13, 969/15, 969/33, 969/34, 969/26, 969/20, 969/23.

Podstrefa Tułowice

Podstrefa położona jest na terenie gminy Tułowice. Składa się z dwóch obszarów o łącznej powierzchni 16,9143 ha, sąsiadujących ze sobą przez drogę asfaltową oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka 130/35.

Obszar nr 1 - o powierzchni 15,9419 ha

Arkusz mapy nr 1(3)

Granica biegnie od punktu nr 100773, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 130/48, wspólnego dla działek: 130/35 i 99, linią prostą w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr: 100793, 100832, 100867, 100881, 100923, 100928, 100953, 100957, 100963, 100999, 101005, 101009, 101014, 101018, 101046, 101072 i 101077 do punktu nr 101101. Odcinek od punktu nr 100773 do punktu nr 101101 stanowi granicę działki 130/48 z działkami: 89, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 125/1 i 129/6. W punkcie nr 101101 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia, przez punkt nr 101184 do punktu nr 101224. W punkcie nr 101224 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą do punktu nr 101243. Odcinek od punktu nr 101101 do punktu nr 101243 oddziela działkę 130/48 od działki 129/8 (droga polna). W punkcie nr 101243 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 101257, 101223, 101201 i 101214 do punktu nr 101229. Odcinek od punktu nr 101243 do punktu nr 101229 stanowi granicę działki 130/48 z działkami: 130/15 (Główny Punkt Zasilania), 130/30, 130/28 (Stacja Redukcyjna Gazu) i 130/33. Od punktu nr 101229 granica biegnie linią prostą w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ogrodzenia, równolegle do ul. Świerczewskiego, do punktu nr 101067. Z punktu nr 101067 biegnie linią łamaną przez punkty nr: 101060 i 101043 do punktu nr 101051. W punkcie nr 101051 powraca na kierunek południowo-wschodni i biegnie linią prostą do punktu nr 100982, równolegle do ul. Świerczewskiego. Odcinek od punktu nr 101229 do punktu nr 100982 stanowi granicę działki 130/48 z działkami: 130/14 (ujęcie wody) i 130/33 (ul. Świerczewskiego). W punkcie nr 100982 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą wzdłuż drogi dojazdowej do Fabryki Porcelitu "Tułowice" (działka 130/35) do punktu nr 100773, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2 - o powierzchni 0,9724 ha

Arkusz mapy nr 1(3)

Granica biegnie od punktu nr 100055, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 87, wspólnego dla działek: 509 i 86, w kierunku północnym, linią łamaną, wzdłuż bocznicy kolejowej, przez punkty nr: 100573, 100570, 100586, 100602, 100625, 100652, 100657, 100664, 100697 i 100729 do punktu nr 100785. Odcinek od punktu nr 100055 do punktu nr 100785 stanowi granicę działek: 87 i 130/40 z działkami: 86, 88, 130/39 i 130/38. W punkcie nr 100785 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 100795, oddzielając opisywany obszar od działki 130/35 (droga). W punkcie nr 100795 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkty nr: 100670, 100677, 100675, 100672, 100060, 100059, 100058, 100057 i 100056 do punktu nr 100055, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 100795 do punktu nr 100055 oddziela działki: 2, 87 i 130/40 od działek: 130/41, 133, 132, 131 i 509.

Podstrefa Morawica

Podstrefa jest położona na terenie gminy Morawica i składa się z trzech obszarów o łącznej powierzchni 80,3698 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 4,4368 ha

Obręb 2 Bilcza, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 6837, położonego na granicy z działką 224/214, w kierunku południowym do punktu nr 5873. Odcinek od punktu nr 6837 do punktu nr 5873 stanowi wschodnią i południową granicę działki 224/215 z wewnętrzną drogą dojazdową, składającą się z działek: 224/164 i 224/216. W punkcie nr 5873 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 6838, 6839, 5878, 6642 do punktu nr 6630. Odcinek od punktu nr 5873 do punktu nr 6630 stanowi granicę między działką 224/217 a działką 224/218 - wewnętrzna droga dojazdowa. W punkcie nr 6630 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 51 do punktu nr 81. Odcinek od punktu nr 6630 do punktu nr 81 stanowi granicę między działką 224/217 a działką 224/178. W punkcie nr 81 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 6836. Odcinek od punktu nr 81 do punktu nr 6836 stanowi granicę między działką 224/217 a działką 224/214. Z punktu nr 6836 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 6837, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 6836 do punktu nr 6837 stanowi granicę między działką 224/215 a działką 224/214.

