Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.544 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje stanowisk służbowych oficerskich, chorążych i podoficerskich funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi";
2) staż służby wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk;
3) wymagany do zajmowania niektórych stanowisk rodzaj wykształcenia ogólnego oraz szkolenia specjalistycznego;
4) maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk służbowych;
5) tryb nadawania funkcjonariuszom stopni Służby Więziennej, zwanych dalej "stopniami".
§  2. Stanowiska służbowe funkcjonariuszy w jednostkach organizacyjnych, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze na określonych stanowiskach służbowych, określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.
1. Wniosek o nadanie funkcjonariuszowi stopnia, zwany dalej "wnioskiem", składa kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego tego funkcjonariusza.
2. Wniosek może być sporządzony w formie wniosku zbiorczego w przypadku nadawania funkcjonariuszowi stopnia, o którym mowa w art. 49 pkt 1-3 i 4 lit. a-c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej "ustawą". Wniosek w formie zbiorczej może być sporządzony i przekazany w postaci elektronicznej.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do wniosków sporządzanych na podstawie art. 48 ust. 2 i art. 53 ust. 2 ustawy.
§  4.
1. W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność nadania funkcjonariuszowi stopnia przełożony, który wystąpił z wnioskiem, jest obowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do nadania wnioskowanego stopnia.
2. Dokonanie powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.
§  5.
1. W przypadku gdy po złożeniu egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego albo oficerski funkcjonariusz nie posiada pozytywnej opinii służbowej albo wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, nadanie wyższego stopnia następuje odpowiednio po uzyskaniu przez niego pozytywnej opinii służbowej, umorzeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub uniewinnieniu go na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym albo po zatarciu lub darowaniu wymierzonej kary dyscyplinarnej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nadanie odpowiedniego stopnia następuje w terminach przewidzianych do nadania pierwszego stopnia podoficerskiego, chorążego albo oficerskiego kolejnych roczników szkolenia zawodowego, z tym że funkcjonariuszowi uniewinnionemu na podstawie prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub orzeczenia o uniewinnieniu wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym albo po zatarciu lub darowaniu wymierzonej kary dyscyplinarnej nadanie odpowiedniego stopnia następuje niezwłocznie po uniewinnieniu.
§  6. Nadania stopnia w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy, dokonuje się z dniem wygaśnięcia stosunku służbowego lub - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - w innym terminie.
§  7.
1. Funkcjonariusz otrzymuje akt nadania stopnia na podstawie:
1) postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu pierwszego stopnia w korpusie oficerów Służby Więziennej oraz stopnia generała Służby Więziennej;
2) rozkazu personalnego Ministra Sprawiedliwości o nadaniu pozostałych stopni w korpusie oficerów Służby Więziennej;
3) rozkazu personalnego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o nadaniu stopnia w korpusie chorążego Służby Więziennej;
4) rozkazu personalnego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, dyrektora okręgowego Służby Więziennej i kierownika jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia w korpusie podoficera Służby Więziennej i stopnia starszego szeregowego Służby Więziennej.
2. Akt nadania stopnia:
1) generała Służby Więziennej sporządza Minister Sprawiedliwości;
2) w korpusie oficerów i chorążych Służby Więziennej sporządza Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
3) starszego szeregowego Służby Więziennej i w korpusie podoficerów Służby Więziennej sporządza organ uprawniony do nadania stopnia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy.
3. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis rozkazu personalnego lub jego kopię włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.
§  8.
1. Wręczenie aktu nadania stopnia następuje w sposób uroczysty.
2. Funkcjonariusza, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia, powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia tego aktu.
3. W przypadku gdy funkcjonariusz zmarł przed otrzymaniem aktu nadania stopnia albo gdy nadanie stopnia następuje pośmiertnie, akt nadania stopnia wręcza się małżonkowi zmarłego funkcjonariusza lub najbliższemu krewnemu.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK 

TABELE STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH, MAKSYMALNE STOPNIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ FUNKCJONARIUSZE NA OKREŚLONYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Tabela 1

