Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1941 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 190 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz i kategorie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
2) wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowisk służbowych;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 2;
4) tryb awansowania na stanowiska służbowe;
5) tryb dokonywania zmian na stanowiskach służbowych.
§  2. 
1.  Stanowiska służbowe, na których funkcjonariusze pełnią służbę, dzielą się na następujące kategorie stanowisk służbowych:
1) stanowiska kierownicze;
2) stanowiska eksperckie;
3) stanowiska specjalistyczne.
2.  Wykaz stanowisk służbowych funkcjonariuszy, z podziałem na odpowiednie kategorie stanowisk służbowych, oraz wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowisk służbowych określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego jest:
1) świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości;
2) dyplom ukończenia studiów wyższych.
§  4. 
1.  Awans funkcjonariusza na wyższe stanowisko służbowe, zwany dalej "awansem", następuje na wniosek.
2.  Wniosek o awans składa do kierownika jednostki organizacyjnej:
1) dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;
2) naczelnik urzędu celno-skarbowego albo urzędu skarbowego - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w izbie administracji skarbowej, który realizuje zadania odpowiednio w urzędzie celno-skarbowym albo urzędzie skarbowym;
3) bezpośredni przełożony, z zachowaniem drogi służbowej - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w izbie administracji skarbowej.
§  5. 
1.  Złożenie wniosku o awans może nastąpić w przypadku, gdy:
1) (uchylony);
2) w ocenie okresowej lub opinii służbowej funkcjonariusza ustalono ogólny poziom realizacji zadań na stanowisku służbowym "na poziomie oczekiwań" albo wyższym;
3) funkcjonariusz wzorowo wypełniał obowiązki służbowe lub przejawiał inicjatywę na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym;
4) funkcjonariusz uzyskał pozytywny wynik oceny zgodności poziomu kompetencji funkcjonariusza z wymaganym poziomem kompetencji na wyższym stanowisku służbowym.
2.  W przypadku gdy awans dotyczy stanowiska, na którym wykonywane są czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 lub art. 133 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, przyznanie awansu może być uzależnione od pozytywnego wyniku testu lub badania, o których mowa w art. 177 ust. 1 tej ustawy.
§  6.  Wniosek zaakceptowany przez kierownika jednostki organizacyjnej jest realizowany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
§  7.  Zmiana na stanowisku służbowym odbywa się przez:
1) podwyższenie uposażenia bez zmiany stanowiska służbowego;
2) odwołanie ze stanowiska z kategorii stanowisk kierowniczych;
3) przeniesienie, na wniosek funkcjonariusza albo z urzędu, na równorzędne stanowisko służbowe w ramach danej jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.
§  8. 
1.  Zmiana, o której mowa w § 7 pkt 1:
1) następuje na wniosek bezpośredniego przełożonego, składany do kierownika jednostki organizacyjnej, z zachowaniem drogi służbowej;
2) jest możliwa po odbyciu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, służby na danym stanowisku służbowym.
2.  W przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 1, należy uwzględnić w szczególności dotychczasowe doświadczenie zawodowe funkcjonariusza oraz ostatnią ocenę okresową, opinię okresową w służbie przygotowawczej albo opinię służbową.
3.  Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje zmiany, o której mowa w § 7 pkt 1, w przypadku:
1) stanowiska dyrektora izby administracji skarbowej;
2) stanowiska zastępcy dyrektora izby administracji skarbowej, na wniosek dyrektora izby administracji skarbowej;
3) funkcjonariusza pełniącego służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§  9. 
1.  W przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 2, funkcjonariuszowi wyznacza się stanowisko służbowe nie niższe niż zajmowane przed awansem na stanowisko z kategorii stanowisk kierowniczych.
2.  W przypadku gdy funkcjonariusz przed awansem zajmował stanowisko służbowe niewymienione w załączniku do rozporządzenia, funkcjonariuszowi wyznacza się stanowisko służbowe nie niższe niż stanowisko służbowe:
1) starszego eksperta Służby Celno-Skarbowej - w przypadku odwołania ze stanowiska służbowego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej, zastępcy dyrektora izby administracji skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, zastępcy naczelnika urzędu skarbowego i zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego;
2) młodszego eksperta Służby Celno-Skarbowej - w przypadku odwołania ze stanowiska służbowego kierownika referatu, kierownika oddziału, zastępcy kierownika oddziału albo zastępcy naczelnika wydziału;
3) starszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej - w przypadku odwołania ze stanowiska służbowego dowódcy jednostki pływającej albo kierownika zmiany;
4) eksperta Służby Celno-Skarbowej - w innych przypadkach niż określone w pkt 1-3.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ ORAZ WYMAGANE KWALIFIKACJE DO ZAJMOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH

I. 

Ministerstwo Finansów

Kategoria stanowiskStanowisko służboweWykształcenie
stanowiska kierowniczeSzef Krajowej Administracji Skarbowej-
Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
naczelnik wydziałustudia pierwszego stopnia
stanowiska eksperckiestarszy ekspert Służby Celno-Skarbowejstudia pierwszego stopnia
dziekanokreślone odrębnymi przepisami
ekspert Służby Celno-Skarbowejstudia pierwszego stopnia
młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowejśrednie (egzamin dojrzałości)
stanowiska specjalistycznestarszy specjalista Służby Celno-Skarbowejśrednie (egzamin dojrzałości)
specjalista Służby Celno-Skarbowejśrednie
młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej

II. 

Izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe

Kategoria stanowiskStanowisko służboweWykształcenie
stanowiska kierowniczedyrektor izby administracji skarbowejjednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia w zakresie prawa, administracji, ekonomii, zarządzania lub w innym zakresie uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa, administracji, ekonomii lub zarządzania
zastępca dyrektora izby administracji skarbowej
naczelnik urzędu skarbowego
zastępca naczelnika urzędu skarbowego
naczelnik urzędu celno-skarbowego
zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego
kierownik oddziałustudia pierwszego stopnia
naczelnik wydziału
kierownik działu
zastępca kierownika oddziału
zastępca naczelnika wydziału
kierownik referatu
kierownik zmiany
dowódca jednostki pływającej
stanowiska eksperckieradca skarbowyjednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia
starszy ekspert Służby Celno-Skarbowejstudia pierwszego stopnia
ekspert Służby Celno-Skarbowej
kapelanokreślone odrębnymi przepisami
młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowejśrednie (egzamin dojrzałości)
stanowiska specjalistycznestarszy specjalista Służby Celno-Skarbowejśrednie (egzamin dojrzałości)
specjalista Służby Celno-Skarbowejśrednie
młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (Dz.U.2016.334), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1948).