Obszar nr 2 - o powierzchni 22,9830 ha

Obręb 2 Bilcza, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 6601, położonego na granicy działek: 224/178 i 224/218 - droga gminna, w kierunku wschodnim do punktu nr 5877. W punkcie nr 5877 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 3597 do punktu nr 3596. W punkcie nr 3596 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 5495. W punkcie nr 5495 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 5887. W punkcie nr 5887 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 5888. W punkcie nr 5888 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 5883, 5885, 3505 do punktu nr 2675. W punkcie nr 2675 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 1931. W punkcie nr 1931 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 1797 do punktu nr 5496. Z punktu nr 5496 granica biegnie północnym brzegiem ul. Osikowej do punktu nr 6215. Z punktu nr 6215 granica biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 6216, 6213 do punktu nr 6384. W punkcie nr 6384 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 6383. W punkcie nr 6383 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 6382. Z punktu nr 6382 granica biegnie północnym brzegiem ul. Osikowej do punktu nr 3551. W punkcie nr 3551 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 3595, 43, 48, 49 do punktu nr 6601, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3 - o powierzchni 52,9500 ha

Obręb 7 Dębska Wola, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 42307, położonego na granicy z gruntami wsi Morawica i drogi wojewódzkiej Kielce - Pińczów, w kierunku południowo-wschodnim, granicząc z gruntami wsi Morawica, do punktu nr 1599 położonego na granicy z gruntami wsi Wola Morawicka. W punkcie nr 1599 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 4925, 49603, 49604, 40260, 49605 do punktu nr 49606. W punkcie nr 49606 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 49607, 49608 do punktu nr 49609, położonego na granicy z gruntami wsi Chałupki. Z punktu nr 49609 granica biegnie w kierunku południowym, po granicy z gruntami wsi Chałupki, do punktu nr 1330 położonego na granicy z działką 4/4. W punkcie nr 1330 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, po granicy działki 4/4, do punktu nr 1098. W punkcie nr 1098 granica załamuje się i biegnie, po granicy działki 4/1, do punktu nr 1099 położonego na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej Kielce - Pińczów. Z punktu nr 1099 granica biegnie w kierunku północnym, wschodnim brzegiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej Kielce - Pińczów, przez punkty nr: 40470, 1735, 1733, 1731, 4048, 4049, 40500 do punktu nr 42307, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Iłża

Podstrefa stanowi jeden zwarty obszar o powierzchni 9,1693 ha, położony na terenie gminy Iłża.