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Lp.KorpusMaksymalnyStanowisko służboweKwalifikacje zawodowe w zakresie
stopień Służby Więziennej przypisany stanowiskustażu służby w Służbie Więziennej lub pracyrodzaju wykształcenia ogólnego oraz szkolenia specjalistycznego
123456
1oficerskigenerałDyrektor Generalny Służby Więziennej15 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
2generałzastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej15 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
3pułkownikdyrektor biura12 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
4pułkownikgłówny księgowy Służby Więziennejwedług odrębnych przepisów
5pułkownikgłówny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennejwedług odrębnych przepisów
6pułkowniknaczelny lekarz więziennictwa12 lat służbywyższe medyczne, specjalizacja
7podpułkownikzastępca dyrektora biura12 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
8podpułkowniknaczelnik wydziału12 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
9podpułkownikkierownik zespołu12 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
10podpułkownikdoradca Dyrektora Generalnego12 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
11podpułkownikradca prawny-według odrębnych przepisów
12podpułkownikstarszy specjalista12 lat służby-
13podpułkownikgłówny kontroler12 lat służby-
14podpułkownikspecjalista10 lat służby-
15podpułkownikstarszy kontroler10 lat służby-
16majorstarszy inspektor6 lat służby-
17majorkontroler6 lat służby-
18kapitaninspektor4 lata służby-
19kapitanmłodszy kontroler4 lata służby-
20podporucznikmłodszy inspektor--
21chorążegostarszy chorążystarszy instruktor4 lata służby-
22chorążyinstruktor2 lata służby-
23młodszy chorążymłodszy instruktor--
24podoficerskistarszy sierżant sztabowystarszy kierowca4 lata służbyprawo jazdy kategorii "B", "C", "D"; szkolenie zawodowe
25starszy sierżant sztabowykierowca-prawo jazdy kategorii "B"
26starszy sierżant sztabowystarszy referent4 lata służby-
27sierżantreferent2 lata służby-
28kapralmłodszy referent--

Tabela 2

Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej

Lp.KorpusMaksymalnyStanowisko służboweKwalifikacje zawodowe w zakresie
stopień Służby Więziennej przypisany stanowiskustażu służby w Służbie Więziennej lub pracyrodzaju wykształcenia ogólnego oraz szkolenia specjalistycznego
123456
1oficerskipułkownikdyrektor okręgowy Służby Więziennej12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
2podpułkownikzastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
3majorgłówny księgowywedług odrębnych przepisów
4majornaczelny lekarz8 lat służby, w tym 5 lat w pionie służby zdrowiawyższe medyczne, specjalizacja
5majorradca prawny-według odrębnych przepisów
6majorspecjalista8 lat służby-
7majorstarszy kontroler8 lat służby-
8majorkontroler6 lat służby-
9kapitanstarszy inspektor6 lat służby-
10porucznikinspektor4 lata służby-
11porucznikmłodszy kontroler4 lata służby-
12podporucznikmłodszy inspektor--
13chorążegostarszy chorążystarszy instruktor4 lata służby-
14chorążyinstruktor2 lata służby-
15młodszy chorążymłodszy instruktor--
16podoficerskistarszy sierżant sztabowystarszy kierowca4 lata służbyprawo jazdy kategorii "B", "C", "D"
17starszy sierżant sztabowykierowca-prawo jazdy kategorii "B"
18starszy sierżant sztabowystarszy referent4 lata służby-
19sierżantreferent2 lata służby-
20kapralmłodszy referent--

Tabela 3

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia Służby Więziennej lub ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