Obszar nr 1 - o powierzchni 9,2718 ha

Jednostka ewidencyjna 142503-4

Obręb 0001, arkusz mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 6-1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2582, wspólnego dla działki 2585/3 i południowej krawędzi drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, linią łamaną w kierunku południowym, środkiem udarnionej miedzy, przez punkty nr: 6-193, 6-932, 6-948, 6-959, 6-966, 6-918 do punktu nr 6-986. Odcinek od punktu nr 6-1 do punktu nr 6-986 stanowi granicę działki 2582 z działką 2585/3. W punkcie nr 6-986 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną, północną krawędzią drogi gruntowej, przez punkty nr: 6-977, 6-1002, 6-1001, 6-708, 6-997, 6-706, 6-707, 6-1068, 6-1067, 6-1066, 6-1065, 6-1064, 6-1063, do punktu nr 6-1075. Odcinek od punktu nr 6-986 do punktu nr 6-1075 stanowi granicę działek: 2553/2, 2573/2, 2576/3, 2580/3, 2582, 2578/3, 2568/2, 2565/2, 2562/2, 2559/2, 2556/2, 4433/1 i drogi gruntowej - działka 2524. W punkcie nr 6-1075 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną, środkiem udarnionej miedzy, przez punkty nr: 6-571, 6-507, 6-457, 6-437, 6-204 do punktu nr 6-236. Odcinek od punktu nr 6-1075 do punktu nr 6-236 stanowi granicę działki 4433/1 z działką 2550. W punkcie nr 6-236 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą przez punkt nr 6-1095 do punktu nr 6-1094. Odcinek od punktu nr 6-236 do punktu nr 6-1094 stanowi granicę działki 4433/1 z działkami: 2547 i 2548/1. W punkcie nr 6-1094 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią prostą, w odległości około 0,5 m od ogrodzenia oczyszczalni ścieków, do punktu nr 6-1093. W punkcie nr 6-1093 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą, w odległości około 0,5 m od ogrodzenia oczyszczalni ścieków, przez punkty nr: 6-1099, 6-1100, 6-1101, 6-1102, 6-1103, 6-1104 do punktu nr 6-1092. W punkcie nr 6-1092 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą, w odległości około 0,5 m od ogrodzenia oczyszczalni ścieków, do punktu nr 6-1091. Odcinek od punktu nr 6-1094 do punktu nr 6-1091 stanowi granicę między działkami oczyszczalni ścieków: 2533/1, 2556/1, 2559/1, 2562/1, 2565/1, 2568/1 i 2573/1 a działkami: 4433/1, 2553/2, 2556/2, 2559/2, 2562/2, 2565/2, 2568/2, 2573/2, 2576/3. W punkcie nr 6-1091 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną krawędzią drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, przez punkty nr: 6-1114, 6-1115, 6-1116, 6-2 do punktu nr 6-1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mniszków

Podstrefa położona jest na terenie gminy Mniszków i składa się z dwóch obszarów o łącznej powierzchni 25,9746 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 4,0346 ha

Granica biegnie od punktu nr 2103, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 327/12, w kierunku północno-wschodnim, południową krawędzią ul. Powstańców Wielkopolskich, przez punkty nr: 445, 2434, 444, do punktu nr 2407, w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym, do punktu nr 2411. Od punktu nr 2411 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 2410. W punkcie nr 2410 skręca w kierunku północnym i biegnie linią prostą przez punkt nr 2440 do punktu nr 2405. Odcinek od punktu nr 2103 do punktu nr 2405 stanowi granicę między działkami: 317 i 327/5 a działkami: 327/12, 327/13, 327/10 i 327/9. Od punktu nr 2405 biegnie linią prostą, południową krawędzią ul. Powstańców Wielkopolskich, do punktu nr 443. W punkcie nr 443 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 2136, 2409 do punktu nr 711. W punkcie nr 711 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 710, 2408, 739, 738, 737, 736, 1202 do punktu nr 920. Z punktu nr 920 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2435, 2401, 2105 do punktu nr 2103, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 2405 do punktu nr 2103 stanowi granicę działek: 327/9, 327/10, 327/4, 327/11, 327/7, 327/12 z działkami: 328, 370, 369, 368, 367, 366, 359, 376 i 327/1.

Obszar nr 2 - o powierzchni 21,9400 ha

Obręb Stok, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 4, stanowiącego narożnik działek: 26, 961, 270, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 666LP, 665LP, 664LP, 663LP, 662LP do punktu nr 363. W punkcie nr 363 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 661LP, 364, 365, 366, 660LP do punktu nr 367. W punkcie nr 367 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 358. Odcinek od punktu nr 367 do punktu nr 358 stanowi granicę działek: 35 i 36. Z punktu nr 358 granica biegnie do punktu nr 1. W punkcie nr 1 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 355. W punkcie nr 355 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 350, 351 do punktu nr 346. W punkcie nr 346 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 345, 27194, 27193, 329, 330, 331, 1476 do punktu nr 333. W punkcie nr 333 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 334, 5, 124 do punktu nr 4, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stąporków

Podstrefa jest położona na terenie miasta Stąporków i składa się z pięciu obszarów o łącznej powierzchni 34,1431 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 10,0362 ha

Obręb 2 Stąporków, arkusz mapy nr 10

Granica biegnie od punktu nr J-1089, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4826/4, w kierunku północnym do punktu nr J-1090. W punkcie nr J-1090 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: J-1092, J-1093, J-1094, J-1095, J-1096 do punktu nr J-1097. W punkcie nr J-1097 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr J-1098. W punkcie nr J-1098 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: J-1099, J-1100, J-1101 do punktu nr J-1102. Odcinek od punktu nr J-1089 do punktu nr J-1101 stanowi granicę między nieruchomościami położonymi w obrębie Niekłań Mały, gmina Stąporków, będącymi w zarządzie Lasów Państwowych, a działką 4826/4, położoną w mieście Stąporków obręb 2. W punkcie nr J-1102 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: J-1103, J-1104 do punktu nr J-1105. W punkcie nr J-1105 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr J-1106. Odcinek od punktu nr J-1101 do punktu nr J-1106 stanowi granicę między nieruchomościami położonymi w obrębie Niekłań Mały, gmina Stąporków, będącymi w zarządzie Lasów Państwowych, a działką 4826/2 położoną w mieście Stąporków obręb 2. W punkcie nr J-1106 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. Niekłańskiej, przez punkt nr 2-181 do punktu nr J-1089, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr J-1106 do punktu nr J-1089 stanowi granicę między działką 4836/1 a działkami: 4826/2, 4826/4.

Obszar nr 2 - o powierzchni 1,3620 ha

Obręb 2 Stąporków, arkusz mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 13434, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3007/10 oraz działki 2794/1, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 215, 13435 do punktu nr 13436. W punkcie nr 13436 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 13524, 214 do punktu nr 213. W punkcie nr 213 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 259. Odcinek od punktu nr 213 do punktu nr 259 stanowi granicę między działkami: 3007/8, 3007/11 a działką 3007/12. W punkcie nr 259 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 258. Odcinek od punktu nr 259 do punktu nr 258 stanowi granicę między działkami: 3007/11, 3007/12 a działką 3007/1. W punkcie nr 258 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 274 do punktu nr 275. W punkcie nr 275 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 276, 277, 278 do punktu nr 279. W punkcie nr 279 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 13472. W punkcie nr 13472 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 13473, 13474, 206, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 5840, 262, 13480, 13481, 13482 do punktu nr 13432. Odcinek od punktu nr 13472 do punktu nr 13432 stanowi granicę między działką 3029 - rzeka Czarna a działkami: 3007/12, 3007/5, 3007/6 i 3007/10. W punkcie nr 13432 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 13433 do punktu nr 13434, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 13432 do punktu nr 13434 stanowi granicę między działką 3007/10 a działką 2794/1.

Obszar nr 3 - o powierzchni 11,1758 ha

Obręb 2 Stąporków, arkusz mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 10503, wspólnego dla działek: 2997/5, 2988/1 i 3029 - rzeka Czarna, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 13455, 13456, 13457, 13458, 13459, 13460, 13461, 13462, 13463, 13464, 13465, 13466, 204, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471 do punktu nr 12723. Odcinek od punktu nr 10503 do punktu nr 12723 stanowi granicę między działką 3029 - rzeka Czarna a działkami: 2997/5, 2997/7, 2997/8. W punkcie nr 12723 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 12724, 13530, 13529, 13528, 13527, 13526, 13545, 13544, 13543, 13542, 13541 do punktu nr 13540. Odcinek od punktu nr 12723 do punktu nr 13540 stanowi granicę między działką 2997/8 a działkami: 3031, 3030/2, 3030/3 - ul. Górnicza. W punkcie nr 13540 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 701. W punkcie nr 701 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 621. W punkcie nr 621 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 619, 620, 702, 703 do punktu nr 13500. Odcinek od punktu nr 13540 do punktu nr 13500 stanowi granicę między działkami: 2997/8, 2997/2 a działką 3026/2. W punkcie nr 13500 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 13501. W punkcie nr 13501 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 10483. W punkcie nr 10483 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 10482. Odcinek od punktu nr 13500 do punktu nr 10482 stanowi granicę między działką 2997/2 a działką 2996. W punkcie nr 10482 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 716, 717, 718, 719, 720, 726, 722 do punktu nr 360. Odcinek od punktu nr 10482 do punktu nr 360 stanowi granicę między działką 2988/1 a działkami: 3006/4, 3005/4, 3004/4, 3003/4, 3002/4, 3001/4, 3000/4, 2999/5. W punkcie nr 360 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 10551. W punkcie nr 10551 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 205 do punktu nr 10503, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 360 do punktu nr 10503 stanowi granicę między działką 2988/1 a działkami: 2977/6, 2997/5.