Lp.KorpusMaksymalnyStanowisko służboweKwalifikacje zawodowe w zakresie
stopień Służby Więziennej przypisany stanowiskustażu służby w Służbie Więziennej lub pracyrodzaju wykształcenia ogólnego oraz szkolenia specjalistycznego
123456
1oficerskipułkownikkomendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
2podpułkownikzastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
3pułkownikkomendant ośrodka szkolenia10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
4podpułkownikzastępca komendanta ośrodka szkolenia10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
5podpułkownikkomendant ośrodka doskonalenia kadr10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
6majorzastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
7majorgłówny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, główny księgowy ośrodka szkolenia, główny księgowy ośrodka doskonalenia kadrwedług odrębnych przepisów
8podpułkownikkierownik zakładu8 lat służby, w tym 4 lata praktyki w dydaktyceprzygotowanie pedagogiczne; szkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
9majorkierownik oddziału zamiejscowego8 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
10majorkierownik ambulatorium6 lat pracy w zawodzie, w tym 2 lata służbywyższe medyczne z dyplomem lekarza; szkolenie specjalistyczne
11majorkierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, kierownik działu ośrodka szkolenia, kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr6 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
12majorzastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej6 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
13majorradca prawny-według odrębnych przepisów
14majorstarszy wykładowca8 lat służby, w tym 4 lata na stanowisku dydaktycznymprzygotowanie pedagogiczne
15kapitanwykładowca6 lat służby, w tym 3 lata na stanowisku dydaktycznymprzygotowanie pedagogiczne
16porucznikmłodszy wykładowca2 lata służbyprzygotowanie pedagogiczne
17majorstarszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)6 lat służbywyższe medyczne
18kapitanasystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)3 lata służbywyższe medyczne
19porucznikmłodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)--
20kapitandowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia6 lat służby-
21kapitandowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
22kapitanzastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
23majorspecjalista8 lat służby-
24kapitanstarszy inspektor6 lat służby-
25porucznikinspektor3 lata służby-
26podporucznikmłodszy inspektor--
27kapitanstarsza pielęgniarka6 lat służbywedług odrębnych przepisów
28porucznikpielęgniarka3 lata służbywedług odrębnych przepisów
29podporucznikmłodsza pielęgniarka-według odrębnych przepisów
30chorążegostarszy chorążystarszy instruktor6 lat służby-
31chorążyinstruktor3 lata służby-
32młodszy chorążymłodszy instruktor--
33starszy chorążydowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
34starszy chorążyzastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
35starszy chorążystarszy oddziałowy4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
36chorążyoddziałowy2 lata służbyszkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
37starszy chorążystarsza pielęgniarka6 lat służbywedług odrębnych przepisów
38chorążypielęgniarka3 lata służbywedług odrębnych przepisów
39młodszy chorążymłodsza pielęgniarka-według odrębnych przepisów
40podoficerskistarszy sierżant sztabowystarszy oddziałowy4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
41starszy sierżantoddziałowy2 lata służbyszkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
42starszy sierżant sztabowytechnik6 lat służby-
43starszy sierżant sztabowystarszy referent4 lata służby-
44sierżantreferent2 lata służby-
45kapralmłodszy referent--
46starszy sierżant sztabowystarszy kierowca4 lata służbyprawo jazdy kategorii "B", "C", "D"; szkolenie zawodowe
47starszy sierżant sztabowykierowca-prawo jazdy kategorii "B"
48starszy sierżant sztabowystarsza pielęgniarka6 lat służbywedług odrębnych przepisów
49starszy sierżantpielęgniarka3 lata służbywedług odrębnych przepisów
50sierżantmłodsza pielęgniarka-według odrębnych przepisów
51starszy sierżant sztabowystarszy magazynier6 lat służby-
52starszy sierżantszef kuchni-średnie gastronomiczne lub średnie i ukończone odpowiednie przeszkolenie
53starszy sierżantkonserwator2 lata służby-
54starszy sierżantmagazynier2 lata służby-
55sierżantstarszy strażnik2 lata służby-
56kapralstrażnik--