Obszar nr 4 - o powierzchni 1,6570 ha

Obręb 2 Stąporków, arkusz mapy nr 11

Granica biegnie od punktu nr 14632, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3032/1, w kierunku wschodnim przez punkt nr 14633 do punktu nr 14634. W punkcie nr 14634 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 84, 14635 do punktu nr 14636. W punkcie nr 14636 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 12475. Odcinek od punktu nr 14634 do punktu nr 12475 stanowi granicę między działkami: 2794/15, 2794/16 a działką 3032/2. W punkcie nr 12475 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 12476. W punkcie nr 12476 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 12712. Odcinek od punktu nr 12475 do punktu nr 12712 stanowi granicę między działkami: 3035/3, 3035/2 a działką 3032/2. W punkcie nr 12712 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 12713, 12714, 12715 do punktu nr 12716. W punkcie nr 12716 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 12717 do punktu nr 12718. W punkcie nr 12718 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 12719. Odcinek od punktu nr 12476 do punktu nr 12719 stanowi granicę między działkami: 3035/2, 3049, 3035/1 a działką 3032/2. W punkcie nr 12719 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 14637 do punktu nr 14632, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 12719 do punktu nr 14632 stanowi granicę między działkami: 3032/2, 3032/1 a działką 3031 - ul. Górnicza.

Obszar nr 5 - o powierzchni 9,9121 ha

Obręb 2 Stąporków, arkusz mapy nr 12

Granica biegnie od punktu nr 14565, wspólnego dla działek: 3782/68, 3351 i 3811, w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 14831, 14832, 14833 do punktu nr 14844. W punkcie nr 14844 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 14843. Odcinek od punktu nr 14844 do punktu nr 14843 stanowi granicę między działkami: 3812/1 a 3816/2. W punkcie nr 14843 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 14842. W punkcie nr 14842 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 do punktu nr 1935. Odcinek od punktu nr 14842 do punktu nr 1935 stanowi granicę między działką 3812/1 a działkami: 3816/2, 3820/2, 3825/2, 3829/2, 3834/2, 3836/2. W punkcie nr 1935 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 14840. W punkcie nr 14840 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 14839, 14868, 14867, 14866 do punktu nr 14584. W punkcie nr 14584 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 206. W punkcie nr 206 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 14563. W punkcie nr 14563 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 168 i 16564 do punktu nr 14565, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Puławy

Podstrefa jest położona na terenie miasta Puławy i składa się z czterech obszarów o łącznej powierzchni 98,9684 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 82,7291 ha

Obręb 8 Zakłady Azotowe "Puławy", arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 1, wspólnego dla działek: 216/3 i 42, w kierunku wschodnim, po granicy działek: 216/3 i 324, przez punkty nr: 357, 358, 443 do punktu nr 433. W punkcie nr 433 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 165, 166, 169, 170 do punktu nr 173. W punkcie nr 173 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 172. W punkcie nr 172 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 171, 168, 167 do punktu nr 164. W punkcie nr 164 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 159. W punkcie nr 159 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 160, 163, 178 do punktu nr 179. W punkcie nr 179 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 180. W punkcie nr 180 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 181, 182, 177, 162, 161 do punktu nr 158. Z punktu nr 158 granica biegnie do punktu nr 157. W punkcie nr 157 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 453. W punkcie nr 453 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 452. W punkcie nr 452 granica załamuje się i biegnie, wzdłuż prawej strony drogi zakładowej, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 124. W punkcie nr 124 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 123. W punkcie nr 123 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 122 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2 - o powierzchni 7,6572 ha

Obręb 8 Zakłady Azotowe "Puławy", arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 191, będącego punktem granicznym między działkami: 245, 241 - droga zakładowa i 223 - droga zakładowa, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 192, 193 do punktu nr 194. W punkcie nr 194 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 195. W punkcie nr 195 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 196. W punkcie nr 196 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 197. W punkcie nr 197 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 198. W punkcie nr 198 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 199. W punkcie nr 199 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 200. Odcinek od punktu nr 197 do punktu nr 200 stanowi granicę między działką 245 a działką 223. W punkcie nr 200 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 191, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3 - o powierzchni 6,7621 ha

Obręb 8 Zakłady Azotowe "Puławy", arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 214, będącego punktem granicznym między działkami: 259, 252 - droga zakładowa i 223 - droga zakładowa, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 215. W punkcie nr 215 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 216. W punkcie nr 216 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 219. W punkcie nr 219 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 218. W punkcie nr 218 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 220. W punkcie nr 220 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 223. W punkcie nr 223 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 222. W punkcie nr 222 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 214, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz opisywanego obszaru znajduje się działka 257, która nie jest objęta starachowicką specjalną strefą ekonomiczną.

Obszar nr 4 - o powierzchni 1,8200 ha

Obręb 8 Zakłady Azotowe "Puławy", arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 92, będącego punktem granicznym pomiędzy działkami: 275/5, 231 - droga zakładowa i 267 - droga zakładowa, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 692. W punkcie nr 692 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 691. W punkcie nr 691 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 685, 690 do punktu nr 686. W punkcie nr 686 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 687 do punktu nr 689. W punkcie nr 689 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 82. W punkcie nr 82 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 92, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sędziszów

Podstrefa stanowi jeden zwarty obszar o powierzchni 17,1010 ha, położony na terenie gminy Sędziszów.

Obszar nr 1 - o powierzchni 17,1010 ha

Obręb 02, arkusz mapy nr 4

Granica biegnie od punktu nr 2129 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 452/6, wspólnego dla działek: 505 i 476, w kierunku północnym przez punkty nr: 2130, 2131, 2119, 2118, 2504, 2117, 2116, 2100, 2099, 2096, 2095, 2092, 2091, 2088, 2087, 2086, 2058, 2057 i 2056 do punktu nr 2055. Odcinek od punktu nr 2129 do punktu nr 2055 stanowi granicę między działką 452/6, a działkami: 476, 475, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 503 i 297. W punkcie nr 2055 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr 2049, 2048, 2045, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2188, 2187, 2186, 2185, 2184, 2906, 2907, 2183 i 2182 do punktu nr 2181. Tu skręca na południe i przez punkt nr 2180 dochodzi do punktu nr 2179. Stąd biegnie na wschód przez punkty nr: 2178, 2177, 2176, 2175, 1861, 2174, 2173, 2172, 2170, 2169, 2168 i 2167 do punktu nr 2166. Odcinek od punktu nr 2055 do punktu nr 2166 stanowi granicę między działkami: 452/6, 452/4, 452/2 i 452/5, a działkami: 449, 450, 451, 452/6, 452/4, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490 i 489. Z punktu nr 2166 granica biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 2215 do punktu nr 3121. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3122, 3123, 3124, 2221, 2222, 2111, 3125, 3126, 3127, 2156, 2983, 3129, 2154, 2155, 2143, 2142, 2141, 2985, 1852, 2141, 2140, 2139, 2136, 2137, 2134, 2135, 2132 i 2133 do punktu nr 2129, od którego rozpoczęto opis. Odcinek od punktu nr 2166 do punktu nr 2129 stanowi granicę między działkami: 425/5, 488/1, 487/1, 486/1, 485/3, 651/4, 651/6 i 425/6, a działkami: 489, 488/2, 487/2, 486/2, 651/5, 651/7, 651/3, 482, 480, 478, 477 i 505.

1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 września 2007 r. (Dz.U.07.189.1352) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2008 r. (Dz.U.08.140.887) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.

2 § 6 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 września 2007 r. (Dz.U.07.189.1352) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.
3 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 września 2007 r. (Dz.U.07.189.1352) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2008 r. (Dz.U.08.140.887) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.