Tabela 4

Areszty śledcze, zakłady karne, zakłady opieki zdrowotnej działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Lp.KorpusMaksymalnyStanowisko służboweKwalifikacje zawodowe w zakresie
stopień Służby Więziennej przypisany stanowiskustażu służby w Służbie Więziennej lub pracyrodzaju wykształcenia ogólnego oraz szkolenia specjalistycznego
123456
1oficerskipułkownikdyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
2podpułkownikdyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
3podpułkownikzastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
4majorzastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczymszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
5majorgłówny księgowywedług odrębnych przepisów
6majordyrektor szpitala6 lat pracy w zawodzie, w tym 2 lata służbywyższe medyczne z dyplomem lekarza, specjalizacja
7majorkierownik ambulatorium3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służbywyższe medyczne z dyplomem lekarza
8majorordynator3 lata służbywyższe medyczne z dyplomem lekarza, specjalizacja
9majorkierownik oddziału powyżej 200 miejsc6 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
10majorkierownik oddziału poniżej 200 miejsc6 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
11majorkierownik działu6 lat służby, w tym 3 lata w danym pionie służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
12majorkierownik domu matki i dziecka6 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
13majorkierownik poradni, pracowni6 lat służbywyższe kierunkowe; szkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
14majorkierownik ośrodka diagnostycznego6 lat służbywyższe o kierunku psychologia; szkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
15majorkierownik apteki zakładowej - okręgowej3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służbywyższe w zakresie farmacji
16majorkierownik apteki zakładowej3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służbywyższe w zakresie farmacji
17majorradca prawny-według odrębnych przepisów
18majorzastępca kierownika działu6 lat służbyszkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania
19majorstarszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)6 lat służbywyższe medyczne lub inne wyższe kierunkowe
20kapitanasystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)3 lata służbywyższe medyczne lub inne wyższe kierunkowe
21porucznikmłodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)-wyższe medyczne lub inne wyższe kierunkowe
22majordowódca zmiany6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
23kapitanzastępca dowódcy zmiany4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
24majordowódca grupy interwencyjnej4 lata służbyszkolenie specjalistyczne dla dowódców grup interwencyjnych
25majorstarszy wychowawca6 lat służbywyższe o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji; szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych
26kapitanwychowawca3 lata służbywyższe o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji; szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych
27porucznikmłodszy wychowawca-wyższe o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji
28majorstarszy psycholog6 lat służbywyższe o kierunku psychologia; szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych
29kapitanpsycholog3 lata służbywyższe o kierunku psychologia; szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych
30porucznikmłodszy psycholog-wyższe o kierunku psychologia
31majorspecjalista8 lat służby-
32kapitanstarszy inspektor6 lat służby-
33porucznikinspektor3 lata służby-
34kapitanprzełożona pielęgniarek16 lat służbywedług odrębnych przepisów
35kapitanpielęgniarka oddziałowa16 lat służbywedług odrębnych przepisów
36kapitanstarsza pielęgniarka6 lat służbywedług odrębnych przepisów
37porucznikpielęgniarka3 lata służbywedług odrębnych przepisów
38podporucznikmłodsza pielęgniarka-według odrębnych przepisów
39podporucznikmłodszy inspektor--
40chorążegostarszy chorążydowódca zmiany6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
41starszy chorążydowódca grupy interwencyjnej4 lata służbyszkolenie specjalistyczne dla dowódców grup interwencyjnych
42starszy chorążyzastępca dowódcy zmiany6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
43starszy chorążystarszy instruktor6 lat służby-
44chorążyinstruktor3 lata służby-
45młodszy chorążymłodszy instruktor--
46starszy chorążystarszy oddziałowy4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
47chorążyoddziałowy2 lata służbyszkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
48starszy chorążypielęgniarka oddziałowa13 lata służby lub pracy w zawodziewedług odrębnych przepisów
49starszy chorążystarsza pielęgniarka6 lat służbywedług odrębnych przepisów
50chorążypielęgniarka3 lata służbywedług odrębnych przepisów
51młodszy chorążymłodsza pielęgniarka-według odrębnych przepisów
52starszy chorążydowódca grupy konwojowej4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony-
53podoficerskistarszy sierżant sztabowystarszy oddziałowy4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochronyszkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
54starszy sierżantoddziałowy2 lata służbyszkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
55starszy sierżant sztabowytechnik6 lat służby-
56starszy sierżant sztabowystarszy referent4 lata służby-
57sierżantreferent2 lata służby-
58kapralmłodszy referent--
59starszy sierżant sztabowytechnik medyczny-średnie medyczne i specjalizacja zawodowa
60starszy sierżant sztabowystarszy kierowca4 lata służbyprawo jazdy kategorii "B", "C", "D"
61starszy sierżant sztabowykierowca-prawo jazdy kategorii "B"
62starszy sierżant sztabowypielęgniarka oddziałowa16 lat służbywedług odrębnych przepisów
63starszy sierżant sztabowystarsza pielęgniarka6 lat służbywedług odrębnych przepisów
64starszy sierżantpielęgniarka3 lata służbywedług odrębnych przepisów
65sierżantmłodsza pielęgniarka-według odrębnych przepisów
66starszy sierżant sztabowystarszy magazynier6 lat służby-
67starszy sierżantszef kuchni-średnie gastronomiczne lub średnie i ukończone odpowiednie przeszkolenie
68starszy sierżantmagazynier2 lata służby-
69starszy sierżantkonserwator2 lata służby-
70starszy sierżant sztabowydowódca grupy konwojowej4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony-
71sierżantstarszy strażnik2 lata służby-
72kapralstrażnik--

1 W areszcie śledczym lub w zakładzie karnym, w którym funkcjonuje szpital.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej (Dz.U.2003.14.142), które utraciło moc z dniem 14 lutego 2011 r. na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.2010.79.523).